مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

مردگان در چه وضعیتی هستند؟‏

مردگان در چه وضعیتی هستند؟‏

پس از مرگ چه روی می‌دهد؟‏ پاسخ روشن کتاب مقدّس تسلّی‌بخش و دلگرم‌کننده است.‏