به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 ضمیمه

پیشگویی آمدن مسیح در کتاب دانیال

پیشگویی آمدن مسیح در کتاب دانیال

دانیال پیامبر،‏ حدود ۵۰۰ سال پیش از تولّد عیسی می‌زیست.‏ با این همه،‏ مطالبی را که یَهُوَه به این پیامبر وحی کرد زمان منصوب شدن عیسی به عنوان مسیح را به طور دقیق نشان می‌دهد.‏ یَهُوَه به دانیال چنین گفته بود:‏ «پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیم تا (‏ظهور)‏ مسیح رئیس،‏ هفت هفته و شصت و دو هفته خواهد بود.‏»—‏دانیال ۹:‏۲۵‏.‏

بر طبق این پیشگویی برای محاسبهٔ زمان ظهور مسیح نخست باید سالی را که فرمان ‹تعمیر و بنا کردن اورشلیم› صادر شده بود بدانیم.‏ در کتاب نَحَمِیا آمده است اَرْتَحْشَستا (‏یا اردشیر)‏ فرمان تعمیر و بنای اورشلیم را در «بیستمین سال» سلطنت خود صادر کرد.‏ (‏نَحَمِیا ۲:‏۱،‏ ۵-‏۸‏)‏ به نوشتهٔ تاریخ‌نگاران،‏ اردشیر در سال ۴۷۵ ق.‏م.‏ به سلطنت رسید.‏ پس بیستمین سال سلطنت این پادشاه سال ۴۵۵ ق.‏م.‏ خواهد بود.‏ یعنی اردشیر در سال ۴۵۵ ق.‏م.‏ فرمان تعمیر و بنا کردن اورشلیم را صادر کرد.‏ با در نظر داشتن این سال می‌توانیم تاریخ ظهور مسیح را محاسبه کنیم.‏

دانیال در پیشگویی خود می‌گوید مسیح «هفت هفته و شصت و دو هفته» بعد از صدور فرمان بازسازی اورشلیم،‏ ظهور خواهد کرد.‏ منظور از «هفت هفته و شصت و دو هفته» یا به عبارت دیگر ۶۹ هفته چیست؟‏ در بسیاری از ترجمه‌های کتاب مقدّس از جمله در پاورقی مربوط به این آیه در ترجمهٔ تفسیری آمده است که «هفته معادل هفت سال می‌باشد.‏» یهودیان باستان با قاعدهٔ هفته معادل هفت سال آشنا بودند.‏ برای مثال،‏ آخر هر هفته قوانین روز سَبَّت را رعایت می‌کردند و مشابه آن هر هفت سال نیز سال سَبَّت را به جا می‌آوردند.‏ (‏خروج ۲۳:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ به این ترتیب اگر هر هفته معادل ۷ سال باشد،‏ ۶۹ هفته معادل ۴۸۳ سال خواهد بود.‏

حال می‌توانیم محاسبهٔ خود را کامل کنیم.‏ اگر از سال ۴۵۵ ق.‏م.‏ به اندازهٔ ۴۸۳ سال به جلو بیابیم به سال ۲۹ م.‏ می‌رسیم.‏ دقیقاً در سال ۲۹ م.‏ بود که  عیسی تعمید یافت و به عنوان مسیح منصوب شد!‏ * (‏لوقا ۳:‏۱،‏ ۲،‏ ۲۱،‏ ۲۲‏)‏ تحقق این پیشگویی براستی موجب شگفتی است.‏

^ بند 4 بر طبق محور زمان فاصلهٔ سال ۴۵۵ ق.‏م.‏ تا سال ۱ ق.‏م.‏ برابر ۴۵۴ سال است و فاصلهٔ بین سال ۱ قبل از میلاد تا سال ۱ میلادی،‏ با توجه به اینکه در تقویم سال صفر وجود ندارد،‏ یک سال است.‏ فاصلهٔ سال ۱ م.‏ تا سال ۲۹ م.‏ معادل با ۲۸ سال است.‏ حاصل جمع این سه رقم یعنی ۴۵۴ و ۱ و ۲۸ برابر با ۴۸۳ است.‏ مرگ عیسی در سال ۳۳ م.‏ روی داد،‏ یعنی در طی هفتهٔ هفتادم پیشگویی دانیال.‏ (‏دانیال ۹:‏۲۴،‏ ۲۶‏)‏ برای کسب اطلاعات بیشتر به فصل یازدهم کتاب به نبوت دانیال توجه کنید!‏ و کتاب «بینش بر نوشته‌های مقدّس» (‏انگل‍.‏)‏ صفحات ۸۹۹-‏۹۰۱ چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه نمایید.‏