به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

 ضمیمه

پیشگویی آمدن مسیح در کتاب دانیال

پیشگویی آمدن مسیح در کتاب دانیال

دانیال پیامبر،‏ حدود ۵۰۰ سال پیش از تولّد عیسی می‌زیست.‏ با این همه،‏ مطالبی را که یَهُوَه به این پیامبر وحی کرد زمان منصوب شدن عیسی به عنوان مسیح را به طور دقیق نشان می‌دهد.‏ یَهُوَه به دانیال چنین گفته بود:‏ «پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیم تا (‏ظهور)‏ مسیح رئیس،‏ هفت هفته و شصت و دو هفته خواهد بود.‏»—‏دانیال ۹:‏۲۵‏.‏

بر طبق این پیشگویی برای محاسبهٔ زمان ظهور مسیح نخست باید سالی را که فرمان ‹تعمیر و بنا کردن اورشلیم› صادر شده بود بدانیم.‏ در کتاب نَحَمِیا آمده است اَرْتَحْشَستا (‏یا اردشیر)‏ فرمان تعمیر و بنای اورشلیم را در «بیستمین سال» سلطنت خود صادر کرد.‏ (‏نَحَمِیا ۲:‏۱،‏ ۵-‏۸‏)‏ به نوشتهٔ تاریخ‌نگاران،‏ اردشیر در سال ۴۷۵ ق.‏م.‏ به سلطنت رسید.‏ پس بیستمین سال سلطنت این پادشاه سال ۴۵۵ ق.‏م.‏ خواهد بود.‏ یعنی اردشیر در سال ۴۵۵ ق.‏م.‏ فرمان تعمیر و بنا کردن اورشلیم را صادر کرد.‏ با در نظر داشتن این سال می‌توانیم تاریخ ظهور مسیح را محاسبه کنیم.‏

دانیال در پیشگویی خود می‌گوید مسیح «هفت هفته و شصت و دو هفته» بعد از صدور فرمان بازسازی اورشلیم،‏ ظهور خواهد کرد.‏ منظور از «هفت هفته و شصت و دو هفته» یا به عبارت دیگر ۶۹ هفته چیست؟‏ در بسیاری از ترجمه‌های کتاب مقدّس از جمله در پاورقی مربوط به این آیه در ترجمهٔ تفسیری آمده است که «هفته معادل هفت سال می‌باشد.‏» یهودیان باستان با قاعدهٔ هفته معادل هفت سال آشنا بودند.‏ برای مثال،‏ آخر هر هفته قوانین روز سَبَّت را رعایت می‌کردند و مشابه آن هر هفت سال نیز سال سَبَّت را به جا می‌آوردند.‏ (‏خروج ۲۳:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ به این ترتیب اگر هر هفته معادل ۷ سال باشد،‏ ۶۹ هفته معادل ۴۸۳ سال خواهد بود.‏

حال می‌توانیم محاسبهٔ خود را کامل کنیم.‏ اگر از سال ۴۵۵ ق.‏م.‏ به اندازهٔ ۴۸۳ سال به جلو بیابیم به سال ۲۹ م.‏ می‌رسیم.‏ دقیقاً در سال ۲۹ م.‏ بود که  عیسی تعمید یافت و به عنوان مسیح منصوب شد!‏ * (‏لوقا ۳:‏۱،‏ ۲،‏ ۲۱،‏ ۲۲‏)‏ تحقق این پیشگویی براستی موجب شگفتی است.‏

^ بند 4 بر طبق محور زمان فاصلهٔ سال ۴۵۵ ق.‏م.‏ تا سال ۱ ق.‏م.‏ برابر ۴۵۴ سال است و فاصلهٔ بین سال ۱ قبل از میلاد تا سال ۱ میلادی،‏ با توجه به اینکه در تقویم سال صفر وجود ندارد،‏ یک سال است.‏ فاصلهٔ سال ۱ م.‏ تا سال ۲۹ م.‏ معادل با ۲۸ سال است.‏ حاصل جمع این سه رقم یعنی ۴۵۴ و ۱ و ۲۸ برابر با ۴۸۳ است.‏ مرگ عیسی در سال ۳۳ م.‏ روی داد،‏ یعنی در طی هفتهٔ هفتادم پیشگویی دانیال.‏ (‏دانیال ۹:‏۲۴،‏ ۲۶‏)‏ برای کسب اطلاعات بیشتر به فصل یازدهم کتاب به نبوت دانیال توجه کنید!‏ و کتاب «بینش بر نوشته‌های مقدّس» (‏انگل‍.‏)‏ صفحات ۸۹۹-‏۹۰۱ چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه نمایید.‏