کتاب مکاشفه حاوی مطالبی است که مفهوم سمبولیک دارند.‏ به عنوان مثال،‏ این کتاب از زنی روسپی صحبت می‌کند که روی پیشانی وی نوشته شده است «بابل عظیم» و روی «آب‌های بسیار» نشسته است.‏ بعد از آن توضیح می‌دهد که منظور از این آب‌ها مردم قوم‌ها و ملت‌ها و زبان‌های دنیاست.‏ (‏مکاشفه ۱۷:‏۱،‏ ۵،‏ ۱۵‏)‏ واضح است که این زن،‏ زنی واقعی نیست و مفهوم سمبولیک دارد.‏ اما مفهوم آن چیست؟‏

در مکاشفه ۱۷:‏۱۸ آمده است:‏ «زنی که دیدی،‏ آن شهر عظیم است که بر  پادشاهان جهان سلطنت می‌کند.‏» «شهر» در اینجا به یک تشکیلات سازمان‌یافته اشاره دارد.‏ و چون این «شهر عظیم» یا در واقع همان زنی که نامش «بابل عظیم» است بر «پادشاهان جهان» تسلّط دارد،‏ می‌باید سازمانی در ابعاد جهانی باشد و می‌توان آن را یک امپراتوری جهانی خواند.‏ شواهد دیگری در کتاب مقدّس نشان می‌دهد که این امپراتوری یک امپراتوری مذهبی است.‏ اجازه دهید این شواهد را در کتاب مکاشفه بررسی کنیم.‏

در جهان سه نوع امپراتوری وجود دارد؛‏ امپراتوری سیاسی،‏ اقتصادی و مذهبی.‏ زنی که به «بابل عظیم» ملقّب شده است،‏ نمی‌تواند سمبول امپراتوری سیاسی جهان باشد،‏ زیرا «پادشاهان جهان» سمبول عناصر سیاسی دنیا هستند و در ضمن می‌گوید این پادشاهان با آن زن یعنی بابل عظیم «زنا کردند.‏» منظور از «زنا» پیوندها و روابطی است که این زن با حاکمان دنیا به وجود آورده است و تلاش‌هایی است که برای به دست آوردن قدرت و نفوذ بر آنان به خرج داده است.‏ در واقع به همین دلیل «فاحشهٔ بزرگ» خوانده شده است.‏—‏مکاشفه ۱۷:‏۱،‏ ۲؛‏ یعقوب ۴:‏۴‏.‏

‏«بابل عظیم» نمی‌تواند یک امپراتوری اقتصادی باشد،‏ زیرا هنگام هلاکت آن زن،‏ «تاجران» که سمبول بخش اقتصادی این دنیا هستند برای وی ماتم می‌گیرند.‏ کتاب مقدّس می‌گوید که پادشاهان و تاجران دنیا از دور نظاره‌گر هلاکت آن زن هستند.‏ (‏مکاشفه ۱۸:‏۳،‏ ۹،‏ ۱۰،‏ ۱۵-‏۱۷‏)‏ پس،‏ اگر «بابل عظیم» سمبول امپراتوری سیاسی و اقتصادی نیست،‏ باید سمبول امپراتوری مذهبی باشد.‏

نکتهٔ دیگری که هویت مذهبی «بابل عظیم» را آشکار می‌کند،‏ این آیهٔ کتاب مقدّس است که می‌گوید:‏ ‹از جادوگری او جمیع ملت‌ها گمراه شده‌اند.‏› (‏مکاشفه ۱۸:‏۲۳‏)‏ آری،‏ تمام جادوگری‌ها به مدد دیوها که مروّج ادیان دروغین هستند صورت می‌گیرد،‏ به همین دلیل کتاب مقدّس «بابل عظیم» را «مسکن دیوها» خوانده است.‏ (‏مکاشفه ۱۸:‏۲؛‏ تثنیه ۱۸:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ به علاوه،‏ این امپراتوری به شدّت بر ضدّ پیامبران واقعی خدا و «مقدّسین» او فعالیت دارد.‏ (‏مکاشفه ۱۸:‏۲۴‏)‏ نفرت «بابل عظیم» از خادمان واقعی خدا تا حدّی است که کتاب مقدّس می‌گوید،‏ «از خون شهدای عیسی» مست می‌شود.‏ (‏مکاشفه ۱۷:‏۶‏)‏ پس می‌توان گفت،‏ زنی که «بابل عظیم» خوانده شده است،‏ معرف امپراتوری جهانی ادیان دروغین،‏ یعنی تمام ادیان و مذاهب مخالف با یَهُوَه خداست.‏