مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پاسخ پرسش‌های مهم زندگی را کجا می‌توان یافت؟‏

پاسخ پرسش‌های مهم زندگی را کجا می‌توان یافت؟‏

به نظر شما پاسخ در کجاست .‏ .‏ .‏

  • در علم؟‏

  • در فلسفه؟‏

  • در کتاب مقدّس؟‏

 پیامبری به خدا چنین گفت:‏

‏«مرا فهم ببخشا .‏ .‏ .‏ کلام تو راستی است.‏»—‏مزمور ۱۱۹:‏۱۴۴،‏ ۱۶۰‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

از طریق کتاب مقدّس میلیون‌ها نفر پاسخ پرسش‌های خود را یافته‌اند.‏

آیا شما نیز در پی پاسخ پرسش‌هایتان هستید؟‏

سایت ®jw.org می‌تواند در این راه به شما کمک کند.‏