نمایشنامه‌هایی صوتی که بر اساس گزارش‌های کتاب مقدّس تنظیم شده است دانلود کنید و با وقایع مهم و شخصیت‌های کتاب مقدّس آشنا شوید.‏