به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

نمایشنامه‌هایی بر اساس کتاب مقدّس

نمایشنامه‌هایی صوتی که بر اساس گزارش‌های کتاب مقدّس تنظیم شده است دانلود کنید و با وقایع مهم و شخصیت‌های کتاب مقدّس آشنا شوید.‏ فیلم‌هایی نیز به زبان اشاره در دسترس است.‏

زبانی را در قسمت «نما» انتخاب کنید و دکمهٔ جستجو را بزنید تا در زبان مورد نظرتان لیست نمایشنامه‌های موجود را ببینید.‏ قسمتی از عنوان نمایشنامه را وارد کنید تا نمایشنامه‌هایی را با کلمه‌ای مشابه بیابید.‏

 

تغییر نما
در چند ستون
در یک ستون

از میراث روحانی‌مان قدردانی کنیم

نمونه‌های هشدارآمیز برای روزگار ما