به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۹

یَهُوَه پادشاه ما!‏

انتخاب فایل صوتی
یَهُوَه پادشاه ما!‏
تغییر نما
متن

‏(‏مزمور ۹۷:‏۱‏)‏

 1. ۱.‏ شادان ستاییم نامِ یاه را

  آسِمان می‌گوید راستیِ او را

  سُراییم یاه را با همه وجد و خوشی

  بگوییم کارِ دستِ او را

   

  بخوانید شادِمان،‏ زمین و آسِمان

  یَهُوَه می‌باشد شاهمان

  بخوانید شادِمان،‏ زمین و آسِمان

  یَهُوَه می‌باشد شاهمان

 2. ۲.‏ آشْکار می‌کنیم جلالش را

  بگوییم هر کجا نجاتِ او را

  تنها او لایقِ تمجید و سپاس است

  یَهُوَه شاهِ پرجلال است

   

  بخوانید شادِمان،‏ زمین و آسِمان

  یَهُوَه می‌باشد شاهمان

  بخوانید شادِمان،‏ زمین و آسِمان

  یَهُوَه می‌باشد شاهمان

 3. ۳.‏ عیسی پسرِ خدا عادل

  او باشد حاکمِ دلسوز و کامل

  خدایانِ دنیا سرافکنده شوند

  همه یاه را فقط ستایند

   

  بخوانید شادِمان،‏ زمین و آسِمان

  یَهُوَه می‌باشد شاهمان

  بخوانید شادِمان،‏ زمین و آسِمان

  یَهُوَه می‌باشد شاهمان

‏(‏۱توا ۱۶:‏۹؛‏ مز ۶۸:‏۲۰؛‏ ۹۷:‏۶،‏ ۷‏)‏