به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۹۸

کلام الهام‌شدهٔ خدا

انتخاب فایل صوتی
کلام الهام‌شدهٔ خدا
تغییر نما
متن

‏(‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏

 1. ۱.‏ این کلام همچون یک نور است

  روشن می‌سازد راهت

  گر با آن گام برمی‌داری

  آزاد گرداند از ظلمت

 2. ۲.‏ این کلام الهامِ خدا

  آموزد حق را به ما

  وادارد به اعمالِ نیک

  حکمت دهد خدا به ما

 3. ۳.‏ این کلام بهرِ صالحان

  مهرِ یاه باشد عیان

  هر روزه بنوشیم از آن

  در راهِ حق گیریم سامان

‏(‏مز ۱۱۹:‏۱۰۵؛‏ امث ۴:‏۱۳‏)‏