به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۷۸

‏‹کلام خدا را تعلیم دهیم›‏

انتخاب فایل صوتی
‏‹کلام خدا را تعلیم دهیم›‏
تغییر نما
متن

‏(‏اعمال ۱۸:‏۱۱‏)‏

 1. ۱.‏ هر که بشارت می‌دهد،‏ به شادی می‌رسد

  نزدِ خدا باارزش است،‏ نعمت همی یابد

  الگوی ما عیسی بُوَد،‏ پرمهر و باوفا

  تعلیم دهیم تا مردمان آیند به سوی خدا

 2. ۲.‏ وقتی بشارت می‌دهیم،‏ بمانیم بی‌ریا

  نورِ خدا را تابانیم،‏ می‌بینند مردمان

  گنجی یابیم با سعیِ خود ما از کلامِ یاه

  تعلیم دهیم آن گنجِ نیکو را در راهِ خدا

 3. ۳.‏ یاری دهد خدا ما را،‏ با شور و اشتیاق

  پیامش را به ما دهد،‏ گوییم به مردمان

  دعا را بشنود خدا،‏ حمایت می‌کند

  تعلیم گیرند تمامِ صالحان نامِ یاه گویند