به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۶۲

سرود تازه

انتخاب فایل صوتی
سرود تازه

‏(‏مزمور ۹۸‏)‏

 1. ۱.‏ از بهرِ خدا،‏ سُراییم شعری از دل‌ها

  می‌ستاییم او را پرشور و بی‌پروا

  قدرتِ او را در خلقتش بینیم آسان

  باعظمت باشد عدالتِ خدا

   

  سُرایید!‏ سرودِ تازه را

  سُرایید!‏ یاه باشد پادِشاه

 2. ۲.‏ بانگِ شادی زن،‏ با نغمهٔ ساز و آواز

  پرطنین و گویا،‏ با وجد و شادی‌ها

  نامِ پاکش را ستایید همهٔ خوبان

  بسُرایید او را با شیپور و کَرنا

   

  سُرایید!‏ سرودِ تازه را

  سُرایید!‏ یاه باشد پادِشاه

 3. ۳.‏ تمجیدِ خدا کنید زمین و دریاها

  هر چه در آن‌ها هست خوانید با یکصدا

  کوه و تپه‌ها تمجیدِ یاه را می‌گویند

  کف زنید ای رودها،‏ ستایید خدا را

   

  سُرایید!‏ سرودِ تازه را

  سُرایید!‏ یاه باشد پادِشاه

‏(‏مز ۹۶:‏۱؛‏ ۱۴۹:‏۱؛‏ اشع ۴۲:‏۱۰‏)‏