به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۵۷

موعظه به همه گونه افراد

انتخاب فایل صوتی
موعظه به همه گونه افراد
تغییر نما
متن

‏(‏۱تیموتائوس ۲:‏۴‏)‏

 1. ۱.‏ به عدالت،‏ رفتارمان هر جا

  با انسان‌ها از تمامِ دنیا

  برویم راه‌های خدا را ما

  هر دلِ پاک می‌پذیرد خدا

   

  نه به ظاهر بنْگریم،‏ ما به دل‌ها بنْگریم

  به همگان بشارت را گوییم

  دوست داریم ما همه را،‏ بگوییم راهِ خدا

  تا شوند دوستِ خدا در دنیا

 2. ۲.‏ مردم هستند در هر جای دنیا

  هر چه باشد سر و وضعِ آن‌ها

  مهم این است چه باشد در دل‌ها

  یاه می‌بیند درون دل‌ها را

   

  نه به ظاهر بنْگریم،‏ ما به دل‌ها بنْگریم

  به همگان بشارت را گوییم

  دوست داریم ما همه را،‏ بگوییم راهِ خدا

  تا شوند دوستِ خدا در دنیا

 3. ۳.‏ می‌پذیرد یَهُوَه هر که را

  دوری کند از راهِ این دنیا

  تعلیم دهیم راه و پند یاه را

  به همگان گوییم این مژده را

   

  نه به ظاهر بنْگریم،‏ ما به دل‌ها بنْگریم

  به همگان بشارت را گوییم

  دوست داریم ما همه را،‏ بگوییم راهِ خدا

  تا شوند دوستِ خدا در دنیا