تغییر نما
متن

‏(‏میکاه ۶:‏۸‏)‏

 1. ۱.‏ بیا همراهِ یَهُوَه،‏ در راستی قدم بردار

  محبت نما،‏ وفادار بمان،‏ کلامِ او نگه دار

  فریبِ دنیا هرگز مخور،‏ بمان تو استوار

  دستِ خود را به یاه بده،‏ او باشد پدر و یار

 2. ۲.‏ بیا همراهِ یَهُوَه،‏ در پاکی قدم بردار

  جدا بمانی از وسوسه‌ها،‏ مانی هوشیار و بیدار

  هر آنچه پاک از دیدِ خداست،‏ اندیشه کن به آن

  باشد یَهُوَه همراهت،‏ پاک و بی‌ریا بمان

 3. ۳.‏ بیا همراهِ یَهُوَه،‏ با شادی قدم بردار

  از برکاتش با شادمانی،‏ ستایش کن تو او را

  سرود و نغمه‌های خوشی،‏ سُرا بهرِ خدا

  مردم شادی در ما بینند،‏ بدانند خدا با ماست

‏(‏پیدا ۵:‏۲۴؛‏ ۶:‏۹؛‏ فیلیپ ۴:‏۸؛‏ ۱تیمو ۶:‏۶-‏۸‏)‏