به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۲۸

دوستی با یَهُوَه

انتخاب فایل صوتی
دوستی با یَهُوَه
تغییر نما
متن

‏(‏مزمور ۱۵‏)‏

 1. ۱.‏ دوستِ یَهُوَه کیست،‏ خیمهٔ او آید؟‏

  کیست آن که راهِ راستی داند،‏ عارفِ او باشد؟‏

  آن که دلش جوید گنجِ کلامِ یاه

  در راهِ پاکی،‏ در راهِ حق گامِ خود بردارد

 2. ۲.‏ دوستِ یَهُوَه کیست،‏ بر درگاهش آید؟‏

  کیست که دلش را شاد بسازد،‏ نامش را یاه خوانَد؟‏

  آن که فرمانش را از تهِ دل جوید

  صادق و نیکو در همه جا،‏ شاهدش می‌باشد

 3. ۳.‏ رازِ نهان را ما دستِ او بسْپاریم

  با مهر و شادی،‏ عشق و وفا سوی او می‌آییم

  یاور و همراه است،‏ از لطفِ او شادیم

  از دوستیِ او نیکوترین نعمت‌ها را یابیم

‏(‏مز ۱۳۹:‏۱؛‏ ۱پطر ۵:‏۶،‏ ۷‏)‏