به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۲۳

آغاز پادشاهی یَهُوَه

انتخاب فایل صوتی
آغاز پادشاهی یَهُوَه
تغییر نما
متن

‏(‏مکاشفه ۱۱:‏۱۵‏)‏

 1. ۱.‏ پادشاهیِ خدا،‏ آغاز شده این زمان

  ای مردمان ستایید عیسی را

  می‌خوانیم یَهُوَه را،‏ مسیح شد سَرورِ ما

  بر تختِ خود نشسته پادِشاهِ ما

   

  چه آوَرَد حکومتِ یاه؟‏

  عدل و سعادت و احسان

  چه آوَرَد حکومتِ یاه؟‏

  روزهای شاد و بی‌پایان

  پس ستاییم یَهُوَه را

  اوست مُحِب و مهرَبان

 2.  ۲.‏ عیسی چه پرقدرت است،‏ حارمَگِدّون در رَه است

  نابودیِ دنیایِ شیطان است

  می‌گوییم این مژده را بر عاشقانِ خدا

  آیند با ما تا شویم با هم یکصدا

   

  چه آوَرَد حکومتِ یاه؟‏

  عدل و سعادت و احسان

  چه آوَرَد حکومتِ یاه؟‏

  روزهای شاد و بی‌پایان

  پس ستاییم یَهُوَه را

  اوست مُحِب و مهرَبان

 3.  ۳.‏ شاهِ شاهان می‌رسد،‏ با نامِ یاه می‌آید

  تعظیم به عیسی هر جا می‌شاید

  آید به درگاهِ یاه،‏ لطفِ او را طلبد

  با شکوه و فَر و جلالش می‌رسد

   

  چه آوَرَد حکومتِ یاه؟‏

  عدل و سعادت و احسان

  چه آوَرَد حکومتِ یاه؟‏

  روزهای شاد و بی‌پایان

  پس ستاییم یَهُوَه را

  اوست مُحِب و مهرَبان

‏(‏۲سمو ۷:‏۲۲؛‏ دان ۲:‏۴۴؛‏ مکا ۷:‏۱۵‏)‏