تغییر نما
متن

‏(‏۲سموئیل ۲۲:‏۱-‏۸‏)‏

 1. ۱.‏ یَهُوَه خدای عظیم و جاوِدان

  زمین و آسِمان،‏ تو را سازند بیان

  هرگز کسی ندارد نیروی تو،‏ ای خدا

  نابودند دشمنان

   

  رهایی دهد خدا خادمان را

  صخره‌ای بلند،‏ سپر و حافظِ ما

  پس با ایمان وَ با شجاعت،‏ آییم سویت

  ای یَهُوَه سپاس می‌گوییم،‏ خوانیم نامت

 2. ۲.‏ در بندِ مرگ و غصه بودم در دنیا

  ای یاه تو را خواندم،‏ دادی نجات مرا

  بشنو،‏ پناهِ من باش،‏ در غصه‌ها،‏ ناله‌ها

  یاورم باش خدا

   

  رهایی دهد خدا خادمان را

  صخره‌ای بلند،‏ سپر و حافظِ ما

  پس با ایمان وَ با شجاعت،‏ آییم سویت

  ای یَهُوَه سپاس می‌گوییم،‏ خوانیم نامت

 3. ۳.‏ ندا می‌دهی همچون رعد از آسِمان

  می‌لرزند دشمنان،‏ سرخوشند خادمان

  نشان دهی به مردم،‏ تو قادرِ مطلقی

  آزاد سازی جهان

   

  رهایی دهد خدا خادمان را

  صخره‌ای بلند،‏ سپر و حافظِ ما

  پس با ایمان وَ با شجاعت،‏ آییم سویت

  ای یَهُوَه سپاس می‌گوییم،‏ خوانیم نامت

‏(‏مز ۱۸:‏۱،‏ ۲؛‏ ۱۴۴:‏۱،‏ ۲‏)‏