تغییر نما
متن

‏(‏۲قُرِنتیان ۴:‏۱۸‏)‏

 1. ۱.‏ شفا یابد چشمِ نابینا

  باز شود گوشِ ناشنوا

  آواز خوانند هر جا کودکان

  شاداب شود زمینمان

  وقتی زنده شوند مردگان

  نه جنگی باشد در این جهان

   

  چشم بدوزی گر به این هدف

  دهد آرزویت ثمر

 2. ۲.‏ گرگ و برّه با هم می‌چرند

  خرس و گوساله با هم رَوَند

  گوش دهند آن‌ها به کودکی

  برپا باشد صلح و آشتی

  نباشد هرگز اشک و آهی

  نخواهد بود ترس و وحشتی

   

  چشم بدوزی گر به این هدف

  دهد آرزویت ثمر

‏(‏اشع ۱۱:‏۶-‏۹؛‏ ۳۵:‏۵-‏۷؛‏ یو ۱۱:‏۲۴‏)‏