به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۱۳۰

باگذشت باشیم

انتخاب فایل صوتی
باگذشت باشیم
تغییر نما
متن

‏(‏مزمور ۸۶:‏۵‏)‏

 1. ۱.‏ رحمتِ یَهُوَه بِنِگر چه بی‌همتا

  عزیزِ خود را او داده تا بخشد خطای ما

  با ایمان به خونِ عیسی،‏ می‌یابیم ما رحمت‌ها

  آشتی با یَهُوَه حاصل،‏ گناهان شود باطل

 2. ۲.‏ یاد بگیریم از یاه،‏ رحمت و صبر و ایمان

  با گذشت رسیم به دل‌ها،‏ چون رفیقِ مهرَبان

  هر خطایی را می‌بخشیم،‏ تا شویم برادران

  حرمت می‌نماییم ایشان،‏ محبت باشد تابان

 3. ۳.‏ پرورانیم در دل،‏ صفتِ مهر و رحمت

  دور سازد از ناپاکی‌ها،‏ از هر رنجش و نفرت

  یَهُوَه تو بی‌همتایی،‏ باگذشت و مهرَبان

  بخشش را نمایی بر ما،‏ یَهُوَه شاهِ شاهان