به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۱۲۴

همیشه وفادار

انتخاب فایل صوتی
همیشه وفادار
تغییر نما
متن

‏(‏مزمور ۱۸:‏۲۵‏)‏

 1. ۱.‏ وفاداریم ای یَهُوَه تا ابد ما شاهدان

  استواریم در کلامت،‏ قومت باشیم این زمان

  یَهُوَه،‏ تو نورِ پاکی،‏ یاورِ وفاداران

  ما بمانیم در پناهت یَهُوَه خدایمان

 2. ۲.‏ وفاداریم ای عزیزان با یکدیگر هم‌پیمان

  با صبوری،‏ مهربانی،‏ در کنارِ هم شادان

  چه خوش باشد رفتارمان،‏ احترام به همنوعان

  از کلامِ یاه بسازیم،‏ حکمت و صبر و ایمان

 3. ۳.‏ پندِ یاه را بشنو از دل،‏ پیروی کن از پیران

  این شبانان گله‌ها را پرورند در این دوران

  وفادار همیشه مانیم،‏ به تو ای خدایمان

  بستاییم،‏ بستاییم،‏ نامت را ما عاشقان

‏(‏مز ۱۴۹:‏۱؛‏ ۱تیمو ۲:‏۸؛‏ عبر ۱۳:‏۱۷‏)‏