به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۱۱۷

نیکویی

انتخاب فایل صوتی
نیکویی
تغییر نما
متن

‏(‏۲تواریخ ۶:‏۴۱‏)‏

 1. ۱.‏ چه خوش سازی دلِ ما را،‏ یَهُوَه تو نیکویی

  تو وفادار و قدّوسی،‏ پر از مهر و نیکویی

  با سخاوت بخشی ما را،‏ ستاییم نامِ تو را

  در بشارت ما می‌گوییم،‏ تو تنهایی نیکویی

 2. ۲.‏ در قومِ تو نیکی بینیم،‏ صفاتِ پاکِ تو را

  در بشارت همه بینند،‏ محبت و دوستی را

  تعلیم گیریم نیکویی را،‏ از شبانانْ راهِ تو

  ثمره‌ها به بار آید،‏ همیشه از روحِ تو

 3. ۳.‏ نیکویی بر هم‌ایمانان،‏ نعمت‌ها یابیم از آن

  یا در خانه یا جماعت،‏ در هر جا به همگان

  بخشا بر ما روحِ خود را،‏ ثمره بارد بر ما

  کوشا باشیم در نیکویی،‏ شاد می‌سازیم خدا را