تغییر نما
متن

‏(‏۱یوحنا ۴:‏۷،‏ ۸‏)‏

 1. ۱.‏ خدای محبت گوید

  این فرمان به خادمان:‏

  ‏«محبت را فرا گیرید

  بخشایید به مردمان»‏

  محبت کن همسایه را

  محبت کن در هر جا

  محبت راهِ پیروزی

  جلوهٔ مسیحایی

 2. ۲.‏ عشقِ ما به تو ای خدا

  شادی‌ها بر ما دارد

  محبت اگر نماییم

  برِکت بر ما بارد

  محبت هر جا چون شفا

  مهرَبان و بی‌ریا

  میوهٔ محبت شیرین

  سفره‌ات را کن رنگین

 3. ۳.‏ دوری کن از قهر و رنجش

  راهت را کج می‌سازد

  به پندِ خدا نظر کن

  تسلّی را آوَرَد

  عشقِ به خداوندمان

  محبت به همنوعان

  احساسِ شادی را دارد

  از خوشی،‏ دل می‌خوانَد