به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

آیا روزی ممکن است که یک حکومت بر کل زمین حکمرانی کند؟‏

یک حکومت جهانی چگونه قادر است تمام ملت‌ها را متحد سازد؟‏ اِشَعْیا ۳۲:‏۱،‏ ۱۷؛‏ ۵۴:‏۱۳

به مزایای داشتن یک حکومت جهانی فکر کنید.‏ برای مثال،‏ امروزه شکافی بزرگ بین انسان‌های فقیر و ثروتمند وجود دارد.‏ حکومتی که دلسوز مردم باشد،‏ به نیازهای همهٔ تابعینش رسیدگی می‌کند.‏ به نظر شما،‏ آیا انسان‌ها قادرند چنین حکومتی را به وجود آورند؟‏—‏اِرْمیا ۱۰:‏۲۳ خوانده شود.‏

در طول تاریخ،‏ حکومت‌های بشری در فراهم کردن نیازهای تابعین خود،‏ به‌خصوص آنانی که فقیرند،‏ کوتاهی کرده‌اند.‏ برخی حکومت‌ها حتی به مردم ظلم نموده‌اند.‏ (‏جامعه ۴:‏۱؛‏ ۸:‏۹‏)‏ اما خدای قادر مطلق وعده داده است که حکومتی بر پا کند تا جایگزین تمام حکومت‌های دیگر شود.‏ پادشاه آن حکومت به‌راستی به نیازهای تابعینش رسیدگی خواهد کرد.‏—‏اِشَعْیا ۱۱:‏۴؛‏ دانیال ۲:‏۴۴ خوانده شود.‏

دست‌آوردهای حکومت الٰهی چه خواهد بود؟‏

یَهُوَه خدا حاکمی ایده‌آل برای ما برگزیده است،‏ یعنی عیسی مسیح.‏ (‏لوقا ۱:‏۳۱-‏۳۳‏)‏ وقتی عیسی بر زمین بود،‏ با عشق و علاقه به مردم کمک می‌کرد.‏ او در مقام پادشاه،‏ مردم تمام ملت‌ها را متحد خواهد ساخت و آنان را از درد و رنجشان رهایی خواهد بخشید.‏—‏مزمور ۷۲:‏۸،‏ ۱۲-‏۱۴ خوانده شود.‏

آیا همه خواهند پذیرفت که عیسی حاکم آنان باشد؟‏ خیر.‏ ولی یَهُوَه خدا،‏ خدایی بردبار و صبور است.‏ (‏۲پِطرُس ۳:‏۹‏)‏ او به همه فرصت می‌دهد که عیسی را به عنوان حاکم خود بپذیرند.‏ عیسی به‌زودی بدکاران را از کرهٔ زمین محو خواهد کرد و صلح و امنیت را در سراسر جهان برقرار خواهد نمود.‏—‏میکاه ۴:‏۳،‏ ۴ خوانده شود.‏