به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی  |  مارس ۲۰۱۵

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

آیا روزی ممکن است که یک حکومت بر کل زمین حکمرانی کند؟‏

یک حکومت جهانی چگونه قادر است تمام ملت‌ها را متحد سازد؟‏ اِشَعْیا ۳۲:‏۱،‏ ۱۷؛‏ ۵۴:‏۱۳

به مزایای داشتن یک حکومت جهانی فکر کنید.‏ برای مثال،‏ امروزه شکافی بزرگ بین انسان‌های فقیر و ثروتمند وجود دارد.‏ حکومتی که دلسوز مردم باشد،‏ به نیازهای همهٔ تابعینش رسیدگی می‌کند.‏ به نظر شما،‏ آیا انسان‌ها قادرند چنین حکومتی را به وجود آورند؟‏—‏اِرْمیا ۱۰:‏۲۳ خوانده شود.‏

در طول تاریخ،‏ حکومت‌های بشری در فراهم کردن نیازهای تابعین خود،‏ به‌خصوص آنانی که فقیرند،‏ کوتاهی کرده‌اند.‏ برخی حکومت‌ها حتی به مردم ظلم نموده‌اند.‏ (‏جامعه ۴:‏۱؛‏ ۸:‏۹‏)‏ اما خدای قادر مطلق وعده داده است که حکومتی بر پا کند تا جایگزین تمام حکومت‌های دیگر شود.‏ پادشاه آن حکومت به‌راستی به نیازهای تابعینش رسیدگی خواهد کرد.‏—‏اِشَعْیا ۱۱:‏۴؛‏ دانیال ۲:‏۴۴ خوانده شود.‏

دست‌آوردهای حکومت الٰهی چه خواهد بود؟‏

یَهُوَه خدا حاکمی ایده‌آل برای ما برگزیده است،‏ یعنی عیسی مسیح.‏ (‏لوقا ۱:‏۳۱-‏۳۳‏)‏ وقتی عیسی بر زمین بود،‏ با عشق و علاقه به مردم کمک می‌کرد.‏ او در مقام پادشاه،‏ مردم تمام ملت‌ها را متحد خواهد ساخت و آنان را از درد و رنجشان رهایی خواهد بخشید.‏—‏مزمور ۷۲:‏۸،‏ ۱۲-‏۱۴ خوانده شود.‏

آیا همه خواهند پذیرفت که عیسی حاکم آنان باشد؟‏ خیر.‏ ولی یَهُوَه خدا،‏ خدایی بردبار و صبور است.‏ (‏۲پِطرُس ۳:‏۹‏)‏ او به همه فرصت می‌دهد که عیسی را به عنوان حاکم خود بپذیرند.‏ عیسی به‌زودی بدکاران را از کرهٔ زمین محو خواهد کرد و صلح و امنیت را در سراسر جهان برقرار خواهد نمود.‏—‏میکاه ۴:‏۳،‏ ۴ خوانده شود.‏