به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی  |  نوامبر ۲۰۱۴

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

آیا فرشتگان می‌توانند به ما کمک کنند؟‏

همان طور که در گذشته فرشتگان به دانیال،‏ خادم وفادار خدا یاری رساندند،‏ امروزه نیز به مردم در راه آشنایی با خبر خوش یاری می‌رسانند

یَهُوَه خدا میلیون‌ها فرشته را پیش از آفرینش انسان خلق کرد.‏ (‏ایّوب ۳۸:‏۴،‏ ۷‏)‏ فرشتگان موجودات روحی پرقدرتی‌اند که به خدا خدمت می‌کنند.‏ خدا گاه از آنان برای راهنمایی و حفاظت خادمانش استفاده می‌کند.‏ (‏مزمور ۹۱:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ امروزه،‏ فرشتگان سبب می‌شوند تا مردم از خبر خوشی که پیروان عیسی اعلام می‌کنند،‏ فایده ببرند.‏‏—‏مکاشفه ۱۴:‏۶،‏ ۷ خوانده شود.‏

آیا باید برای درخواست کمک به فرشتگان دعا کرد؟‏ خیر.‏ دعا نوعی پرستش است که تنها به خدا تعلّق دارد.‏ (‏مکاشفه ۱۹:‏۱۰‏)‏ از آنجا که فرشتگان خدمتگزاران خدا هستند،‏ دستورات خود را از خدا می‌گیرند نه از انسان‌ها.‏ از این رو فقط باید به خدا و با ایمان به عیسی دعا کرد.‏‏—‏مزمور ۱۰۳:‏۲۰،‏ ۲۱؛‏ مَتّی ۲۶:‏۵۳ خوانده شود.‏

آیا همهٔ فرشتگان مطیع خدا هستند؟‏

فرشتگان نیز همانند انسان‌ها مختار آفریده شده‌اند و می‌توانند راه درست یا نادرست را خود انتخاب کنند.‏ متأسفانه فرشتگان بسیاری علیه خدا قد علم کردند.‏ (‏۲پِطرُس ۲:‏۴‏)‏ اولین فرشته‌ای که علیه خدا سرکشی کرد شیطان بود؛‏ برخی از فرشتگان نیز در پی او رفتند.‏ در کتاب مقدّس این فرشتگان نافرمان،‏ دیو خوانده می‌شوند.‏ شیطان و دیوهایش از آسمان به زمین افکنده شده‌اند.‏‏—‏مکاشفه ۱۲:‏۷-‏۹ خوانده شود.‏

از سال ۱۹۱۴ خشونت و شرارت افزایش بیشتری داشته است.‏ این نشانهٔ آن است که در آینده‌ای نزدیک،‏ خدا نفوذ شیطان و دیوهایش را از میان برخواهد داشت.‏ سپس زمین را به وضعیتی مبدّل می‌کند که از ابتدا اراده کرده بود.‏‏—‏مکاشفه ۱۲:‏۱۲؛‏ ۲۱:‏۳،‏ ۴ خوانده شود.‏