مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 بیایید به خدا نزدیک شویم

آیا یَهُوَه خدا واقعاً به ما توجه دارد؟‏

آیا یَهُوَه خدا واقعاً به ما توجه دارد؟‏

خانمی چنین می‌گوید:‏ «احساس بی‌ارزشی احتمالاً بزرگ‌ترین مانع در راه نزدیک شدن به خداست و من برای فائق آمدن بر آن،‏ تلاش فراوان می‌کنم.‏» این خانم نمی‌توانست دلیلی بیابد که یَهُوَه به او توجه نشان دهد.‏ آیا شما نیز چنین احساسی دارید؟‏ پس ممکن است از خود بپرسید:‏ ‹آیا یَهُوَه خدا واقعاً به تک‌تک پرستندگانش توجه دارد؟‏› مسلّم است.‏ دلیل آن را می‌توان در گفته‌های عیسی یافت.‏‏—‏یوحنا ۶:‏۴۴ خوانده شود.‏

عیسی که بهتر از هر کس با شخصیت و خواست یَهُوَه آشناست،‏ در این خصوص چه گفت؟‏ (‏لوقا ۱۰:‏۲۲‏)‏ عیسی توضیح داد:‏ «هیچ‌کس نمی‌تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند.‏» پس،‏ تنها در صورتی می‌توانیم پیرو مسیح و پرستندهٔ یَهُوَه،‏ پروردگارمان باشیم که او ما را به سوی خود جذب کند.‏ (‏۲تِسالونیکیان ۲:‏۱۳‏)‏ با پی بردن به مفهوم گفته‌های عیسی،‏ می‌توانیم دلیل این امر را که خدا به پرستندگانش توجه دارد،‏ دریابیم.‏

این گفته که یَهُوَه ما را به سوی خود جذب می‌کند،‏ به چه مفهوم است؟‏ فعل یونانی‌ای که در کتاب مقدّس فارسی «جذب کردن» ترجمه شده است،‏ مفهوم کشیدن تور ماهیگیری را نیز در بر دارد.‏ (‏یوحنا ۲۱:‏۶،‏ ۱۱‏)‏ آیا یَهُوَه برخلاف خواستمان ما را به سوی خود می‌کشد تا او را خدمت کنیم؟‏ خیر.‏ او ما را مختار آفریده است و هیچ کس را مجبور نمی‌کند که به او نزدیک شود.‏ (‏تثنیه ۳۰:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ یَهُوَه،‏ دل میلیاردها انسان را در سراسر دنیا تفتیش می‌کند و در پی کسانی است که پذیرای او هستند.‏ (‏۱تواریخ ۲۸:‏۹‏)‏ زمانی که چنین شخصی را می‌یابد،‏ واکنش او بسیار دلگرم‌کننده است.‏ چگونه؟‏

یَهُوَه با ملایمت آنانی را که «دلی پذیرا دارند» به سوی خود جذب می‌کند یا به عبارت دیگر آنان را به دنبال خود می‌کشد.‏ (‏اعمال ۱۳:‏۴۸‏،‏ ترجمهٔ دنیای جدید‏)‏ به این منظور یَهُوَه از دو طریق عمل می‌کند؛‏ یکی از طریق خبر خوش کتاب مقدّس که به گوش تک‌تک انسان‌ها می‌رسد و دیگری از طریق روح مقدّسش.‏ زمانی که یَهُوَه می‌بیند که شخصی نسبت به تعالیم کتاب مقدّس دلی پذیرا دارد،‏ با استفاده از روح مقدّس خود به او یاری می‌رساند تا آن را درک کند و در زندگی معیارهای او را بکار گیرد.‏ (‏۱قُرِنتیان ۲:‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏ ما هرگز بدون کمک‌های الٰهی نمی‌توانستیم پیرو واقعی عیسی و پرستندهٔ وفادار یَهُوَه شویم.‏

یَهُوَه ما را مختار آفریده است و هیچ کس را مجبور نمی‌کند که به او نزدیک شود

پس گفته‌های عیسی در یوحنا ۶:‏۴۴ چه موضوعی را در مورد یَهُوَه خدا به ما می‌آموزد؟‏ این آیه نشان می‌دهد که یَهُوَه،‏ انسان‌ها را به سوی خود جذب می‌کند،‏ چون در دل آنان چیزی باارزش می‌یابد و به فکر تک‌تک آنان است.‏ درک این حقیقت اطمینان‌بخش به خانمی که در ابتدای این مقاله به او اشاره شد،‏ دلگرمی و قوّت قلب داد.‏ او می‌گوید:‏ «خدمت در راه یَهُوَه،‏ افتخاری بس بزرگ است که هر کس می‌تواند به آن برسد.‏ اگر یَهُوَه مرا انتخاب کرده است که خادم او باشم،‏ پس یقیناً از دید او پرارزشم.‏» در مورد شما چطور؟‏ آیا دانستن این که یَهُوَه به تک‌تک پرستندگانش توجه دارد شما را بر آن نمی‌دارد که به او نزدیک شوید؟‏

پیشنهادی برای خواندن کتاب مقدّس

اعمال ۱۱‏–‏رومیان ۱۶