مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

یَهُوَه خدای محبت

یَهُوَه خدای محبت

‏«خدا محبت است.‏»—‏۱یو ۴:‏۸،‏ ۱۶‏.‏

سرودهای:‏ ۱۸،‏ ۹۱

۱.‏ خصوصیت غالب خدا چیست،‏ و آگاهی از آن،‏ چه احساسی نسبت به او در شما به وجود می‌آورد؟‏

در کلام الهام‌شدهٔ خدا،‏ کتاب مقدّس آمده است که «خدا محبت است.‏» گفته نشده است که در کنار خصوصیات فوق‌العاده‌ای که خدا داراست،‏ محبت نیز دارد،‏ بلکه می‌گوید:‏ «خدا محبت است.‏» (‏۱یو ۴:‏۸‏)‏ محبت خصوصیت غالب خداست،‏ اصلی‌ترین آن.‏ یَهُوَه خدا مظهر محبت است.‏ به راستی بسیار دلگرم‌کننده و شادی‌بخش است که می‌دانیم هستی‌بخش عالم و تمامی موجودات زندهٔ آن،‏ خدای محبت است و تمامی اعمال او از محبتش بر می‌خیزد.‏

۲.‏ آگاهی از محبت خدا،‏ چه اطمینانی به ما می‌بخشد؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۲ مهر و علاقهٔ خدا به مخلوقاتش اطمینانی است بر این که آنچه برای خانوادهٔ بشری قصد کرده است به بهترین شکل به تحقق خواهد رسید و در پی آن برکتی بی‌نظیر شامل حال تابعین حکومتش خواهد شد.‏ برای مثال،‏ یَهُوَه خدا از روی محبتش «روزی را تعیین نموده است» که «تمام مردم زمین را به عدالت داوری خواهد کرد؛‏» او برای این منظور عیسی مسیح را منصوب کرده است.‏ (‏اعما ۱۷:‏۳۱‏)‏  ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که این خواست او انجام خواهد شد.‏ در این داوری نصیب انسان‌های مطیعی که دلی پذیرا دارند،‏ آینده‌ای پربرکت خواهد بود که انتهایی برای آن نیست.‏

تاریخ بشر حاکی از چیست

۳.‏ اگر خدا به انسان‌ها محبت نداشت،‏ زندگی چگونه می‌بود؟‏

۳ تصوّرش را بکنید اگر خدا محبتی به انسان‌ها نداشت،‏ زندگی چگونه می‌بود؟‏ تنها نظری بر تاریخ سیاه بشر در این دنیا کافی است که پاسخ را بدانیم؛‏ دنیایی که تحت حکومت‌های انسانی زیر سایهٔ شوم خدای بی‌مهر و خشمگین آن،‏ شیطان ابلیس می‌چرخد.‏ (‏۲قر ۴:‏۴؛‏ ۱یو ۵:‏۱۹؛‏ مکاشفه ۱۲:‏۹،‏ ۱۲ خوانده شود.‏)‏ این خود از آیندهٔ تیره‌ای خبر می‌دهد که اگر خدا به انسان‌ها محبت نداشت،‏ بشر در آن گرفتار می‌بود.‏

۴.‏ چرا یَهُوَه اجازه داد که بر ضدّ حکمرانی عادلش قیام شود؟‏

۴ شیطان علیه حکمرانی خدا سرکشی کرد و اولین والدین ما را نیز با خود همراه ساخت.‏ او به حق و شایسته بودن حکمرانی عالمگیر خدا را زیر سؤال برد.‏ در واقع او ادعا کرد که حکمرانی او بهتر از حکمرانی آفریدگار است.‏ (‏پیدا ۳:‏۱-‏۵‏)‏ یَهُوَه به شیطان اجازه داد تا ادعای خود را ثابت کند،‏ اما این اجازه‌ای موقتی بود.‏ یَهُوَه خدای حکیم،‏ اجازه داد که زمان کافی بگذرد تا به روشنی نالایقی و بی‌کفایتی حکمرانی‌ها و به حق بودن حکمرانی او ثابت شود.‏ تاریخ بشر نشان می‌دهد که نه انسان و نه شیطان قادر است حکومتی مناسب و شایسته برای انسان‌ها به وجود آورد.‏

۵.‏ تاریخ بشر چه حقیقتی را به‌روشنی نشان می‌دهد؟‏

۵ تنها در ۱۰۰ سال اخیر بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در جنگ‌ها کشته شده‌اند.‏ امروزه،‏ وضعیت دنیا رو به وخامت است.‏ این رویداد در کتاب مقدّس پیشگویی شده بود که در «روزهای آخرِ» این نظام،‏ «شریران و شیّادان روزبه‌روز بدتر خواهند شد.‏» (‏۲تیمو ۳:‏۱،‏ ۱۳‏)‏ تاریخ جای هیچ شکی در مورد حقیقت این گفتهٔ کتاب مقدّس نگذاشته است که «ای خداوند،‏ می‌دانم که راه انسان از آنِ او نیست،‏ و آدمی که راه می‌رود،‏ قادر به هدایت قدمهای خویش نمی‌باشد.‏» (‏ار ۱۰:‏۲۳‏)‏ بلی،‏ یَهُوَه انسان را وابسته به خود آفریده است و حق یا قابلیت حکمرانی به او نبخشیده است.‏

۶.‏ چرا یَهُوَه خدا مانع وجود شرارت نشد؟‏

۶ زمان محدودی که یَهُوَه خدا اجازهٔ وجود شرارت را داد،‏ نالایقی حکمرانی بشر را به اثبات رساند.‏ همچنین این دوران،‏ خود گواه محکمی است بر این که تنها حکمرانی خدا بشر را سعادتمند خواهد کرد.‏ در نهایت یَهُوَه خدا شرارت و عاملین آن را کاملاً نابود خواهد ساخت.‏ حال اگر پس از آن بار دیگر کسی حکمرانی محبت‌آمیز او را زیر سؤال برد،‏ دیگر نیازی نیست که خدا برای اثبات نادرستی آن،‏ فرصتی دوباره دهد و بار دیگر شرارت پا گیرد.‏ بلکه او با استناد به آنچه بر بشر گذشته است،‏ سریع آن سرکش را نابود خواهد کرد.‏

محبت‌های یَهُوَه به ما

۷،‏ ۸.‏ برخی از جنبه‌هایی را که یَهُوَه محبت عظیمش را نشان داده است،‏ بیان کنید.‏

۷ یَهُوَه محبتش را به طرق مختلف نمایان ساخته است.‏ برای نمونه،‏ به شکوه عالم فکر کنید.‏ میلیاردها کهکشان وجود دارد و هر کهکشان در خود میلیاردها ستاره و سیّاره جای داده است.‏ یکی از ستارگان کهکشان راه شیری،‏ خورشید ماست.‏ بدون این ستاره نمی‌توانست گونه‌های مختلف حیات بر زمین وجود داشته باشد.‏ وجود تمامی این مخلوقات گواهی است بر هستی‌بخش بودن یَهُوَه خدا و خصوصیات او مثل،‏ قدرت،‏ حکمت  و محبت او.‏ بلی،‏ «صفات نادیدنی خدا،‏ حتی قدرت ابدی و الوهیّت او از زمان آفرینش دنیا به‌روشنی قابل مشاهده بوده است و همگان می‌توانند از طریق آنچه آفریده شده است،‏ آن‌ها را دریابند.‏»—‏روم ۱:‏۲۰‏.‏

۸ یَهُوَه خدا زمین را به خصوص برای حیات آفرید و هر آنچه در آن است را برای فایدهٔ انسان‌ها و حیوانات طراحی کرد.‏ او برای انسان‌ها باغی زیبا آفرید و برای این که از زندگی ابدی برخوردار شوند به آنان ذهن و بدنی کامل بخشید.‏ ‏(‏مکاشفه ۴:‏۱۱ خوانده شود.‏)‏ همچنین او روزی‌رسان است و «همهٔ جانداران را خوراک می‌دهد،‏ زیرا که محبت او جاودانه است.‏»—‏مز ۱۳۶:‏۲۵‏.‏

۹.‏ با این که یَهُوَه خدا،‏ خدای محبت است چه احساس دیگری نیز دارد،‏ و چرا؟‏

۹ یَهُوَه خدای محبت است،‏ اما از بدی نیز نفرت دارد.‏ برای مثال،‏ در مزمور ۵:‏۴-‏۶ در مورد یَهُوَه آمده است:‏ «تو خدایی نیستی که از شرارت لذت ببری؛‏ .‏ .‏ .‏ تو از همهٔ بدکاران نفرت می‌کنی» و در ادامه می‌گوید:‏ «خداوند از اشخاص خون‌ریز و فریبکار کراهت دارد.‏»‏

پایان شرارت نزدیک است

۱۰،‏ ۱۱.‏ الف)‏ یَهُوَه با شریران چه خواهد کرد؟‏ ب)‏ یَهُوَه چگونه انسان‌های مطیع را پاداش خواهد داد؟‏

۱۰ یَهُوَه خدا،‏ خدای محبت است و از شرارت نفرت دارد.‏ از این رو قصد کرده است،‏ زمانی که موضوع حق حاکمیت حل و فصل شد،‏ زمین و همین طور تمامی عالم را از وجود شریر پاک کند.‏ در کلام خدا آمده است:‏ «بدکاران منقطع خواهند شد،‏ اما منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد.‏ پس از اندک زمانی،‏ دیگر شریری نخواهد بود .‏ .‏ .‏ دشمنان خداوند همچون زیبایی چمنزارها محو خواهند گردید،‏ آری،‏ همچون دود محو خواهند شد.‏»—‏مز ۳۷:‏۹،‏ ۱۰،‏ ۲۰‏.‏

۱۱ از سوی دیگر در کتاب مقدّس این وعده نیز آمده است:‏ «پارسایان زمین را به میراث خواهند برد و تا به ابد در آن سکونت خواهند کرد.‏» (‏مز ۳۷:‏۲۹‏)‏ این پارسایان یا درستکاران «از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد.‏» (‏مز ۳۷:‏۱۱‏)‏ این وقایع روی خواهد داد،‏ چون خدای مهربانمان همیشه به نفع خادمان وفادارش،‏ عمل خواهد کرد.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «خدا هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد کرد.‏ دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد نیز وجود نخواهد داشت.‏ چیزهای گذشته سپری شده است.‏» (‏مکا ۲۱:‏۴‏)‏ حقیقتاً چه آیندهٔ فوق‌العاده‌ای در انتظار تمامی آنانی است که به‌راستی محبت خدا را درک کرده‌اند،‏ او را حاکم خود می‌دانند و از او اطاعت می‌کنند.‏

۱۲.‏ چه کسی «مردِ بی‌عیب» خوانده می‌شود؟‏

۱۲ یَهُوَه خدا در کلامش به ما می‌گوید:‏ «مردِ بی‌عیب را ببین و مردِ صالح را بنگر!‏ زیرا سرانجامِ آن مرد،‏ سلامتی خواهد بود.‏ اما عاصیان جملگی هلاک خواهند شد،‏ و شریران را سرانجامی نخواهد بود.‏» (‏مز ۳۷:‏۳۷،‏ ۳۸‏)‏ .‏«مردِ بی‌عیب» کسی است که با یَهُوَه خدا و پسرش آشنا می‌شود و به خواست خدا گردن می‌نهد.‏ ‏(‏یوحنا ۱۷:‏۳ خوانده شود.‏)‏ چنین شخصی آنچه در اول یوحنا ۲:‏۱۷ آمده است جدّی می‌گیرد که می‌گوید:‏ «دنیا و خواسته‌های آن گذراست،‏ اما کسی که خواست خدا را به جا می‌آورد،‏ تا ابد باقی خواهد ماند.‏» همچنان که پایان دنیا نزدیک می‌شود،‏ به گوش گرفتن این گفتهٔ کتاب مقدّس بسیار ضروری است:‏ «منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار.‏»—‏مز ۳۷:‏۳۴‏.‏

بزرگ‌ترین محبت خدا

۱۳.‏ یَهُوَه با چه کاری بزرگ‌ترین محبت را به انسان‌های گناهکار کرد؟‏

۱۳ ما با وجود ناکاملی‌مان می‌توانیم در طریق یَهُوَه گام برداریم.‏ همچنین به خاطر بزرگ‌ترین عمل  محبت‌آمیز یَهُوَه،‏ می‌توانیم از رابطه‌ای نزدیک با او برخوردار شویم.‏ او با قربانی عیسی،‏ بهای رهایی انسان‌ها را مهیا ساخت و از این طریق راه رهایی از گناه و مرگ را برای انسان‌های مطیع باز کرد؛‏ گناه و مرگی که از آدم به میراث رسیده است.‏ ‏(‏رومیان ۵:‏۱۲؛‏ ۶:‏۲۳ خوانده شود.‏)‏ از آنجا که پسر یگانهٔ یَهُوَه برای مدت‌های مدید در آسمان به او وفادار بود،‏ یَهُوَه خدا اطمینانی کامل به او داشت.‏ بی‌شک رفتار ناعادلانه‌ای که با عیسی بر زمین شد برای یَهُوَه خدا،‏ این پدر مهربان بسیار دردناک بود.‏ اما عیسی با وفاداری جانب حاکمیت یَهُوَه خدا را گرفت و نشان داد که انسان کامل،‏ حتی تحت سخت‌ترین شرایط نیز می‌تواند به خدا وفادار ماند.‏

خدا از روی محبت پسرش را به زمین فرستاد (‏بند ۱۳ ملاحظه شود)‏

۱۴،‏ ۱۵.‏ با مرگ عیسی چه چیز برای انسان‌ها میسر شد؟‏

۱۴ به راستی عیسی تحت سخت‌ترین آزمایش‌ها وفاداری خود را به یَهُوَه خدا حفظ کرد و جانب حاکمیت او را گرفت و در نهایت به عنوان خادمی وفادار جان سپرد.‏ ما از این بابت باید بسیار قدردان باشیم که عیسی نیز آنچه برای رهایی بشر لازم بود پرداخت و راه زندگی ابدی را در دنیای جدید خدا برای ما باز کرد.‏ پولُس رسول این عمل محبت‌آمیز عیسی و یَهُوَه خدا را این چنین بیان کرد:‏ «در واقع هنگامی که هنوز ضعیف بودیم،‏ مسیح در زمانی که مقرّر شده بود،‏ جان خود را برای گناهکاران داد.‏ به‌ندرت کسی یافت می‌شود که جان خود را برای انسانی درستکار بدهد،‏ ولی ممکن است کسی جرأت کند که برای انسانی  نیکو جان خود را بدهد.‏ اما خدا ارزش محبت خود را این گونه به ما ثابت می‌کند که وقتی هنوز گناهکار بودیم،‏ مسیح جان خود را برای ما داد.‏» (‏روم ۵:‏۶-‏۸‏)‏ یوحنای رسول نوشت:‏ «بدین گونه محبت خدا بر ما آشکار شد که خدا یگانه پسر خود را به دنیا فرستاد تا ما از طریق او حیات یابیم.‏ منظور از محبت همین است؛‏ نه این که ما به خدا محبت کرده باشیم،‏ بلکه او به ما محبت کرد و پسرش را فرستاد تا قربانی کفّاره برای گناهان ما باشد.‏»—‏۱یو ۴:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

۱۵ در خصوص محبت خدا به انسان‌ها،‏ عیسی گفت:‏ «خدا آنقدر به مردم دنیا محبت داشت که پسر یگانهٔ خود را داد تا هر که به او ایمان بورزد،‏ نابود نگردد،‏ بلکه زندگی جاودان یابد.‏» (‏یو ۳:‏۱۶‏)‏ محبت خدا به انسان‌ها چنان است که به هر قیمتی که برایش تمام شود،‏ باز هم خوبی را از آنان دریغ نمی‌کند.‏ محبت او جاودانه است و ما می‌توانیم همیشه از آن برخوردار شویم.‏ پولُس رسول نوشت:‏ «یقین دارم که نه مرگ،‏ نه زندگی،‏ نه فرشتگان،‏ نه حکومت‌ها،‏ نه چیزهای حال،‏ نه چیزهای آینده،‏ نه قدرت‌ها،‏ نه بلندی،‏ نه پستی و نه هیچ مخلوقی دیگر،‏ هیچ یک قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در سَرورمان مسیحْ عیسی است،‏ جدا سازد.‏»—‏روم ۸:‏۳۸،‏ ۳۹‏.‏

پادشاهی خدا در حال حکمرانی

۱۶.‏ پادشاهی مسیحایی چیست و یَهُوَه خدا آن را به چه کسی سپرده است؟‏

۱۶ پادشاهی مسیحایی تدارکی پرمهر دیگر از محبت خدا به انسان‌هاست.‏ یَهُوَه حکومتش را به دست پسرش سپرده است،‏ کسی که به انسان‌ها عشق می‌ورزد و در حکمرانی کفایت و لیاقت کامل دارد.‏ (‏امث ۸:‏۳۱‏)‏ یَهُوَه خدا ۱۴۴٬۰۰۰ نفر را انتخاب کرد تا با مسیح در آسمان حکمرانی کنند.‏ اینان که با زندگی انسانی کاملاً آشنا هستند،‏ پس از رستاخیزشان برای حکمرانی به مسیح می‌پیوندند.‏ (‏مکا ۱۴:‏۱‏)‏ پادشاهی خدا موضوع اصلی تعلیم عیسی بود و از شاگردانش خواست که چنین دعا کنند:‏ «پدر ما که در آسمان‌هایی،‏ نام تو مقدّس باد.‏ پادشاهی تو بیاید.‏ خواست تو همان طور که در آسمان انجام می‌شود،‏ بر زمین نیز انجام شود.‏» (‏مت ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ به راستی اجابت شدن چنین دعاهایی چه برکاتی برای انسان‌های مطیع به همراه خواهد داشت.‏

۱۷.‏ چه تفاوتی میان حکمرانی مسیح و حکمرانی انسان‌های گناهکار است؟‏

۱۷ حقیقتاً چه تفاوت فاحشی است میان حکمرانی پرمهر مسیح و حکمرانی انسان‌ها که منجر به مرگ میلیون‌ها نفر در جنگ‌ها شده است.‏ عیسی به تابعینش توجه دارد و در حکمرانی خصوصیات فوق‌العادهٔ پدرش به‌خصوص محبت او را منعکس خواهد کرد.‏ (‏مکا ۷:‏۱۰،‏ ۱۶،‏ ۱۷‏)‏ عیسی گفت:‏ «بیایید نزد من،‏ ای همهٔ زحمتکشان و گرانباران و من به شما نیرویی تازه خواهم بخشید.‏ یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید؛‏ زیرا خویی ملایم و دلی افتاده دارم و در جان‌های خود نیرویی تازه خواهید یافت؛‏ زیرا یوغ من راحت و بار من سبک است.‏» (‏مت ۱۱:‏۲۸-‏۳۰‏)‏ به‌راستی چه گفتهٔ اطمینان‌بخش و پرمهری!‏

۱۸.‏ الف)‏ پادشاهی خدا از زمان برقراری‌اش چه کرده است؟‏ ب)‏ در مقالهٔ بعد چه موضوعی بررسی می‌شود؟‏

۱۸ پیشگویی‌های کتاب مقدّس نشان می‌دهد که پادشاهی آسمانی خدا در زمان حضور مسیح در سال ۱۹۱۴ آغاز شد.‏ از آن زمان دو گروه جمع‌آوری می‌شوند؛‏ باقی‌ماندهٔ گروهی که با او در آسمان حکمرانی خواهند کرد و همین طور «گروه عظیم» که از پایان این نظام نجات خواهند یافت و به دنیای جدید وارد خواهند شد.‏ (‏مکا ۷:‏۹،‏ ۱۳،‏ ۱۴‏)‏ چه تعدادی گروه عظیم را تشکیل می‌دهند؟‏ از آنان چه انتظاری می‌رود؟‏ مقالهٔ بعد به پاسخ این پرسش‌ها می‌پردازد.‏