از سال ۱۹۹۲ هیئت اداره‌کننده،‏ پیران مسیحی مجرّبی را برای یاری کمیته‌های این هیئت در انجام وظایفشان منصوب کرده است.‏ * این افراد که از میان «گوسفندان دیگر» انتخاب شده‌اند،‏ برای هیئت اداره‌کننده دستیاران و پشتیبانان مفیدی هستند.‏ (‏یو ۱۰:‏۱۶‏)‏ این دستیاران هر هفته با شرکت در جلسهٔ کمیته‌ای که برای آن تعیین شده‌اند،‏ اطلاعات لازم را تهیه کرده،‏ پیشنهاداتی ارائه می‌دهند.‏ در نهایت اعضای هیئت اداره‌کننده تصمیم‌گیری می‌کنند و این دستیاران نظارت بر اجرای آن تصمیم را به عهده دارند.‏ این برادران آماده‌اند که هر وظیفه‌ای که به آنان محوّل شود،‏ انجام دهند.‏ آنان اعضای هیئت اداره‌کننده را در کنگره‌های ویژه و بین‌المللی همراهی می‌کنند.‏ همچنین گاه به عنوان نمایندهٔ شعبهٔ مرکزی،‏ وظیفهٔ دیدار از دفاتر شعب مختلف به آنان واگذار می‌شود.‏

یکی از برادرانی که از ابتدای برقراری این ترتیبات منصوب شده است،‏ می‌گوید:‏ «من وظیفه‌ای که بر عهده‌ام گذاشته می‌شود انجام می‌دهم و هیئت اداره‌کننده می‌تواند کاملاً بر وظایفش تمرکز کند.‏» برادری دیگر که بیش از دو دهه است که به عنوان دستیار خدمت می‌کند،‏ می‌گوید:‏ «این افتخار ورای هر افتخاری است که می‌توانم تصوّرش را بکنم.‏»‏

هیئت اداره‌کننده مسئولیت فراوانی به این برادران واگذار کرده است و از خدمت این برادران وفادار و سختکوش قدردان است.‏ باشد که همهٔ ما ‹چنین افرادی را عزیز بداریم.‏›—‏فیلیپ ۲:‏۲۹‏.‏

^ بند 2 در مجلّهٔ برج دیده‌بانی ۱ ژوئیهٔ ۲۰۰۸ صفحهٔ ۱۸‏،‏ وظایفی که شش کمیتهٔ هیئت اداره‌کننده بر عهده دارند به اختصار آمده است.‏