مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

منتظر بمانید!‏

منتظر بمانید!‏

‏«اگر به طول انجامد،‏ منتظرش بمان.‏»—‏حب ۲:‏۳‏.‏

سرودهای:‏ ۱۲۸،‏ ۴۵

۱،‏ ۲.‏ پرستندگان یَهُوَه از گذشته چه دیدی به پیشگویی‌های یَهُوَه داشته‌اند؟‏

پرستندگان یَهُوَه همیشه برای تحقق پیشگویی‌های الهام‌شده انتظار می‌کشیدند.‏ برای مثال،‏ اِرْمیا نابودی یهودا را پیشگویی کرد و تحقق این پیشگویی در سال ۶۰۷ ق.‏م.‏ به دست بابلیان انجام شد.‏ (‏ار ۲۵:‏۸-‏۱۱‏)‏ اِشَعْیا،‏ تحت الهام الٰهی پیشگویی کرد که یَهُوَه اسرائیلیان تبعیدی را به یهودا باز خواهد گرداند و گفت:‏ «خوشا به حال همهٔ آنان که برای او انتظار می‌کشند.‏» (‏اشع ۳۰:‏۱۸‏)‏ میکاه نیز که پیشگویی‌هایش مربوط به قوم باستان خدا بود،‏ تحقق آن پیشگویی‌ها را انتظار می‌کشید.‏ او گفت:‏ «اما من به سوی خداوند چشم می‌دوزم.‏» (‏میکا ۷:‏۷‏)‏ همچنین،‏ خادمان خدا برای قرن‌ها در انتظار تحقق پیشگویی‌ها در خصوص مسیح بودند.‏—‏لو ۳:‏۱۵؛‏ ۱پطر ۱:‏۱۰-‏۱۲‏.‏ *

۲ امروزه نیز خادمان خدا همچنان در انتظار تحقق پیشگویی‌هایی در مورد مسیح هستند که هنوز به تحقق نرسیده است.‏ از طریق پادشاهی مسیح،‏ یَهُوَه به زودی به درد و رنج بشر پایان خواهد داد،‏ شرارت را برخواهد چید و قومش را از این دنیای بی‌ثبات که زیر سلطهٔ شیطان است،‏ نجات خواهد بخشید.‏ (‏۱یو ۵:‏۱۹‏)‏ پس  باشد که هوشیار مانده،‏ همواره مد نظر داشته باشیم که پایان این نظام بسیار نزدیک است.‏

۳.‏ ممکن است برای آنانی که سال‌ها در انتظار به پایان رسیدن این نظام هستند،‏ چه پرسشی مطرح شود؟‏

۳ ما خادمان خدا،‏ مشتاق آن زمان هستیم که خواست خدا «همان طور که در آسمان انجام می‌شود،‏ بر زمین نیز انجام شود.‏» (‏مت ۶:‏۱۰‏)‏ اگر سال‌هاست که در انتظار به پایان رسیدن این نظام بوده‌ایم،‏ شاید با خود فکر کنیم،‏ ‹آیا هنوز دلیلی وجود دارد که همچنان منتظر بمانیم؟‏›‏

چرا همچنان انتظار بکشیم؟‏

۴.‏ دلیل اصلی این که باید هوشیار بمانیم چیست؟‏

۴ کتاب مقدّس به‌روشنی مشخص کرده است که طرز فکر ما در مورد نابودی قریب‌الوقوع این نظام چگونه باید باشد.‏ عیسی به پیروانش گفت:‏ «هوشیار بمانید» و «بیدار بمانید.‏» (‏مت ۲۴:‏۴۲؛‏ لو ۲۱:‏۳۴-‏۳۶‏)‏ این امر که عیسی خود به ما چنین گفته است،‏ دلیلی کافی است که هوشیار و بیدار انتظار بکشیم.‏ در این خصوص،‏ سازمان یَهُوَه نمونه‌ای خوب به جا گذاشته است و در نشریات مرتباً ما را چنین ترغیب کرده است که ‹برای آمدن روز یَهُوَه انتظار بکشیم و همواره نزدیک بودن آن روز را مد نظر داشته باشیم› همچنین چشم‌انتظار تحقق وعده‌های خدا در دنیای جدید باشیم.‏—‏۲پِطرُس ۳:‏۱۱-‏۱۳ خوانده شود.‏

۵.‏ چرا هوشیار و بیدار ماندن در این دوران به‌خصوص اهمیت دارد؟‏

۵ اگر لازم بود که مسیحیان قرن اول برای آمدن روز یَهُوَه انتظار بکشند،‏ بی‌شک برای ما امروزه این امر بیشتر اهمیت دارد.‏ چرا؟‏ چون ما در دوران حضور مسیح به سر می‌بریم.‏ نشانهٔ حضور او از سال ۱۹۱۴ مشاهده می‌شود.‏ این نشانهٔ مرکّب شامل خدمت موعظهٔ جهانی و رو به زوال رفتن شرایط دنیاست که حاکی از این امر است که ما در «دوران پایانی نظام حاضر» زندگی می‌کنیم.‏ (‏مت ۲۴:‏۳،‏ ۷-‏۱۴‏)‏ از آنجا که عیسی نگفت که این دوران چه زمانی به پایان می‌رسد،‏ ما به‌خصوص باید هوشیار و بیدار بمانیم.‏

۶.‏ چرا می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شرایط دنیا با نزدیک شدن به پایان این نظام بدتر شود؟‏

۶ در کتاب مقدّس آمده است که شرارت در «روزهای آخر» افزایش خواهد یافت.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۱،‏ ۱۳؛‏ مت ۲۴:‏۲۱؛‏ مکا ۱۲:‏۱۲‏)‏ پس می‌توان نتیجه گرفت،‏ با این که شرایط دنیا امروز بسیار بد است،‏ در آینده بدتر نیز خواهد شد.‏ اما آیا می‌توان گفت که «دوران پایانی نظام حاضر» به زمانی در آینده اشاره دارد که شرایط دنیا حتی از این که هست بدتر شود؟‏

۷.‏ در مَتّی ۲۴:‏۳۷-‏۳۹ چه نکته‌ای در مورد روزهای آخر آشکار شده است؟‏

۷ شاید برخی تصوّر کنند که پیش از «مصیبت عظیم» باید در تمامی کشورها جنگ شود و اغلبِ مردم بیمار یا گرسنه باشند.‏ (‏مکا ۷:‏۱۴‏)‏ اگر چنین می‌بود در چنین شرایطی همه کس حتی آنان که در درست بودن کتاب مقدّس تردید دارند،‏ چاره‌ای جز پذیرش تحقق یافتن پیشگویی‌های کتاب مقدّس نمی‌داشتند.‏ اما عیسی گفت که در آن زمان اغلب مردم توجهی به حضور او نخواهند داشت و روال عادی زندگی‌شان را خواهند گذراند،‏ طوری که آمدن روز خداوند برایشان غیرمنتظره خواهد بود.‏ ‏(‏مَتّی ۲۴:‏۳۷-‏۳۹ خوانده شود.‏)‏ پس،‏ از نوشته‌های مقدّس چنین استنباط می‌شود که در روزهای آخر وضعیت چنان وخیم نخواهد شد که مردم به‌ناچار بپذیرند که پیشگویی‌های کتاب مقدّس در خصوص پایان این نظام در حال تحقق است.‏—‏لو ۱۷:‏۲۰؛‏ ۲پطر ۳:‏۳،‏ ۴‏.‏

۸.‏ برای آنان که فرمان عیسی را به گوش می‌گیرند و «هوشیار» می‌مانند،‏ چه امری قابل رؤیت است؟‏

 ۸ از سوی دیگر،‏ تحقق نشانه‌ای که عیسی داد باید برای پیروانش چنان قابل رؤیت باشد که هشدار او را به گوش گیرند و «هوشیار» بمانند.‏ (‏مت ۲۴:‏۲۷،‏ ۴۲‏)‏ از سال ۱۹۱۴ چنین بوده است.‏ از آن زمان تا کنون،‏ جنبه‌های مختلف نشانه‌ای که عیسی داد،‏ در حال تحقق است.‏ بی‌گمان،‏ ما اکنون در «دوران پایانی نظام حاضر» زندگی می‌کنیم،‏ دورانی محدود که به پایان این نظام شریر می‌انجامد.‏

۹.‏ به چه دلایلی برای پایان نظام حاضر انتظار می‌کشیم؟‏

۹ چرا ما مسیحیان باید همچنان در انتظار پایان نظام حاضر باشیم؟‏ ما به دلیل اطاعت از عیسی و تشخیص نشانهٔ حضور اوست که انتظار می‌کشیم.‏ در واقع،‏ انتظار ما از روی زودباوری و ساده‌لوحی نیست،‏ بلکه بر پایهٔ دلایل محکم از آیات کتاب مقدّس است که هوشیار و بیدار هستیم.‏ آری،‏ ما برای پایان یافتن این نظام شریر انتظار می‌کشیم.‏

تا به کی؟‏

۱۰،‏ ۱۱.‏ الف)‏ عیسی به شاگردانش در مورد زمان آمدنش چه گفت؟‏ ب)‏ عیسی به شاگردانش گفت که اگر پایان دیرتر از آنچه تصوّر می‌کنند برسد،‏ چه باید بکنند؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۱۰ بسیاری از ما ده‌ها سال است که یَهُوَه را خدمت می‌کنیم و با اشتیاق منتظر آمدن روز او هستیم.‏ اما نباید اجازه دهیم که گذشت زمان عزم ما را سست کند.‏ ما باید برای آمدن عیسی و نابودی شریران همچنان انتظار بکشیم.‏ هشدار عیسی را به پیروانش به یاد آورید که گفت:‏ «هوشیار و بیدار بمانید؛‏ زیرا نمی‌دانید آن زمان مقرّر چه وقت است.‏ درست مانند مردی است که خانه‌اش را ترک کرد،‏ به سفری دور رفت و اختیار گرداندن خانه‌اش را به غلامانش سپرد و به هر یک وظیفه‌ای داد.‏ همچنین به دربان فرمان داد که هوشیار باشد.‏ پس هوشیار بمانید؛‏ زیرا نمی‌دانید که چه وقت اربابِ خانه می‌آید،‏ سرشب یا نیمه‌شب،‏ سحرگاه یا صبح زود.‏ مبادا وقتی ناگهان سر برسد،‏ شما را خوابیده ببیند.‏ آنچه به شما می‌گویم،‏ به همه می‌گویم،‏ هوشیار بمانید.‏»—‏مرق ۱۳:‏۳۳-‏۳۷‏.‏

۱۱ زمانی که پیروان عیسی تشخیص دادند که حضور او از سال ۱۹۱۴ آغاز شده است،‏ دانستند که پایان،‏ در هر زمانی ممکن است برسد.‏ آنان با افزایش خدمت موعظهٔ پادشاهی خدا،‏ خود را برای آن زمان آماده کردند.‏ عیسی اشاره کرد که ممکن است او دیرتر به اصطلاح «سحرگاه یا صبح زود» بیاید.‏ اگر چنین باشد،‏ خادمانش باید چه کنند؟‏ او گفت:‏ «هوشیار بمانید.‏» پس حتی اگر تصوّر کنیم که برای مدتی طولانی است که انتظار می‌کشیم،‏ به این معنی نیست که پایان در آینده‌ای دور می‌آید یا در زمان حیات ما صورت نمی‌گیرد.‏

۱۲.‏ حَبَقوق از یَهُوَه چه پرسید و خدا چگونه به او پاسخ داد؟‏

۱۲ حَبَقوق نبی با شکیبایی انتظار می‌کشید و در عین حال نابودی اورشلیم را موعظه می‌کرد.‏ پیامبرانِ پیش از او نیز برای سال‌ها در مورد این نابودی موعظه کرده بودند.‏ حَبَقوق شدّت شرارت را می‌دید،‏ می‌دید که ‹شریران پارسایان را احاطه می‌کنند و عدالت منحرف می‌شود.‏› او به یَهُوَه چنین التماس کرد:‏ «خداوندا،‏ تا به کی فریاد برکشم؟‏» یَهُوَه به جای پاسخ به این پرسش،‏ به آن پیامبر وفادار اطمینان بخشید که آن نابودیِ پیشگویی‌شده «تأخیر نخواهد کرد.‏» همچنین یَهُوَه به حَبَقوق گفت:‏ «منتظرش بمان.‏»—‏حَبَقوق ۱:‏۱-‏۴؛‏ ۲:‏۳ خوانده شود.‏

۱۳.‏ حَبَقوق چه طرز فکری می‌توانست داشته باشد،‏ و چرا چنین طرز فکری ناعاقلانه می‌بود؟‏

۱۳ تصوّر کنید که حَبَقوق مأیوس می‌شد و با خود  فکر می‌کرد:‏ ‹سال‌هاست که انتظار نابودی اورشلیم را می‌کشم.‏ اگر هنوز سال‌های بسیاری مانده باشد،‏ چه؟‏ به نظر نمی‌رسد که شهر به ناگاه نابود شود،‏ من کار موعظه را به دیگران می‌سپارم.‏› اگر حَبَقوق به چنین افکاری می‌پرداخت،‏ دیگر مقبول یَهُوَه نمی‌بود و احتمالاً در نابودی اورشلیم به دست بابِلیان جانش را نیز از دست می‌داد.‏

۱۴.‏ چرا در آینده از یَهُوَه سپاسگزار خواهیم بود که به ما هشدار داد تا منتظر بمانیم؟‏

۱۴ تصوّر کنید که در دنیای جدید هستید.‏ در آن زمان هر آنچه در مورد پایان این نظام گفته شده بود،‏ مطابق گفتهٔ یَهُوَه،‏ به تحقق رسیده است.‏ با تأمّل بر چگونگی وقوع رویدادها اعتمادتان به یَهُوَه و اطمینانتان به تحقق وعده‌های دیگر او بیش از پیش خواهد بود.‏ ‏(‏یوشَع ۲۳:‏۱۴ خوانده شود.‏)‏ بی‌گمان در آن زمان از یَهُوَه خدا سپاسگزار خواهیم بود چون او،‏ کسی که اختیاردار ‹زمان‌ها و ایّام› است،‏ ما را ترغیب کرد که در زمانی که ‹پایان همه چیز نزدیک بود› هوشیار بمانیم.‏—‏اعما ۱:‏۷؛‏ ۱پطر ۴:‏۷‏.‏

منتظر بمانید اما فعال باشید!‏

آیا با شوق و غیرت در موعظهٔ خبر خوش فعال هستید؟‏ (‏بند ۱۵ ملاحظه شود)‏

۱۵،‏ ۱۶.‏ چرا تمرکز بر خدمت موعظه عاقلانه‌ترین کاری است که امروزه می‌توان انجام داد؟‏

۱۵ سازمان یَهُوَه همچنان به ما یادآور می‌شود که بر خدمتمان به یَهُوَه تمرکز کنیم.‏ این یادآوری‌ها ما را بر آن می‌دارد که همواره فوریت خدمت موعظه و تحقق نشانهٔ حضور مسیح را مد نظر داشته باشیم.‏ پس اکنون عاقلانه است که چه شیوه‌ای را در زندگی در پیش گیریم؟‏ آری،‏ باید در زندگی به پادشاهی خدا و عدالت او اولویت دهیم؛‏ برای این منظور باید با شور و غیرت به موعظهٔ خبر خوش ادامه دهیم.‏—‏مت ۶:‏۳۳؛‏ مرق ۱۳:‏۱۰‏.‏

۱۶ خواهری چنین می‌گوید:‏ «با خدمت موعظهٔ پادشاهی خدا ما مردم را از مرگ حتمی در مصیبتی جهانی که در پیش است نجات می‌دهیم.‏» این خواهر خود نجات را تجربه کرده است.‏ او و همسرش از یکی از فاجعه‌آمیزترین مصیبت‌های دریایی نجات یافتند،‏ از کشتی مجلل ویلهلم گوستلوف که در سال ۱۹۴۵ غرق شد.‏ حتی در چنان وضعیت پرمخاطره‌ای شخص می‌تواند دیدی اشتباه از آنچه پر اهمیت است داشته باشد.‏ آن خواهر به یاد می‌آورد که زنی با شیون و زاری می‌گفت:‏ «چمدان‌هایم!‏ چمدان‌هایم!‏ جواهراتم!‏ تمامی جواهراتم در کابین است.‏ همه چیزم را از دست دادم!‏» از سوی دیگر،‏ برخی مسافران حاضر شده بودند حتی جان خود را به خطر اندازند و به نجات دیگران بشتابند.‏ همچون این مسافران ازخودگذشته،‏ ما نیز تمام تلاشمان را می‌کنیم که مردم را نجات دهیم.‏ ضرورت و فوریت خدمت موعظه‌مان را در نظر داریم  و پیش از این که دیر شود به دیگران یاری می‌رسانیم تا از مصیبت جهانی‌ای که در پیش است،‏ نجات یابند.‏

همواره فوریت خدمت موعظه را مد نظر داشته باشید و در زندگی تصمیمات عاقلانه بگیرد (‏بند ۱۷ ملاحظه شود)‏

۱۷.‏ به چه دلایلی باید هر زمان در انتظار رسیدن پایان باشیم؟‏

۱۷ رویدادهای دنیا به‌روشنی گویای این امر است که اکنون پیشگویی‌های کتاب مقدّس در حال تحقق و پایان این نظام شریر در راه است.‏ از این رو نباید تصوّر کنیم برای به تحقق رسیدن مکاشفه ۱۷:‏۱۶ زمان زیادی لازم است.‏ در واقع زمان زیادی لازم نیست که این نظام به مرحله‌ای برسد که «ده شاخ» و «وحش» بر ضدّ بابِل بزرگ که مظهر ادیان کاذب است وارد عمل شوند.‏ باید مد نظر داشته باشیم که خدا «در دل آن‌ها» می‌گذارد که چنین کنند و این واقعه می‌تواند خیلی سریع و در هر زمانی انجام گیرد.‏ (‏مکا ۱۷:‏۱۷‏)‏ پایان این نظام شریر دور نیست.‏ پس باید این هشدار عیسی را به گوش گیریم که گفت:‏ «مراقب خود باشید مبادا پرخوری،‏ میگساری و نگرانی‌های زندگی دل‌های شما را گرفتار سازد و آن روز ناگهان بر شما آید و همچون دامی غافلگیرتان کند.‏» (‏لو ۲۱:‏۳۴،‏ ۳۵؛‏ مکا ۱۶:‏۱۵‏)‏ باشد که در خدمت به یَهُوَه فعال بوده،‏ هوشیار بمانیم،‏ با این اطمینان که او «برای منتظران خود» وارد عمل خواهد شد.‏—‏اشع ۶۴:‏۴‏.‏

۱۸.‏ چه پرسشی در مقالهٔ بعد بررسی می‌شود؟‏

۱۸ همچنان که در انتظار به پایان رسیدن این نظام شریر هستیم،‏ بجاست که این گفتهٔ الهامی یهودا،‏ شاگرد عیسی را نیز مد نظر داشته باشیم:‏ «اما شما ای عزیزان،‏ خود را بر پایهٔ ایمان بسیار مقدّستان بنا سازید و با هدایت روح‌القدس دعا کنید تا بتوانید خود را در محبت خدا نگاه دارید،‏ حینی که رحمت سَرورمان عیسی مسیح را که به زندگی جاودان می‌انجامد،‏ انتظار می‌کشید.‏» (‏یهو ۲۰،‏ ۲۱‏)‏ چگونه می‌توانیم نشان دهیم که در انتظار آمدن دنیای جدید و مشتاق آن هستیم؟‏ در مقالهٔ بعد به بررسی این موضوع می‌پردازیم.‏

^ بند 1 فهرستی از پیشگویی‌های کتاب مقدّس و تحقق آن‌ها در مورد مسیح در کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس،‏ صفحهٔ ۲۰۰ آمده است.‏