به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات ژوئیه ۲۰۱۵

این شماره شامل مقالات مطالعه‌ای برای هفته‌های ۳۱ اوت تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵ است.‏

با میل و رغبت داوطلب شدند—‏روسیه

در مورد افراد مجرّد و متأهلی بخوانید که برای خدمت در مناطقی که نیاز مبرم به مبشّر است،‏ به روسیه نقل مکان کردند.‏ آنان آموختند که بیش از پیش به یَهُوَه توکل کنند.‏

گسترش بهشت روحانی

آیا بهشت روحانی و معبد روحانی یکی است؟‏ پولُس چه بهشتی را در «آسمان سوم» دید؟‏

خدمت به یَهُوَه در روزهای سخت سالخوردگی

چگونه می‌توانید ایمانتان را استوار نگاه دارید و در خدمت به یَهُوَه فعال بمانید؟‏ در کتاب مقدّس به خادمان سالخوردهٔ یَهُوَه اشاره شده است که با شادی او را خدمت می‌کردند.‏

‏«نجات شما نزدیک است»‏

پس از آغاز مصیبت عظیم چه پیامی اعلام خواهد شد؟‏ در آن زمان برای مسح‌شدگان چه روی خواهد داد؟‏

توجه چه کسی برایتان اهمیت دارد؟‏

نمونهٔ بِصَلئیل و اُهولیاب به ما این حقیقت مهم را نشان می‌دهد:‏ حتی اگر هیچ کس به کار ما توجهی نکند یَهُوَه به آن توجه دارد.‏

به پادشاهی خدا وفادار مانید

چگونه مسیحیان می‌توانند خود را آماده کنند که به یَهُوَه خدا و پادشاهی او وفادار بمانند؟‏

این محل پرستش ماست

چگونه می‌توانیم حرمت محل پرستش یَهُوَه را حفظ کنیم؟‏ هزینهٔ ساخت و نگهداری سالن‌های جماعت چگونه تأمین می‌شود؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

در کتاب مقدّس آمده است که برخی مناطق سرزمین موعود جنگلی بوده است.‏ آیا با توجه به وضعیت امروزهٔ آن منطقه که مناطق جنگلی ندارد،‏ چنین چیزی ممکن است؟‏