مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

او عمیقاً به انسان‌ها عشق می‌ورزید

او عمیقاً به انسان‌ها عشق می‌ورزید

‏«لذت من در بنی‌آدم بود.‏»—‏امث ۸:‏۳۱‏.‏

۱،‏ ۲.‏ چگونه عیسی عشق عمیقش را به انسان‌ها نشان داد؟‏

عیسی مسیح که در کتاب مقدّس نخست‌زادهٔ یَهُوَه خدا نامیده شده است،‏ به کامل‌ترین شکل بازتاب حکمت بی‌کران خداست.‏ در کتاب مقدّس عیسی مظهر حکمت خدا و «معماری» در کنار او خوانده شده است.‏ هنگامی که یَهُوَه خدا «آسمانها را استوار ساخت» و «بنیان زمین را نشان گذاشت» او در کنار پدرش بود.‏ شاید بتوانیم تصوّر کنیم که او با دیدن آفرینش چقدر شاد و خشنود شد.‏ به‌خصوص در مورد انسان‌ها او گفته است:‏ «لذت من در بنی‌آدم بود.‏» (‏امث ۸:‏۲۲-‏۳۱‏)‏ آری،‏ علاقه و دلبستگی عیسی به انسان‌ها حتی به زندگی ماقبل بشری او برمی‌گردد.‏

۲ بعدها،‏ عیسی برای اثبات محبت و وفاداری خود به پدرش و عشق عمیقش به انسان‌ها،‏ داوطلبانه آسمان را ترک کرد و «خود را خالی ساخت» و به صورت انسان به زمین آمد.‏ او جان خود را «در عوض بسیاری» داد و بدین شکل «بهای رهایی» را برای انسان‌ها فراهم کرد.‏ (‏فیلیپ ۲:‏۵-‏۸؛‏ مت ۲۰:‏۲۸‏)‏ او با این کار نشان داد که چقدر انسان‌ها را دوست دارد!‏ هنگامی که عیسی بر روی زمین بود،‏ خدا به او قدرت داد تا معجزاتی انجام دهد.‏ آن معجزات انعکاسی از محبت عیسی به انسان‌ها بود و همچنین حاکی از این امر بود که در آیندهٔ بسیار نزدیک چه  کارهای شگفت‌انگیزی در سراسر زمین برای انسان‌ها خواهد کرد.‏

۳.‏ در این مقاله به بررسی چه موضوعی می‌پردازیم؟‏

۳ وقتی عیسی بر روی زمین بود ‹بشارت پادشاهی خدا را اعلام کرد.‏› (‏لو ۴:‏۴۳‏)‏ او می‌دانست که این پادشاهی نام پدرش را تقدیس خواهد کرد و مشکلات بشر را برای همیشه از میان خواهد برد.‏ عیسی کلام خدا را به مردم موعظه می‌کرد و در کنار آن معجزات بسیاری نیز انجام می‌داد.‏ آن معجزات توجه و علاقهٔ او را به مردم نشان می‌داد و بررسی آن‌ها برای ما بسیار پراهمیت است.‏ چرا؟‏ زیرا تأمّل بر آن‌ها به ما امید می‌بخشد و ما را از آینده مطمئن می‌سازد.‏ اکنون می‌خواهیم چهار معجزهٔ عیسی را با هم بررسی کنیم.‏

‏«قدرت یَهُوَه برای شفا بخشیدن با او بود»‏

۴.‏ هنگامی که عیسی با مردی جذامی روبرو شد،‏ چه اتفاقی افتاد؟‏

۴ عیسی برای موعظه به منطقهٔ جلیل رفت.‏ در یکی از شهرهای آن منطقه با صحنه‌ای دلخراش روبرو شد.‏ (‏مرق ۱:‏۳۹،‏ ۴۰‏)‏ عیسی در آنجا به مردی برخورد که به بیماری فجیع جذام مبتلا بود.‏ لوقا که خود پزشک بود بیماری آن مرد را این چنین توصیف می‌کند:‏ «جذام تمام بدنش را گرفته بود.‏» (‏لو ۵:‏۱۲‏)‏ مرد جذامی «با دیدن عیسی روی بر زمین نهاد و التماس‌کنان گفت:‏ ‹ای سَرور،‏ اگر فقط بخواهی،‏ قادری مرا پاک سازی.‏›» او هیچ شکی نداشت که عیسی قدرت شفا دادن او را دارد،‏ اما می‌خواست بداند که آیا عیسی می‌خواهد او را شفا دهد یا نه.‏ چرا؟‏ چون فَریسیانِ سنگدل اشخاص جذامی را با تنفر از خود می‌راندند.‏ اما هنگامی که عیسی آن مرد بیمار را دید که جذام بدن و چهرهٔ او را زشت و ناخوشایند ساخته بود،‏ چه کرد؟‏ آیا عیسی نیز مانند فَریسیان التماس آن مرد را نادیده گرفت؟‏ اگر شما آنجا بودید،‏ چگونه رفتار می‌کردید؟‏

۵.‏ چه چیزی عیسی را برانگیخت تا برای شفا دادن مرد جذامی به او بگوید «می‌خواهم!‏»؟‏

۵ آن مرد جذامی باید بر طبق شریعت موسی بلند فریاد می‌زد:‏ «نجس!‏ نجس!‏» اما ظاهراً در این امر کوتاهی کرده بود.‏ عیسی از این عمل او ناراحت نشد.‏ او به آن مرد و نیازش توجه نشان داد.‏ (‏لاو ۱۳:‏۴۳-‏۴۶‏)‏ ما دقیقاً نمی‌دانیم که در آن لحظه در فکر عیسی چه می‌گذشت،‏ اما می‌دانیم که در دلش چه می‌گذشت.‏ دلسوزی و ترحّم،‏ او را برانگیخت تا معجزه‌ای شگفت‌انگیز انجام دهد.‏ دستش را به سوی مرد جذامی دراز کرد،‏ او را لمس کرد و با صدایی گیرا اما پرمهر به او گفت:‏ «می‌خواهم!‏ پاک شو.‏» سپس «فوراً جذام او از بین رفت.‏» (‏لو ۵:‏۱۳‏)‏ مسلماً عیسی با آن معجزه نه تنها قدرت یَهُوَه خدا را نشان داد،‏ بلکه عشق و محبتش را به انسان‌ها نیز نمایان ساخت.‏—‏لو ۵:‏۱۷‏.‏

۶.‏ چه امری در مورد معجزات عیسی درخور توجه است،‏ و آن معجزات چه چیز را به تصویر می‌کشد؟‏

۶ قدرت خدا عیسی مسیح را قادر ساخت تا معجزات شگفت‌انگیز بسیاری انجام دهد.‏ او نه تنها جذامیان،‏ بلکه انسان‌هایی را که مبتلا به بیماری‌های گوناگون بودند نیز شفا داد.‏ در کتاب مقدّس در این مورد آمده است:‏ «مردم وقتی دیدند که افراد لال سخن می‌گویند،‏ معلولان سالم می‌شوند،‏ لنگان راه می‌روند و نابینایان می‌بینند،‏ شگفت‌زده شدند.‏» (‏مت ۱۵:‏۳۱‏)‏ عیسی برای شفای بیماران نیازی نداشت که شخصی سالم عضو بدن خود را اهدا کند!‏ او بیماران را بلافاصله و گاهی حتی از راه دور شفا می‌داد.‏ (‏یو ۴:‏۴۶-‏۵۴‏)‏ این عمل شگرف عیسی چه چیز را به تصویر می‌کشد؟‏ این که عیسی در مقام پادشاهِ حکومت آسمانی خدا،‏ قدرت شفای کامل بیماران را دارد و  همچنین می‌خواهد که انسان‌ها را برای همیشه شفا دهد.‏ وقتی بر رفتار عیسی با مردم تعمّق می‌کنیم،‏ اطمینانمان به پیشگویی کتاب مقدّس که در دنیای جدید به تحقق خواهد رسید،‏ بیشتر می‌شود.‏ کتاب مقدّس در مورد او می‌گوید:‏ ‹بر بینوا و نیازمند ترحّم خواهد کرد.‏› (‏مز ۷۲:‏۱۳‏)‏ آری،‏ عیسی در آن زمان با اشتیاق تمام همهٔ کسانی را که از بیماری رنج می‌برند،‏ شفا خواهد داد.‏

‏«برخیز!‏ بستر خود را بردار و راه برو»‏

۷،‏ ۸.‏ پیش از این که عیسی در کنار حوض بیت‌حِسدا با مردی فلج روبرو شود،‏ چه کرد؟‏

۷ عیسی چند ماه پس از شفای آن مرد جذامی در جلیل،‏ برای بشارت دادن و اعلام خبر خوش پادشاهی خدا به سوی یهودیه سفر کرد.‏ هزاران نفر در آن نواحی با شنیدن پیام عیسی و دیدن رفتار پرمهر او تحت تأثیر قرار گرفتند.‏ خواست قلبی عیسی این بود که خبر خوش را به بینوایان و آزادی را به اسیران اعلام کند و شکسته‌دلان را شفا بخشد.‏—‏اشع ۶۱:‏۱،‏ ۲؛‏ لو ۴:‏۱۸-‏۲۱‏.‏

۸ سرانجام ماه نیسان فرا رسید و عیسی برای اطاعت از فرمان پدرش،‏ برای برگزاری پِسَح به اورشلیم رفت.‏ برای برگزاری این جشن بزرگ مسافران به اورشلیم می‌آمدند و شهر پر از جنب‌وجوش می‌شد.‏ بیرون معبد در شمال آن حوضی قرار داشت که به بیت‌حِسدا معروف بود و در آنجا عیسی با مردی فلج روبرو شد.‏

۹،‏ ۱۰.‏ الف)‏ چرا مردم در اطراف حوض بیت‌حِسدا جمع شده بودند؟‏ ب)‏ چرا عیسی آنجا بود و از این موضوع چه درسی می‌آموزیم؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۹ بیماران و معلولان بسیاری در اطراف آن حوض جمع شده بودند.‏ چرا؟‏ چون معتقد بودند که اگر هنگام حرکتِ آب وارد حوض شوند،‏ به طور معجزه‌آسا شفا خواهند یافت.‏ حال و روز آن مردم را مجسم کنید!‏ آنان درمانده،‏ نگران و ناامید در انتظار این بودند که شفا یابند.‏ اما عیسی چرا آنجا بود؟‏ او کامل بود و نیازی به شفا یافتن نداشت!‏ عیسی از روی دلسوزی و محبتش به مردم،‏ برای کمک به آنان به آنجا رفته بود.‏ در آنجا بود که با آن مرد فلج روبرو شد؛‏ مردی که ۳۸ سال،‏ یعنی حتی بیش از سن او،‏ از بیماری رنج می‌برد.‏—‏ یوحنا ۵:‏۵-‏۹ خوانده شود.‏

۱۰ عیسی از او پرسید که آیا می‌خواهد شفا یابد؟‏ یأس و ناامیدی آن مرد فلج را تصوّر کنید.‏ او با درماندگی پاسخ داد که می‌خواهد شفا یابد،‏ اما کسی نیست که به او کمک کند تا داخل حوض شود.‏ عیسی به او گفت که برخیزد و بستر خود را بردارد و راه برود.‏ این غیرممکن به نظر می‌رسید،‏ اما آن مرد بستر خود را برداشت و شروع به راه رفتن کرد.‏ عیسی با انجام این معجزهٔ شگفت‌انگیز به همه اطمینان داد که در دنیای جدید چه خواهد کرد.‏ همچنین در این معجزه دلسوزی و عشق و محبت عمیق عیسی به مردم،‏ آشکار می‌شود.‏ او در پی کسانی بود که نیاز به کمک داشتند.‏ این عمل عیسی باید ما را برانگیزد تا همواره در محدوده‌مان در پی کسانی باشیم که به دلیل وقایع ناگوار این دنیا،‏ درمانده و ناامیدند.‏

‏«چه کسی لباس مرا لمس کرد؟‏»‏

۱۱.‏ آیه‌هایی که در مَرقُس ۵:‏۲۵-‏۳۴ آمده است،‏ چگونه دلسوزی عیسی را برای بیماران دردمند نمایان می‌سازد؟‏

۱۱ مَرقُس ۵:‏۲۵-‏۳۴ خوانده شود.‏ زنی برای ۱۲ سال مبتلا به بیماری‌ای بود که از آن شرم داشت.‏ بیماری وی بر همهٔ جنبه‌های زندگی‌اش از جمله پرستش او نیز تأثیر گذاشته بود.‏ با وجود این که «تحت معالجهٔ پزشکان بسیاری قرار گرفته،‏ رنج فراوان کشیده بود و تمام دارایی خود را نیز خرج کرده بود» حال او بدتر شده بود.‏ اما روزی چاره‌ای اندیشید.‏ او از میان جمعیتی گذشت،‏ خود را به عیسی رساند و لباس او  را لمس کرد.‏ (‏لاو ۱۵:‏۱۹،‏ ۲۵‏)‏ عیسی همان لحظه پی برد که نیرویی از او خارج شده است.‏ پس پرسید:‏ «چه کسی لباس مرا لمس کرد؟‏» آن زن که می‌دانست چه اتفاقی برایش افتاده است،‏ «هراسان و لرزان پیش آمد و تمام حقیقت را برای او بیان کرد.‏» عیسی متوجه شد که پدرش،‏ یَهُوَه آن زن را شفا داده است.‏ با مهربانی به او گفت:‏ «ای دختر،‏ ایمانت تو را شفا داده است.‏ به سلامت برو و از آن بیماری جانکاه آسوده باش.‏»‏

عیسی با معجزات خود ثابت کرد که ما را دوست دارد و در صدد حل مشکلات ماست (‏بندهای ۱۱،‏ ۱۲ ملاحظه شود)‏

۱۲.‏ الف)‏ عیسی چه شخصیتی داشت؟‏ ب)‏ عیسی چه سرمشقی برای ما به جا گذاشته است؟‏

۱۲ واقعاً که دلسوزی و محبت عیسی به مردم به‌خصوص به بیماران،‏ باعث دلگرمی ماست.‏ برخلاف عیسی،‏ شیطان سعی می‌کند ما را متقاعد سازد که بی‌ارزش هستیم و کسی ما را دوست ندارد.‏ اما عیسی با معجزات خود ثابت کرد که ما را دوست دارد و در صدد حل مشکلات ماست.‏ چقدر باید سپاسگزار باشیم که چنین پادشاه و کاهن اعظم مهربانی داریم!‏ (‏عبر ۴:‏۱۵‏)‏ شاید برای کسی که خود مبتلا به بیماری مزمن نیست،‏ درک احساسات چنین بیمارانی سخت باشد.‏ باید به یاد داشت که عیسی خود هرگز بیمار نشده بود،‏ با وجود این با بیماران همدردی کرد و به آنان محبت و دلسوزی نشان داد.‏ اگر تلاش کنیم عیسی را سرمشق خود قرار دهیم،‏ ما نیز همچون او عمل خواهیم کرد.‏—‏۱پطر ۳:‏۸‏.‏

‏«اشک‌های عیسی سرازیر شد»‏

۱۳.‏ رستاخیز ایلعازَر چه چیزی را در مورد شخصیت عیسی آشکار می‌سازد؟‏

۱۳ دیدن دردمندان عیسی را متأثر می‌ساخت.‏ برای مثال،‏ هنگامی که عیسی دید خانوادهٔ دوستش،‏ ایلعازَر دردمند و گریانند،‏ «آهی از دل کشید و عمیقاً متأثر شد.‏» عیسی با این که قصد داشت ایلعازَر را رستاخیز دهد،‏ بگریست.‏ ‏(‏یوحنا ۱۱:‏۳۳-‏۳۶ خوانده شود.‏)‏ او واهمه نداشت که جلوی دیگران احساساتش  را نشان دهد یا گریه کند.‏ حاضران می‌توانستند ببینند که چقدر عیسی به ایلعازَر و خانوادهٔ او علاقه داشت.‏ وقتی عیسی قدرت خداداد خود را به کار گرفت تا دوستش ایلعازَر را به زندگی بازگرداند،‏ عمق همدردی و دلسوزی او بر همه آشکار شد.‏—‏یو ۱۱:‏۴۳،‏ ۴۴‏.‏

۱۴،‏ ۱۵.‏ الف)‏ چه چیز به ما نشان می‌دهد که یَهُوَه مشتاق است که به درد و رنج بشر پایان دهد؟‏ ب)‏ از عبارت ‹مقبره‌های یادبود› چه می‌آموزیم؟‏

۱۴ کتاب مقدّس به ما می‌گوید که عیسی «تصویری دقیق از ذات» خداست.‏ (‏عبر ۱:‏۳‏)‏ بنابراین،‏ معجزات عیسی نشان می‌دهد که یَهُوَه خدا نیز مشتاق است درد و رنج،‏ بیماری و مرگ را از بین ببرد.‏ به‌زودی یَهُوَه و عیسی انسان‌های بسیاری را رستاخیز خواهند داد.‏ در این مورد عیسی گفت:‏ «زمانی می‌رسد که تمام آنانی که در قبرها [یا:‏ مقبره‌های یادبود] هستند .‏ .‏ .‏ بیرون خواهند آمد.‏»—‏یو ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏،‏ پاورقی.‏

۱۵ عیسی از عبارت ‹مقبره‌های یادبود› استفاده کرد که نشان می‌دهد مردگان در یاد خدا هستند.‏ خدای قادر مطلق که جهان هستی را آفریده است،‏ می‌تواند همهٔ جزئیات و شخصیت عزیزانمان را که از دست داده‌ایم،‏ در یاد خود نگاه دارد.‏ (‏اشع ۴۰:‏۲۶‏)‏ یَهُوَه نه تنها قادر به این کار است،‏ بلکه او می‌خواهد که آنان را به یاد داشته باشد.‏ رستاخیز ایلعازَر و دیگران که در کتاب مقدّس نوشته شده است،‏ به ما نشان می‌دهد که در دنیای جدید چه رویدادی در سراسر زمین رخ خواهد داد.‏

معجزات عیسی و شما

۱۶.‏ کسانی که به خدا وفادار می‌مانند،‏ از چه امتیازی برخوردار خواهند شد؟‏

۱۶ اگر به خدا وفادار بمانیم،‏ شاهد بزرگ‌ترین معجزهٔ تاریخ خواهیم بود؛‏ یعنی نجات از مصیبت عظیم!‏ اندکی بعد از جنگ حارمَگِدّون معجزات بیشتری روی خواهد داد؛‏ شاهد خواهیم بود که انسان‌ها از سلامتی کامل برخوردار خواهند شد.‏ (‏اشع ۳۳:‏۲۴؛‏ ۳۵:‏۵،‏ ۶؛‏ مکا ۲۱:‏۴‏)‏ تصوّر کنید که با چشمان خود خواهید دید که مردم عینک‌ها،‏ عصاها،‏ چوب‌دستی‌ها،‏ صندلی‌های چرخدار و سمعک‌های خود را دور خواهند انداخت.‏ یَهُوَه می‌خواهد که نجات‌یافتگان از حارمَگِدّون قوی و سالم باشند تا بتوانند سخت کار کرده،‏ سراسر زمین را به بهشت تبدیل کنند.‏—‏مز ۱۱۵:‏۱۶‏.‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ الف)‏ معجزات عیسی در اصل پیش‌نمای چه بود؟‏ ب)‏ چرا ارزش دارد که برای راه یافتن به دنیای جدید خدا تلاش کنیم؟‏

۱۷ امروزه «گروه عظیم» با خواندن معجزات عیسی و شفای بیماران دلگرم می‌شوند و ایمانشان را به این که در آینده بیماری از میان برداشته خواهد شد،‏ تقویت می‌کند.‏ (‏مکا ۷:‏۹‏)‏ معجزات عیسی عمق محبت و احساساتی را که او برای انسان‌ها داشت،‏ به ما نشان می‌دهد.‏ (‏یو ۱۰:‏۱۱؛‏ ۱۵:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ همدردی و دلسوزی عیسی همچنین حاکی از محبت و علاقهٔ عمیق یَهُوَه خدا به خادمانش است.‏—‏یو ۵:‏۱۹‏.‏

۱۸ در دنیای امروز،‏ زندگی ما انسان‌ها با رنج،‏ مصیبت و مرگ آمیخته است.‏ (‏روم ۸:‏۲۲‏)‏ از این رو،‏ ما به دنیای جدید خدا نیاز داریم؛‏ دنیایی که طبق وعدهٔ خدا،‏ همه از سلامتی کامل برخوردار خواهند بود.‏ مَلاکی ۴:‏۲ به ما اطمینان می‌دهد که شفایافتگان از شادی جست‌وخیز خواهند کرد،‏ زیرا از اسارت ناکاملیت آزاد شده‌اند.‏ سپاسگزاری از یَهُوَه و ایمان به وعده‌های او ما را برمی‌انگیزد تا برای ورود به دنیای جدید هر آنچه لازم است،‏ انجام دهیم.‏ به راستی مایهٔ دلگرمی است که معجزات عیسی تنها پیش‌نمایی بود از برکات ابدی‌ای که در آینده طی حکمرانی او نصیبمان خواهد شد.‏