به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آیا به یاد می‌آورید؟‏

آیا به یاد می‌آورید؟‏

آیا آنچه در شماره‌های اخیر مجلّهٔ برج دیده‌بانی خوانده‌اید به یاد دارید؟‏ با تأمّل در سؤالات زیر خود را محک زنید:‏

برای این که خود را برای سالروز یادبود مرگ مسیح آماده کنیم،‏ چه باید بکنیم؟‏

آیاتی را که مربوط به ایّام یادبود عیسی می‌شود بر طبق برنامهٔ داده‌شده بخوانیم.‏ همچنین می‌توانیم فعالیتمان را در خدمت موعظه افزایش دهیم.‏ به علاوه شایسته است که همراه با دعا در مورد امیدی که خدا به ما بخشیده است،‏ تأمّل کنیم.‏—‏۱۵/‏۱،‏ صفحات ۱۴-‏۱۶‏.‏

برادران ما در ژاپن چه هدیه‌ای دریافت کردند؟‏

آنان انجیل مَتّی از ترجمهٔ دنیای جدید به زبان ژاپنی را به صورت کتابچه‌ای مجزا دریافت کردند.‏ این نشریه در خدمت موعظه استفاده می‌شود و بسیاری که با کتاب مقدّس آشنایی ندارند،‏ این کتابچه را می‌پذیرند.‏—‏۱۵/‏۲،‏ صفحهٔ ۳‏.‏

چه شرایطی در قرن اول به گسترش خبر خوش کمک کرد؟‏

در دوره‌ای از زمان در اکثر مناطق امپراتوری روم صلح برقرار بود.‏ شاگردان در آن زمان می‌توانستند برای سفر از جاده‌های مناسب و متعددی که ساخته شده بود،‏ بهره گیرند.‏ زبان یونانی به صورت گسترده استفاده می‌شد که خدمت موعظه را آسان می‌کرد؛‏ حتی موعظه به یهودیانی را که در سراسر امپراتوری روم زندگی می‌کردند.‏ شاگردان از قوانین روم برای دفاع از خبر خوش بهره می‌بردند.‏—‏۱۵/‏۲،‏ صفحات ۲۰-‏۲۳‏.‏

یوسف خواب‌های عجیب دو زندانی مصری را چگونه تعبیر کرد و نتیجه چه بود؟‏

یوسف به ساقی فرعون گفت که فرعون او را به مقام سابقش برمی‌گرداند.‏ تعبیر خواب نانوا این بود که فرعون او را خواهد کشت و بر دار خواهد آویخت.‏ هر دو تعبیر یوسف به تحقق رسید.‏ (‏پیدا ۴۰:‏۱-‏۲۲‏)‏—‏۱/‏۳،‏ صفحات ۱۰-‏۱۲‏.‏

چرا اخیراً در نشریاتمان به ندرت گزارش‌ها به صورت نمادین توضیح داده می‌شود؟‏

گاهی اوقات در کتاب مقدّس آیات نشان می‌دهند که برخی اشخاص نماد اشخاصی دیگر یا واقعه‌ای بزرگ‌تر هستند.‏ یک نمونه از آن در غَلاطیان ۴:‏۲۱-‏۳۱ آمده است.‏ اما اگر آیات به روشنی این موضوع را نشان ندهد،‏ توضیح گزارش‌ها به صورت نمادین بجا نیست.‏ با این همه،‏ از آن گزارش‌ها می‌توان درس‌هایی مهم آموخت.‏ (‏روم ۱۵:‏۴‏)‏—‏۱۵/‏۳،‏ صفحات ۱۷-‏۱۸‏.‏

چرا اخراج کردن خطاکاری که توبه نمی‌کند،‏ تدارکی پرمهر است‏؟‏

کتاب مقدّس این اقدام شدید را به نفع همه می‌داند.‏ (‏۱قر ۵:‏۱۱-‏۱۳‏)‏ این تدارک نام یَهُوَه را حرمت می‌دارد،‏ جماعت را پاک نگاه می‌دارد و می‌تواند شخص گناهکار را به خود آورد.‏—‏۱۵/‏۴،‏ صفحات ۲۹-‏۳۰‏.‏

چرا کشف تکه‌ای پاپیروس در میان زباله‌های نزدیک رود نیل در مصر،‏ قابل توجه است‏؟‏

در قرن بیستم تکه‌ای پاپیروس از دست‌نوشتهٔ انجیل یوحنا کشف شد.‏ قدمت آن دست‌نوشته احتمالاً به چند دهه پس از نگاشته شدن انجیل یوحنا برمی‌گردد و کشف آن نشان می‌دهد که متن کتاب مقدّس قابل اعتماد است.‏—‏۱/‏۵،‏ صفحات ۱۴-‏۱۵‏.‏