‏‹در مقابل شیطان ایستادگی کنید و در ایمان استوار بمانید.‏›—‏۱پطر ۵:‏۹‏.‏

۱.‏ الف)‏ چرا جنگ ما با شیطان به خصوص در این زمان اهمیت دارد؟‏ ب)‏ چرا اطمینان داریم که در جنگ با شیطان می‌توانیم پیروز شویم؟‏

شیطان با باقی‌ماندهٔ مسح‌شدگان بر زمین و «گوسفندان دیگر» سر جنگ دارد.‏ (‏یو ۱۰:‏۱۶‏)‏ هدف ابلیس این است که در زمان اندکی که دارد،‏ تا جای ممکن شمار بیشتری از خادمان یَهُوَه را ببلعد.‏ ‏(‏مکاشفه ۱۲:‏۹،‏ ۱۲ خوانده شود.‏)‏ آیا می‌توانیم در جنگ با شیطان پیروز شویم؟‏ البته که می‌توانیم!‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «در برابر ابلیس بایستید و او از شما خواهد گریخت.‏»—‏یعقو ۴:‏۷‏.‏

۲،‏ ۳.‏ الف)‏ اعتقاد نداشتن به وجود شیطان،‏ چگونه شیطان را به مقصودش می‌رساند؟‏ ب)‏ چرا شما معتقدید که شیطان موجودی واقعیست؟‏

۲ بسیاری حتی وجود شیطان را به تمسخر می‌گیرند.‏ از دید آنان شیطان و دیوها شخصیت‌های تخیّلی داستان‌ها،‏ فیلم‌های ترسناک و بازی‌های کامپیوتری هستند.‏ به عقیدهٔ این افراد هیچ فرد عاقلی وجود موجودات روحی شریر را باور ندارد.‏ آیا به نظر شما این امر شیطان را ناراحت می‌کند که مردم وجود او و دیگر موجودات نادیدنی را رد می‌کنند؟‏ مسلّماً خیر.‏ در واقع برای او کور کردن ذهن‌های افرادی که وجود او را باور ندارند،‏ آسان‌تر است.‏ (‏۲قر ۴:‏۴‏)‏ ترویج این اعتقاد که موجودات روحی وجود ندارند،‏ یکی از شیوه‌هایی است که شیطان برای گمراه کردن مردم به کار می‌بندد.‏

۳ ما خادمان یَهُوَه،‏ در میان افرادی نیستیم که گمراه شده‌اند،‏ چون می‌دانیم که شیطان موجودی واقعیست.‏ این شیطان بود که از طریق ماری حوّا را فریفت.‏ (‏پیدا ۳:‏۱-‏۵‏)‏  شیطان بود که با یَهُوَه صحبت کرد و انگیزهٔ ایّوب را در خدمتش زیر سؤال برد.‏ (‏ایو ۱:‏۹-‏۱۲‏)‏ شیطان بود که تلاش کرد عیسی را وسوسه کند.‏ (‏مت ۴:‏۱-‏۱۰‏)‏ همچنین پس از برپا شدن پادشاهی خدا در آسمان در سال ۱۹۱۴،‏ شیطان بود که با باقی‌ماندهٔ مسح‌شدگان جنگ را آغاز کرد.‏ (‏مکا ۱۲:‏۱۷‏)‏ آتش این جنگ همچنان افروخته است،‏ چون شیطان در تلاش است که باقی‌ماندهٔ ۱۴۴٬۰۰۰ مسح‌شده و گوسفندان دیگر را نابود کند.‏ برای پیروزی در این جنگ،‏ باید در مقابل شیطان بایستیم و در ایمان قوی بمانیم.‏ این مقاله سه جنبه را در این خصوص بررسی می‌کند.‏

از غرور دوری کنیم

۴.‏ چگونه شیطان نشان داد که غرور،‏ او را کور کرده است؟‏

۴ شیطان موجودی بسیار مغرور است.‏ این موجود روحی شریر به خود اجازه داد که به حق بودن حاکمیت یَهُوَه را زیر سؤال برد و جای خدا بنشیند.‏ او به این ترتیب،‏ مظهر غرور و گستاخی شد.‏ از این رو،‏ یک راه ایستادگی در مقابل شیطان این است که از غرور دوری کنیم و تواضع را در خود پرورش دهیم.‏ ‏(‏۱پِطرُس ۵:‏۵ خوانده شود.‏)‏ اما غرور چیست؟‏ آیا غرور همیشه خصوصیتی ناپسند است؟‏

۵،‏ ۶.‏ الف)‏ آیا هر غروری نابجاست؟‏ توضیح دهید.‏ ب)‏ چه غروری مضر است؟‏ نمونه‌هایی از کتاب مقدّس ذکر کنید که عاقبت چنین غروری را نشان می‌دهد.‏

۵ در فرهنگ لغتی غرور چنین تعریف شده است:‏ «احترام و ارزش برحق یا معقولی که شخص برای خود قائل است.‏» همچنین افتخاری است که از دارا بودن چیزی مطلوب یا دستاوردی که شخص یا نزدیکانش از آن برخوردارند،‏ حاصل می‌شود.‏ چنین احساسی به هیچ وجه ناشایست نیست.‏ پولُس رسول به جماعت تِسالونیکی گفت:‏ «از این رو،‏ ما در جماعت‌های خدا،‏ به سبب پایداری و ایمانی که در تحمّل همهٔ آزارها و سختی‌ها از خود نشان می‌دهید،‏ به شما افتخار می‌کنیم.‏» (‏۲تسا ۱:‏۴‏)‏ در واقع،‏ رضایت داشتن از کار دیگران و حتی احترام و ارزشی معقول برای خود قائل بودن،‏ بجاست.‏ از ما انتظار نمی‌رود که بابت خانواده،‏ فرهنگ یا محلّی که در آن بزرگ شده‌ایم،‏ شرمسار باشیم.‏—‏اعما ۲۱:‏۳۹‏.‏

۶ از سوی دیگر نوعی از غرور می‌تواند روابط با دیگران را تیره و تار کند؛‏ به خصوص رابطهٔ ما با یَهُوَه و دوستی‌مان با او را.‏ چنین غروری می‌تواند باعث شود که وقتی شخص پندی می‌شنود به جای این که با تواضع آن را بپذیرد،‏ آزرده‌خاطر شده،‏ پند را رد کند.‏ (‏مز ۱۴۱:‏۵‏)‏ این نوع غرور چنین تعریف می‌شود:‏ «خودبینی و خودپسندی» یا «رفتار متکبّرانهٔ شخصی که اغلب بدون داشتن دلیلی موجه،‏ تصوّر می‌کند از دیگران برتر است.‏» یَهُوَه از چنین غرور و تکبّری متنفر است.‏ (‏حز ۳۳:‏۲۸؛‏ عا ۶:‏۸‏)‏ اما شیطان از این که مردم چنین غرور و تکبّری از خود نشان دهند،‏ شاد می‌شود،‏ چرا که چنین رفتاری انعکاس شخصیت و غرور اوست.‏ به راستی که رفتار نِمرود،‏ فرعون و اَبشالوم مایهٔ شادی شیطان شد.‏ تمامی آنان قربانی تکبّر و غرور بی‌جا شدند.‏ (‏پیدا ۱۰:‏۸،‏ ۹؛‏ خرو ۵:‏۱،‏ ۲؛‏ ۲سمو ۱۵:‏۴-‏۶‏)‏ همچنین غرور قائن موجب شد که او رابطه‌اش را با یَهُوَه از دست بدهد.‏ یَهُوَه خدا خود به قائن پند داد،‏ اما غرور چنان قائن را کور کرده بود که به او اجازه نداد آن پند را به گوش گیرد.‏ او با سرسختی هشدار یَهُوَه را نشنیده گرفت و مرتکب گناه شد که برایش فاجعه‌آور بود.‏—‏پیدا ۴:‏۶-‏۸‏.‏

۷،‏ ۸.‏ الف)‏ نژادپرستی چیست،‏ و از چه جهت با غرور در ارتباط است؟‏ ب)‏ چگونه غرور می‌تواند صلح و آرامش جماعت را بر هم زند؟‏

۷ امروزه غرور به شکل‌های مختلف در میان مردم دیده می‌شود که صدمات و عواقب مخرّب بسیاری به همراه دارد.‏ یک نمونهٔ آن نژادپرستی است که با غرور و تعصب در ارتباط است.‏ در یک فرهنگ لغت نژادپرستی چنین تعریف شده است:‏ «پیشداوری نسبت به مردمی از نژادهای دیگر یا دشمنی با آنان» و «این باور که مردم نژادهای مختلف خصوصیات و توانایی‌های مختلفی  دارند و برخی نژادها ذاتاً برتر یا پایین‌تر از نژادهای دیگر هستند.‏» غرور و تعصب نژادی عامل شورش‌ها،‏ جنگ‌ها و حتی کشتارهای دست‌جمعی بوده است.‏

۸ واضح است که چنین رفتارهایی جایی در جماعت مسیحی ندارد.‏ با این حال،‏ گاه به دلیل غرور ممکن است مشاجره‌هایی میان هم‌ایمانان پیش آید و همچون جرقه‌ای کوچک آغاز شده،‏ به آتشی عظیم بینجامد.‏ ظاهراً،‏ در قرن اول چنین مشکلی میان برخی مسیحیان پیش آمده بود که یعقوب از آنان این پرسش تکان‌دهنده را پرسید:‏ «عامل جنگ و جدال‌ها در میان شما چیست؟‏» (‏یعقو ۴:‏۱‏)‏ بلی،‏ کسی که خودبرتربین بوده،‏ در دلش نسبت به دیگران خصومت داشته باشد در سخنان و اعمالش آن را نمایان می‌کند و می‌تواند به شدّت دیگران را آزار دهد.‏ (‏امث ۱۲:‏۱۸‏)‏ بی‌گمان،‏ غرور می‌تواند صلح و آرامش جماعت را بر هم زند.‏

۹.‏ چگونه کتاب مقدّس به ما کمک می‌کند که با نژادپرستی و دیگر شکل‌های غرور بی‌جا بجنگیم؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۹ اگر ما این ضعف را در خود می‌بینیم که خود را برتر از دیگران بدانیم باید به یاد داشته باشیم که «خداوند از هر که دلش متکبّر باشد کراهت دارد.‏» (‏امث ۱۶:‏۵‏)‏ باید دیدگاهمان را نسبت به کسانی که از کشورها،‏ فرهنگ‌ها یا نژادهای دیگر هستند،‏ بررسی کنیم.‏ اگر در دلمان نژادپرستی و ملیت‌گرایی را راه داده‌ایم،‏ این حقیقت مسلّم را نادیده می‌گیریم که خدا «از یک انسان همهٔ قوم‌ها را به وجود آورد.‏» (‏اعما ۱۷:‏۲۶‏)‏ پس تنها یک نژاد وجود دارد،‏ چون جد تمام بشر یک نفر،‏ همان آدم بوده است.‏ از این رو چقدر نامعقول خواهد بود که تصوّر کنیم برخی نژادها ذاتاً برتر یا پست‌تر از نژادهای دیگر است.‏ چنین طرز فکری باعث می‌شود که به دام شیطان بیفتیم،‏ زیرا او می‌خواهد که محبت ما مسیحیان را نسبت به هم سرد کند و اتحادمان را از هم بپاشد.‏ (‏یو ۱۳:‏۳۵‏)‏ برای این که بتوانیم در جنگ با شیطان پیروز شویم باید هر نوع غرور بی‌جا را از دلمان ریشه‌کن کنیم.‏—‏امث ۱۶:‏۱۸‏.‏

از عشق به مادیات و دنیا پرهیز کنیم

۱۰،‏ ۱۱.‏ الف)‏ چرا ممکن است به آسانی عشق به دنیا در دل ما به وجود آید؟‏ ب)‏ عشق دیماس به دنیا چه نتیجه‌ای برایش داشت؟‏

۱۰ شیطان ‹حکمران این دنیاست› و تمام دنیا تحت سلطهٔ اوست.‏ (‏یو ۱۲:‏۳۱؛‏ ۱یو ۵:‏۱۹‏)‏ از این رو بسیاری از چیزهایی که در این دنیا رایج است با معیارهای کتاب مقدّس تناقض دارد.‏ مسلّم است که هر آنچه این دنیا عرضه می‌کند بد نیست.‏ اما باید این واقعیت را بپذیریم که شیطان از این دنیا بهره می‌گیرد تا از تمایلات ما سوءاستفاده کند.‏ او برای این که ما از پرستش یَهُوَه غفلت ورزیم،‏ تلاش می‌کند ما را به گناه بکشاند یا عشق به این دنیا را در دلمان بارور کند.‏—‏ ۱یوحنا ۲:‏۱۵،‏ ۱۶ خوانده شود.‏

۱۱ ظاهراً در قرن اول نیز برخی مسیحیان در دام عشق به دنیا افتادند.‏ برای مثال پولُس گفت:‏ «دیماس مرا به دلیل عشقش به دنیا ترک کرده است.‏» (‏۲تیمو ۴:‏۱۰‏)‏ در کتاب مقدّس اشاره‌ای به این امر نشده است که دیماس جلب چه چیز در دنیا شد که پولُس را ترک کرد.‏ ممکن است که عشق به مادیات در دل دیماس چنان رخنه کرد که بر عشقش به خدمت به یَهُوَه غالب شد.‏ اگر چنین بوده باشد،‏ دیماس امتیازات فوق‌العاده‌ای را در خدمت به خدا از دست داد.‏ آیا دنیا به او چیزی بهتر از فرصت همکاری با پولُس ارائه داد؟‏ خیر.‏ هیچ گاه دنیا نمی‌توانست چیزی به او عرضه کند که باارزش‌تر از برکاتی باشد که یَهُوَه در این خدمت به او می‌بخشید.‏—‏امث ۱۰:‏۲۲‏.‏

۱۲.‏ چگونه شیطان می‌تواند با «قدرت فریبندهٔ ثروت» از تمایلات ما سوءاستفاده کند؟‏

۱۲ ممکن است ما نیز در این دام بیفتیم.‏ طبعاً ما مسیحیان می‌خواهیم که نیازهای مادی خود و خانواده‌مان را فراهم کنیم.‏ (‏۱تیمو ۵:‏۸‏)‏ بی‌شک یَهُوَه می‌خواهد که ما از زندگی لذّت بریم،‏ چرا که او خود برای آدم و  حوّا محیطی زیبا برای زندگی فراهم کرد.‏ (‏پیدا ۲:‏۹‏)‏ اما شیطان می‌تواند با «قدرت فریبندهٔ ثروت» از تمایلات ما سوءاستفاده کند.‏ (‏مت ۱۳:‏۲۲‏)‏ بسیاری فریفتهٔ ثروت شده‌اند و تصوّر می‌کنند که ثروت می‌تواند آنان را در زندگی شاد یا موفق سازد.‏ چنین طرز فکری می‌تواند موجب شود که باارزش‌ترین دارایی‌مان را از دست بدهیم که همان دوستی‌مان با یَهُوَه خداست.‏ عیسی به پیروانش چنین هشدار داد:‏ «هیچ کس نمی‌تواند به دو ارباب خدمت کند؛‏ زیرا یا از یکی نفرت و دیگری را دوست خواهد داشت یا به یکی وفادار و از دیگری بیزار خواهد بود.‏ شما نمی‌توانید هم غلام خدا و هم غلام ثروت باشید.‏» (‏مت ۶:‏۲۴‏)‏ اگر در زندگی تنها به دنبال مادیات باشیم،‏ در واقع دیگر خدا را خدمت نمی‌کنیم و این همان چیزی است که شیطان می‌خواهد!‏ باشد که هیچ گاه اجازه ندهیم پول یا مادیات دوستی ما را با یَهُوَه خدشه‌دار کند.‏ برای این که بتوانیم در جنگ با شیطان پیروز شویم باید دیدی متعادل و معقول به مادیات داشته باشیم.‏—‏ ۱تیموتائوس ۶:‏۶-‏۱۰ خوانده شود.‏

از اعمال نامشروع جنسی حذر کنیم

۱۳.‏ چگونه دنیا در خصوص ازدواج و اعمال جنسی دیدی نادرست ترویج می‌دهد؟‏

۱۳ دام دیگر شیطان اعمال نامشروع جنسی است.‏ امروزه بسیاری از مردم،‏ وفاداری در زندگی زناشویی و حتی ازدواج را دست‌وپاگیر و از مد افتاده می‌شمارند.‏ برای مثال،‏ هنرپیشهٔ مشهوری گفته است:‏ «چه برای زن و چه برای مرد،‏ تنها با یک نفر به سر بردن غیرممکن است.‏ من هیچ کس را نمی‌شناسم که در زندگی مشترکش وفادار باشد یا بخواهد که وفادار بماند.‏» هنرپیشه‌ای دیگر گفته است:‏ «واقعاً اطمینان ندارم که در طبیعت ما باشد که تمام عمر تنها با یک نفر زندگی کنیم.‏» قطعاً مایهٔ خشنودی شیطان است که افراد پرنفوذ جامعه از ازدواج،‏ این هدیهٔ یَهُوَه بد گویند.‏ او نمی‌خواهد که انسان‌ها ازدواجی موفق داشته باشند.‏ پس برای این که در جنگ با شیطان پیروز شویم،‏ باید به تدارک یَهُوَه در خصوص ازدواج پای‌بند باشیم.‏

۱۴،‏ ۱۵.‏ چگونه می‌توانیم از اعمال نامشروع جنسی حذر کنیم؟‏

۱۴ چه متأهل باشیم چه مجرّد،‏ باید قاطعانه از هر گونه اعمال نامشروع جنسی برحذر باشیم.‏ آیا آسان است؟‏ به هیچ وجه!‏ برای مثال اگر جوان هستید،‏ قطعاً شنیده‌اید که چگونه هم‌شاگردی‌هایتان با غرور می‌گویند که با هر کسی که خواسته‌اند رابطهٔ جنسی داشته‌اند.‏ شاید با مباهات در این مورد صحبت می‌کنند که از طریق تلفنِ همراهشان پیام‌های قبیح یا تصاویر زننده‌ای فرستاده یا دریافت کرده‌اند.‏ در واقع در برخی کشورها فرستادن چنین تصاویر و پیام‌هایی در ردیف اشاعهٔ هرزه‌نگاری کودکان شمرده می‌شود.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «هر که از اعمال نامشروع جنسی دست نکشد،‏ بر ضدّ بدن خود گناه می‌کند.‏» (‏۱قر ۶:‏۱۸‏)‏ شیوع بیماری‌های مقاربتی باعث رنج و عذاب و حتی مرگ شده است.‏ اکثر جوانان مجرّد که رابطهٔ جنسی داشته‌اند،‏ از این عمل خود ابراز پشیمانی می‌کنند.‏ در حقیقت،‏ عاقبت رابطهٔ نامشروع جنسی بسیار با آنچه در دنیای تفریحات نمایش داده می‌شود،‏ متفاوت است.‏ در دنیای تفریحات چنین القا می‌شود که گویی شکستن قانون خدا هیچ گونه عواقب ناگواری به همراه ندارد.‏ چنین طرز فکری انسان‌ها را قربانی «قدرت فریبندهٔ گناه» می‌کند.‏—‏عبر ۳:‏۱۳‏.‏

۱۵ اگر به عمل نامشروع جنسی وسوسه می‌شوید،‏ چه می‌توانید بکنید؟‏ نخست،‏ ضعف خود را بپذیرید.‏ (‏روم ۷:‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏ در دعا از خدا درخواست قدرت کنید.‏ (‏فیلیپ ۴:‏۶،‏ ۷،‏ ۱۳‏)‏ از موقعیت‌هایی که می‌تواند به عملی غیراخلاقی بینجامد،‏ دوری کنید.‏ (‏امث ۲۲:‏۳‏)‏ اگر وسوسه شدید،‏ بدون هیچ تأخیر آن را رد کنید.‏—‏پیدا ۳۹:‏۱۲‏.‏

۱۶.‏ واکنش عیسی در مقابل شیطان که تلاش کرد او را وسوسه کند،‏ چه بود،‏ و ما از عیسی چه می‌آموزیم؟‏

۱۶ عیسی در خصوص مقابله با وسوسه نمونه‌ای کامل  برای ما به جا گذاشت.‏ او فریب شیطان را نخورد و نیازی نداشت که گفته‌های او را سبک و سنگین کند،‏ بلکه بی‌درنگ این چنین به او پاسخ داد:‏ «نوشته شده است.‏» ‏(‏مَتّی ۴:‏۴-‏۱۰ خوانده شود.‏)‏ عیسی با کلام خدا آشنا بود؛‏ از این رو هنگامی که شیطان سعی کرد او را وسوسه کند،‏ سریع عکس‌العمل نشان داد و از نوشته‌های مقدّس نقل‌قول کرد.‏ برای پیروزی در جنگ با شیطان،‏ نباید اجازه دهیم که وسوسه شده،‏ مرتکب عمل نامشروع جنسی شویم.‏—‏۱قر ۶:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

پایداری کنید و پیروز شوید

۱۷،‏ ۱۸.‏ الف)‏ شیطان در جنگ با ما از چه دام‌های دیگری استفاده می‌کند،‏ و چرا این کار او خلاف انتظار ما نیست؟‏ ب)‏ چه آینده‌ای در انتظار شیطان است،‏ و چرا این امر شما را بر آن می‌دارد که پایدار بمانید؟‏

۱۷ غرور،‏ عشق به مادیات و اعمال نامشروع جنسی سه دامی است که شیطان از آن استفاده می‌کند.‏ او دام‌های دیگری نیز در چنته دارد.‏ برای مثال،‏ برخی مسیحیان با مخالفت اعضای خانواده،‏ تمسخر هم‌شاگردی‌ها یا حتی فشار حکومت‌هایی روبرویند که خدمت موعظهٔ ما را محدود می‌کنند.‏ چنین سختی‌هایی خلاف انتظار ما نیست،‏ زیرا عیسی خود به پیروانش چنین هشدار داد:‏ «همهٔ مردم به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت.‏ اما آن که تا به آخر پایدار بماند،‏ نجات خواهد یافت.‏»—‏مت ۱۰:‏۲۲‏.‏

شیطان برای همیشه نابود خواهد شد (‏بند ۱۸ ملاحظه شود)‏

۱۸ چگونه می‌توانیم در جنگ با شیطان پیروز شویم؟‏ عیسی به شاگردانش گفت:‏ «شما با پایداری خود،‏ زندگی خود را حفظ خواهید کرد.‏» (‏لو ۲۱:‏۱۹‏)‏ هر صدمه و آسیبی که انسان‌ها به ما برسانند موقتی است.‏ هیچ کس قادر نیست دوستی پرارزش ما را با خدا خدشه‌دار کند،‏ مگر این که ما خود اجازه دهیم.‏ (‏روم ۸:‏۳۸،‏ ۳۹‏)‏ حتی مرگِ خادمان خدا،‏ برای شیطان پیروزی محسوب نمی‌شود،‏ چرا که یَهُوَه آنان را رستاخیز خواهد داد.‏ (‏یو ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ اما آیندهٔ تلخی در انتظار شیطان است.‏ پس از نابودی این سیستم دور از خدا،‏ شیطان برای ۱۰۰۰ سال زندانی خواهد شد.‏ (‏مکا ۲۰:‏۱-‏۳‏)‏ در پایان حکمرانی هزارسالهٔ عیسی،‏ او برای مدتی کوتاه از زندان رها خواهد شد تا در یک آزمایش نهایی،‏ انسان‌هایی را که به کاملیت رسیده‌اند،‏ بفریبد.‏ پس از آن،‏ شیطان برای همیشه نابود خواهد شد.‏ (‏مکا ۲۰:‏۷-‏۱۰‏)‏ آینده‌ای تلخ و بد برای شیطان مقرّر شده است،‏ اما برای شما چنین نیست.‏ در مقابل شیطان ایستادگی کنید و در ایمان استوار بمانید.‏ شما قادرید در جنگ با شیطان پیروز شوید!‏