‏«پس به یکی پنج قِنطار،‏ به دیگری دو قِنطار و به سومی یک قِنطار داد.‏»—‏مت.‏ ۲۵:‏۱۵‏.‏

۱،‏ ۲.‏ عیسی چه موقع و در چه رابطه‌ای مَثَل قِنطارها را بیان کرد؟‏

در مَثَل قِنطارها عیسی به‌روشنی وظیفه‌ای را که بر دوش پیروان مسح‌شده‌اش است،‏ آشکار ساخت.‏ اما درک مفهوم این مَثَل برای همهٔ ما پر اهمیت است،‏ چون بر زندگی تمامی مسیحیان حقیقی تأثیر دارد؛‏ چه آنانی که امید آسمانی دارند چه امید زمینی.‏

۲ هنگامی که شاگردان عیسی از او در مورد ‹نشانهٔ حضورش و دوران پایانی نظام حاضر› سؤال کردند،‏ عیسی در پاسخ به آنان مَثَل قِنطارها را نیز بیان کرد.‏ (‏مت ۲۴:‏۳‏)‏ پس تحقق این مَثَل به زمان ما مربوط می‌شود و بخشی از نشانه‌ای است که او در مورد حضورش بیان کرد؛‏ یعنی حکمرانی او در مقام پادشاه.‏

۳.‏ از مَثَل‌هایی که در مَتّی ۲۴ و ۲۵ آمده است،‏ چه درس‌هایی می‌گیریم؟‏

۳ مَثَل قِنطارها یکی از چهار مَثَلی است که در کتاب مَتّی ۲۴:‏۴۵ تا ۲۵:‏۴۶ نوشته شده است.‏ سه مَثَل دیگر در مورد غلام امین و دانا،‏ ده باکره و جدا کردن گوسفندان از بزها نیز بخشی از پاسخ عیسی در مورد نشان حضور اوست.‏ در هر چهار مَثَل،‏ عیسی خصوصیاتی را برجسته می‌کند که مشخصهٔ  پیروان حقیقی او در این روزهای آخر است.‏ مَثَل غلام،‏ ده باکره و قِنطارها خطاب به پیروان مسح‌شده‌اش است.‏ تأکید عیسی در مَثَل غلام امین بر گروهی کوچک از مسح‌شدگان بود که وظیفهٔ آنان خوراک رساندن به خادمانش طی روزهای آخر است.‏ این غلام باید امین و دانا باشد.‏ در مَثَل باکره‌ها،‏ عیسی بر این امر تأکید کرد که تمامی پیروان مسح‌شده‌اش باید آماده و هوشیار باشند،‏ چون نمی‌دانند او در چه روز و ساعتی می‌آید.‏ در مَثَل قِنطارها عیسی تأکید کرد که مسح‌شدگان برای انجام وظایفشان باید سختکوش باشند.‏ عیسی آخرین مَثَل،‏ یعنی جدا کردن گوسفندان از بزها را برای آنان که امید زمینی دارند بیان کرد.‏ این مَثَل بر این نکته تأکید دارد که آنان باید وفادار باشند و از برادران مسح‌شدهٔ مسیح بر زمین،‏ کاملاً پشتیبانی کنند.‏ * حال به بررسی مَثَل قِنطارها می‌پردازیم.‏

ارباب به غلامانش مبلغی هنگفت می‌دهد

۴،‏ ۵.‏ در مَثَل عیسی مرد یا ارباب چه کسی است و ارزش یک قِنطار چه مقدار بود؟‏

۴ مَتّی ۲۵:‏۱۴-‏۳۰ خوانده شود.‏ در نشریات ما مدت‌ها پیش توضیح داده شد،‏ مرد یا اربابی که در این مَثَل به سفر دور می‌رود،‏ همان عیسی است و سفرش به سرزمینی دور،‏ عروجش به آسمان در سال ۳۳ م.‏ است.‏ پیش از این مَثَل عیسی مَثَلی دیگر در مورد مردی که به سفر دور می‌رود،‏ گفته بود.‏ در واقع او در آن مَثَل،‏ مقصود خود را از «رفتن به سفری دور» توضیح داده بود؛‏ یعنی منصوب شدن «به مقام پادشاهی.‏» (‏لو ۱۹:‏۱۲‏)‏ البته،‏ عیسی بلافاصله پس از بازگشتش به آسمان،‏ به پادشاهی نرسید.‏ * کتاب مقدّس در این خصوص گفته است:‏ «به دست راست خدا نشست و از آن پس منتظر است تا دشمنانش زیر پایش نهاده شوند.‏»—‏عبر ۱۰:‏۱۲،‏ ۱۳‏.‏

۵ مرد در این مَثَل هشت قِنطار داشت که برای آن زمان،‏ مبلغی هنگفت بود.‏ * پیش از این که عازم سفر دور شود،‏ این قِنطارها را میان غلامانش تقسیم کرد و از آنان انتظار داشت که در این میان با آن تجارت کنند.‏ همچون آن مرد،‏ عیسی پیش از عروجش به آسمان،‏ چیزی بسیار باارزش داشت.‏ منظور چیست؟‏ پاسخ این سؤال در فعالیت او بر زمین خلاصه می‌شود.‏

۶،‏ ۷.‏ قِنطارها به چه چیز اشاره دارد؟‏

۶ عیسی به فعالیت موعظه و تعلیم علاقه‌مند بود و به آن بسیار اهمیت می‌داد.‏ موعظهٔ او ثمر آورد و بسیاری شاگرد او شدند.‏ ‏(‏لو ۴:‏۴۳ خوانده شود.‏)‏ او می‌دانست که در این فعالیت کار زیاد است و افراد بیشتری خبر خوش را خواهند پذیرفت.‏ یک بار به شاگردانش چنین گفت:‏ «نظر افکنید و مزارع را ببینید که برای درو سفید شده است.‏» (‏یو ۴:‏۳۵-‏۳۸‏)‏ او در نظر داشت که افراد صادق‌دل بیشتری را گرد آورد؛‏ کسانی که شاگردش می‌شدند.‏ عیسی همچون کشاورزی مجرّب،‏ از کنار مزرعه‌ای که آمادهٔ برداشت بود،‏ بی‌توجه نمی‌گذشت.‏ از این رو اندکی پس از رستاخیزش و پیش از عروجش به آسمان به شاگردانش  مأموریتی مهم داد:‏ «پس بروید و از مردمِ همهٔ قوم‌ها شاگرد بسازید.‏» (‏مت ۲۸:‏۱۸-‏۲۰‏)‏ بلی،‏ عیسی گنج و دارایی‌ای پرارزش به آنان سپرد،‏ یعنی خدمت موعظه.‏—‏۲قر ۴:‏۷‏.‏

۷ پس چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟‏ زمانی که عیسی به پیروانش وظیفهٔ شاگردسازی را محوّل کرد،‏ در واقع «مایَملک» یا قِنطارهایش را به آنان سپرد.‏ (‏مت ۲۵:‏۱۴‏)‏ به بیان ساده،‏ قِنطارها به وظیفهٔ موعظه و شاگردسازی اشاره دارد.‏

۸.‏ با این که هر غلام مقدار متفاوتی قِنطار دریافت کرد،‏ ارباب از هر یک چه انتظاری داشت؟‏

۸ در مَثَل قِنطارها،‏ ارباب به یک غلام پنج قِنطار،‏ به دیگری دو قِنطار و به سومی تنها یک قِنطار می‌دهد.‏ (‏مت ۲۵:‏۱۵‏)‏ با این که هر غلام مقدار متفاوتی قِنطار دریافت می‌کند،‏ ارباب از هر یک از آنان انتظار دارد در استفاده از قِنطارها،‏ کوشا بوده و تمام تلاش خود را بکند.‏ مشابهاً،‏ عیسی از پیروان مسح‌شده‌اش انتظار دارد که در خدمت موعظه از هیچ تلاشی فروگذار نباشند.‏ (‏مت ۲۲:‏۳۷؛‏ کول ۳:‏۲۳‏)‏ در قرن اول،‏ از پِنتیکاست ۳۳ م.‏ پیروان مسیح شروع به کار با قِنطارها کردند.‏ در کتاب اعمال سختکوشی آنان در موعظه و شاگردسازی ثبت شده است.‏ *‏—‏اعما ۶:‏۷؛‏ ۱۲:‏۲۴؛‏ ۱۹:‏۲۰‏.‏

 تجارت با قِنطارها در زمان آخر

۹.‏ الف)‏ دو غلام وفادار با قِنطارهای ارباب خود چه کردند و این امر نشانهٔ چیست؟‏ ب)‏ نقش «گوسفندان دیگر» در این میان چیست؟‏

۹ در روزهای آخر به خصوص از سال ۱۹۱۹ غلامان مسح‌شده و وفادار عیسی بر زمین،‏ با قِنطارهای ارباب خود تجارت کرده‌اند.‏ همچون دو غلام وفادار در مَثَل عیسی،‏ برادران و خواهران مسح‌شده با تمام توان با آنچه داشته‌اند،‏ کار کرده‌اند.‏ اهمیتی ندارد که چه کسی پنج قِنطار یا چه کسی دو قِنطار دریافت کرده است.‏ در مَثَل،‏ هر دو غلام آنچه اربابشان به آنان داده بود،‏ دو برابر کردند.‏ این نشان می‌دهد که هر دو به یک میزان سختکوش بودند.‏ در این میان نقش آنان که امید زمینی دارند چیست؟‏ آنان نیز نقش مهمی دارند.‏ مَثَل عیسی در مورد گوسفندان و بزها به ما می‌آموزد که آنان افتخار دارند با وفاداری از برادران مسح‌شدهٔ مسیح در فعالیت موعظه و تعلیم پشتیبانی کنند.‏ در این روزهای آخر و سخت این دو گروه دوشادوش هم با غیرت و شوروشوق به عنوان «یک گله» به فعالیت شاگردسازی می‌پردازند.‏—‏یو ۱۰:‏۱۶‏.‏

۱۰.‏ امروزه چه بخشی از نشانهٔ حضور عیسی به صورتی چشمگیر آشکار است؟‏

۱۰ عیسی انتظار دارد که همهٔ پیروانش سخت کار کنند و شاگردان بیشتری بسازند.‏ پیروان عیسی در قرن اول بر مایملک او افزودند و شاگردان بیشتری ساختند.‏ اکنون در روزهای آخر که زمان تحقق مَثَل قِنطارهاست،‏ چطور؟‏ فعالیت امروزهٔ خادمان وفادار و سختکوش عیسی در موعظه و شاگردسازی،‏ در تاریخ بی‌سابقه است.‏ در مجموع از سختکوشی آنان هر ساله صدها هزار شاگرد جدید به شمار مبشّران پادشاهی خدا افزوده می‌شود.‏ به راستی فعالیت موعظه و تعلیم و نتایج فوق‌العادهٔ آن بخشی چشمگیر از نشانهٔ حضور عیسی در مقام پادشاهی است.‏ بی‌گمان عیسی از کار آنان خشنود است.‏

عیسی وظیفهٔ با ارزش موعظه را به خادمانش سپرد (‏بند ۱۰ ملاحظه شود)‏

چه زمانی ارباب برای حسابرسی می‌آید؟‏

۱۱.‏ چرا می‌توان گفت که عیسی طی مصیبت عظیم حسابرسی خواهد کرد؟‏

۱۱ عیسی گفت:‏ «پس از مدتی طولانی،‏ ارباب بازگشت و به حساب غلامان رسیدگی کرد.‏» (‏مت ۲۵:‏۱۹‏)‏ عیسی در اواخر مصیبت عظیم برای حسابرسی غلامانش خواهد آمد.‏ چرا چنین می‌گوییم؟‏ در  پیشگویی‌ای که در مَتّی باب‌های ۲۴ و ۲۵ ثبت شده است،‏ عیسی به دفعات از آمدن خود سخن گفت.‏ در خصوص داوری طی مصیبت عظیم،‏ او گفت که مردم «پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می‌آید.‏» عیسی به پیروانش که در روزهای آخر زندگی می‌کنند،‏ تأکید کرد که هوشیار بمانند و گفت:‏ «نمی‌دانید که در چه روزی سَرور شما خواهد آمد،‏» همچنین گفت:‏ «در ساعتی که گمان نمی‌کنید،‏ پسر انسان می‌آید.‏» (‏مت ۲۴:‏۳۰،‏ ۴۲،‏ ۴۴‏)‏ در مَثَل قِنطارها نیز عیسی به بازگشت یا آمدن خود اشاره کرد،‏ زمانی که برای حسابرسی یا داوری خواهد آمد و این نظام شریر را نابود خواهد کرد.‏ *

۱۲،‏ ۱۳.‏ الف)‏ ارباب نسبت به دو غلام چه عکس‌العملی نشان خواهد داد و چرا؟‏ ب)‏ تا چه زمانی مسح‌شدگان مُهر نهایی را دریافت کرده‌اند؟‏ (‏کادر «‏ حسابرسی با مسح‌شدگان‏» ملاحظه شود.‏)‏ پ)‏ «گوسفندانِ» مَثَل عیسی چه کسانی هستند و چه پاداشی می‌گیرند؟‏

۱۲ مطابق با مَثَل عیسی زمانی که ارباب بازگردد،‏ آن دو غلام که یکی پنج و دیگری دو قِنطار گرفته است،‏ هر یک وفاداری خود را به او ثابت کرده،‏ قِنطارها را دو برابر کرده است.‏ ارباب به هر دو غلام یک چیز خواهد گفت:‏ «آفرین!‏ ای غلام خوب و امین،‏ تو در امور کم امین بودی،‏ از این رو تو را بر امور بسیار خواهم گماشت.‏» (‏مت ۲۵:‏۲۱،‏ ۲۳‏)‏ حال،‏ ما از سَرور خود عیسی مسیح زمانی که در جلال خود برای داوری بیاید،‏ چه انتظار داریم؟‏

۱۳ در مَثَل عیسی دو غلام،‏ شاگردان مسح‌شده و سختکوش او را به تصویر می‌کشند.‏ این مسح‌شدگان تا زمان شروع مصیبت عظیم،‏ مُهر نهایی را دریافت کرده‌اند.‏ (‏مکا ۷:‏۱-‏۳‏)‏ پیش از حارمَگِدّون عیسی پاداشی را که به آنان وعده داده شده بود،‏ خواهد داد و امید آسمانی آنان را تحقق خواهد بخشید.‏ در داوری عیسی،‏ آنان که امید زمینی دارند و از برادران مسیح در فعالیت موعظه پشتیبانی کرده‌اند،‏ این افتخار را خواهند داشت که تحت لوای پادشاهی خدا بر زمین زندگی کنند؛‏ در مَثَل عیسی در مورد «جدا کردن گوسفندان از بزها،‏» «گوسفندان» مظهر این گروه هستند.‏—‏مت ۲۵:‏۳۴‏.‏

غلامی شریر و کاهل

۱۴،‏ ۱۵.‏ آیا مَثَل قِنطارها دلالت بر این دارد که گروهی بزرگ از برادران مسح‌شدهٔ مسیح،‏ غلام شریر و کاهل خواهند بود؟‏ توضیح دهید.‏

۱۴ در مَثَل قِنطارها،‏ آخرین غلام به جای تجارت یا سپردن قِنطار به صرّافان،‏ قِنطاری که به او سپرده شده بود را زیر خاک پنهان کرد.‏ این غلام عمداً به ضرر اربابش عمل کرد و روحیهٔ بدی از خود نشان داد.‏ ارباب او را «غلام شریر و کاهل» خواند؛‏ صفتی مناسب او.‏ ارباب آن قِنطار را از او گرفت و به آن که ده قِنطار داشت داد.‏ سپس گفت که او را «بیرون به تاریکی بیندازید؛‏  جایی که در آن گریه خواهد کرد و دندان بر هم خواهد سایید.‏»—‏مت ۲۵:‏۲۴-‏۳۰؛‏ لو ۱۹:‏۲۲،‏ ۲۳‏.‏

۱۵ حال آیا گفتهٔ عیسی در مَثَل قِنطارها که یکی از سه غلام،‏ قِنطار خود را زیر خاک پنهان کرد،‏ دلالت بر این دارد که یک سوم پیروان مسح‌شدهٔ او شریر و کاهل خواهند بود؟‏ خیر.‏ به آیات پیرامون این مَثَل توجه کنید.‏ در مَثَل غلام امین و دانا،‏ عیسی از شرارت غلامی گفت که شروع به زدن همکارانش می‌کند.‏ عیسی با این گفته پیشگویی نکرد که از میان غلام امین و دانا گروهی شریر خواهد برخاست.‏ مشابهاً،‏ در مَثَل ده باکره،‏ منظور عیسی این نبود که نیمی از پیروان مسح‌شدهٔ او همچون باکره‌های نادان عمل خواهند کرد،‏ بلکه او به برادران مسح‌شده‌اش هشدار داد که اگر هوشیار و آماده نباشند،‏ چه بر سرشان خواهد آمد.‏ * با توجه به آنچه گفته شد،‏ قاعدتاً در مَثَل قِنطارها،‏ عیسی نمی‌گوید که طی روزهای آخر،‏ گروهی بزرگ از برادران مسح‌شده‌اش شریر و کاهل خواهند بود.‏ بلکه عیسی به پیروان مسح‌شده‌اش هشدار می‌داد که باید سختکوش باشند و با قِنطارهایشان ‹تجارت› کنند و همچون غلام شریر رفتار و عمل نکنند.‏—‏مت ۲۵:‏۱۶‏.‏

۱۶.‏ الف)‏ چه درس‌هایی از مَثَل قِنطارها می‌گیریم؟‏ ب)‏ این مقاله از چه جهت دید ما را به مَثَل قِنطارها اصلاح کرد؟‏ (‏کادر «‏ درک مَثَل قِنطارها‏» ملاحظه شود.‏)‏

۱۶ دو درسی که از مَثَل قِنطارها می‌گیریم،‏ کدامند؟‏ اول این که سَرور ما،‏ مسیح به شاگردان مسح‌شده‌اش چیزی بسیار با ارزش سپرده است؛‏ وظیفهٔ موعظه و شاگردسازی.‏ دوم،‏ عیسی از تمامی ما انتظار دارد که در خدمت موعظه سختکوش باشیم.‏ اگر این درس را به گوش گیریم،‏ سَرور ما ایمان،‏ هوشیاری و وفاداری‌مان را پاداش خواهد داد.‏—‏مت ۲۵:‏۲۱،‏ ۲۳،‏ ۳۴‏.‏

^ بند 3 در مورد تشخیص هویت غلام امین و دانا به مقالهٔ برج دیده‌بانی ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۳،‏ صفحات ۲۱-‏۲۲،‏ بندهای ۸-‏۱۰ مراجعه کنید.‏ در مقالهٔ قبل در همین شماره در مورد مَثَل باکره‌ها و تشخیص آنان توضیح داده شده است.‏ مَثَل جدا کردن گوسفندان از بزها در برج دیده‌بانی ۱ نوامبر ۱۹۹۵،‏ صفحات ۱۸-‏۲۲ و همچنین در مقالهٔ بعدی این شماره توضیح داده شده است.‏

^ بند 4 کادر «‏ تشابهات مَثَل قِنطارها و ده مِنا‏» ملاحظه شود.‏

^ بند 5 در زمان عیسی یک قِنطار معادل ۶۰۰۰ دینار بود.‏ یک کارگر به طور متوسط روزانه یک دینار دستمزد می‌گرفت،‏ پس باید حدود ۲۰ سال کار می‌کرد تا یک قِنطار کسب کند.‏

^ بند 8 پس از مرگ رسولان،‏ شیطان ارتداد را رواج داد که برای قرن‌ها به طول انجامید.‏ طی آن زمان،‏ در راه موعظه و شاگردسازی تلاش چندانی صورت نگرفت.‏ اما وضعیت در «هنگام برداشت» در روزهای آخر تغییر کرد و خدمت موعظه بار دیگر آغاز شد.‏ (‏مت ۱۳:‏۲۴-‏۳۰،‏ ۳۶-‏۴۳‏)‏ برج دیده‌بانی ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۳،‏ صفحات ۹-‏۱۲ ملاحظه شود.‏

^ بند 11 برج دیده‌بانی ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۳،‏ صفحات ۷-‏۸ بندهای ۱۴-‏۱۸ ملاحظه شود.‏

^ بند 15 در همین شماره مقالهٔ «آیا بیدار می‌مانید؟‏» بند ۱۳ ملاحظه شود.‏