مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

حمایت وفادارانه از برادران مسیح

حمایت وفادارانه از برادران مسیح

‏«هر آنچه برای یکی از کوچک‌ترین برادران من کردید،‏ برای من کردید.‏»—‏مت ۲۵:‏۴۰‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ عیسی چه مَثَل‌هایی را برای دوستان نزدیکش بیان کرد؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏ ب)‏ در مورد مَثَلِ جدا کردن گوسفندان از بزها،‏ دانستن پاسخ چه پرسش‌هایی اهمیت دارد؟‏

عیسی برای دوستان نزدیکش پِطرُس،‏ آندریاس،‏ یعقوب و یوحنا صحبت می‌کرد.‏ مَثَل‌های غلام امین و دانا،‏ ده باکره و قِنطارها را نقل کرد و در آخر،‏ سخنانش را با بیان مَثَلی دیگر به پایان رساند.‏ عیسی از زمانی گفت که «پسر انسان» «تمام قوم‌ها» را داوری خواهد کرد و برای توضیح آن مَثَل شبانی را آورد که گوسفندان را از بزها جدا می‌کند.‏ او در سخنانش گروه سومی را نیز برجسته ساخت که از اهمیت خاصّی برخوردارند.‏ این افراد را به «پادشاه» نسبت داد و آنان را «برادران» او معرفی کرد.‏ بی‌گمان این مَثَل برای شاگردانش بسیار جالب بود.‏—‏ مَتّی ۲۵:‏۳۱-‏۴۶ خوانده شود.‏

۲ مدت مدیدی است که این مَثَل برای قوم یَهُوَه جذابیت خاصّی دارد.‏ این امر نیز بجاست،‏ چون عیسی در این مَثَل از آیندهٔ ما انسان‌ها سخن می‌گوید.‏ او آشکار می‌کند که چرا برخی به زندگی ابدی دست می‌یابند و عاقبت برخی دیگر مرگ ابدی است.‏ زندگی ما به درکمان از این مَثَل و واکنش ما به حقایقی که عیسی در این مَثَل روشن می‌کند،‏ وابسته است.‏ با توجه به اهمیت این مَثَل،‏ باید به این پرسش‌ها پاسخ دهیم:‏ چگونه یَهُوَه به مرور درک ما را از این مَثَل روشن‌تر ساخته است؟‏ چرا می‌توان گفت که این مَثَل بر اهمیت فعالیت موعظه تأکید دارد؟‏  وظیفهٔ موعظه بر عهدهٔ چه کسانی است؟‏ چرا اکنون زمان آن است که به «پادشاه» و آنانی که «برادران» او خوانده شده‌اند،‏ وفادار بمانیم؟‏

روشن‌تر شدن درک ما

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ برای درک مَثَل جدا کردن گوسفندان از بزها درک چه نکاتی اهمیت دارد؟‏ ب)‏ در سال ۱۸۸۱ در مجلّهٔ «برج دیده‌بانی صهیون» مَثَل گوسفندان و بزها چگونه توضیح داده شد؟‏

۳ برای درک صحیح از مَثَل جدا کردن گوسفندان از بزها،‏ درک سه نکتهٔ کلیدی اهمیت دارد:‏ ۱)‏ تشخیص هویت گروه‌هایی که در این مَثَل آمده‌اند.‏ ۲)‏ زمان داوری.‏ ۳)‏ مبنای داوری انسان‌ها به دو گروه گوسفندان و بزها.‏

۴ مجلّهٔ «برج دیده‌بانی صهیون»‏ * در سال ۱۸۸۱ برای توضیح مَثَل جدا کردن گوسفندان از بزها «پسر انسان» یا همان «پادشاه» را عیسی معرفی کرد.‏ شاگردان کتاب مقدّس از واژه‌ای که در ترجمهٔ «کینگ جِیمز»‏ * آمده و در فارسی «برادران» ترجمه می‌شود،‏ این استنباط را داشتند که منظور کسانی است که با مسیح در آسمان حکمرانی خواهند کرد و همچنین کسانی است که در آینده بر زمین به کاملیت خواهند رسید.‏ آنان بر این عقیده بودند که جدا کردن گوسفندان از بزها طی حکمرانی هزارسالهٔ مسیح انجام خواهد شد و افرادی در زمرهٔ گوسفندان شمرده خواهند شد که مطابق قانون خدا در خصوص محبت زندگی کرده‌اند.‏

۵.‏ در دهه۱۹۲۰ٔ چگونه درک ما از مَثَل گوسفندان و بزها روشن‌تر شد؟‏

۵ در اوایل دههٔ ۱۹۲۰ یَهُوَه به قومش یاری رساند تا درکشان را از این مَثَل اصلاح کنند.‏ در مجلّهٔ برج دیده‌بانی ۱۵ اکتبر ۱۹۲۳ * تأیید شد که «پسر انسان» همان عیساست.‏ همچنین بر مبنای آیات،‏ دلایلی آورده شد که هویت برادران مسیح را مشخص می‌کرد،‏ این که این گروه تنها به افرادی محدود می‌شود که در آسمان با عیسی حکمرانی خواهند کرد.‏ به علاوه در آن مقاله گفته شد که گوسفندان گروهی هستند که امید دارند تحت پادشاهی مسیح و برادران او بر روی زمین زندگی کنند.‏ در مَثَل آمده است که اینان به برادران پادشاه کمک می‌کنند،‏ پس زمان داوری یا جدا کردن گوسفندان از بزها،‏ باید به زمانی اشاره داشته باشد که برادران مسح‌شدهٔ عیسی هنوز بر زمین هستند؛‏ یعنی پیش از شروع حکومت هزارسالهٔ مسیح.‏ همچنین در آن مقاله مبنای داوری چنین توضیح داده شد که اگر کسی عیسی را سَرور خود بداند و معتقد باشد که پادشاهی خدا زندگی بهتری برای مردم میسر خواهد کرد،‏ در زمرهٔ گوسفندان شمرده خواهد شد.‏

۶.‏ در دههٔ ۱۹۹۰ از چه جهت درک ما از مَثَل گوسفندان و بزها روشن‌تر شد؟‏

۶ برای سال‌ها تصوّر می‌شد که انسان‌ها طی روزهای آخر و بر مبنای واکنش‌شان نسبت به موعظهٔ پادشاهی خدا داوری می‌شوند.‏ اما،‏ اواسط دههٔ ۱۹۹۰ دید ما از زمان داوری در این مَثَل روشن‌تر شد.‏ در برج دیده‌بانی ۱ نوامبر ۱۹۹۵ در دو مقاله،‏ به تشابهاتی بین سخنان عیسی در مَتّی ۲۴:‏۲۹-‏۳۱ و مَتّی ۲۵:‏۳۱،‏ ۳۲ اشاره شد.‏ ‏(‏آیات خوانده شود.‏)‏ * در مقالهٔ اول گفته شده است که داوری «در آینده» خواهد بود و «این کار پس از شروع ‹مصیبتِ› ذکرشده در مَتّی ۲۴:‏۲۹،‏ ۳۰ و بعد از اینکه پسر انسان ‹در جلال خود بیاید،‏› به وقوع خواهد پیوست.‏ .‏ .‏ .‏ آنگاه در حالی که کل سیستم شریر در پایان خود بسر می‌برد،‏ عیسی دادگاه را تشکیل خواهد داد و داوری نموده،‏ آن را به اجرا درخواهد آورد.‏»‏

۷.‏ مَثَل گوسفندان و بزها را توضیح دهید.‏

 ۷ امروزه درک روشنی از مَثَل گوسفندان و بزها داریم.‏ هویت اشخاص و گروه‌هایی که در این مَثَل آمده است چنین است:‏ «پسر انسان» و «پادشاه» عیساست.‏ «برادران من» مردان و زنانی هستند که روح خدا آنان را مسح کرده و با مسیح در آسمان حکومت می‌کنند.‏ (‏روم ۸:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ «گوسفندان» و «بزها» اشخاصی از تمام قوم‌ها را به تصویر می‌کشند که مسح‌شده نیستند.‏ زمان داوری چه هنگام است؟‏ این داوری در اواخر مصیبت عظیمی که در پیش است،‏ صورت خواهد گرفت.‏ انسان‌ها بر چه مبنایی در زمرهٔ گوسفندان یا بزها شمرده می‌شوند؟‏ رفتار انسان‌ها با باقی‌ماندهٔ مسیحیان مسح‌شده مبنای داوری است.‏ به‌راستی از یَهُوَه قدردانیم که به ما یاری رسانده است تا طی سال‌ها،‏ درک ما از این مَثَل و دیگر مَثَل‌هایی که در کتاب مَتّی باب‌های ۲۴ و ۲۵ آمده است،‏ بیشتر شود.‏

تأکید مَثَل بر فعالیت موعظه

۸،‏ ۹.‏ چرا «گوسفندان» «درستکار» خوانده شده‌اند؟‏

۸ در مَثَلِ جدا کردن گوسفندان از بزها عیسی مستقیماً به فعالیت موعظه اشاره‌ای نکرده است.‏ پس چرا می‌توان گفت که این مَثَل بر اهمیت این فعالیت تأکید می‌کند؟‏

۹ نخست،‏ مد نظر داشته باشید که در اینجا عیسی با کمک مَثَل تعلیم می‌دهد.‏ واضح است که جدا کردن گوسفندان از بزها مفهومی سمبولیک دارد.‏ مشابهاً منظور او این نیست که کسانی در زمرهٔ گوسفندان شمرده می‌شوند که به مفهوم واقعی کلمه به برادران او غذا دهند،‏ جامه بپوشانند،‏ پرستاری کنند یا از آن‌ها در زندان ملاقات کنند.‏ بلکه او به نگرش و رفتار این افراد نسبت به برادرانش اشاره می‌کند.‏ او «گوسفندان» را «درستکار» یا عادل خوانده است،‏ چون این گروه تشخیص داده‌اند که گروهی از برادران مسیح هنوز بر زمین هستند.‏ از این رو آنان در این روزهای آخر و سخت با وفاداری از این گروه مسح‌شده حمایت می‌کنند.‏—‏مت ۱۰:‏۴۰-‏۴۲؛‏ ۲۵:‏۴۰،‏ ۴۶؛‏ ۲تیمو ۳:‏۱-‏۵‏.‏

۱۰.‏ گوسفندان چگونه می‌توانند به برادران مسیح توجه نشان دهند و آنان را یاری کنند؟‏

۱۰ دوم،‏ به مضمون سخنان عیسی توجه کنید.‏ عیسی از نشانهٔ حضورش و پایان این نظام صحبت می‌کرد.‏ (‏مت ۲۴:‏۳‏)‏ در اوایل سخنانش،‏ به جنبه‌ای خاص از این نشان اشاره کرد و گفت:‏ «خبر خوشِ پادشاهی،‏ در سراسر زمین موعظه خواهد شد.‏» (‏مت ۲۴:‏۱۴‏)‏ درست پیش از بیان مَثَل جدا کردن گوسفندان از بزها مَثَل قِنطارها را بیان کرد.‏ همان‌طور که در مقالهٔ قبل گفته شد،‏ عیسی این مَثَل را بیان کرد تا به شاگردان مسح‌شده‌اش یا «برادران» خود اهمیت فعالیت موعظه را نشان دهد و تأکید کند که آنان باید غیورانه در این فعالیت شرکت کنند.‏ اما در زمان حضور او تعداد شاگردان مسح‌شده‌اش بر زمین اندکند و موعظه به «همهٔ قوم‌ها» تا پیش از پایان این نظام،‏ فعالیتی است عظیم.‏ مَثَل جدا کردن گوسفندان از بزها نشان می‌دهد که مسح‌شدگان در این فعالیت یاری خواهند شد.‏ از این رو یکی از راه‌های اصلی توجه به برادران مسح‌شدهٔ مسیح حمایت از آنان در فعالیت موعظه است.‏ پس آنان که می‌خواهند در زمرهٔ گوسفندان شمرده شوند،‏ برای حمایت از مسح‌شدگان در فعالیت موعظه چه می‌توانند بکنند؟‏ آیا این حمایت تنها شامل امور مالی و دلگرمی دادن به مسح‌شدگان می‌شود؟‏

وظیفهٔ موعظه بر عهدهٔ چه کسانی است؟‏

۱۱.‏ چه پرسشی مطرح می‌شود و چرا؟‏

۱۱ امروزه،‏ از میان حدود هشت میلیون شاگرد عیسی،‏ تعداد اندکی مسح‌شده هستند.‏ عیسی قِنطارها را فقط به مسح‌شدگان داده است و دیگر شاگردانش آن  را دریافت نکرده‌اند.‏ (‏مت ۲۵:‏۱۴-‏۱۸‏)‏ پس این پرسش مطرح می‌شود،‏ ‹آیا آنان که از طریق روح‌القدس مسح نشده‌اند نیز وظیفه دارند موعظه کنند؟‏› بی‌شک چنین است.‏ در اینجا تنها به برخی دلایل آن می‌پردازیم.‏

۱۲.‏ از گفتهٔ عیسی که در مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰ نوشته شده است،‏ چه می‌آموزیم؟‏

۱۲ عیسی فرمان داد که تمامی شاگردانش موعظه کنند.‏ عیسی پس از رستاخیزش،‏ به پیروان خود گفت که شاگرد بسازند و به آنان تعلیم دهند که «هر آنچه» فرمان داده است به عمل آورند،‏ پس شاگردان باید به این فرمان عیسی،‏ یعنی فرمان موعظه نیز عمل می‌کردند.‏ ‏(‏مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰ خوانده شود.‏)‏ از این رو تمامی شاگردان مسیح باید موعظه کنند،‏ چه امید زندگی در آسمان داشته باشند،‏ چه بر زمین.‏—‏اعما ۱۰:‏۴۲‏.‏

۱۳.‏ رؤیای یوحنا بر چه نکته‌ای اشاره می‌کند و چرا؟‏

۱۳ در کتاب مکاشفه بر این نکته اشاره شده است که هر دو گروه،‏ مسح‌شدگان و دیگر مسیحیان به فعالیت موعظه می‌پردازند.‏ از طریق عیسی مکاشفه‌ای به یوحنای رسول داده شد.‏ یوحنا در رؤیا یک «عروس» را دید که مردم را به آمدن دعوت می‌کند تا «هر که می‌خواهد،‏ به‌رایگان از آب حیات بنوشد.‏» این «عروس» نماد ۱۴۴٬۰۰۰ مسح‌شده است که با عیسی در آسمان حکمرانی خواهند کرد.‏ (‏مکا ۱۴:‏۱،‏ ۳؛‏ ۲۲:‏۱۷‏)‏ آب حیات به صورت نمادین،‏ فدیهٔ عیسی را به تصویر می‌کشد که انسان‌ها را از چنگال گناه و مرگ رها می‌کند.‏ (‏مت ۲۰:‏۲۸؛‏ یو ۳:‏۱۶؛‏ ۱یو ۴:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ فدیهٔ عیسی محور اصلی پیام موعظه است و مسح‌شدگان مردم را در درک و بهره بردن از آن یاری می‌کنند.‏ (‏۱قر ۱:‏۲۳‏)‏ اما یوحنا در آن رؤیا به غیر از «عروس» به افراد دیگری نیز اشاره کرده است که پیام را می‌شنوند و به آنان نیز فرمان داده شده است که بگویند:‏ «بیا!‏» این گروه دوم افرادی هستند که امید دارند بر زمین زندگی کنند.‏ پس نه فقط مسح‌شدگان بلکه دیگر مسیحیان نیز از فرمانی که به آنان داده شده است،‏ اطاعت می‌کنند  و مردم را برای نوشیدن آب حیات دعوت می‌کنند.‏ از این رو این رؤیا به روشنی نشان می‌دهد که تمامی آنان که دعوت به «آمدن» را پذیرفته‌اند،‏ وظیفه دارند به دیگران موعظه کنند.‏

۱۴.‏ پیروی از «شریعت مسیح» چه مفهومی در بردارد؟‏

۱۴ تمامی آنان که تحت «شریعت مسیح» هستند باید موعظه کنند.‏ ‏(‏غلا ۶:‏۲‏)‏ یَهُوَه دو معیار متفاوت ندارد.‏ برای نمونه،‏ او به اسرائیلیان گفت:‏ ‹یک قانون خواهد بود برای اهل وطن و به جهت غریبی که در میان شماست.‏› (‏خرو ۱۲:‏۴۹؛‏ لاو ۲۴:‏۲۲‏)‏ مسیحیان تحت شریعت موسی نیستند.‏ اما همهٔ ما،‏ چه مسح‌شده باشیم،‏ چه نباشیم تحت «شریعت مسیح» هستیم.‏ در واقع شریعت مسیح تمامی تعالیم عیسی را شامل می‌شود.‏ در میان تعالیم عیسی به پیروانش،‏ مهم‌ترین قانون محبت است.‏ (‏یو ۱۳:‏۳۵؛‏ یعقو ۲:‏۸‏)‏ یکی از راه‌های اصلی که می‌توانیم محبتمان را به یَهُوَه خدا،‏ عیسی مسیح و همچنین به همنوعانمان نشان دهیم،‏ موعظهٔ خبر خوش پادشاهی به مردم است.‏—‏یو ۱۵:‏۱۰؛‏ اعما ۱:‏۸‏.‏

۱۵.‏ چرا می‌توان گفت که فرمان عیسی برای تمامی پیروانش صدق می‌کند؟‏

۱۵ گفتهٔ عیسی به یک گروه از شاگردانش می‌تواند برای گروه بزرگ‌تری از شاگردانش نیز صدق کند.‏ برای نمونه عیسی فقط با ۱۱ شاگرد وفادارش عهد پادشاهی را بست،‏ اما این عهد برای تمامی ۱۴۴٬۰۰۰ مسح‌شده نیز صدق می‌کند.‏ (‏لو ۲۲:‏۲۹،‏ ۳۰؛‏ مکا ۵:‏۱۰؛‏ ۷:‏۴-‏۸‏)‏ مشابهاً،‏ عیسی پس از رستاخیزش به گروهی کوچک از پیروانش ظاهر شد و به آنان فرمان داد که موعظه کنند.‏ (‏اعما ۱۰:‏۴۰-‏۴۲؛‏ ۱قر ۱۵:‏۶‏)‏ اما تمامی شاگردان وفادارش در قرن اول،‏ حتی آنان که فرمان را مستقیماً از او نشنیده بودند،‏ می‌دانستند که باید به آن فرمان عمل کنند.‏ (‏اعما ۸:‏۴؛‏ ۱پطر ۱:‏۸‏)‏ مشابهاً امروزه نیز عیسی شخصاً با هیچ یک از مبشّران پادشاهی خدا که شمارشان نزدیک به هشت میلیون نفر است،‏ صحبت نکرده است.‏ اما همهٔ ما تشخیص داده‌ایم که باید به مسیح ایمان ورزیم و از طریق فعالیت موعظه ایمانمان را نشان دهیم.‏—‏یعقو ۲:‏۱۸‏.‏

اکنون زمان آن است که وفادار باشیم

۱۶-‏۱۸.‏ چگونه آنان که می‌خواهند در زمرهٔ گوسفندان شمرده شوند،‏ می‌توانند از برادران مسیح حمایت کنند،‏ و چرا این امر اکنون اهمیت دارد؟‏

۱۶ شیطان با باقی‌ماندهٔ برادران مسح‌شدهٔ عیسی بر زمین در جنگ است و از آنجا که می‌داند از «زمان اندکی» که داشته کاسته نیز شده است،‏ بر حملاتش می‌افزاید.‏ (‏مکا ۱۲:‏۹،‏ ۱۲،‏ ۱۷‏)‏ مسح‌شدگان با وجود مقابله با حملات بی‌امان شیطان به صورتی بی‌سابقه در تاریخ،‏ خدمت موعظه را به پیش می‌برند.‏ بی‌گمان،‏ عیسی با آنان و راهنمای آنان است.‏—‏مت ۲۸:‏۲۰‏.‏

۱۷ مرتباً بر شمار گوسفندان افزوده می‌شود و این افراد افتخار خود می‌دانند که برادران مسح‌شدهٔ مسیح را نه فقط در فعالیت موعظه،‏ بلکه همچنین از طرق دیگر حمایت کنند.‏ برای مثال،‏ آنان از طریق اعانات و بنای سالن‌های ملکوت،‏ سالن‌های مجمع و دفاتر شعبه از آنان حمایت می‌کنند.‏ همچنین آنان در اطاعت از افرادی که «غلام امین و دانا» برای هدایتشان منصوب کرده است،‏ وفادارند.‏—‏مت ۲۴:‏۴۵-‏۴۷؛‏ عبر ۱۳:‏۱۷‏.‏

آنان که می‌خواهند در زمرهٔ گوسفندان شمرده شوند،‏ به شیوه‌های مختلف از برادران مسیح حمایت می‌کنند (‏بند ۱۷ ملاحظه شود)‏

۱۸ به‌زودی باقی‌ماندهٔ برادران مسح‌شدهٔ مسیح که بر زمین هستند مُهر نهایی را دریافت خواهند کرد و پس از آن فرشتگان بادهای ویرانگر مصیبت عظیم را رها خواهند کرد.‏ (‏مکا ۷:‏۱-‏۳‏)‏ پیش از شروع حارمَگِدّون،‏ مسح‌شدگان به آسمان برده خواهند شد.‏ (‏مت ۱۳:‏۴۱-‏۴۳‏)‏ از این رو اکنون زمان آن است که اگر کسی می‌خواهد در زمان داوری،‏ در زمرهٔ گوسفندان شمرده شود،‏ با وفاداری از برادران مسح‌شدهٔ مسیح حمایت کند.‏

^ بند 4 مأخذ انگلیسی.‏

^ بند 4 مأخذ انگلیسی.‏

^ بند 5 مأخذ انگلیسی.‏

^ بند 6 برای بررسی جزئیات این مَثَل،‏ برج دیده‌بانی ۱ نوامبر ۱۹۹۵ مقالات «‏چگونه در مقابل مسند داوری خواهی ایستاد؟‏‏» و «‏میشها و بزها چه آینده‌ای دارند؟‏‏» ملاحظه شود.‏