به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات دسامبر ۲۰۱۴

این شماره شامل مقالات مطالعه‌ای برای هفته‌های ۲ فوریه تا ۱ مارس ۲۰۱۵ می‌باشد.‏

او ‹راه را می‌دانست›‏

گای پیرس عضو هیئت اداره‌کننده شاهدان یَهُوَه در روز سه‌شنبه ۱۸ مارس ۲۰۱۴ درگذشت.‏

یهوه به هر که ‹دلی راغب› دارد برکت فراوان می‌دهد

ما از فرمانی که خدا به اسرائیلیان داد می‌توانیم درسی مهم در مورد اعانه دادن بگیریم.‏

‏‹گوش فرادهید و دریابید›‏

عیسی در مورد دانهٔ خردل،‏ خمیرمایه،‏ مروارید گرانبها و گنج پنهان مثل‌هایی زد.‏ مفهوم این مثل‌ها چیست؟‏

آیا مفهوم کتاب مقدّس را درک می‌کنید؟‏

مفهوم مثل‌های عیسی در مورد برزگری که می‌خوابد،‏ تور ماهیگیری و پسر گمشده چیست؟‏

آیا به یاد می‌آورید؟‏

با ۱۰ سؤالی که در این خودآزمایی آمده است خود را محک زنید که تا چه حد مطالب شماره‌های ژوئن تا دسامبر ۲۰۱۴ برج دیده‌بانی را به یاد می‌آورید.‏

آیا تغییر عقیده درست است؟‏

برخی تصمیمات را نمی‌توان تغییر داد،‏ اما برخی تصمیمات را می‌توان.‏ تفاوت بین آن‌ها چیست؟‏

سؤالات خوانندگان

منظور اِرْمیا از گفتن این که راحیل برای فرزندان خود گریه می‌کند،‏ چه بود؟‏

با همبستگی در مقابل مشکلات روزهای آخر این دنیا ایستادگی کنیم

چهار نمونه در کتاب مقدس اهمیت اتحاد را نشان می‌دهد و این که چرا این امر در آینده اهمیت بیشتری دارد.‏

آیا قدر برکاتی را که یافته‌اید،‏ می‌دانید؟‏

چگونه می‌توانیم نشان دهیم که قدر میراث روحانی خود را می‌دانیم؟‏

فهرست موضوعی مقالات برج دیده‌بانی ۲۰۱۴

فهرستی تنظیم‌شده از مقالات برج دیده‌بانی شمارهٔ مطالعه‌ای و عمومی ۲۰۱۴