به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

چرا باید مقدس باشیم؟‏

چرا باید مقدس باشیم؟‏

‏«مقدّس باشید.‏»—‏لاو ۱۱:‏۴۵‏.‏

۱.‏ کتاب لاویان چگونه به ما کمک می‌کند؟‏

در کتاب لاویان بیشتر از دیگر نوشته‌های مقدّس به تقدّس اشاره شده است.‏ همهٔ پرستندگان یَهُوَه باید از این خصوصیت برخوردار باشند.‏ از این رو،‏ درک مطالب کتاب لاویان و پی بردن به ارزش آن به ما کمک می‌کند،‏ مقدّس باشیم.‏

۲.‏ برخی از ویژگی‌های کتاب لاویان را عنوان کنید.‏

۲ کتاب لاویان که به دست موسی نبی نوشته شد،‏ بخشی از «کتب مقدّس» می‌باشد که برای تعلیم مفید است.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۱۶‏)‏ نام یَهُوَه به طور میانگین در هر باب این کتاب ۱۰ بار ذکر شده است.‏ درک مطالب کتاب لاویان ما را تقویت می‌کند تا از هر چیزی که سبب شود نام الٰهی را بد گویند،‏ اجتناب کنیم.‏ (‏لاو ۲۲:‏۳۲‏)‏ تکرار عبارت «من یَهُوَه هستم» در این کتاب به یاد ما می‌آورد که باید مطیع خدا بمانیم.‏ بیایید در این مقاله و مقالهٔ بعدی،‏ با گنج‌های روحانی‌ای که در کتاب لاویان می‌یابیم،‏ تقدّس پرستشمان را حفظ کنیم.‏

ضرورت تقدّس

۳،‏ ۴.‏ مراسم شستوشوی هارون و پسرانش مظهر چیست؟‏ (‏تصویر اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۳ لاویان ۸:‏۵،‏ ۶ خوانده شود.‏ یَهُوَه هارون را انتخاب کرد تا کاهن اعظم اسرائیلیان باشد و در نظر داشت که پسرانش برای قوم اسرائیل کهانت کنند.‏  هارون،‏ مظهر عیسی مسیح است و پسران هارون مظهر پیروان مسح‌شدهٔ عیسی می‌باشند.‏ مراسم شستوشوی هارون مظهر چه بود؟‏ آیا به این مفهوم بود که عیسی نیز باید پاک می‌شد؟‏ خیر.‏ زیرا عیسی بی‌گناه و «بی‌عیب» بود و نیازی به پاک شدن نداشت.‏ (‏عبر ۷:‏۲۶؛‏ ۹:‏۱۴‏)‏ در واقع،‏ پاکیزگی هارون به این اشاره دارد که عیسی پاک و درستکار است.‏ حال،‏ مراسم شستوشوی پسران هارون مظهر چه بود؟‏

۴ مراسم شستوشوی پسران هارون به پاکیزه شدن برگزیدگانی دلالت دارد که در آسمان کاهن خواهند بود.‏ آیا تعمید مسح‌شدگان ارتباطی با مراسم شستوشوی پسران هارون دارد؟‏ خیر.‏ تعمید،‏ گناهان را پاک نمی‌سازد،‏ بلکه فقط سمبل وقف بی‌قید و شرط شخص به یَهُوَه خداست.‏ در حقیقت،‏ پاک شدن مسح‌شدگان با «آبِ کلام» خدا صورت می‌گیرد و لازمهٔ آن این است که تعالیم عیسی را از دل و جان در زندگی به کار گیرند.‏ (‏افس ۵:‏۲۵-‏۲۷‏)‏ آنان بدین شکل تقدیس و پاکیزه می‌شوند.‏ اما در مورد ‹گوسفندان دیگر› چه می‌توان گفت؟‏—‏یو ۱۰:‏۱۶‏.‏

۵.‏ چرا می‌توان گفت که گوسفندان دیگر با کلام خدا پاک می‌شوند؟‏

۵ پسران هارون مظهر گوسفندان دیگر عیسی نیستند.‏ (‏مکا ۷:‏۹‏)‏ حال،‏ آیا چنین تعمیدیافتگانی نیز با کلام خدا مقدّس و پاک می‌شوند؟‏ بلی!‏ وقتی آنان در کتاب مقدّس به قدرت و اهمیت خون ریخته‌شدهٔ عیسی ایمان می‌آورند،‏ برانگیخته می‌شوند یَهُوَه خدا را «شبانه‌روز» خدمت کنند.‏ (‏مکا ۷:‏۱۳-‏۱۵‏)‏ رفتار نیکوی مسح‌شدگان و گوسفندان دیگر گواه این امر است که آنان مرتباً از طریق کلام خدا پاک می‌شوند.‏ (‏۱پطر ۲:‏۱۲‏)‏ مطمئناً یَهُوَه با دیدن پاکی و اتحاد مسح‌شدگان و گوسفندان دیگر که با وفاداری از شبانشان،‏ عیسی اطاعت و پیروی می‌کنند،‏ بسیار شاد می‌شود!‏

۶.‏ چه خودآزمایی‌ای برایمان مفید است؟‏

۶ ضرورت پاکیزگی کاهنان اسرائیلی امروزه برای قوم یَهُوَه مفهومی ویژه دارد.‏ نوآموزان کتاب مقدّس اغلب متوجه پاکیزگی مکان پرستشمان و تمیز و مرتب بودن لباس و ظاهرمان می‌شوند.‏ با این حال،‏ از پاک بودن کاهنان می‌آموزیم،‏ کسی که می‌خواهد به کوه بلند پرستش یَهُوَه صعود کند،‏ باید «صاف [و پاک] دل باشد.‏» ‏(‏مزمور ۲۴:‏۳،‏ ۴ خوانده شود؛‏ اشع ۲:‏۲،‏ ۳‏)‏ بلی،‏ در کنار تمیزی و پاکیزگی،‏ خدمت مقدّس ما باید با فکر و دل پاک باشد.‏ پس برای مقدّس بودن،‏ باید مرتباً خود را بیازماییم و در صورت لزوم تغییراتی اساسی در خود ایجاد کنیم.‏ (‏۲قر ۱۳:‏۵‏)‏ برای مثال،‏ شخصی تعمیدیافته که عمداً به تصاویر مبتذل نگاه می‌کند،‏ باید از خود بپرسد:‏ ‹آیا رفتارم مقدّس است؟‏› سپس برای پایان دادن به عمل ناپاک خود،‏ در پی دریافت کمک برآید.‏—‏یعقو ۵:‏۱۴‏.‏

با اطاعت مقدّس باشید

۷.‏ مطابق با لاویان ۸:‏۲۲-‏۲۴‏،‏ عیسی چه الگویی از خود به جا گذاشت؟‏

۷ برای آغاز خدمت کهانت در اسرائیل،‏ طی مراسمی خون قوچی بر نرمهٔ گوش راست،‏ بر شست دست راست و بر شست پای راست هارون،‏ کاهن اعظم و پسرانش مالیده شد.‏ ‏(‏لاویان ۸:‏۲۲-‏۲۴ خوانده شود.‏)‏ استفادهٔ خون بدین شکل نمادی بود از این که کاهنان باید مطیع یَهُوَه می‌بودند و به بهترین نحو وظایفشان را انجام می‌دادند.‏ عیسی،‏ کاهن اعظم نیز الگویی کامل برای مسح‌شدگان و گوسفندان دیگر به جا گذاشته است.‏ گوش‌های عیسی همواره به شنیدن راهنمایی‌های الٰهی تیز بود،‏ دست‌هایش همواره به انجام دادن ارادهٔ یَهُوَه مشغول  بود و پاهایش همواره در طریق مقدّس قرار داشت.‏—‏یو ۴:‏۳۱-‏۳۴‏.‏

۸.‏ همهٔ پرستندگان یَهُوَه چه کاری باید انجام دهند؟‏

۸ مسح‌شدگان و گوسفندان دیگر عیسی باید مانند کاهن اعظمشان همواره به خدا و معیارهایش پای‌بند بمانند.‏ همهٔ پرستندگان یَهُوَه باید مطیع فرامین کلام خدا بمانند و بدین سان از غمگین ساختن روح‌القدس اجتناب کنند.‏ (‏افس ۴:‏۳۰‏)‏ آنان باید «برای پاهای خود راههای هموار» بسازند.‏—‏عبر ۱۲:‏۱۳‏.‏

۹.‏ سه برادری که با اعضای هیئت اداره‌کننده همکاری نزدیک داشتند چه می‌گویند؟‏ همچنین سخنان آنان چگونه به ما کمک می‌کند تا مقدّس بمانیم؟‏

۹ به سخنان صمیمانهٔ سه برادری که امید زمینی دارند و برای دهه‌ها با اعضای هیئت اداره‌کننده از نزدیک همکاری داشته‌اند،‏ توجه کنید.‏ یکی از آنان اظهار کرد:‏ «داشتن چنین همکاری نزدیک افتخاری بی‌نظیر است؛‏ ولی این ارتباط نزدیک،‏ برخی اوقات ناکاملی این برادران را با آن که مسح‌شده‌اند،‏ نمایان می‌سازد.‏ با این حال،‏ یکی از اهداف من این بوده است که همواره مطیع آنانی باشم که هدایت را به عهده دارند.‏» برادر دوم گفت:‏ «آیاتی مانند دوم قُرِنتیان ۱۰:‏۵ در رابطه با ‹اطاعت از مسیح› به من کمک کرده است،‏ از ته دل مطیع آنانی باشم که هدایت را به عهده دارند و با آنان همکاری کنم.‏» برادر سوم گفت:‏ «اگر می‌خواهیم آنچه یَهُوَه دوست دارد دوست بداریم،‏ از آنچه نفرت دارد نفرت داشته باشیم،‏ در پی راهنمایی‌هایش باشیم و آنچه مایهٔ خشنودیش است انجام دهیم باید مطیع سازمانش و کسانی باشیم که یَهُوَه در راه پیشبرد مقاصدش بر زمین از آنان استفاده می‌کند.‏» این برادر،‏ الگوی برادر ناتان نُر را که بعدها یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده شد،‏ به یاد می‌آورد.‏ برادر نُر با اشتیاق آنچه در مجلّهٔ انگلیسی برج دیده‌بانی ۱۹۲۵ در مقالهٔ «تولّد قومی» آمده بود پذیرفت،‏ هرچند برخی آن مقاله را زیر سؤال بردند.‏ اطاعت برادر نُر بر آن برادر تأثیری بسزا گذاشت.‏ تعمّق در مورد آنچه این سه برادر بیان کردند،‏ کمک می‌کند تا با اطاعت خود مقدّس بمانیم.‏

اطاعت کامل از قانون خون

۱۰.‏ چقدر اهمیت دارد که از قانون خدا در رابطه با خون اطاعت کنیم؟‏

۱۰ لاویان ۱۷:‏۱۰ خوانده شود.‏ یَهُوَه به اسرائیلیان فرمان داد که هیچ نوع خونی نخورند.‏ مسیحیان نیز موظفند که از هر گونه استفاده از خون،‏ چه خون حیوان چه خون انسان بپرهیزند.‏ (‏اعما ۱۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ حتی تصوّر این که عملمان باعث شود خدا ‹روی خود را از ما برگرداند› و ما را از جماعت خود طرد کند،‏ بسیار دردناک است.‏ ما یَهُوَه را دوست داریم و می‌خواهیم مطیع او بمانیم.‏ حتی هنگام مواجهه با موقعیتی خطرناک،‏ مصمم هستیم که تسلیم آنانی نشویم که یَهُوَه را نمی‌شناسند و می‌خواهند ما را به سرپیچی از او وادارند.‏ بلی،‏ باید انتظار داشته باشیم که به دلیل اجتناب از خون مورد تمسخر قرار گیریم.‏ با این حال،‏ ما می‌خواهیم مطیع خدا بمانیم.‏ (‏یهو ۱۷،‏ ۱۸‏)‏ چه چیزی ما را تقویت می‌کند تا مصمم باشیم خون نخوریم یا تزریق خون را نپذیریم؟‏—‏تث ۱۲:‏۲۳‏.‏

۱۱.‏ چرا روز کفّاره که سالیانه برگزار می‌شد رسمی بی‌اهمیت نبود؟‏

۱۱ آنچه که کاهن اعظم سالیانه در روز کفّاره انجام می‌داد،‏ به ما کمک می‌کند دیدگاه خدا را در رابطه با خون درک کنیم.‏ خون برای مقصودی خاص استفاده می‌شد؛‏ این که گناهان کسانی را که از یَهُوَه طلب بخشش می‌کردند،‏ کفّاره کند.‏ خون گاو و بز باید جلوی کرسی رحمت پاشیده می‌شد.‏  ‏(‏لاو ۱۶:‏۱۴،‏ ۱۵،‏ ۱۹‏)‏ این عمل راه را برای یَهُوَه باز می‌کرد تا گناهان اسرائیلیان را ببخشد.‏ علاوه بر آن،‏ یَهُوَه فرمان داد که اگر کسی حیوانی را برای خوراک بکشد،‏ باید خونش را به زمین بریزد؛‏ «زیرا جان هر ذی‌جسد [جاندار] خون آن» است.‏ (‏لاو ۱۷:‏۱۱-‏۱۴‏)‏ آیا این موضوع،‏ رسمی بی‌اهمیت بود؟‏ خیر.‏ استفاده از خون در روز کفّاره و فرمان ریختن خون به زمین مطابق با فرمانی است که یَهُوَه به نوح و نسلش داده بود.‏ (‏پیدا ۹:‏۳-‏۶‏)‏ بلی،‏ یَهُوَه خدا خوردن خون را از همان زمان ممنوع کرده بود.‏ حال این موضوع چه مفهومی برای مسیحیان دارد؟‏

۱۲.‏ نامهٔ پولُس رسول به مسیحیان عبری چگونه ارتباط خون و بخشش گناهان را نشان می‌دهد؟‏

۱۲ پولُس رسول در نامه‌اش به مسیحیان عبری دربارهٔ قدرت پاکسازی خون چنین نوشت:‏ «بنا بر شریعت،‏ تقریباً همه چیز به‌وسیلهٔ خون پاک می‌شود و بدون ریختن خون،‏ آمرزشی نیست.‏» (‏عبر ۹:‏۲۲‏)‏ ارزش قربانی حیوانات،‏ کوتاه‌مدت بود.‏ پولُس اشاره کرد که قربانی حیوانات برای اسرائیلیان یادآور این موضوع بود که گناهکارند و به قربانی‌ای پرارزش‌تر نیاز دارند که گناهشان را کاملاً پاک سازد.‏ بلی،‏ شریعت «سایهٔ چیزهای نیکوی آینده [بود]،‏ نه صورت واقعی آنها.‏» (‏عبر ۱۰:‏۱-‏۴‏)‏ پس بخشش گناهان چگونه امکان‌پذیر شد؟‏

۱۳.‏ در رابطه با این که عیسی بهای خون خود را به یَهُوَه تقدیم کرد،‏ چه احساسی دارید؟‏

۱۳ اِفِسُسیان ۱:‏۷ خوانده شود.‏ عیسی مسیح با رغبت ‹جان خود را به‌خاطر ما› قربانی کرد و این قربانی برای همهٔ کسانی که او و یَهُوَه خدا را دوست دارند مفهومی عمیق دارد.‏ (‏غلا ۲:‏۲۰‏)‏ با این حال،‏ آنچه عیسی پس از مرگ و رستاخیزش انجام داد،‏ بخشش گناهان را برایمان امکان‌پذیر ساخته است.‏ در واقع آنچه کاهن اعظم در روز کفّاره مطابق با شریعت موسوی انجام می‌داد،‏ پیش‌نمایی بود از عمل عیسی در آسمان.‏ در آن روز،‏ کاهن اعظم به قدس الاقداس خیمهٔ اجتماع و بعدها به قدس الاقداس معبد سلیمان وارد می‌شد.‏ بدین شکل گویی در حضور خدا قرار داشت.‏ سپس خون  حیوان قربانی‌شده را به خدا تقدیم می‌کرد.‏ (‏لاو ۱۶:‏۱۱-‏۱۵‏)‏ به طور مشابه،‏ عیسی به آسمان وارد شد و بهای خون خود را به یَهُوَه تقدیم کرد.‏ (‏عبر ۹:‏۶،‏ ۷،‏ ۱۱-‏۱۴،‏ ۲۴-‏۲۸‏)‏ از آنجایی که به خون قربانی عیسی ایمان می‌ورزیم،‏ گناهان ما بخشیده شده است و در حضور خدا وجدانی پاک داریم.‏ حقیقتاً که از این بابت بسیار سپاسگزاریم!‏

۱۴،‏ ۱۵.‏ چرا اهمیت دارد که قانون یَهُوَه را در رابطه با خون درک و از آن اطاعت کنیم؟‏

۱۴ آیا اکنون فرمان یَهُوَه را مبنی بر این که هیچ نوع خونی نباید خورده شود،‏ بهتر درک می‌کنید؟‏ (‏لاو ۱۷:‏۱۰‏)‏ آیا پی بردید که چرا خدا خون را مقدّس به شمار می‌آورد؟‏ او خون را در واقع برابر با حیات و زندگی می‌داند.‏ (‏پیدا ۹:‏۴‏)‏ آیا موافقید که ما باید دیدگاه خدا را در رابطه با خون بپذیریم و از فرمان پرهیز از خون اطاعت کنیم؟‏ تنها راهی که می‌توانیم با خدا در صلح باشیم،‏ این است که به قربانی عیسی ایمان داشته باشیم و درک کنیم که خون در دید آفریدگارمان مفهومی خاص دارد.‏—‏کول ۱:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏

۱۵ هر یک از ما ممکن است در شرایطی اضطراری با موضوع انتقال خون روبرو شود یا ممکن است یکی از اعضای خانواده یا دوستی عزیز با این موضوع روبرو شود.‏ در این وضعیت وخیم شاید لازم باشد که حتی در رابطه با مشتقات خون و روش‌های درمانی نیز تصمیماتی گرفته شود.‏ از این رو،‏ بسیار ضروری است که قبل از روبرو شدن با وضعیت‌های اضطراری در این مورد تحقیق و خود را آماده کنیم.‏ دعا به همراه چنین ارزیابی‌ای به ما کمک می‌کند استوار بمانیم و با کسانی که می‌خواهند ما را به زیر پا گذاشتن معیار خدا وادارند،‏ سازش نکنیم.‏ مطمئناً نمی‌خواهیم با انجام دادن عملی که کلام خدا آن را محکوم می‌کند،‏ یَهُوَه را برنجانیم!‏ بسیاری از پرسنل پزشکی و دیگر حامیان انتقال خون،‏ مردم را به اهدای خون تشویق می‌کنند و امید دارند که زندگی برخی را نجات دهند.‏ ولی،‏ قوم مقدّس یَهُوَه تشخیص داده‌اند که خالق ما حق دارد بگوید که از خون چگونه استفاده شود.‏ در دید او هر نوع خونی مقدّس است.‏ باید مصمم باشیم که از قانون او در رابطه با خون اطاعت کنیم.‏ ما با رفتار پاک خود نیز می‌توانیم نشان دهیم که برای خونِ قربانی عیسی ارزش قائلیم.‏ فقط خون او قادر است بخشش گناهان و زندگی جاودان را میسر سازد.‏—‏یو ۳:‏۱۶‏.‏

آیا مصمم هستید که در رابطه با قانون خون،‏ مطیع یَهُوَه خدا بمانید؟‏ (‏بندهای ۱۴،‏ ۱۵ ملاحظه شود)‏

چرا یَهُوَه از ما انتظار دارد مقدّس باشیم؟‏

۱۶.‏ چرا قوم یَهُوَه می‌باید مقدّس باشند؟‏

۱۶ وقتی خدا اسرائیلیان را از بردگی مصریان رهایی داد،‏ به آنان چنین گفت:‏ «من یَهُوَه هستم که شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا خدای شما باشم،‏ پس مقدّس باشید زیرا من قدّوس هستم.‏» (‏لاو ۱۱:‏۴۵‏)‏ از اسرائیلیان انتظار می‌رفت مقدّس باشند،‏ زیرا یَهُوَه مقدّس است.‏ ما شاهدان یَهُوَه نیز باید مقدّس باشیم.‏ کتاب لاویان این موضوع را کاملاً برایمان روشن می‌سازد.‏

۱۷.‏ در مورد کتاب لاویان از کتاب مقدّس چه احساسی دارید؟‏

۱۷ به حتم،‏ بررسی برخی موضوعات از کتاب لاویان در این مقاله مفید بوده است.‏ مطمئناً،‏ این مطالعه بر درک ما از این کتاب افزوده است.‏ تعمّق در برخی از اطلاعات پرارزش کتاب لاویان به ما کمک کرده است بدانیم که به چه دلایلی باید مقدّس باشیم.‏ با این حال،‏ چه گنج‌های باارزش دیگری می‌توانیم در این کتاب الهامی بیابیم؟‏ در رابطه با خدمت مقدّس به یَهُوَه چه نکات دیگری می‌توانیم بیاموزیم؟‏ در مقالهٔ بعد این موضوعات بررسی خواهد شد.‏