به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  اوت ۲۰۱۴

سؤالات خوانندگان

سؤالات خوانندگان

عیسی به صَدّوقیان گفت که رستاخیزیافتگان «زن نمی‌گیرند و شوهر نمی‌کنند.‏» (‏لو ۲۰:‏۳۴-‏۳۶‏،‏ مژ *‏)‏ آیا عیسی در رابطه با رستاخیز زمینی سخن می‌گفت؟‏

این سؤال مهمی است،‏ به خصوص برای کسانی که همسر عزیزشان را در مرگ از دست داده‌اند.‏ شاید چنین کسانی آرزو داشته باشند که در دنیای جدید باری دیگر به همسر رستاخیزیافته‌شان بپیوندند.‏ بیوه‌مردی در رابطه با مرگ همسرش گفت:‏ «پیوند زناشویی من و همسرم ناخواسته به اتمام رسید.‏ آرزوی قلبی ما بود که در پرستش یَهُوَه تا ابد در کنار یکدیگر بمانیم.‏ این آرزو هنوز در دل من است.‏» آیا مدرکی وجود دارد که نشان دهد رستاخیزیافتگان مجدّداً ازدواج خواهند کرد؟‏ پاسخ این سؤال را دقیقاً نمی‌توان داد.‏

سال‌های سال در نشریات ما نوشته شده است که سخن عیسی در رابطه با رستاخیز و ازدواج،‏ احتمالاً به رستاخیز زمینی اشاره داشته است و ظاهراً رستاخیزیافتگان ازدواج نخواهند کرد.‏ * (‏مت ۲۲:‏۲۹،‏ ۳۰؛‏ مرق ۱۲:‏۲۴،‏ ۲۵؛‏ لو ۲۰:‏۳۴-‏۳۶‏)‏ حال آیا امکان دارد که منظور عیسی رستاخیز آسمانی بوده باشد؟‏ بیایید سخنان عیسی را دوباره بررسی کنیم.‏

آن موقعیت را در نظر گیرید.‏ ‏(‏لوقا ۲۰:‏۲۷-‏۳۳ خوانده شود.‏)‏ صَدّوقیان که به رستاخیز اعتقاد نداشتند،‏ قصد داشتند عیسی را با سؤالی در رابطه با رستاخیز و ازدواج با برادرشوهر به دام اندازند.‏ * عیسی به آنان چنین پاسخ داد:‏ «زنها و مردان این جهان ازدواج می‌کنند.‏ امّا کسانی که شایستهٔ رسیدن به جهان آینده و رستاخیز از مردگان بشوند،‏ زن نمی‌گیرند و شوهر نمی‌کنند،‏ زیرا آنها مانند فرشتگان هستند.‏ دیگر مرگ برای آنان محال است و چون در رستاخیز شرکت دارند فرزندان خدا هستند.‏»—‏لو ۲۰:‏۳۴-‏۳۶‏،‏ مژ.‏

چرا در نشریات گفته شده است که عیسی احتمالاً در رابطه با رستاخیز زمینی سخن می‌گفت؟‏ این نتیجه‌گیری بر اساس دو دلیل بود.‏ اول این که منظور صَدّوقیان احتمالاً رستاخیز زمینی بود.‏ از این رو،‏ انتظار می‌رفت که عیسی نیز در رابطه با رستاخیز زمینی به آنان پاسخ داده باشد.‏ دوم این که عیسی در انتهای پاسخش،‏ به ابراهیم،‏ اسحاق و یعقوب که در آینده در زمین رستاخیز خواهند یافت،‏ اشاره کرد.‏—‏لو ۲۰:‏۳۷،‏ ۳۸‏.‏

با این حال،‏ ممکن است که منظور عیسی،‏ رستاخیز آسمانی بوده باشد.‏ چگونه ممکن است به چنین نتیجه‌ای رسید؟‏ بگذارید دو عبارت اصلی را بررسی کنیم.‏

عبارت اول:‏ ‏«کسانی که شایستهٔ .‏ .‏ .‏ رستاخیز از مردگان بشوند.‏» مسح‌شدگان وفادار کسانی می‌باشند که «شایستهٔ پادشاهی خدا شمرده» می‌شوند.‏ (‏۲تسا ۱:‏۵،‏ ۱۱‏)‏ ایشان بر اساس فدیه عادل شمرده شده‌اند؛‏ از این رو،‏ مرگِ آنان به دلیل محکومیتِ گناه نیست.‏ (‏روم ۵:‏۱،‏ ۱۸؛‏ ۸:‏۱‏)‏ آنان ‹خجسته و مقدّس› خوانده می‌شوند و شایسته‌اند که در آسمان رستاخیز یابند.‏ (‏مکا ۲۰:‏۵،‏ ۶‏)‏ ولی همهٔ آنانی که بر زمین رستاخیز می‌یابند،‏ شایستهٔ آن شمرده نمی‌شوند،‏ زیرا در میان آنان «بدان» نیز رستاخیز می‌یابند.‏—‏اعما ۲۴:‏۱۵‏.‏

 عبارت دوم:‏ ‏«دیگر مرگ برای آنان محال است.‏» عیسی نگفت که «آنان دیگر نخواهند مرد‏.‏‏»  بلکه گفت:‏ «دیگر مرگ برای آنان محال است.‏» در ترجمه‌های دیگر چنین آمده است:‏ «آنان دیگر تحت تسلّط مرگ نیستند» و «مرگ بر آنان دیگر قدرت ندارد.‏» مسح‌شدگانی که زندگی زمینی خود را وفادارانه به پایان می‌رسانند،‏ به آسمان بالا برده می‌شوند و فناناپذیری یعنی زندگی بی‌انتها و تباه‌ناپذیر را دریافت خواهند کرد.‏ (‏۱قر ۱۵:‏۵۳،‏ ۵۴‏)‏ مرگ بر آنانی که در آسمان رستاخیز می‌یابند،‏ هرگز قدرت نخواهد داشت.‏ *

با توجه به این موضوع چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟‏ این که امکان دارد،‏ منظور عیسی در رابطه با ازدواج و رستاخیز در آسمان باشد.‏ در این صورت،‏ سخنان عیسی در رابطه با کسانی که به رستاخیز آسمانی دست می‌یابند،‏ چندین موضوع را روشن می‌سازد:‏ آنان ازدواج نمی‌کنند،‏ محال است بمیرند و از برخی لحاظ مانند فرشتگان می‌باشند،‏ یعنی موجوداتی روحی که در مکانی روحی ساکن می‌باشند.‏ این نتیجه‌گیری باعث مطرح شدن چندین سؤال می‌شود.‏

اول،‏ چرا عیسی در پاسخ به صَدّوقیان که احتمالاً منظورشان زندگی زمینی بود،‏ به رستاخیز آسمانی اشاره کرد؟‏ عیسی همیشه به سؤال مخالفانش مطابق با آنچه در نظر داشتند،‏ پاسخ نمی‌داد.‏ برای مثال،‏ به یهودیانی که از عیسی نشانه‌ای می‌طلبیدند،‏ چنین پاسخ داد:‏ «این معبد را ویران کنید که من سه روزه آن را باز برپا خواهم داشت.‏» عیسی می‌دانست که برداشت یهودیان از سخنش معبد اورشلیم است،‏ «لیکن معبدی که او از آن سخن می‌گفت پیکر خودش بود.‏» (‏یو ۲:‏۱۸-‏۲۱‏)‏ شاید عیسی فکر می‌کرد،‏ نیازی ندارد پاسخ صَدّوقیان ریاکار را بدهد،‏ کسانی که به رستاخیز یا به وجود فرشتگان ایمان نداشتند.‏ (‏امث ۲۳:‏۹؛‏ مت ۷:‏۶؛‏ اعما ۲۳:‏۸‏)‏ به جای آن،‏ عیسی می‌خواست حقیقت را دربارهٔ رستاخیز آسمانی روشن سازد که به نفع شاگردانش بود،‏ کسانی که روزی به آن دست می‌یافتند.‏

دوم،‏ چرا عیسی در انتهای پاسخش،‏ به ابراهیم،‏ اسحاق و یعقوب،‏ کسانی که بر زمین رستاخیز می‌یابند،‏ اشاره کرد؟‏ ‏(‏مَتّی ۲۲:‏۳۱،‏ ۳۲ خوانده شود.‏)‏ توجه کنید که عیسی قبل از اشاره به نام این پدران قوم،‏ گفت:‏ «دربارهٔ قیامت مردگان.‏» عیسی موضوع سخنش را احتمالاً با این عبارت تغییر داد.‏ سپس توجه آنان را به نوشته‌های موسی معطوف کرد که صَدّوقیان به آن اعتقاد داشتند.‏ عیسی سخنانی را که یَهُوَه به موسی در بوتهٔ مشتعل گفت،‏ بیان کرد تا اثباتی بیشتر به رستاخیز زمینی که مقصود حتمی خداست،‏ باشد.‏—‏خرو ۳:‏۱-‏۶‏.‏

سوم،‏ اگر سخنان عیسی به رستاخیز در آسمان اشاره داشته باشد،‏ آیا بدین مفهوم است که کسانی که بر زمین رستاخیز می‌یابند،‏ ازدواج خواهند کرد؟‏ کلام خدا پاسخ این سؤال را صریحاً نمی‌دهد.‏ اگر منظور عیسی رستاخیز آسمانی باشد،‏ نمی‌توان مشخصاً گفت که رستاخیزیافتگان زمینی ازدواج خواهند کرد یا خیر.‏

در ضمن،‏ می‌دانیم که کلام خدا مشخصاً می‌گوید که مرگ پیوند ازدواج را باطل می‌کند.‏ از این رو،‏ لزومی نیست که بیوه‌مرد یا بیوه‌زن در صورت تمایل به ازدواجِ مجدّد احساس گناه کند.‏ چنین تصمیمی شخصی است و هیچ کس نباید او را برای ازدواج مجدّد مورد انتقاد قرار دهد.‏—‏روم ۷:‏۲،‏ ۳؛‏ ۱قر ۷:‏۳۹‏.‏

قابل درک است که سؤالات بسیاری در رابطه با دنیای جدید داشته باشیم.‏ به جای آن که برای یافتن پاسخ چنین سؤالاتی حدس و گمان زنیم،‏ بهتر است تا آن زمان صبر کنیم.‏ اما می‌توانیم مطمئن باشیم که انسان‌های مطیع شاد خواهند بود چون یَهُوَه تمام نیازها و آرزوهایشان را به بهترین نحو برآورده خواهد ساخت.‏—‏مز ۱۴۵:‏۱۶‏.‏

^ بند 2 مژده برای عصر جدید

^ بند 4 برای کسب اطلاعات بیشتر به مجلّهٔ برج دیده‌بانی ۱ ژوئن ۱۹۸۷ صفحات ۳۰-‏۳۱ به انگلیسی رجوع شود.‏

^ بند 5 در دورانی که کتاب مقدّس نگاشته می‌شد،‏ این رسم وجود داشت که مرد موظف بود با زن‌برادر بیوه‌اش که پسری نداشت،‏ ازدواج کند تا نسلی از برادرش به وجود آورد و نام برادرش در میان قوم باقی بماند.‏—‏پیدا ۳۸:‏۸؛‏ تث ۲۵:‏۵،‏ ۶‏.‏

^ بند 9 کسانی که بر زمین رستاخیز یابند،‏ امید دارند که به زندگی جاودان برسند،‏ نه زندگی فناناپذیر.‏ برای اطلاعات بیشتر در رابطه با فرق میان فناناپذیری و زندگی جاودان به مجلّهٔ برج دیده‌بانی ۱ آوریل ۱۹۸۴ صفحات ۳۰-‏۳۱ به انگلیسی رجوع شود.‏