به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  اوت ۲۰۱۴

از کلام خدا استفاده کنید—‏کلام خدا زنده است!‏

از کلام خدا استفاده کنید—‏کلام خدا زنده است!‏

‏‹کلام خدا زنده و مقتدر است.‏›—‏عبر ۴:‏۱۲‏،‏ ترجمهٔ قدیم.‏

۱،‏ ۲.‏ خدا چه مأموریتی و چه اطمینانی به موسی داد؟‏

تصوّر کنید که در حضور پرقدرت‌ترین حاکم زمین ایستاده‌اید و به نمایندگی از قوم یَهُوَه با او سخن می‌گویید!‏ آیا احساس نگرانی،‏ بی‌کفایتی و هراس وجودتان را فرا نمی‌گرفت؟‏ چگونه خود را برای سخن گفتن آماده می‌کردید؟‏ چگونه می‌توانستید به سخنانتان قدرت بخشید تا شایستهٔ نمایندهٔ خدای متعال باشد؟‏

۲ موسی دقیقاً در چنین موقعیتی قرار گرفت.‏ یَهُوَه به موسی که ‹بیشتر از جمیع مردمانی که بر روی زمینند،‏ حلیم بود،‏› گفت که به نزد فرعون رود و قومش را از ظلم و بردگی در مصر نجات دهد.‏ (‏اعد ۱۲:‏۳‏)‏ همان طور که مشخص شد،‏ فرعون مردی بسیار گستاخ و متکبّر بود.‏ (‏خرو ۵:‏۱،‏ ۲‏)‏ با این حال،‏ یَهُوَه موسی را نزد فرعون فرستاد تا به او فرمانی دهد؛‏ این که فرعون چندین میلیون برده‌اش را آزاد سازد!‏ قابل درک است که موسی از یَهُوَه چنین سؤال کرد:‏ «من کیستم که نزد فرعون بروم،‏ و بنی‌اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟‏» موسی به حتم احساس بی‌کفایتی و ناتوانی می‌کرد.‏ اما خدا به او اطمینان داد که در حضور فرعون تنها نخواهد بود و چنین گفت:‏ «البته با تو خواهم بود.‏»—‏خرو ۳:‏۹-‏۱۲‏.‏

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ موسی از چه چیزهایی ترس داشت؟‏ ب)‏ وضعیت ما چگونه ممکن است مانند وضعیت موسی باشد؟‏

۳ موسی از چه چیزهایی ترس داشت؟‏ از قرار معلوم،‏ می‌ترسید که فرعون به او که سخنگوی یَهُوَه خدا بود،‏ اعتنایی نکند.‏ موسی همچنین بیم داشت که قومش  باور نکنند،‏ یَهُوَه او را منصوب کرده است تا آنان را از مصر بیرون آورد.‏ از این رو،‏ موسی به یَهُوَه خدا گفت:‏ «همانا مرا تصدیق نخواهند کرد،‏ و سخن مرا نخواهند شنید،‏ بلکه خواهند گفت یَهُوَه بر تو ظاهر نشده است.‏»—‏خرو ۳:‏۱۵-‏۱۸؛‏ ۴:‏۱‏.‏

۴ پاسخ یَهُوَه به موسی و وقایع پس از آن،‏ درسی بسیار مهم به هر یک از ما می‌دهد.‏ البته ممکن است هرگز در حضور مقامات دولتی قرار نگیریم.‏ با این حال،‏ شاید گفتگو در بارهٔ خدا و پادشاهی‌اش حتی با مردم عادی که روزانه با آنان مواجه می‌شویم،‏ برایمان دشوار باشد.‏ در این صورت،‏ بیایید به الگوی موسی توجه کنیم و ببینیم که از آن چه درسی می‌توانیم بگیریم.‏

‏«آن چیست در دست تو؟‏»‏

۵.‏ یَهُوَه چه چیزی به دست موسی داد و آن چیز چگونه ترس موسی را برطرف ساخت؟‏ (‏تصویر اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۵ وقتی موسی ترس خود را،‏ از این که کسی به سخنش گوش ندهد،‏ ابراز کرد،‏ خدا او را برای آنچه در پیش رو داشت،‏ آماده کرد.‏ در گزارش کتاب خروج آمده است:‏ ‏«خداوند به [موسی] گفت:‏ ‹آن چیست در دست تو؟‏› گفت:‏ ‹عصا.‏› گفت:‏ ‹آن را بر زمین بینداز.‏› و چون آن را به زمین انداخت،‏ ماری گردید و موسی از نزدش گریخت.‏ پس خداوند به موسی گفت:‏ ‹دست خود را دراز کن و دُمش را بگیر.‏› پس دست خود را دراز کرده،‏ آن را بگرفت،‏ که در دستش عصا شد.‏» سپس یَهُوَه به موسی گفت:‏ ‹بدین شکل باور خواهند کرد که من،‏ یَهُوَه به تو ظاهر شدم.‏› (‏خرو ۴:‏۲-‏۵‏)‏ بلی،‏ یَهُوَه به دست موسی چیزی داد که ثابت می‌شد،‏ پیامش از سوی خداست.‏ آنچه در دید دیگران چیزی جز عصا نبود،‏ با قدرت خدا حیات یافت!‏ چنین معجزه‌ای حقیقتاً ثابت می‌کرد که سخنان موسی قطعاً از سوی یَهُوَه خداست!‏ از این رو،‏ یَهُوَه به موسی گفت:‏ «این عصا را به دست خود بگیر که به آن آیات [یا معجزات] را ظاهر سازی.‏» (‏خرو ۴:‏۱۷‏)‏ موسی با داشتن این قدرت الٰهی در دست خود قادر بود،‏ با اعتماد کامل به نمایندگی از خدای حقیقی نزد قومش و فرعون برود.‏—‏خرو ۴:‏۲۹-‏۳۱؛‏ ۷:‏۸-‏۱۳‏.‏

۶.‏ الف)‏ وقتی در خدمت موعظه می‌باشیم،‏ لازم است که چه چیزی در دستمان باشد و چرا؟‏ ب)‏ توضیح دهید که چرا «کلام خدا زنده» و چگونه «مقتدر» است؟‏

۶ وقتی ما پیام کتاب مقدّس را به دیگران اعلام می‌کنیم،‏ ممکن است از ما بپرسند:‏ «آن چیست در دست تو؟‏» در اکثر موارد،‏ کتاب مقدّس در دستمان است تا از آن در خدمت موعظه استفاده کنیم.‏ بسیاری کتاب مقدّس را چیزی بیش از یک کتاب معمولی نمی‌پندارند،‏ اما ما می‌دانیم که یَهُوَه از طریق این کلام الهامی با ما سخن می‌گوید.‏ (‏۲پطر ۱:‏۲۱‏)‏ وعده‌های یَهُوَه در آن گنجانده شده است که تحت حکمرانی پادشاهی‌اش تحقق می‌یابد.‏ از این رو،‏ پولُس رسول چنین نوشت:‏ ‹کلام خدا زنده و مقتدر است.‏› ‏(‏عبرانیان ۴:‏۱۲‏،‏ از ترجمهٔ قدیم خوانده شود.‏)‏ تمام وعده‌های یَهُوَه فعال است نه راکد،‏ زیرا یَهُوَه همواره آن را به سوی تحقق پیش می‌راند.‏ (‏اشع ۴۶:‏۱۰؛‏ ۵۵:‏۱۱‏)‏ وقتی شخص به این موضوع پی ببرد،‏ آنچه در کتاب مقدّس می‌خواند،‏ قدرت دارد که بر او و زندگی‌اش اثر بگذارد.‏

۷.‏ چگونه می‌توانیم ‹کلام حقیقت را به درستی به کار بندیم›؟‏

۷ بلی،‏ یَهُوَه،‏ کلام زنده و مکتوب خود را در دست ما قرار داده است تا با آن ثابت کنیم که پیام ما قابل‌اعتماد و از سوی اوست.‏ جای تعجب نیست که پولُس پس از نوشتن نامه به عبرانیان،‏ تیموتائوس را که دست‌پرورده‌اش بود چنین ترغیب کرد:‏ ‹سخت بکوش که کلام حقیقت را به‌درستی به‌کار بندی.‏› (‏۲تیمو ۲:‏۱۵‏)‏ ما چگونه می‌توانیم به توصیهٔ پولُس عمل کنیم؟‏ با خواندن آیاتی مناسب که در دل مخاطب بنشیند.‏ تراکت‌هایی که در سال ۲۰۱۳ توزیع شد،‏ بدین منظور طراحی شده‌اند.‏

آیهٔ انتخاب‌شده را بخوانید!‏

۸.‏ یکی از سرپرستان خدمت چه چیزی دربارهٔ تراکت‌ها گفت؟‏

۸ تمام تراکت‌های جدید به یک شکل طراحی  شده‌اند.‏ وقتی با به‌کارگیری یکی از تراکت‌ها آشنا شویم،‏ در واقع با به‌کارگیری همهٔ آن‌ها آشنا شده‌ایم.‏ آیا به‌کارگیری آن‌ها راحت است؟‏ یکی از سرپرستان خدمت در ایالت هاوایی واقع در آمریکا نوشت:‏ «نمی‌دانستیم که این تراکت‌ها هم در موعظهٔ خانه‌به‌خانه و هم در اماکن عمومی تا این حد مؤثرند.‏» او متوجه شد که تراکت‌ها مردم را به گفتگو ترغیب می‌کنند.‏ او توضیح داد که دلیل آن،‏ سؤال و پاسخ چندگزینه‌ای در تراکت‌هاست که در صفحهٔ اول آن‌ها دیده می‌شود.‏ این شیوه باعث می‌شود که صاحبخانه از دادن جوابی نادرست واهمه نداشته باشد.‏

۹،‏ ۱۰.‏ الف)‏ تراکت‌ها چگونه ما را بر آن می‌دارند که از کتاب مقدّس استفاده کنیم؟‏ ب)‏ در استفاده از کدام تراکت بیشتر موفق بودید و چرا؟‏

۹ هر تراکت،‏ ما را بر آن می‌دارد که آیهٔ انتخاب‌شده را بخوانیم.‏ برای مثال،‏ به تراکت آیا درد و مصیبت روزی پایان می‌یابد؟‏ توجه کنید.‏ صاحبخانه در پاسخ به این سؤال چه بگوید «بله،‏» چه بگوید «خیر» و چه بگوید «ممکن است،‏» صفحهٔ داخل تراکت را باز کنید و بلافاصله بگویید:‏ «در اینجا پاسخ کتاب مقدّس به این سؤال آمده است.‏» سپس مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴ را بخوانید.‏

۱۰ به همین شکل،‏ وقتی از تراکتِ به کتاب مقدّس چه دیدی دارید؟‏ استفاده می‌کنید،‏ فرق نمی‌کند که صاحبخانه کدام یک از پاسخ‌های چندگزینه‌ای روی تراکت را انتخاب کند.‏ تراکت را باز کنید و بگویید:‏ «کتاب مقدّس می‌گوید که ‹تمام کتاب‌مقدّس از الهام خداست.‏›» سپس بگویید:‏ «در ادامهٔ آیه چنین آمده است.‏» بعد،‏ کتاب مقدّس را باز کنید و ۲تیموتائوس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷ را بخوانید.‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ الف)‏ چه چیزی در خدمت موعظه موجب خرسندی می‌شود؟‏ ب)‏ تراکت‌ها چگونه به شما کمک می‌کنند تا از علاقه‌مند بازدید کنید؟‏

۱۱ واکنش صاحبخانه مشخص می‌سازد که چه مقدار از تراکت را برای او بخوانید و در موردش گفتگو کنید.‏ در هر صورت،‏ شما نه تنها به دست مردم تراکتی داده‌اید بلکه توانسته‌اید در ملاقات اول از کتاب مقدّس برایشان یک یا دو آیه بخوانید که موجب خرسندی است.‏ بعدها می‌توانید گفتگوی خود را با صاحبخانه پیگیری کنید.‏

۱۲ در پشت هر تراکت سؤال و آیه‌ای که بتوانید در بازدید از آن استفاده کنید،‏ زیر این گفته آمده است:‏ «به این موضوع فکر کنید.‏» برای مثال،‏ در تراکتِ به آینده با چه دیدی می‌نگرید؟‏ چنین سؤالی آمده است:‏  ‏«خدا چگونه اوضاع و احوال این دنیا را دگرگون خواهد ساخت؟‏» در آنجا به مَتّی ۶:‏۹،‏ ۱۰ و دانیال ۲:‏۴۴ ارجاع شده است.‏ در تراکتِ آیا بازگشت مردگان به زندگی امکان‌پذیر است؟‏ این سؤال مطرح شده است:‏ «چرا پیر و سالخورده می‌شویم و می‌میریم؟‏» همچنین،‏ به پیدایش ۳:‏۱۷-‏۱۹ و رومیان ۵:‏۱۲ ارجاع شده است.‏

۱۳.‏ چگونه می‌توانید از تراکت‌ها برای شروع تدریس کتاب مقدّس استفاده کنید؟‏ توضیح دهید.‏

۱۳ از تراکت‌ها برای شروع تدریس کتاب مقدّس استفاده کنید.‏ وقتی کسی کد «پاسخ سریع» (QR code) را در پشت تراکت اسکن کند،‏ به صفحه‌ای از وب‌سایت ما هدایت می‌شود که او را به پذیرفتن یادگیری کتاب مقدّس ترغیب می‌کند.‏ تراکت‌ها همچنین شخص را به یکی از درس‌های بروشورِ خبری خوش از سوی خدا سوق می‌دهد.‏ برای مثال،‏ تراکت دنیا واقعاً در دست کیست؟‏ شخص را به درس ۵ این بروشور هدایت می‌کند.‏ تراکت راز سعادت در زندگی خانوادگی چیست؟‏ شخص را به درس ۹ بروشور سوق می‌دهد.‏ اگر از تراکت‌ها به شکلی که در نظر گرفته شده است استفاده کنید،‏ از کتاب مقدّس در ملاقات اول و نیز در بازدید به خوبی استفاده خواهید کرد.‏ بدین شکل،‏ ممکن است با اشخاص بیشتری تدریس کتاب مقدّس را شروع کنید.‏ به چه طریق دیگری می‌توانید از کلام خدا در خدمت موعظه مؤثرتر استفاده کنید؟‏

در مورد موضوعاتی گفتگو کنید که مردم به آن اهمیت می‌دهند

۱۴،‏ ۱۵.‏ چگونه می‌توانید طرز فکر پولُس را در خدمت موعظه سرمشق قرار دهید؟‏

۱۴ پولُس مشتاق بود که در خدمتش به بسیاری از انسان‌ها موعظه کند.‏ ‏(‏۱قُرِنتیان ۹:‏۱۹-‏۲۳ خوانده شود.‏)‏ دقت کنید،‏ او هدف داشت که «یهودیان را» دریابد،‏ «آنان را که زیر شریعتند» دریابد،‏ «بی‌شریعتان را» دریابد و «ضعیفان را» دریابد.‏ او می‌خواست به همه گونه از انسان‌ها موعظه کند «تا به هر نحو بعضی را نجات» بخشد.‏ (‏اعما ۲۰:‏۲۱‏)‏ حال چگونه می‌توانیم طرز فکر پولُس را در آماده کردن خود برای موعظه به همه گونه انسان‌ها داشته باشیم؟‏—‏۱تیمو ۲:‏۳،‏ ۴‏.‏

۱۵ هر ماه در جزوهٔ خدمت ما شاهدان پیشنهاداتی برای عرضهٔ نشریات ارائه می‌شود.‏ آن پیشنهادات را به کار گیرید.‏ ولی اگر موضوعات دیگری برای مردم محدوده‌تان اهمیت داشته باشد،‏ در آن رابطه،‏ مقدّمه‌ای گیرا برای گفتگو با آنان تنظیم کنید.‏ به منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنید،‏ به مردم آنجا و آنچه که مردم را نگران می‌سازد،‏ فکر کنید.‏ سپس به آیه‌ای مطابق با نیاز آنان فکر کنید.‏ سرپرست حوزه‌ای در بارهٔ نحوه‌ای که خود و همسرش توجه مردم را به کتاب مقدّس جلب می‌کنند،‏ چنین می‌گوید:‏ «اغلب صاحبخانه‌ها به ما اجازه می‌دهند،‏ آیه‌ای بخوانیم،‏ به شرطی که گفتگویمان کوتاه باشد و سریع به اصل مطلب بپردازیم.‏ ما پس از احوال‌پرسی،‏ در حالی که کتاب مقدّس را باز در دست داریم،‏ آیه را برایشان می‌خوانیم.‏» به چند نمونه از موضوعات،‏ سؤالات و آیاتی توجه کنید که آزمایش شده است و ممکن است برای شما نیز در خدمت موعظه مفید باشد.‏

آیا در موعظه از کتاب مقدّس و تراکت‌ها به طور مؤثر استفاده می‌کنید؟‏ (‏بندهای ۸-‏۱۳ ملاحظه شود)‏

۱۶.‏ توضیح دهید که چگونه می‌توان از اِشَعْیا ۱۴:‏۷ در خدمت موعظه استفاده کرد؟‏

۱۶ اگر در منطقه‌ای زندگی می‌کنید که آرامش آنجا اغلب مختل می‌شود،‏ چنین سؤال کنید:‏ «آیا می‌توانید تصوّر کنید که این خبرِ روز باشد:‏ ‹تمام مردم زمین دور از هر آشوبی اکنون در آرامی به سر می‌برند و صدای شادی مردم در همه جا پخش شده است›؟‏ این خبری است که کتاب مقدّس در اِشَعْیا ۱۴:‏۷ بیان می‌کند.‏ در واقع،‏ خدا در کتاب مقدّس وعده‌های بسیاری داده است که در آیندهٔ نزدیک زمین در صلح و آرامش خواهد بود.‏» سپس یکی از این وعده‌ها را برایش بخوانید.‏

۱۷.‏ چگونه می‌توانیم از مَتّی ۵:‏۳ در گفتگو استفاده کنیم؟‏

۱۷ آیا در محدوده‌تان برای بسیاری از مردان دشوار  است که درآمد کافی برای زندگی داشته باشند؟‏ در این صورت،‏ با این سؤال گفتگو را شروع کنید:‏ «مرد خانه باید چه درآمدی داشته باشد تا خانواده‌اش را سعادتمند سازد؟‏» پس از آن که شخص پاسخ داد،‏ بگویید:‏ «بسیاری از مردان خیلی بیشتر از این درآمد دارند،‏ ولی خانواده‌شان شاد نیستند.‏ پس چه چیزی در زندگی کم دارند؟‏» سپس مَتّی ۵:‏۳ را بخوانید و بگویید که مایلید کتاب مقدّس را به او تعلیم دهید.‏

۱۸.‏ برای تسلّی دادن به مردم چگونه می‌توانید از اِرْمیا ۲۹:‏۱۱ استفاده کنید؟‏

۱۸ آیا مردم در محدودهٔ شما از فاجعه‌ای که به تازگی رخ داده است،‏ رنج می‌برند؟‏ در این صورت،‏ مقدّمهٔ خود را چنین شروع کنید:‏ «نزد شما آمده‌ام تا تسلّی‌تان دهم.‏ ‏(‏اِرْمیا ۲۹:‏۱۱ خوانده شود.‏)‏ آیا به سه نکته‌ای که خدا می‌خواهد به ما ببخشد،‏ دقت کردید؟‏ ‹سلامتی› یعنی صلح و آرامش،‏ ‹آخرت› یعنی آینده‌ای خوب و ‹امید.‏› آیا دلگرم‌کننده نیست که بدانیم خدا می‌خواهد زندگی‌ای خوب داشته باشیم؟‏ ولی چگونه می‌توانیم به چنین زندگی‌ای دست یابیم؟‏» سپس توجه شخص را به درسی مناسب در بروشور خبری خوش معطوف سازید.‏

۱۹.‏ چگونه می‌توانید از مکاشفه ۱۴:‏۶،‏ ۷ در گفتگو با انسان‌های مذهبی استفاده کنید؟‏ توضیح دهید.‏

۱۹ آیا در محدوده‌ای زندگی می‌کنید که مردم به دین علاقه‌مندند؟‏ در این صورت،‏ شاید بتوانید گفتگوی خود را با این سؤال آغاز کنید:‏ «اگر فرشته‌ای با شما سخن گوید،‏ آیا به سخنش گوش می‌دهید؟‏ ‏(‏مکاشفه ۱۴:‏۶،‏ ۷ خوانده شود.‏)‏ در اینجا فرشته می‌گوید:‏ ‹از خدا بترسید،‏ و او را بپرستید که آسمان‌ها و زمین را آفرید.‏› آیا می‌دانستید نام آن که آسمان‌ها و زمین را آفرید چیست؟‏» سپس مزمور ۱۲۴:‏۸ را بخوانید که آمده است:‏ «اعانت ما به نام یَهُوَه است،‏ که آسمان و زمین را آفرید.‏» سپس توضیح دهید که یَهُوَه خدا کیست.‏

۲۰.‏ الف)‏ چگونه می‌توانید از امثال ۳۰:‏۴ برای تعلیم نام خدا استفاده کنید؟‏ ب)‏ در موعظه از چه آیه‌ای با موفقیت استفاده کرده‌اید؟‏

۲۰ شاید بتوانید با چنین مقدّمه‌ای گفتگو را با نوجوان یا جوانی شروع کنید:‏ «می‌خواهم آیه‌ای برایت بخوانم که در آن سؤالی بسیار مهم مطرح شده است.‏ ‏(‏امثال ۳۰:‏۴ خوانده شود.‏)‏ منظور این آیه باید آفریدگار ما باشد چون هیچ انسانی قادر به انجام چنین کارهایی نیست.‏ حال در کجا می‌توانیم نام او را بیابیم؟‏ می‌خواهم،‏ نام او را در کتاب مقدّس به تو نشان دهم.‏»‏

بگذارید کلام خدا خدمت موعظه‌تان را پرثمر سازد

۲۱،‏ ۲۲.‏ الف)‏ با مثالی توضیح دهید که خواندن آیه‌ای مناسب چگونه زندگی شخص را تغییر می‌دهد.‏ ب)‏ عزم شما در خدمت موعظه چیست؟‏

۲۱ اگر آیه‌ای مناسب را در خدمت موعظه بخوانید،‏ امکان دارد واکنش مردم مثبت باشد.‏ برای مثال،‏ دو شاهد یَهُوَه در استرالیا درِ خانهٔ زنی جوان را زدند.‏ یکی از آنان از او پرسید:‏ «آیا نام خدا را می‌دانید؟‏» سپس مزمور ۸۳:‏۱۸ را خواند.‏ بعدها،‏ آن زن جوان گفت:‏ «از خواندن آن آیه خیلی تعجب کردم!‏ پس از رفتن آنان،‏ ۵۶ کیلومتر (‏۳۵ میل)‏ رانندگی کردم و به کتابفروشی‌ای رفتم تا آن آیه را در ترجمه‌های دیگر کتاب مقدّس بخوانم و از بودن این نام در کتاب مقدّس اطمینان حاصل کنم.‏ سپس آن نام را در فرهنگ لغت هم جستجو کردم.‏ پس از آن که متقاعد شدم که نام خدا،‏ یَهُوَه است،‏ از خودم پرسیدم که از چه اطلاعات دیگری در کتاب مقدّس بی‌خبرم.‏» چندی نگذشت که او و همسر آینده‌اش یادگیری کتاب مقدّس را از شاهدان یَهُوَه پذیرفتند و بعدها تعمید یافتند.‏

۲۲ کتاب مقدّس زندگی کسانی را تغییر می‌دهد که آن را می‌خوانند و به وعده‌های زندهٔ یَهُوَه ایمان می‌ورزند.‏ ‏(‏۱تِسالونیکیان ۲:‏۱۳ خوانده شود.‏)‏ کلام خدا از سخن ما بسیار پرقدرت‌تر است.‏ بلی کلام خدا زنده است!‏ پس بیایید از هر فرصتی از کلام خدا استفاده کنیم.‏