به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  ژوئن ۲۰۱۴

سؤالات خوانندگان

سؤالات خوانندگان

آیا مجاز است که مسیحیان اجساد مردگانشان را بسوزانند؟‏

کتاب مقدّس چنین عملی را منع نکرده است.‏

در کتاب مقدّس گزارشاتی را می‌خوانیم که در رابطه با سوزاندن اجساد یا استخوان‌های مردگان است.‏ (‏یوش ۷:‏۲۵؛‏ ۲توا ۳۴:‏۴،‏ ۵‏)‏ از قرار معلوم،‏ سوزاندن آن اجساد بدین مفهوم بود که آن اشخاص شایستهٔ خاکسپاری نبودند.‏ با این حال،‏ سوزاندن اجساد مردگان همیشه چنین مفهومی نداشته است.‏

این موضوع را می‌توانیم در رابطه با مرگ شاؤل پادشاه و سه پسرش ببینیم.‏ این چهار نفر در نبرد با فلسطینیان کشته شدند.‏ یکی از پسران شاؤل یعنی یوناتان،‏ دوست صمیمی و حامی وفادار داود پادشاه بود.‏ وقتی مردان شجاع اسرائیلی ساکن یابیش جِلْعاد خبر کشته شدن آن چهار نفر را شنیدند،‏ اجسادشان را یافتند،‏ سوزاندند و سپس استخوان‌هایشان را خاکسپاری کردند.‏ بعدها،‏ داود آن مردان اسرائیلی را برای آن کار تحسین کرد.‏—‏۱سمو ۳۱:‏۲،‏ ۸-‏۱۳؛‏ ۲سمو ۲:‏۴-‏۶‏.‏

در کتاب مقدّس وعده داده شده است که مردگان رستاخیز می‌یابند.‏ مرده چه سوزانده شود چه نشود،‏ یَهُوَه قادر است او را با بدنی جدید به زندگی بازگرداند.‏ سه جوان عبرانی که به فرمان نَبُوکَدْنَصَّر پادشاه با مرگ در کورهٔ آتش روبرو شدند،‏ یقین داشتند که اگر بدین شکل نابود شوند خدا قادر است رستاخیزشان دهد.‏ (‏دان ۳:‏۱۶-‏۱۸‏)‏ این موضوع در رابطه با خادمین وفادار یَهُوَه که در اردوگاه‌های اسارت نازی کشته شدند و سپس اجسادشان سوزانده شد نیز صدق می‌کند.‏ برخی از خادمان دیگر یَهُوَه در اثر انفجار یا به طرقی کشته شدند که از اجسادشان چیزی باقی نمانده است.‏ با این حال،‏ آنان به حتم رستاخیز خواهند یافت.‏—‏مکا ۲۰:‏۱۳‏.‏

رستاخیز بدین مفهوم نیست که یَهُوَه اعضای بدنِ سابق شخص را دوباره به هم بچسباند.‏ این موضوع در رابطه با رستاخیز مسح‌شدگان به زندگی آسمانی روشن می‌شود.‏ همان گونه که عیسی «به حسب روح زنده گشت،‏» مسح‌شدگان نیز با همان خصوصیات قبلی ولی بدنی روحی رستاخیز می‌یابند.‏ هیچ یک از اعضای بدنشان با ایشان به آسمان صعود نمی‌کند.‏—‏۱پطر ۳:‏۱۸‏،‏ ترجمهٔ قدیم؛‏ ۱قر ۱۵:‏۴۲-‏۵۳؛‏ ۱یو ۳:‏۲‏.‏

امید ما به رستاخیز مردگان بر اساس ایمان به قدرت خدا و وعده‌هایش است.‏ (‏اعما ۲۴:‏۱۵‏)‏ از این رو،‏ نباید نگران باشیم که چه بر سر جسد ما می‌آید.‏ البته نمی‌توانیم کاملاً درک کنیم که خدا چگونه انسان‌ها را در گذشته رستاخیز داده است یا چگونه در آینده رستاخیز خواهد داد.‏ با این حال،‏ به یَهُوَه کاملاً توکّل داریم زیرا با رستاخیز عیسی «مطمئن ساخته است» که انسان‌ها را رستاخیز خواهد داد.‏—‏اعما ۱۷:‏۳۱؛‏ لو ۲۴:‏۲،‏ ۳‏.‏

مسیحیان در رابطه با نحوهٔ عمل با جسدشان باید معیارهای اجتماعی،‏ فرهنگی و قانونی را در نظر داشته باشند.‏ (‏۲قر ۶:‏۳،‏ ۴‏)‏ در واقع،‏ سوزانده شدن یا نشدن جسد به خود یا خانوادهٔ شخص بستگی دارد.‏