به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات مارس ۲۰۱۴

در این شماره خواهیم دید که چگونه می‌توان روحیهٔ ازخودگذشتگی را حفظ کرد و دیدی مثبت نسبت به خود داشت.‏ همچنین چگونه می‌توان از خویشاوندان و هم‌ایمانان سالمند مراقبت کرد؟‏

به دست آوردن دل خویشاوندان غیرشاهد

از عملکرد عیسی با خویشانش چه می‌آموزیم؟‏ چگونه می‌توانیم دل خویشاوندانی را به دست آوریم که دینی متفاوت دارند یا اصلاً ایمانی ندارند؟‏

روحیهٔ ازخودگذشتگی را حفظ کنید

ما با دشمنی روبروییم که قادر است روحیهٔ ازخودگذشتگی را در ما تضعیف سازد.‏ در این مقاله به هویت این دشمن و نحوهٔ مبارزه با آن پی خواهیم برد.‏

طرز فکر مثبت را حفظ کنید

چرا بسیاری با افکار منفی در جنگند؟‏ این مقاله نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم با استفاده از کتاب مقدّس افکاری مثبت نسبت به خود داشته باشیم.‏

پرستش خانوادگی—‏آیا می‌توانید آن را لذّت‌بخش‌تر سازید؟‏

در این مقاله بررسی می‌شود که برخی پرستش خانوادگی را در کشورهای مختلف چگونه برگزار می‌کنند.‏ توصیه‌های آنان برای شما نیز مفید خواهد بود.‏

به سالخوردگان ارج و احترام نهید

در این مقاله دیدگاه خدا نسبت به سالمندان بررسی می‌شود.‏ فرزندان بالغ چه مسئولیتی نسبت به والدین سالخوردهٔ خود دارند؟‏ جماعت چگونه می‌تواند به سالمندان ارج و احترام نهد؟‏

مراقبت و نگهداری از سالخوردگان

والدین سالمند و فرزندان بالغ لازم است که قبل از رسیدن «روزهای بلا» در مورد مراقبت و نگهداری از والدین تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند.‏ چگونه می‌توان بر برخی از دشواری‌ها فائق آمد؟‏

آیا سخن شما «آری» و «نه» است؟‏

مسیحیان موظفند به قول خود وفا کنند و هرگز آری آنان نه نشود.‏ اما گاهی مجبور می‌شویم که قول خود را لغو کنیم.‏ در این مقاله می‌آموزیم که پولُس چگونه عمل کرد.‏