به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

عیسی،‏ پادشاه پرشکوه را تعظیم کنید!‏

عیسی،‏ پادشاه پرشکوه را تعظیم کنید!‏

‏«به کبریایی خود سوار شده،‏ غالب شو.‏»—‏مز ۴۵:‏۴‏.‏

۱،‏ ۲.‏ چرا مزمور ۴۵ برای ما اهمیت دارد؟‏

پادشاهی پرشکوه سوار بر اسب می‌تازد تا حقیقت و عدالت را برقرار و دشمنانش را مغلوب سازد.‏ او پس از پیروزی نهایی با عروس زیبایش وصلت می‌کند.‏ این پادشاه،‏ نسل پس از نسل مورد تمجید واقع می‌شود.‏ آنچه وصف شد موضوع اصلی مزمور ۴۵ است.‏

۲ مزمور ۴۵ فراتر از داستانی پرهیجان با خاتمه‌ای خوش است.‏ وقایعی که ذکر شد برای ما بسیار اهمیت دارد.‏ این وقایع به زندگی و آیندهٔ ما مربوط است.‏ پس بیایید این مزمور را با دقت بررسی کنیم.‏

‏«دل من به کلام نیکو می‌جوشد»‏

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ «کلام نیکو» که به آن اهمیت می‌دهیم چیست و چه تأثیری در دل ما می‌گذارد؟‏ ب)‏ ما به چه شکل «در بارهٔ پادشاه» شعر می‌گوییم و زبانمان را قلم کاتب ماهر ساخته‌ایم؟‏

۳ مزمور ۴۵:‏۱ خوانده شود.‏ دل مزمورنویس به سبب «کلام نیکو» که در رابطه با حاکمی گفته شده است «می‌جوشد.‏» واژهٔ عبری که «می‌جوشد» ترجمه شده است مفهوم «قل زدن» نیز می‌دهد.‏ قل زدن دلِ مزمورنویس باعث شور و هیجان او شده و زبانش را «قلم کاتب ماهر» ساخته بود.‏

 ۴ ما چطور؟‏ پیام پادشاهی خدا به حکمرانی مسیح نیز کلامی نیکوست که در دلمان اثر گذاشته است.‏ پیام پادشاهی خدا به خصوص در سال ۱۹۱۴ «نیکو» شد.‏ از آن زمان این پیام به حقیقت پیوسته است و پادشاهی خدا در آسمان مشغول حکمرانی و فعالیت است.‏ در واقع این پیام همان ‹بشارت پادشاهی‌ای› است که «در سرتاسر جهان اعلام» می‌کنیم «تا شهادتی برای همهٔ قومها باشد.‏» (‏مت ۲۴:‏۱۴‏)‏ آیا دلمان در رابطه با پیام پادشاهی خدا «می‌جوشد»؟‏ آیا بشارت پادشاهی خدا را با غیرت تمام اعلام می‌کنیم؟‏ ‹انشا› یا سرود ما نیز مانند مزمورنویس «در بارهٔ پادشاه» یعنی عیسی مسیح است.‏ ما اعلام می‌کنیم که او از تخت آسمانی خود در حال پادشاهی است.‏ به علاوه،‏ همه را چه حاکمان چه تابعان دعوت می‌کنیم تا مطیع حکمرانی او شوند.‏ (‏مز ۲:‏۱،‏ ۲،‏ ۴-‏۱۲‏)‏ همچنین زبان خود را با استفادهٔ فراوان از کلام خدا در خدمت موعظه «قلم کاتب ماهر» ساخته‌ایم.‏

ما خبر خوش را در رابطه با عیسای پادشاه با شادی اعلام می‌کنیم

‏‹نعمت از لب‌های پادشاه ریخته می‌شود›‏

۵.‏ الف)‏ عیسی از چه نظر «جمیل» بود؟‏ ب)‏ ‹سخنان فیض‌آمیز چگونه از لب‌های› عیسی جاری بود و چگونه می‌توانیم او را الگو قرار دهیم؟‏

۵ مزمور ۴۵:‏۲ خوانده شود.‏ کتاب مقدّس توضیحی کم در مورد ظاهر عیسی به ما می‌دهد.‏ از آنجایی که او مردی کامل بود،‏ به حتم «جمیل» یا نیکو صورت بود.‏ با این حال،‏ زیبایی او بیشتر از بابت وفاداری و پای‌بندی به یَهُوَه و معیارهایش بود.‏ به علاوه،‏ عیسی پیام پادشاهی را با ‹کلام فیض‌آمیز› اعلام می‌کرد.‏ (‏لو ۴:‏۲۲؛‏ یو ۷:‏۴۶‏)‏ آیا در خدمت موعظه می‌کوشیم تا او را سرمشق قرار دهیم و به نحوی سخن گوییم که در دل مردم اثر بگذارد؟‏—‏کول ۴:‏۶‏.‏

۶.‏ خدا عیسی را چگونه تا ‹ابد برکت داد›؟‏

۶ چون وقف عیسی به خدا با تمام دل بود،‏ خدا او را در خدمت زمینی‌اش برکت و پس از قربانی شدنش پاداش داد.‏ پولُس رسول نوشت:‏ «چون در سیمای بشری یافت شد خود را خوار ساخت و تا به مرگ،‏ حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید.‏ پس خدا نیز او را به‌غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همهٔ نامها بدو بخشید،‏ تا به نام عیسی هر زانویی خم شود،‏ در آسمان،‏ بر زمین و در زیر زمین،‏ و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیحْ ‹خداوند› است،‏ برای جلال خدای پدر.‏» (‏فیلیپ ۲:‏۸-‏۱۱‏)‏ یَهُوَه عیسی را با رستاخیز و عطای زندگی فناناپذیر ‹برکت ابدی داد.‏›—‏روم ۶:‏۹‏.‏

پادشاه از ‹همنشینانش› والاتر شده است

۷.‏ خدا عیسی را به چه مفهوم ‹بیشتر از همنشینانش مسح کرد›؟‏

۷ مزمور ۴۵:‏۶،‏ ۷ از ترجمهٔ دنیای جدید در پاورقی خوانده شود.‏ * یَهُوَه عیسی را پادشاه حکمرانی‌اش برگزید زیرا عیسی عدالت را دوست و از آنچه موجب بی‌حرمتی پدرش می‌شد نفرت داشت.‏ عیسی بیشتر از ‹همنشینانش› که منظور پادشاهان یهود از نسل داود است «به روغن شادمانی مسح» شد.‏ چگونه؟‏ اول آن که عیسی به دست خود یَهُوَه مسح شد.‏ دوم،‏ یَهُوَه او را هم پادشاه و هم کاهن اعظم برگزید.‏ (‏مز ۲:‏۲؛‏ عبر ۵:‏۵،‏ ۶‏)‏ سوم،‏ عیسی با  روغن مسح نشد بلکه با روح‌القدس و پادشاهی‌اش زمینی نیست بلکه آسمانی.‏

۸.‏ به چه مفهوم ‹خدا تخت سلطنت عیسی است› و چرا می‌توان اطمینان داشت که سلطنت عیسی بر پایهٔ عدل و انصاف است؟‏

۸ یَهُوَه،‏ مسیح پادشاه را در سال ۱۹۱۴ در آسمان نصب کرد.‏ از آنجایی که «عصای سلطنت [عیسی] عصای انصاف است،‏» عدل و انصاف در این حکمرانی تضمین شده است.‏ همچنین اقتدار عیسی برحق است زیرا ‹خدا تخت سلطنت اوست› بدین مفهوم که یَهُوَه اساس پادشاهی وی است.‏ به علاوه،‏ تخت عیسی «تا ابدالآباد است.‏» آیا افتخار بزرگی نیست که یَهُوَه را تحت پادشاه مقتدر و منتخبش خدمت کنیم؟‏

پادشاه ‹شمشیر را بر ران خود می‌بندد›‏

۹،‏ ۱۰.‏ الف)‏ مسیح چه وقت بر ران خود شمشیر بست و بلافاصله از آن چگونه استفاده کرد؟‏ ب)‏ مسیح به زودی از شمشیر خود چگونه استفاده خواهد کرد؟‏

۹ مزمور ۴۵:‏۳ خوانده شود.‏ یَهُوَه به پادشاه منتخبش دستور می‌دهد تا ‹شمشیر را بر ران خود ببندد.‏› از این رو،‏ عیسی اجازه می‌یابد با همهٔ مخالفان سلطنت خدا بجنگد و محکومیت آنان را به اجرا گذارد.‏ (‏مز ۱۱۰:‏۲‏)‏ از آنجایی که عیسای پادشاه،‏ جنگجویی شکست‌ناپذیر است،‏ «جبّار» یا مطابق با ترجمه‌های دیگر «مقتدر» نامیده شده است.‏ عیسی شمشیر خود را در سال ۱۹۱۴ برای جنگ بر ران بست،‏ بر شیطان و دیوهای او پیروزی یافت و آنان را از آسمان به حول‌وحوش زمین افکند.‏—‏مکا ۱۲:‏۷-‏۹‏.‏

۱۰ آن واقعه شروع پیروزی‌های پادشاه سوارکار بود.‏ با این حال،‏ هنوز لازم است که ‹پیروزی خود را کامل کند.‏› (‏مکا ۶:‏۲‏،‏ دج *‏)‏ برای مثال،‏ لازم است که داوری یَهُوَه را بر تمام عناصر دنیای شیطان روی زمین اجرا کند و شیطان و دیوهایش را به زندان افکند.‏ اول از همه،‏ بابل عظیم یعنی امپراتوری جهانی دین کاذب نابود خواهد شد.‏ یَهُوَه قصد دارد از حکمرانان و سیاستمداران برای نابودی این «فاحشه» استفاده کند.‏ (‏مکا ۱۷:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ سپس پادشاه جنگجو به ضدّ سیستم سیاسی شیطان برخواهد خاست و آن را نابود خواهد ساخت.‏ مسیح که «فرشتهٔ هاویه» نیز نامیده شده است پیروزی خود را با انداختن شیطان و دیوهای وی به هاویه تکمیل خواهد کرد.‏ (‏مکا ۹:‏۱،‏ ۱۱؛‏ ۲۰:‏۱-‏۳‏)‏ بگذارید ببینیم که مزمور ۴۵ چگونه این وقایع هیجان‌انگیز را پیشگویی کرده است.‏

پادشاه «به جهت راستی» سوار بر اسب می‌تازد

۱۱.‏ مسیح به چه مفهوم «به جهت راستی» سوار بر اسب می‌تازد؟‏

۱۱ مزمور ۴۵:‏۴ خوانده شود.‏ پادشاه جنگجو برای تسخیر سرزمین‌ها و تسلّط بر مردم جنگ نمی‌کند.‏ جنگ این پادشاه عادلانه است.‏ او با اهدافی پرشکوه به جنگ می‌رود زیرا «به جهت راستی و حلم و عدالت» سوار بر اسب می‌تازد.‏ بزرگ‌ترین راستی یا حقیقت که باید مورد دفاع قرار گیرد سلطنت عالمگیر یَهُوَه است.‏ وقتی شیطان بر ضدّ یَهُوَه بلند شد،‏ قانونی بودن حکمرانی یَهُوَه را زیر سؤال برد.‏ از آن زمان تا به حال،‏ انسان‌ها و دیوها با این حقیقت اساسی مخالفت کرده‌اند.‏ حال زمان آن فرارسیده است که پادشاه منتخب برای اثبات حقانیت سلطنت عالمگیر یَهُوَه به پیش تازد و این موضوع را برای همیشه حل سازد.‏

۱۲.‏ پادشاه به چه مفهوم ‹به جهت فروتنی› می‌تازد؟‏

۱۲ پادشاه همچنین ‹به جهت حلم› یا فروتنی می‌تازد.‏ او با آن که پسر یگانهٔ خداست الگویی بسزا در فروتنی و اطاعت از سلطنت عالمگیر پدرش به جا گذاشته است.‏ (‏اشع ۵۰:‏۴،‏ ۵؛‏ یو ۵:‏۱۹‏)‏ تمام تابعین  وفادار پادشاه باید از او الگو گیرند و در همه چیز با فروتنی مطیع سلطنت عالمگیر یَهُوَه باشند.‏ فقط چنین کسانی اجازه خواهند یافت در دنیای جدید خدا زندگی کنند.‏—‏زکر ۱۴:‏۱۶،‏ ۱۷‏.‏

۱۳.‏ مسیح به چه مفهوم ‹به جهت عدالت› می‌تازد؟‏

۱۳ مسیح همچنین ‹به جهت عدالت› می‌تازد.‏ عدالتی که پادشاه از آن دفاع می‌کند،‏ «عدالت خدا» است یعنی معیارهای یَهُوَه برای نیک و بد.‏ (‏روم ۳:‏۲۱‏،‏ ترجمهٔ قدیم؛‏ تث ۳۲:‏۴‏)‏ اِشَعْیا در رابطه با مسیح پادشاه چنین پیشگویی کرد:‏ «پادشاهی به عدالت سلطنت خواهد نمود.‏» (‏اشع ۳۲:‏۱‏)‏ حکمرانی عیسی وعدهٔ «آسمان‌های جدید و زمین جدید» را «که در آن‌ها عدالت ساکن خواهد بود» عملی خواهد ساخت.‏ (‏۲پطر ۳:‏۱۳‏)‏ هر یک از ساکنان دنیای جدید مستلزم خواهد بود که از معیارهای یَهُوَه پیروی کند.‏—‏اشع ۱۱:‏۱-‏۵‏.‏

پادشاه «چیزهای ترسناک را» به تحقق می‌رساند

۱۴.‏ به چه مفهوم دست راست عیسی «چیزهای ترسناک را» به انجام خواهد رساند؟‏ (‏تصویر اول مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۱۴ پادشاه شمشیر را در حال تاختن بر ران دارد.‏ (‏مز ۴۵:‏۳‏)‏ ولی زمانی خواهد رسید که شمشیر را با دست راست از غلاف بیرون کشد و از آن استفاده کند.‏ مزمورنویس چنین پیشگویی می‌کند:‏ «دست راستت چیزهای ترسناک را [«به انجام خواهد رساند،‏» دج‏].‏» (‏مز ۴۵:‏۴‏)‏ وقتی عیسی در حارمَگِدّون برای اجرای داوری یَهُوَه به پیش تازد،‏ «چیزهای ترسناک را» به ضدّ دشمنانش به انجام خواهد رساند.‏ البته نمی‌دانیم که عیسی برای نابودی سیستم شیطان از چه چیزی استفاده خواهد کرد.‏ با این حال،‏ عملکرد او باعث رعب و وحشت آن دسته از ساکنین زمین خواهد شد که به هشدارهای الٰهی در رابطه با اطاعت از حکمرانی پادشاه اعتنا نکردند.‏ ‏(‏مزمور ۲:‏۱۱،‏ ۱۲ خوانده شود.‏)‏ عیسی در پیشگویی‌ای در رابطه با پایان دنیای شیطان گفت:‏ «مردم از تصور آنچه باید بر دنیا حادث شود،‏ از فرط وحشت بی‌هوش خواهند شد،‏ زیرا نیروهای آسمان به لرزه درخواهد آمد.‏» سپس در ادامه گفت:‏ «آنگاه پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم در ابری می‌آید.‏»—‏لو ۲۱:‏۲۶،‏ ۲۷‏.‏

۱۵،‏ ۱۶.‏ چه کسانی عیسی را در جنگ همراهی می‌کنند و «لشکر» او را تشکیل می‌دهند؟‏

۱۵ در رابطه با آمدن پادشاه «با قدرت و جلال عظیم» برای اجرای داوری الٰهی در کتاب مکاشفه نوشته شده است:‏ «آنگاه دیدم که درهای آسمان باز است و پیش رویم هان اسبی سفید در آنجاست،‏ با سواری که امین و برحق می‌نامندش.‏ او به عدل حکم می‌کند و می‌جنگد.‏ سپاهیان آسمان از پی او می‌آمدند،‏ سوار بر اسبان سفید،‏ و در جامه‌های کتانِ نفیس و سفید و پاکیزه.‏ و شمشیری از دهانش بیرون می‌آید برّان،‏ تا با آن بر قومها بتازد.‏ ‹بر آنان با عصای آهنین حکم خواهد راند.‏› چَرخُشتِ شرابِ خشمِ خدای قادر مطلق را زیر پاهایش به خروش درخواهد آورد.‏»—‏مکا ۱۹:‏۱۱،‏ ۱۴،‏ ۱۵‏.‏

۱۶ چه کسانی «سپاهیان آسمان» را که همراه عیسی به جنگ می‌روند تشکیل می‌دهند؟‏ وقتی عیسی شمشیرش را بر ران بست تا شیطان و دیوهای او را از آسمان بیرون کند،‏ «فرشتگان،‏» عیسی را همراهی می‌کردند.‏ (‏مکا ۱۲:‏۷-‏۹‏)‏ پس به نظر منطقی است که فرشتگان مقدّس در جنگ حارمَگِدّون نیز همراه عیسی باشند.‏ آیا در لشکرش کسانی دیگر نیز وجود خواهند داشت؟‏ عیسی به برادران مسح‌شده‌اش چنین وعده داد:‏ «هر که غالب آید و خواست مرا تا به آخر انجام دهد،‏ او را بر قومها اقتدار خواهم بخشید،‏ ‹با عصای آهنین بر آنان حکم خواهد راند؛‏ و آنان را چون کوزهٔ سفالین خُرد خواهد کرد.‏›» (‏مکا ۲:‏ ۲۶،‏ ۲۷‏)‏ بنابراین برادران مسح‌شدهٔ عیسی نیز وقتی به پاداش آسمانی خود برسند به لشکر آسمانی او می‌پیوندند.‏ وقتی عیسی «چیزهای ترسناک را» به انجام می‌رساند و ملت‌ها را با عصای آهنی شبانی می‌کند،‏ هم‌وارثان پادشاهی با او خواهند بود.‏

پادشاه پیروزی خود را کامل می‌کند

۱۷.‏ الف)‏ اسب سفیدی که عیسی بر آن سوار است نمایانگر چیست؟‏ ب)‏ شمشیر و کمان نمایانگر چیست؟‏

۱۷ مزمور ۴۵:‏۵ خوانده شود.‏ پادشاه بر اسبی سفید سوار است.‏ اسب سفید نمایانگر جنگی است که در دید یَهُوَه پاک و عادلانه است.‏ (‏مکا ۶:‏۲؛‏ ۱۹:‏۱۱‏)‏ عیسی علاوه بر شمشیر به کمانی نیز مجهز است.‏ در آنجا می‌خوانیم:‏ «نظر کردم اسبی سفید پیش رویم پدیدار شد.‏ آن که بر آن اسب سوار بود،‏ کمانی در دست داشت؛‏ به او تاجی داده شد و او پیروزمندانه به پیش تاخت تا [«پیروزی خود را کامل کند،‏» دج‏].‏» هم شمشیر و هم کمان نمایانگر این است که مسیح داوری الٰهی را به اجرا می‌گذارد.‏

پرندگان دعوت خواهند شد تا زمین را پاک سازند (‏بند ۱۸ ملاحظه شود)‏

۱۸.‏ به چه مفهوم «تیرهای» مسیح «تیز» است؟‏

۱۸ مزمورنویس با توصیفی شاعرانه پیشگویی می‌کند که ‹تیرهای تیز پادشاه به دل دشمنانش فرو می‌رود› و ‹امّت‌ها را به زیر می‌اندازد.‏› این کشتار در سراسر زمین واقع خواهد شد.‏ در پیشگویی اِرْمیا آمده است:‏ «در آن روز کشتگان خداوند از کران زمین تا کران دیگرش خواهند بود.‏» (‏ار ۲۵:‏۳۳‏)‏ در پیشگویی‌ای مشابه آمده است:‏ «فرشته‌ای دیدم که در آفتاب ایستاده بود و به بانگ بلند به کلّ پرندگان که در دل آسمان بال می‌زدند ندا داد و گفت:‏ ‹بیایید؛‏ برای ضیافت بزرگ خدا گردِ هم آیید تا از گوشت شاهان و سرداران و توانمندان بخورید،‏ و از گوشت اسبان و سوارانشان،‏ و از گوشت هر انسانی،‏ از غلام و آزاد،‏ و خُرد و بزرگ.‏›»—‏مکا ۱۹:‏۱۷،‏ ۱۸‏.‏

۱۹.‏ مسیح چگونه برای ‹غالب شدن› خواهد تاخت و پیروزی خود را کامل خواهد کرد؟‏

۱۹ مسیح پس از نابود کردن دنیای شریر شیطان،‏ ‹سوار بر کبریایی خود› برای ‹غالب شدن› خواهد تاخت.‏ (‏مز ۴۵:‏۴‏)‏ او پیروزی خود را با انداختن شیطان و دیوهای او به اعماق هاویه کامل خواهد کرد.‏ شیطان و دیوهایش طی هزار سال حکمرانی مسیح محبوس خواهند بود.‏ (‏مکا ۲۰:‏۲،‏ ۳‏)‏ در آن زمان،‏ ساکنان زمین بدون حضور و تأثیر شیطان و دیوهایش قادر خواهند بود کاملاً مطیع پادشاه پیروزمند و پرشکوه باشند.‏ سپس زمین به تدریج به فردوسی جهانی تبدیل خواهد شد.‏ با این حال،‏ ساکنان زمین دلیلی دیگر برای شادی با پادشاه و ٬۰۰۰‏۱۴۴ حاکم دارند.‏ در مقالهٔ بعد این واقعهٔ شادی‌آور را بررسی خواهیم کرد.‏

^ بند 7 مز ۴۵:‏۶،‏ ۷ (‏دج‏)‏:‏ «خدا تخت سلطنت تو تا ابدالآباد است؛‏ عصای سلطنت تو عصای انصاف است.‏ عدالت را دوست و شرارت را دشمن داشتی.‏ از این رو،‏ خدا خدای تو،‏ تو را بیشتر از همنشینانت مسح کرده است.‏»‏

^ بند 10 ترجمهٔ دنیای جدید.‏