مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

مقدّمه

مقدّمه

برای تحمّل مرگ عزیزانمان چه کمکی وجود دارد؟‏

وقتی عزیزی را از دست می‌دهیم چه انتظاری باید داشت و برای کنار آمدن با غم و اندوه چه قدم‌های عملی‌ای می‌توان برداشت؟‏ در این مقالات به این موضوع می‌پردازیم.‏