مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 دیدگاه کتاب مقدّس

صلیب

صلیب

بسیاری صلیب را نماد مسیحیت می‌دانند.‏ با این حال،‏ از دید برخی از آنان استفاده از صلیب در خانه و کلیسا یا بکار بردن آن به عنوان زیورآلات مناسب نیست.‏

آیا عیسی بر روی صلیب کشته شد؟‏

نظر مردم:‏

 

رومیان،‏ عیسی مسیح را بر روی صلیب یعنی دو تکه چوب عمودی و افقی،‏ به میخ کشیدند.‏

آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏

 

عیسی «بر دار» کشته شد.‏ (‏۱پِطرُس ۲:‏۲۴‏،‏ ترجمهٔ قدیم‏)‏ نویسندگان کتاب مقدّس برای توصیف آنچه که عیسی بر آن میخکوب شد،‏ از واژه‌های یونانی اِستاروس و اِکزیلون استفاده کرده‌اند.‏ این واژه‌ها هر دو به معنی یک تکه چوب است،‏ نه دو تکه.‏ واژهٔ اِستاروس در کتابی مرجع * چنین توصیف شده است:‏ «این واژه در واقع به مفهوم یک تیر بلند است و با صلیب تفاوت دارد.‏» همچنین واژهٔ اِکزیلون که در آیهٔ اول پِطرُس ۲:‏۲۴ بکار رفته است نیز به معنی «چوبی راست و عمودی است که رومیان،‏ محکومان به مرگ را بر آن به میخ می‌کشیدند.‏»‏ *

به علاوه،‏ در کتاب مقدّس روشی که رومیان برای اعدام عیسی مسیح استفاده کردند با یکی از قوانین شریعت موسی در ارتباط است.‏ در این قانون آمده است:‏ «هرگاه مردی مرتکب جرمی شود که سزاوار مرگ باشد و کشته شود،‏ و او را بر دار کشیده باشی،‏ .‏ .‏ .‏ آن که بر دار آویخته شود،‏ ملعون خداست.‏» (‏تَثنیه ۲۱:‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏ در اشاره به این قانون،‏ پولُس رسول دربارهٔ عیسی مسیح چنین گفت:‏ «مسیح خود به جای ما ملعون شد .‏ .‏ .‏ زیرا نوشته شده است:‏ ‹هر که بر دار آویخته شود،‏ ملعون است.‏›» (‏غَلاطیان ۳:‏۱۳‏)‏ در این آیه،‏ پولُس رسول برای واژهٔ «دار» از واژهٔ اِکزیلون استفاده کرده است.‏ پس این واژهٔ یونانی به معنی «دار» یا یک تیر چوبی است که عیسی مسیح بر آن به میخ کشیده شد.‏

‏«آنان او را بر دار [یا درخت] آویختند و کشتند.‏»‏‏—‏اعمال ۱۰:‏۳۹‏.‏

 آیا شاگردان عیسی برای پرستش خدا از صلیب استفاده می‌کردند و آن را نماد مسیحیت ساختند؟‏

آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏

 

در هیچ کجای کتاب مقدّس نیامده است که مسیحیان قرن اول از صلیب به عنوان نمادی مذهبی استفاده می‌کردند بلکه در آن زمان رومیان بودند که از صلیب به عنوان نماد خدایانشان استفاده می‌کردند.‏ حدود ۳۰۰ سال پس از مرگ عیسی مسیح،‏ کنستانتین،‏ امپراتور روم صلیب را به عنوان نمادی برای ارتش خود برگزید.‏ پس از آن بود که صلیب به کلیساهای مسیحی آن زمان راه یافت.‏

با توجه به این که صلیب برای بت‌پرستان وسیله‌ای برای پرستش خدایانشان بود،‏ آیا این امکان وجود دارد که شاگردان عیسی مسیح نیز برای پرستش خدای حقیقی از آن استفاده می‌کردند؟‏ به هیچ وجه!‏ آنان می‌دانستند که خدا استفاده از هر گونه «تمثالِ تراشیده،‏ به هر صورت و شکل» را در پرستش منع کرده بود و مسیحیان نیز باید از «بت‌پرستی» بگریزند.‏ (‏تَثنیه ۴:‏۱۵-‏۱۹؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۴‏)‏ انسان قادر به دیدن خدا نیست،‏ چرا که او «روح است.‏» از این رو،‏ مسیحیان قرن اول از یک نماد یا شی‌ای قابل رؤیت برای نزدیک شدن به خدا استفاده نمی‌کردند.‏ آنان خدا را «در روح،‏» یعنی تحت هدایت روح مقدّس خدا و در «راستی،‏» یعنی هماهنگ با مقصود خدا می‌پرستیدند.‏—‏یوحنا ۴:‏۲۴‏.‏

‏«خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند.‏»‏‏—‏یوحنا ۴:‏۲۳‏.‏

مسیحیان چگونه باید عیسی مسیح را ارج نهند؟‏

نظر مردم:‏

 

«کاملاً طبیعی و منطقی است که به وسیله‌ای که نجات انسان‌ها را مهیا ساخته است احترام بگذاریم.‏ .‏ .‏ .‏ آنانی که نمادی خاص را ارج می‌نهند،‏ در واقع شخصی را که در پس آن است ارج می‌نهند.‏»—‏دایرة‌المعارف جدید کاتولیک.‏

آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏

 

مسیحیان مدیون عیسی مسیح هستند،‏ او با فدا کردن جان خود امکان بخشش گناهان،‏ نزدیک شدن به خدا و زندگی ابدی را برایمان فراهم ساخت.‏ (‏یوحنا ۳:‏۱۶؛‏ عبرانیان ۱۰:‏۱۹-‏۲۲‏)‏ به مسیحیان گفته نشده است که برای قدردانی از ایثارگری عیسی مسیح،‏ نمادی از او به نمایش بگذارند یا صرفاً بگویند که به او اعتقاد دارند.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «ایمان به تنهایی و بدون عمل مرده است.‏» (‏یعقوب ۲:‏۱۷‏)‏ ایمان مسیحیان به عیسی مسیح باید در اعمالشان نمایان باشد.‏ چگونه؟‏

کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «محبت مسیح است که در ما انگیزهٔ عمل به وجود می‌آورد،‏ چون دریافته‌ایم که یک نفر برای همه مرد؛‏ .‏ .‏ .‏ تا آنان که زنده‌اند،‏ دیگر نه برای خود،‏ بلکه برای آن کسی زندگی کنند که به خاطر آنان مرد و برخیزانده شد.‏» (‏۲قُرِنتیان ۵:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ محبت بی‌نظیر و ازخودگذشتگی عیسی مسیح،‏ مسیحیان را بر آن می‌دارد تا تغییرات لازم را در زندگی‌شان ایجاد کنند و او را سرمشق قرار دهند.‏ در واقع از این طریق می‌توان عیسی را به معنای واقعی ارج نهاد،‏ نه با استفاده از نمادی مذهبی.‏

‏«خواست پدر من این است که هر که تشخیص دهد پسر کیست و به او ایمان بورزد،‏ از زندگی جاودان برخوردار شود.‏»‏‏—‏یوحنا ۶:‏۴۰‏.‏

^ بند 8 Crucifixion in Antiquity

^ بند 8 A Critical Lexicon and Concordance to the English and ‏,11th Edition, by Ethelbert W. Bullinger ‏,Greek New Testament ‏.818 - 819 pages