مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات مه ۲۰۱۶

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲۷ ژوئن تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۶ است.‏

با محبت اختلافات را حل کنید

چه هدفی باید داشته باشید؟‏ برنده شدن در یک بحث،‏ نکوهش شخصی که رنجیده است یا چیزی دیگر؟‏

‏«بروید و از مردمِ همهٔ قوم‌ها شاگرد بسازید»‏

یافتن پاسخ به چهار پرسش روشن می‌سازد که چه کسانی امروزه پیشگویی عیسی را به تحقق می‌رسانند.‏

تصمیمات شخصی‌تان را بر چه معیاری می‌گیرید؟‏

در شرایطی که در کتاب مقدّس مستقیماً فرمانی مشخص نیامده است،‏ چه باید بکنید؟‏

کتاب مقدّس می‌تواند همچنان شما را تغییر دهد

شخصی قمار،‏ کشیدن سیگار،‏ میگساری و استفاده از مواد مخدّر را کنار می‌گذارد تا بتواند تعمید بگیرد،‏ اما برای او ایجاد تغییرات دیگر دشوارتر است.‏

از تدارکات یَهُوَه کمال استفاده را ببرید

چه طرز فکری می‌تواند باعث شود که خود را از برخی تدارکات یَهُوَه بی‌بهره سازیم؟‏

از آرشیو ما

‏«به آنانی که کار موعظه سپرده شده است»‏

رویدادی در سال ۱۹۱۹ نقطهٔ شروعی بود در فعالیتی جهانی.‏

سؤالات خوانندگان

چگونه مسیحیان می‌توانند تشخیص دهند که در چه صورت دادن هدیه و انعام به کارمندان دولت بجاست؟‏ زمانی که در جماعت اعلام می‌شود که شخصی که اخراج شده بود به آغوش جماعت بازگشته است،‏ اعضای جماعت چگونه می‌توانند شادی‌شان را ابراز کنند؟‏ چه عاملی می‌توانست باعث شود که آب حوض بیت حِسدا به حرکت در آید؟‏