مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

تعمید،‏ امری واجب برای هر مسیحی

تعمید،‏ امری واجب برای هر مسیحی

‏‹تعمید،‏ اکنون شما را نجات می‌دهد.‏›—‏۱پِطرُس ۳:‏۲۱‏.‏

سرودهای:‏ ۵۲،‏ ۴۱

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ وقتی فرزندی می‌خواهد تعمید بگیرد،‏ واکنش بسیاری از والدین مسیحی چیست؟‏ ب)‏ چرا از داوطلبان تعمید پرسیده می‌شود که آیا خود را به یَهُوَه وقف کرده‌اند؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

دختری که او را ماریا می‌نامیم در صف داوطلبان تعمید ایستاده بود و والدینش به او چشم دوخته بودند.‏ او با صدای بلند و رسا به دو سؤال تعمید پاسخ داد و چند دقیقه پس از آن تعمید گرفت.‏

۲ والدین ماریا به دخترشان افتخار می‌کردند که تصمیم گرفته بود خود را کاملاً به یَهُوَه وقف کند و تعمید بگیرد.‏ اما مادر ماریا از وقتی شنید که فرزندش می‌خواهد تعمید بگیرد،‏ کمی نگران بود و چنین سؤالاتی در ذهن داشت:‏ ‹آیا سن ماریا برای تعمید کم نیست؟‏ آیا او می‌داند که تعمید تا چه حد جدّی است؟‏ آیا باید تعمیدش را کمی عقب بیندازیم؟‏› بسیاری از والدین مهربان وقتی می‌بینند که فرزندشان می‌خواهد تعمید بگیرد چنین سؤالاتی را از خود می‌پرسند.‏ (‏جا ۵:‏۵‏)‏ در واقع،‏ نگرانی والدین به این دلیل است که وقف به یَهُوَه و تعمید،‏ مهم‌ترین  تصمیمی است که شخص مسیحی در زندگی می‌گیرد.‏—‏کادر «‏ آیا خود را به یَهُوَه وقف کرده‌اید؟‏‏» ملاحظه شود.‏

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ پِطرُس رسول چگونه اهمیت تعمید را برای ما روشن ساخت؟‏ ب)‏ تعمید ما چه شباهتی با ساخت کشتی نوح دارد؟‏

۳ پِطرُس رسول هنگام صحبت دربارهٔ تعمید به ساخت کشتی نوح اشاره کرد و گفت:‏ «آن واقعه مشابه تعمیدی است که اکنون شما را .‏ .‏ .‏ نجات می‌دهد.‏» ‏(‏۱پِطرُس ۳:‏۲۰،‏ ۲۱ خوانده شود.‏)‏ نوح با ساخت کشتی نشان داد که با تمام وجود به دنبال انجام خواست یَهُوَه بود.‏ او با وفاداری کاری را انجام داد که یَهُوَه از او خواسته بود.‏ اعمال نوح که از روی ایمانش بود،‏ باعث نجات او و خانواده‌اش در توفان شد.‏ حال،‏ هدف پِطرُس از این تشبیه چه بود؟‏

۴ نوح با ساخت کشتی ایمان خود را نشان داد.‏ به طور مشابه ما نیز با تعمیدمان،‏ به دیگران نشان می‌دهیم که خود را به یَهُوَه وقف کرده‌ایم و به عیسای رستاخیزیافته ایمان داریم.‏ مسیحیانی که خود را وقف کرده‌اند نیز همچون نوح،‏ همواره کاری را انجام می‌دهند که یَهُوَه از آنان خواسته است.‏ (‏مرق ۱۳:‏۱۰‏)‏ در نهایت همان طور که نوح از توفان نجات یافت،‏ مسیحیان تعمیدیافته‌ای که به یَهُوَه وفادار می‌مانند نیز هنگام نابودی این دنیای شریر نجات خواهند یافت.‏ (‏مکا ۷:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ به وضوح می‌توان دید که وقف به یَهُوَه و تعمید اهمیت بسزایی دارد.‏ بنابراین اگر بی‌دلیل آن را به تعویق بیندازیم ممکن است شخص از رسیدن به حیات ابدی محروم شود.‏

۵.‏ در این مقاله به چه سؤالاتی پاسخ می‌دهیم؟‏

۵ بجاست که بر سه سؤال در رابطه با اهمیت تعمید تعمّق کنیم.‏ کتاب مقدّس در رابطه با تعمید چه می‌گوید؟‏ شخص پیش از تعمید چه قدم‌هایی باید بردارد؟‏ هنگام مطالعهٔ کتاب مقدّس با فرزند یا  شاگردمان چرا باید اهمیت تعمید را مد نظر داشته باشیم؟‏

دیدگاه کتاب مقدّس دربارهٔ تعمید

۶،‏ ۷.‏ الف)‏ تعمیدی که توسط یحیی صورت می‌گرفت چه معنایی داشت؟‏ ب)‏ یحیی چه کسی را به شکلی کاملاً متفاوت تعمید داد و چرا؟‏

۶ مطابق با کتاب مقدّس،‏ یحیای تعمیددهنده اولین شخصی بود که دیگران را تعمید می‌داد.‏ (‏مت ۳:‏۱-‏۶‏)‏ در آن زمان آنانی که به دلیل سرپیچی از قوانین شریعت موسی توبه کرده بودند،‏ برای تعمید نزد یحیی می‌رفتند.‏ اما مهم‌ترین تعمیدی که توسط یحیی صورت گرفت به دلیل توبه از گناهان نبود.‏ یحیی این افتخار را داشت تا عیسی،‏ پسر خدا را که انسانی کامل بود تعمید دهد.‏ (‏مت ۳:‏۱۳-‏۱۷‏)‏ از آنجا که عیسی کامل و بی‌گناه بود،‏ نیازی به توبه نداشت.‏ (‏۱پطر ۲:‏۲۲‏)‏ پس دلیل تعمید عیسی چه بود؟‏ در واقع،‏ او با تعمیدش نشان داد که خود را برای انجام مقصود خدا وقف کرده است.‏—‏عبر ۱۰:‏۷‏.‏

۷ در طول خدمت زمینی عیسی نیز شاگردانش بسیاری را تعمید می‌دادند.‏ (‏یو ۳:‏۲۲؛‏ ۴:‏۱،‏ ۲‏)‏ آنان نیز همچون یحیی کسانی را که به دلیل سرپیچی از قوانین شریعت موسی توبه کرده بودند،‏ تعمید می‌دادند.‏ اما پس از مرگ و رستاخیز عیسی،‏ تعمید پیروان او معنایی کاملاً متفاوت به خود گرفت.‏

۸.‏ الف)‏ عیسی پس از رستاخیزش چه مأموریتی به شاگردانش داد؟‏ ب)‏ چرا مسیحیان باید تعمید بگیرند؟‏

۸ در سال ۳۳ میلادی عیسای رستاخیزیافته بر بیش از ۵۰۰ نفر که شامل مردان،‏ زنان و احتمالاً کودکان بودند ظاهر شد.‏ به احتمال زیاد همان موقع بود که او به آنان گفت:‏ «پس بروید و از مردمِ همهٔ قوم‌ها شاگرد بسازید،‏ آنان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده‌ام به عمل آورند.‏» (‏مت ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰؛‏ ۱قر ۱۵:‏۶‏)‏ ظاهراً زمانی که عیسی این فرمان را داد،‏ صدها نفر از شاگردانش در آنجا حضور داشتند.‏ بنابراین عیسی نشان داد آنانی که می‌خواهند شاگرد مسیح شوند و یوغ او را بر دوش گیرند،‏ باید تعمید بگیرند.‏ (‏مت ۱۱:‏۲۹،‏ ۳۰‏)‏ کسانی که می‌خواهند خدا را آن گونه که مورد تأیید اوست بپرستند،‏ ابتدا باید بپذیرند که یَهُوَه مقصودش را از طریق عیسی به تحقق می‌رساند.‏ سپس می‌توانند برای تعمید واجد شرایط گردند.‏ تنها چنین تعمیدی مورد قبول یَهُوَه است.‏ مدارک بسیاری در کتاب مقدّس نشان می‌دهد که شاگردان عیسی در قرن اول به اهمیت تعمید پی برده بودند.‏ از این رو،‏ هرگز تعمیدشان را به تعویق نمی‌انداختند.‏—‏اعما ۲:‏۴۱؛‏ ۹:‏۱۸؛‏ ۱۶:‏۱۴،‏ ۱۵،‏ ۳۲،‏ ۳۳‏.‏

تعمید را به تعویق نیندازید

۹،‏ ۱۰.‏ ما از گزارش خواجه‌سرای حبشی و پولُس رسول دربارهٔ تعمید چه می‌آموزیم؟‏

۹ اعمال ۸:‏۳۵،‏ ۳۶ خوانده شود.‏ نمونهٔ خواجه‌سرای حبشی را که به یهودیت گرویده بود در نظر بگیرید.‏ او پس از پرستش در اورشلیم به خانه برمی‌گشت.‏ در مسیر برگشت،‏ فیلیپُس تحت هدایت فرشتهٔ خدا «در مورد عیسی به او بشارت داد.‏» واکنش آن خواجه‌سرا به وضوح نشان می‌دهد که برای حقیقتی که آموخت ارزش زیادی قائل بود.‏ از آنجا که او می‌خواست هماهنگ با ترتیبات یَهُوَه عمل کند،‏ بدون هیچ تأخیری تعمید گرفت.‏

۱۰ حال نمونهٔ مردی یهودی را در نظر بگیرید که مسیحیان را مورد آزار و شکنجه قرار می‌داد.‏ قوم یهود به خدا وقف شده بود.‏ اما یَهُوَه آنان را به دلیل نافرمانی‌شان رد کرده بود.‏ آن مرد یهودی تصوّر می‌کرد که رسوم پرستش یهودیان هنوز مورد قبول یَهُوَه است.‏ از این رو،‏ مسیحیان را مورد آزار قرار می‌داد.‏ تا این که  یک روز عیسای رستاخیزیافته مستقیماً از آسمان با او صحبت کرد.‏ واکنش آن مرد چه بود؟‏ او کمک حَنانیا را که یکی از شاگردان مسیح بود پذیرفت.‏ کتاب مقدّس می‌گوید که آن مرد یهودی ‹برخاست و تعمید گرفت.‏› (‏اعما ۹:‏۱۷،‏ ۱۸؛‏ غلا ۱:‏۱۴‏)‏ مطمئناً شما می‌دانید که آن شخص یهودی چه کسی بود.‏ او بعدها پولُس رسول خوانده شد.‏ او بعد از این که به نقش عیسی در تحقق مقاصد یَهُوَه پی برد،‏ بدون هیچ تأخیری تعمید گرفت.‏—‏اعمال ۲۲:‏۱۲-‏۱۶ خوانده شود.‏

۱۱.‏ الف)‏ امروزه چه چیز شاگردان کتاب مقدّس را بر آن می‌دارد که تعمید بگیرند؟‏ ب)‏ تعمید دیگران چه تأثیری بر ما می‌گذارد؟‏

۱۱ امروزه نیز آنانی که کتاب مقدّس را می‌آموزند،‏ چه پیر باشند چه جوان،‏ تعمید می‌گیرند.‏ آنان وقتی به حقایق کتاب مقدّس ایمان می‌آورند و به ارزش آن پی می‌برند،‏ مشتاقند تا خود را به یَهُوَه وقف کنند و تعمید بگیرند.‏ سخنرانی تعمید در مجمع‌ها و کنگره‌ها لحظاتی به‌یادماندنی را برای همهٔ حضار رقم می‌زند.‏ شاهدان یَهُوَه وقتی می‌بینند که علاقه‌مندان حقیقت را می‌پذیرند و خود را برای تعمید آماده می‌کنند بسیار شاد می‌شوند.‏ به طور حتم،‏ والدین نیز از تعمید فرزندشان بسیار خوشحال می‌شوند.‏ در طول سال خدمتی ۲۰۱۷ بیش از ۲۸۴٬۰۰۰ نفر که «دلی پذیرا» داشتند،‏ وقف خود را با تعمید در آب نشان دادند.‏ (‏اعما ۱۳:‏۴۸‏)‏ آنان به‌درستی دریافتند که برای این که پیرو مسیح شوند باید تعمید بگیرند.‏ اما پیش از تعمیدشان چه قدم‌هایی برداشتند؟‏

۱۲.‏ شخص پیش از تعمید چه قدم‌هایی باید بردارد؟‏

۱۲ پیش از این که شخصی تعمید بگیرد باید ابتدا دربارهٔ یَهُوَه شناخت دقیقی کسب کند،‏ با مقاصدش آشنا شود و بداند که او برای نجات بشر چه تدارکی فراهم دیده است.‏ (‏۱تیمو ۲:‏۳-‏۶‏)‏ به این شکل شخص ایمانش را بنا می‌کند.‏ سپس می‌تواند زندگی‌اش را با معیارهای یَهُوَه هماهنگ سازد و از هر آنچه یَهُوَه نفرت دارد دوری کند.‏ (‏اعما ۳:‏۱۹‏)‏ این امر اهمیت بسیاری دارد،‏ زیرا اگر شخص هنوز به اعمالی دست می‌زند که یَهُوَه از آن‌ها نفرت دارد،‏ وقفش مورد قبول یَهُوَه نخواهد بود.‏ (‏۱قر ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ به علاوه،‏ شخصی که زندگی‌اش را به یَهُوَه وقف کرده است باید به طور مرتب در جلسات،‏ موعظه و فعالیت شاگردسازی شرکت کند.‏ در واقع،‏ همهٔ کسانی که می‌خواهند پیرو مسیح شوند چنین می‌کنند.‏ (‏اعما ۱:‏۸‏)‏ تنها پس از برداشتن این قدم‌ها،‏ شخص می‌تواند در دعایی شخصی خود را به یَهُوَه وقف کند و با تعمید در برابر عموم آن را نمایان سازد.‏

تعمید را هدف شاگردتان سازید

آیا ما اهمیت تعمید را مد نظر داریم تا بتوانیم با شاگردمان دربارهٔ آن صحبت کنیم؟‏ (‏بند ۱۳ ملاحظه شود)‏

۱۳.‏ چرا باید همواره اهمیت تعمید را مد نظر داشته باشیم؟‏

۱۳ آنانی که می‌خواهند پیرو واقعی عیسی شوند باید تعمید بگیرند.‏ بنابراین ما باید به فرزندان و شاگردانمان کمک کنیم تا قدم‌های لازم را بردارند.‏ به علاوه،‏ اگر ما اهمیت این موضوع را در نظر داشته باشیم،‏ در فرصت‌های مناسب دربارهٔ وقف و تعمید با شاگردمان صحبت می‌کنیم.‏ بله،‏ ما می‌خواهیم فرزندان و شاگردانمان تا جایی پیشرفت کنند که آمادهٔ تعمید شوند.‏

۱۴.‏ چرا نباید شاگرد را برای تعمید تحت فشار بگذاریم؟‏

۱۴ شخصی که کتاب مقدّس را مطالعه می‌کند نباید از طرف والدین،‏ آموزگار یا اعضای جماعت برای تعمید تحت فشار قرار گیرد.‏ زیرا یَهُوَه هیچ کس را مجبور نمی‌کند که به او خدمت کند.‏ (‏۱یو ۴:‏۸‏)‏ در عوض،‏ باید همواره به شاگردمان کمک کنیم تا به اهمیت داشتن رابطه‌ای شخصی با یَهُوَه پی ببرد و تلاش کند تا رابطه‌اش را با یَهُوَه قوی‌تر سازد.‏ در واقع،‏ آنچه شاگرد را به تعمید برمی‌انگیزد عشق و علاقه‌اش  به حقیقت و میل و رغبتش برای انجام خواست خداست.‏—‏۲قر ۵:‏۱۴،‏ ۱۵‏.‏

۱۵،‏ ۱۶.‏ الف)‏ آیا تعمید شرایط سنی خاصّی دارد؟‏ توضیح دهید.‏ ب)‏ چرا حتی اگر شخصی در مذهبی دیگر تعمید گرفته باشد،‏ باید پس از مطالعهٔ کتاب مقدّس به عنوان یک شاهد یَهُوَه تعمید بگیرد؟‏

۱۵ تعمید شرایط سنی خاصّی ندارد.‏ به علاوه،‏ پیشرفت هر شاگرد با شاگرد دیگر متفاوت است.‏ بسیاری در جوانی تعمید می‌گیرند و بعد از آن وفادارانه به یَهُوَه خدمت می‌کنند.‏ برخی دیگر در سالخوردگی تعالیم کتاب مقدّس را می‌آموزند و به اهمیت تعمید پی می‌برند.‏ برخی حتی بیش از ۱۰۰ سال داشتند که تعمید گرفتند!‏

۱۶ خانمی سالمند پیش از مطالعهٔ کتاب مقدّس،‏ طی سال‌ها در مذاهب مختلف تعمید گرفته بود.‏ از این رو،‏ او از خواهری که کتاب مقدّس را با او مطالعه می‌کرد پرسید که آیا لازم است دوباره تعمید بگیرد.‏ آنان آیاتی را از کتاب مقدّس در این رابطه بررسی کردند.‏ آن خانم متوجه شد که بر طبق کتاب مقدّس باید تعمید بگیرد.‏ با این که او حدوداً ۸۰ سال داشت تعمید گرفت و فکر نکرد که نیازی به تعمید ندارد.‏ بله،‏ تنها تعمیدی مورد قبول یَهُوَه است که بر اساس شناخت دقیق او و مقاصدش باشد.‏ بنابراین،‏ حتی اگر ما در مذهبی دیگر تعمید گرفته باشیم،‏ باید پس از مطالعهٔ کتاب مقدّس به عنوان یک شاهد یَهُوَه تعمید بگیریم.‏—‏اعمال ۱۹:‏۳-‏۵ خوانده شود.‏

۱۷.‏ در روز تعمید بر چه موضوعی باید تعمّق کرد؟‏

۱۷ روز تعمید روزی شاد و به‌یادماندنی است.‏ در آن روز شخص باید به این فکر کند که وقف و تعمیدش چه مسئولیت‌هایی به همراه دارد.‏ او برای این که بتواند مطابق با وقفش زندگی کند باید سخت تلاش کند.‏ به همین دلیل،‏ عیسی گفت که شاگردانش باید یوغ او را حمل کنند.‏ در واقع،‏ شخص پس از وقف و تعمیدش دیگر نباید ‹برای خود،‏ بلکه برای آن کسی زندگی کند که به خاطر او مرد و برخیزانده شد.‏›—‏۲قر ۵:‏۱۵؛‏ مت ۱۶:‏۲۴‏.‏

۱۸.‏ در مقالهٔ بعد به بررسی چه موضوعاتی می‌پردازیم؟‏

۱۸ همان طور که دیدیم تعمید گرفتن به عنوان یک مسیحی واقعی،‏ تصمیمی بسیار مهم در زندگی است.‏ به همین دلیل،‏ مادر ماریا سؤالاتی را که در ابتدای مقاله به آن‌ها اشاره شد از خود پرسید.‏ اگر فرزند شما نیز به سوی تعمید پیش می‌رود،‏ شاید از خود بپرسید،‏ ‹آیا فرزندم واقعاً برای تعمید آماده است؟‏ آیا به اندازهٔ کافی یَهُوَه را می‌شناسد که خود را به او وقف کند؟‏ آیا بهتر نیست اول تحصیلاتش را تمام کند و شغلی مناسب بیابد و بعد تعمید بگیرد؟‏ اگر فرزندم پس از تعمید مرتکب خطایی جدّی شود چطور؟‏› در مقالهٔ بعد به بررسی این سؤالات می‌پردازیم و خواهیم دید که والدین مسیحی چگونه می‌توانند دیدی صحیح نسبت به تعمید داشته باشند.‏