به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  مارس ۲۰۱۶

یَهُوَه قومش را در راه زندگی راهنمایی می‌کند

یَهُوَه قومش را در راه زندگی راهنمایی می‌کند

‏«راه این است؛‏ در آن گام بردار!‏»—‏اِشَعْیا ۳۰:‏۲۱‏.‏

سرودهای:‏ ۶۵،‏ ۴۸

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ چه هشداری جان بسیاری را در امان نگاه داشته است؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏ ب)‏ قوم خدا از چه هدایتی برخوردارند که می‌تواند جانشان را در امان نگاه دارد؟‏

‏«بایستید،‏ نگاه کنید،‏ گوش دهید.‏» بیش از ۱۰۰ سال است که در آمریکا این کلمات روی تابلوی احتیاط بزرگی در محل عبور قطار گذاشته شده است.‏ چرا؟‏ برای این که ماشین‌ها مراقب قطاری که با سرعت عبور می‌کند باشند و در زمان مناسب از تقاطع عبور کنند و از تصادف در امان مانند.‏ توجه به این تابلوی احتیاط جان بسیاری را نجات داده است.‏

۲ قرار دادن تابلوی احتیاط در مسیرِ مسافرین،‏ آنان را آگاه می‌سازد تا از خطر در امان مانند،‏ اما یَهُوَه برای راهنمایی ما کاری بسیار بهتر از این کرده است.‏ گویی او خود پیش روی مردمش ایستاده است،‏ آنان را از خطر دور نگاه می‌دارد و به زندگی جاودان هدایت می‌کند.‏ یَهُوَه خدا همچون شبانی مهربان هشدار و راهنمایی لازم را به گله‌اش می‌دهد تا از قدم گذاشتن در مسیرهای خطرناک دوری کنند.‏—‏اِشَعْیا ۳۰:‏۲۰،‏ ۲۱ خوانده شود.‏

 یَهُوَه همواره قومش را هدایت کرده است

۳.‏ چگونه بشر در مسیری قرار گرفت که به مرگ می‌انجامد؟‏

۳ در طول تاریخ یَهُوَه راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های مشخصی داده است.‏ برای مثال،‏ در باغ عدن،‏ او دستوراتی روشن داد که بشر را به سعادت و زندگی جاودان هدایت می‌کرد.‏ (‏پیدا ۲:‏۱۵-‏۱۷‏)‏ اگر آدم و حوّا آن را به گوش می‌گرفتند،‏ می‌توانستند از نتایج اسفباری که سرپیچی از آن در پی داشت در امان مانند،‏ یعنی از درد و رنج و زندگی‌ای بدون امید که به مرگ منتهی می‌شد.‏ اما حوّا به جای اطاعت از یَهُوَه به گفته‌ای عمل کرد که به نظر می‌رسید از دهان حیوانی حقیر بیرون آمد.‏ آدم نیز گفتهٔ حوّا را به گوش گرفت،‏ گفتهٔ موجودی فانی.‏ هر دوی آنان راهنمایی یَهُوَه پدر آسمانی مهربانشان را نادیده گرفتند.‏ در نتیجه بشر در مسیر مرگ و نیستی قرار گرفت.‏

۴.‏ الف)‏ چرا پس از طوفان راهنمایی‌های دیگری نیاز بود؟‏ ب)‏ شرایط جدید طرز فکر خدا را چگونه آشکار ساخت؟‏

۴ در زمان نوح نیز خدا راهنمایی‌هایی داد که هر که آن را به گوش می‌گرفت نجات می‌یافت.‏ پس از طوفان،‏ یَهُوَه ممنوعیت مشخصی در خصوص خون وضع کرد.‏ چرا چنین کرد؟‏ چون یَهُوَه خدا می‌خواست که خوردن گوشت حیوانات را برای انسان مجاز شمارد.‏ به دلیل این شرایط جدید،‏ راهنمایی جدید نیز لازم بود.‏ یَهُوَه خدا چنین فرمان داد:‏ «گوشت را با حیاتش که خون آن باشد،‏ مخورید.‏» (‏پیدا ۹:‏۱-‏۴‏)‏ از این فرمان از طرز فکر خدا در مورد جان و حیات آگاه می‌شویم،‏ یعنی آنچه که به او تعلّق دارد.‏ به عنوان آفریننده و زندگی‌بخش ما،‏ او حق دارد که در مورد جان و حیات برای ما قوانینی بگذارد.‏ برای مثال،‏ او فرمان داد که انسان نباید جان انسانی دیگر را بگیرد.‏ خدا حیات و خون را مقدّس می‌شمارد و هر که از آن سوءاستفاده کند باید پاسخگو باشد.‏—‏پیدا ۹:‏۵،‏ ۶‏.‏

۵.‏ چه موضوعی را بررسی می‌کنیم و چرا؟‏

۵ در اینجا چند نمونه را بررسی می‌کنیم که چگونه یَهُوَه خدا،‏ طی قرن‌ها همچنان راهنمایی‌های لازم را برای ما فراهم ساخته است.‏ از نظر گذراندن این نمونه‌ها ما را در به گوش گرفتن راهنمایی‌های یَهُوَه خدا مصمم می‌سازد؛‏ راهنمایی‌هایی که ما را به دنیای جدید هدایت می‌کند.‏

قوم جدید،‏ راهنمایی جدید

۶.‏ چرا برای قوم خدا اطاعت از شریعتی که از طریق موسی داده شد ضروری بود،‏ و اسرائیلیان باید چه دیدی به آن می‌داشتند؟‏

۶ در زمان موسی یَهُوَه به قومش در خصوص رفتار و پرستش راهنمایی‌های مشخصی داد.‏ چرا؟‏ شرایط بار دیگر تغییر کرده بود.‏ بیش از دو قرن خاندان یعقوب تحت حکمرانی مصر در سرزمینی زندگی می‌کردند که پرستش نیاکان،‏ استفاده از بت،‏ اعتقادات و اعمال دیگری که خدا را بی‌حرمت می‌ساخت بسیار رواج داشت.‏ زمانی که قوم خدا از تسلّط و استبداد مصر رها شدند،‏ نیاز به راهنمایی‌های جدید داشتند.‏ حال آنان دیگر قومی اسیر نبودند بلکه قومی آزاد بودند تحت قانون یَهُوَه خدا.‏ در برخی کتب مرجع آمده است که واژهٔ عبری‌ای که در فارسی «شریعت» یا «قانون» ترجمه می‌شود با ریشهٔ واژه‌ای که در عبری مفهوم «راهنمایی و هدایت» دارد،‏ مرتبط است.‏ شریعت موسی اسرائیلیان را از اعمال غیراخلاقی و ادیان کاذب قوم‌های اطرافشان حفظ می‌کرد.‏ زمانی که اسرائیلیان راهنمایی‌های خدا را به گوش می‌گرفتند،‏ از برکت یَهُوَه برخوردار می‌شدند و اگر راهنمایی‌های او را نادیده می‌گرفتند عواقب تلخ آن را می‌چشیدند.‏—‏تَثنیه ۲۸:‏۱،‏ ۲،‏ ۱۵ خوانده شود.‏

۷.‏ الف)‏ توضیح دهید که چرا یَهُوَه قومش را راهنمایی می‌کرد.‏ ب)‏ از چه جهت شریعت موسی حافظ اسرائیلیان بود؟‏

۷ به دلیل دیگری نیز راهنمایی‌های جدید نیاز بود.‏ شریعت اسرائیلیان را برای واقعهٔ مهمی که خواست یَهُوَه بود آماده می‌ساخت،‏ یعنی آمدن عیسی مسیح.‏ شریعت بیش از هر زمان روشن ساخت که اسرائیلیان ناکامل  هستند و نیاز به فدیه یعنی قربانی‌ای کامل دارند که گناهان را به صورت کامل بپوشاند.‏ (‏غلا ۳:‏۱۹؛‏ عبر ۱۰:‏۱-‏۱۰‏)‏ افزون بر این،‏ شریعت موجب می‌شد که خاندان و تباری که مسیح از آن زاده می‌شد،‏ حفظ شود و شناخت او را در زمان ظهورش ممکن می‌ساخت.‏ آری،‏ شریعت همچون حافظ یا مراقبی موقتی عمل کرد که مردم را به سوی مسیح هدایت می‌کرد.‏—‏غلا ۳:‏۲۳،‏ ۲۴‏.‏

۸.‏ چرا باید از اصول شریعت موسی بهره گیریم؟‏

۸ ما مسیحیان نیز می‌توانیم از راهنمایی‌هایی که در شریعت برای قوم اسرائیل آمده بود،‏ فایده ببریم.‏ چگونه؟‏ ما باید بایستیم و نگاه کنیم که شریعت بر چه اصولی بنا شده است.‏ هر چند که ما تحت آن شریعت نیستیم،‏ اما می‌توانیم از راهنمایی‌های مفید و قابل‌اعتمادی که در آن برای زندگی روزمره‌مان و پرستش یَهُوَه خدای مقدّسمان آمده است،‏ بهره بریم.‏ یَهُوَه خدا این قوانین را در کتاب مقدّس ثبت کرده است تا ما از آن‌ها آموزش بگیریم،‏ اصول آن هدایتگر ما باشد و قدردان باشیم که عیسی قانونی والاتر از شریعت به ما آموخت.‏ به آنچه عیسی گفت گوش دهید:‏ «شنیده‌اید که گفته شده بود:‏ ‹زنا مکن.‏› اما من به شما می‌گویم هر که به گونه‌ای به زنی چشم بدوزد که شهوت در دلش برانگیخته شود،‏ همان دم در دل خود با او زنا کرده است.‏» پس ما نه تنها باید از عمل زنا بپرهیزیم،‏ بلکه باید هر گونه فکر و میل غیراخلاقی را از خود دور کنیم.‏—‏مت ۵:‏۲۷،‏ ۲۸‏.‏

۹.‏ در چه موقعیت جدیدی راهنمایی‌های الٰهی دیگری لازم بود؟‏

۹ پس از آمدن عیسی به عنوان مسیح،‏ لازم بود که یَهُوَه خدا راهنمایی‌های دیگری بدهد و جزئیات بیشتری از مقصود خود را آشکار سازد.‏ دلیل آن نیز این بود که موقعیت و شرایط جدیدی برقرار شده بود.‏ در سال ۳۳ م.‏ یَهُوَه قوم اسرائیل را مردود شمرد و جماعت مسیحی را قوم خود منظور داشت.‏

هدایت برای قومی جدید

۱۰.‏ چرا قوانین جدیدی به جماعت مسیحی داده شد،‏ و این قوانین با قوانینی که به اسرائیلیان داده شده بود،‏ چه تفاوتی داشت؟‏

۱۰ یَهُوَه خدا شریعت موسی را به یک قوم،‏ یعنی قوم اسرائیل داد تا شیوهٔ زندگی و پرستش را به آنان بیاموزد.‏ طی قرن اول،‏ قوم برگزیدهٔ خدا دیگر قوم اسرائیل نبود،‏ بلکه مردمی از اقوام و پیشینه‌های مختلف بودند.‏ این قوم یا به اصطلاح اسرائیل روحانی،‏ جماعت مسیحی را تشکیل دادند و تحت عهدی جدید قرار گرفتند.‏ یَهُوَه خدا به آنان راهنمایی‌های جدیدی برای زندگی و پرستش داد.‏ به‌راستی که «خدا تبعیض قائل نمی‌شود،‏ بلکه از هر قومی،‏ هر کس از او بترسد و آنچه درست است به جا آورد،‏ مورد قبول اوست.‏» (‏اعما ۱۰:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ شریعت موسی بر سنگ نوشته شد و برای قوم اسرائیل در سرزمین موعود بود.‏ اما «شریعت مسیح» که در کل بر مبنای اصول است بر قلب اسرائیل روحانی نقش بست.‏ «شریعت مسیح» برای مسیحیان در هر کجا که زندگی می‌کردند،‏ قابل اجرا بود.‏—‏غلا ۶:‏۲‏.‏

۱۱.‏ دو فرمان مهم که عیسی به مسیحیان داد کدامند؟‏

۱۱ اسرائیل روحانی از طریق عیسی مسیح فایدهٔ بسیاری از راهنمایی‌های خدا برد.‏ عیسی پیش از بستن عهد جدید،‏ دو فرمان مهم داد.‏ یکی در رابطه با خدمت موعظه بود و دیگری بر اعمال و رفتار پیروان عیسی با یکدیگر تأکید داشت.‏ این فرمان‌ها برای تمامی مسیحیان بود.‏ پس همگی ما باید به آن عمل کنیم،‏ چه امید داشته باشیم تا ابد بر زمین زندگی کنیم،‏ چه در آسمان.‏

۱۲.‏ فعالیت موعظه از چه جهت جدید بود؟‏

۱۲ در اسرائیل باستان مردم قوم‌های دیگر برای خدمت به یَهُوَه باید نزد قوم اسرائیل می‌آمدند.‏ (‏۱پاد ۸:‏۴۱-‏۴۳‏)‏ اما عیسی فرمانی متفاوت داد که در مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰ آمده است.‏ ‏(‏خوانده شود.‏)‏ به شاگردان عیسی  گفته شد نزد همهٔ قوم‌ها بروند.‏ در روز پِنتیکاست ۳۳ م.‏ یَهُوَه نشان داد که می‌خواهد خبر خوش در سراسر زمین موعظه شود.‏ در آن روز حدود ۱۲۰ نفر از جماعت جدید خدا از روح‌القدس قدرت یافتند و به زبان‌های مختلف با یهودیان و غیریهودیانی که به یهودیت گرویده بودند،‏ صحبت کردند.‏ (‏اعما ۲:‏۴-‏۱۱‏)‏ پس از آن،‏ محدودهٔ موعظه توسعه یافت و موعظه به سامریان نیز آغاز شد.‏ سپس در سال ۳۶ م.‏ موعظه گسترش بیشتری یافت و حتی به غیریهودیان نامختون نیز موعظه آغاز شد.‏ موعظه که ابتدا از یهودیان شروع شد،‏ گویی از بِرکه‌ای کوچک آغاز شد و تا اقیانوسِ انسان‌ها گسترش یافت.‏

۱۳،‏ ۱۴.‏ الف)‏ حکم تازه چه امری را در بر می‌گیرد؟‏ ب)‏ از نمونهٔ عیسی چه درسی می‌گیریم؟‏

۱۳ در خصوص رفتار پرستندگان یَهُوَه با یکدیگر نیز قانونی جدید داده شد که عیسی آن را «حکمی تازه» خواند.‏ ‏(‏یوحنا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵ خوانده شود.‏)‏ این فرمان تنها به محبتی که روزانه به یکدیگر نشان می‌دهیم محدود نمی‌شود،‏ بلکه به این معنی است که حتی حاضر باشیم جانمان را برای دیگری بدهیم.‏ این حکم در شریعت موسی قید نشده بود.‏—‏مت ۲۲:‏۳۹؛‏ ۱یو ۳:‏۱۶‏.‏

۱۴ عیسی خود در محبت به شاگردانش بهترین نمونه و ازخودگذشته بود.‏ او چنان محبتی به شاگردانش داشت که حاضر شد جانش را برای آنان بدهد.‏ عیسی از پیروانش از جمله ما،‏ می‌خواهد که چنین محبتی به یکدیگر داشته باشیم.‏ پس باید حاضر باشیم که سختی‌ها را تحمّل کنیم و حتی جانمان را برای برادران و خواهرانمان فدا کنیم.‏—‏۱تسا ۲:‏۸‏.‏

هدایت برای دنیای مدرن امروز و پس از آن

۱۵،‏ ۱۶.‏ اکنون ما با چه وضعیت جدیدی روبرو هستیم،‏ و خدا چگونه ما را هدایت می‌کند؟‏

۱۵ عیسی «غلام امین و دانا» را منصوب کرد تا به موقع به پیروانش خوراک روحانی رساند.‏ (‏مت ۲۴:‏۴۵-‏۴۷‏)‏ این تغذیهٔ روحانی شامل راهنمایی‌های مهمی نیز می‌شود که در صورت تغییر وضعیت قوم خدا،‏ به آن نیاز دارند.‏ از چه جهت وضعیت ما تغییر کرده است؟‏

۱۶ ما در دورانی زندگی می‌کنیم که کتاب مقدّس آن را «روزهای آخر» نامیده است و به مصیبتی منتهی می‌شود که پیش از آن واقع نشده است.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۱؛‏ مرق ۱۳:‏۱۹‏)‏ افزون بر این،‏ شیطان و دیوهایش نیز از آسمان بیرون افکنده شده‌اند و اِعمال قدرتشان به اطراف زمین محدود شده و سبب درد و رنج فراوان برای انسان‌ها شده است.‏ (‏مکا ۱۲:‏۹،‏ ۱۲‏)‏ همچنین ما وظیفه داریم هر چه بیشتر به مردم سراسر دنیا به زبان‌های بیشتری موعظه کنیم،‏ موعظه‌ای که در تاریخ بی‌سابقه است.‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ نسبت به راهنمایی‌هایی که به ما داده می‌شود چه واکنشی باید داشته باشیم؟‏

۱۷ سازمان یَهُوَه ابزارهایی برای موعظه در اختیار ما گذاشته است که باید از آن‌ها بهره گیریم.‏ آیا شما چنین می‌کنید؟‏ آیا به راهنمایی‌هایی که در جلسات داده می‌شود تا از این ابزارها به طریقی مؤثر استفاده کنیم،‏ توجه می‌کنید؟‏ آیا این راهنمایی‌ها را راهنمایی‌هایی از طرف یَهُوَه خدا می‌دانید؟‏

۱۸ برای این که همچنان از برکت یَهُوَه برخوردار شویم باید به تمامی راهنمایی‌هایی که از طریق جماعت مسیحی داده می‌شود توجه کنیم.‏ اگر اکنون روحیه‌ای مطیع در خود به وجود آوریم،‏ می‌آموزیم که طی «مصیبت عظیم» زمانی که تمامی دنیای شریر شیطان نابود می‌شود نیز راهنمایی‌ها را به گوش گیریم.‏ (‏مت ۲۴:‏۲۱‏)‏ پس از آن برای زندگی در دنیای جدیدی رها از نفوذ شیطان،‏ نیاز به راهنمایی‌های جدید خواهیم داشت.‏

در بهشت روی زمین دفترهایی باز می‌شود که شامل راهنمایی برای زندگی در دنیای جدید است (‏بندهای ۱۹،‏ ۲۰ ملاحظه شود)‏

۱۹،‏ ۲۰.‏ چه دفترهایی باز خواهد شد و انسان‌ها از آن چه بهره‌ای خواهند برد؟‏

 ۱۹ در زمان موسی قوم اسرائیل نیاز به راهنمایی‌های جدید داشت.‏ پس از آن،‏ جماعت مسیحی باید از «شریعت مسیح» اطاعت می‌کرد.‏ همان گونه که کتاب مقدّس می‌گوید در دنیای جدید نیز دفترها یا طومارهای جدید باز می‌شود که برای زندگی راهنمای انسان‌ها خواهد بود.‏ ‏(‏مکاشفه ۲۰:‏۱۲ خوانده شود.‏)‏ به احتمال قوی در این دفترها توضیح داده خواهد شد که یَهُوَه خدا از انسان‌ها چه انتظار دارد.‏ با مطالعهٔ آن‌ها تمامی انسان‌ها از جمله آنان که رستاخیز می‌یابند،‏ از خواست خدا آگاه خواهند شد.‏ به حتم این دفترها ما را با طرز فکر یَهُوَه خدایمان بهتر آشنا خواهد کرد.‏ در آن زمان ساکنان زمین درک بهتری از کتاب مقدّس خواهند داشت و در کنار آنچه در دفترهای جدید آشکار شده است،‏ هر یک بر آن می‌شود که با هم‌ایمان خود رفتاری محبت‌آمیز،‏ همراه با حرمت و احترام داشته باشد.‏ (‏اشع ۲۶:‏۹‏)‏ به‌راستی در آن زمان،‏ ساکنان زمین تحت هدایت پادشاهمان،‏ عیسی مسیح از چه برنامهٔ آموزشی‌ای بهره‌مند خواهند شد!‏

۲۰ زندگی ابدی در انتظار آنانی خواهد بود که «آنچه در دفترها» نوشته شده است را به گوش گیرند.‏ آنان که در آزمایش نهایی به خدا وفادار می‌مانند نامشان برای همیشه در «دفتر حیات» نوشته خواهد شد.‏ نام هر یک از ما می‌تواند در آن دفتر نوشته شود.‏ پس اگر بایستیم و کلام خدا را بخوانیم،‏ دقیق نگاه کنیم که مفهوم آن را دریابیم و به راهنمایی‌هایی که اکنون به ما داده می‌شود گوش دهیم،‏ می‌توانیم از مصیبت عظیم رهایی یابیم و تا ابد در مورد شخصیت یَهُوَه خدای مهربان و حکیم‌مان بیاموزیم.‏—‏جا ۳:‏۱۱؛‏ روم ۱۱:‏۳۳‏.‏