به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  مارس ۲۰۱۶

جوانان،‏ چگونه می‌توانید خود را برای تعمید آماده کنید؟‏

جوانان،‏ چگونه می‌توانید خود را برای تعمید آماده کنید؟‏

‏«آرزویم،‏ ای خدایم،‏ انجام ارادهٔ توست.‏»—‏مزمور ۴۰:‏۸‏.‏

سرودهای:‏ ۵۱،‏ ۵۸

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ توضیح دهید که چرا تعمید قدمی جدّی است.‏ ب)‏ پیش از تعمید باید از چه امری اطمینان داشت،‏ و چرا؟‏

آیا تو نیز یکی از نوجوانانی هستی که در فکر تعمید است؟‏ اگر چنین است،‏ آنچه قصد انجامش را داری بزرگ‌ترین افتخار زندگی یک انسان است.‏ همان طور که در مقالهٔ پیش اشاره شد،‏ تعمید قدمی جدّی است.‏ تعمید نشانهٔ وقف توست،‏ نشانهٔ عهد خالصانه‌ای که با یَهُوَه خدا می‌بندی که تا ابد در زندگی‌ات خواست او را بر هر چیز دیگر ارجحیت دهی.‏ مسلّم است که تنها زمانی می‌توانی تعمید بگیری که کفایت گرفتن چنین تصمیمی را داشته باشی،‏ همچنین خواست قلبی‌ات باشد و مفهوم وقف را درک کرده باشی.‏

۲ حال اگر اطمینان نداشته باشی که آیا برای تعمید آمادگی داری،‏ چطور؟‏ یا شاید خودت می‌خواهی تعمید بگیری اما والدینت بر این عقیده‌اند که باید منتظر بمانی تا تجربیات بیشتری در زندگی مسیحی کسب کنی.‏ در هر صورت،‏ دلسرد نشو،‏ بلکه از این فرصت بهره بگیر تا پیشرفت کنی و بتوانی تعمید بگیری.‏ برای این منظور توجه کن که چگونه در سه زمینهٔ زیر می‌توانی اهدافی برای خود قرار دهی.‏ این سه زمینه عبارتند از:‏ ۱)‏ اطمینان به اعتقادت.‏ ۲)‏ اعمالت.‏ ۳)‏ قدردانی‌ات.‏

 اطمینان تو

۳،‏ ۴.‏ جوانان از نمونهٔ تیموتائوس چه درسی می‌گیرند؟‏

۳ بر این پرسش‌ها تأمّل کن:‏ ‹چرا به وجود خدا اعتقاد دارم؟‏ چرا معتقدم کتاب مقدّس کلام الهامی خداست؟‏ چرا زندگی مطابق معیارهای خدا را بر سبک زندگی این دنیا برتر می‌دانم؟‏› تصوّر نکن که تأمّل بر این پرسش‌ها شک در دلت می‌کارد،‏ بلکه به تو یاری می‌کند که به توصیهٔ پولُس رسول عمل کنی که می‌گوید:‏ «تا برای شما ثابت شود که خواست نیکو،‏ مقبول و کامل خدا چیست.‏» (‏روم ۱۲:‏۲‏،‏ پاورقی)‏ چرا مسیحیان روم نیاز به این توصیه داشتند و باید از آنچه پذیرفته بودند اطمینان می‌یافتند و آن را برای خود ثابت می‌کردند؟‏

۴ به نمونه‌ای از کتاب مقدّس توجه کنید.‏ تیموتائوس نوشته‌های مقدّس را خوب می‌شناخت.‏ مادر و مادربزرگش از «طفولیت» به او آموزش داده بودند.‏ با این همه پولُس او را چنین ترغیب کرد:‏ «آنچه از دیگران آموختی و با دلیل و برهان به آن متقاعد شدی،‏ دنبال کن.‏» (‏۲تیمو ۳:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ در کتابی مرجع آمده است که در زبان اصلی واژه‌ای که در اینجا «متقاعد شدن» ترجمه شده است،‏ به مفهوم «اطمینان یافتن از حقیقت چیزی» است.‏ تیموتائوس اطمینان داشت که حقیقت را یافته است.‏ او صرفاً به دلیل گفته‌های مادر یا مادربزرگش حقیقت را نپذیرفت،‏ بلکه با دلیل و برهان خود را متقاعد ساخت و آن را دنبال کرد.‏—‏رومیان ۱۲:‏۱ خوانده شود.‏

۵،‏ ۶.‏ چرا اهمیت دارد که هر چه زودتر استفاده از «قدرت استدلال» را بیاموزی؟‏

۵ تو چطور؟‏ اگر مدت‌هاست که با تعالیم کتاب مقدّس آشنا شده‌ای،‏ می‌توانی بررسی بیشتر و دقیق‌تر دلایل اعتقاداتت را هدف خود سازی.‏ این کار اطمینانت را به آن‌ها قوّت می‌بخشد و مانع می‌شود که فشار اطرافیان،‏ تبلیغات این دنیا یا حتی احساسات خودت،‏ تو را به این سو و آن سو بکشاند.‏

۶ اگر هر چه زودتر بیاموزی که از «قدرت استدلال» خود استفاده کنی آماده خواهی بود که پاسخ‌های منطقی به پرسش‌های همسن‌وسال‌هایت بدهی،‏ برای مثال زمانی که می‌گویند:‏ ‹چرا به وجود خدا معتقدی؟‏ چرا خدایی مهربان اجازه داده است بدی وجود داشته باشد؟‏ چگونه ممکن است که خدا همیشه وجود داشته باشد؟‏› اگر خود را از پیش آماده کرده باشی،‏ چنین پرسش‌هایی ایمانت را ضعیف نمی‌کند،‏ بلکه بر آن می‌شوی که مطالعهٔ شخصی‌ات را بیشتر کنی.‏

۷-‏۹.‏ توضیح دهید که چگونه می‌توانید از مجموعه‌ای کمک آموزشی در وب‌سایت برای تقویت اعتقاداتتان بهره گیرید؟‏

۷ با مطالعهٔ مستمر کتاب مقدّس می‌توانی پاسخ پرسش‌هایت را بیابی و شک و تردیدها را حل کنی و اطمینان به اعتقاداتت را قوّت بخشی.‏ (‏اعما ۱۷:‏۱۱‏)‏ برای این منظور ابزارهای بسیاری در اختیار داری.‏ بسیاری از بررسی بروشور «منشأ حیات—‏ پنج سؤال قابل تأمل»‏ ‏[۱]‏ و کتاب آفریدگاری وجود دارد که به ما اهمیت بدهد؟‏ فایده برده‌اند.‏ در بخشی از وب‌سایت jw.org مطالبی کمک آموزشی به صورت مجموعه‌ای طراحی شده است تا اعتقادات خود را در خصوص موضوعات کتاب مقدّس تقویت کنی.‏ بسیاری از نوجوانان از این بخش بهره برده‌اند.‏ ‏[۲]‏

۸ تو با تعالیم کتاب مقدّس آشنایی،‏ پس شاید بتوانی خیلی سریع به پرسش‌هایی که در این مجموعهٔ کمک آموزشی آمده است پاسخ دهی.‏ اما آیا از درستی پاسخ‌هایت اطمینان داری؟‏ این برگه‌های کمک آموزشی طراحی شده تا بر مبنای آیات استدلال کنی و نظرت را در مورد آن‌ها بنویسی.‏ با استدلال و نوشتن پاسخ‌ها می‌آموزی که چگونه اعتقاداتت را برای دیگران توضیح دهی.‏ این بخش در وب‌سایت اطمینان بسیاری از جوانان را به اعتقاداتشان تقویت کرده است.‏ اگر به این ابزار مفید دسترسی داری  می‌توانی بررسی این مجموعه را در برنامهٔ مطالعهٔ شخصی‌ات بگذاری.‏

۹ با اطمینان یافتن از اعتقاداتت قدمی بزرگ در راه تعمید برمی‌داری.‏ خواهری نوجوان می‌گوید:‏ «پیش از این که برای تعمید تصمیم بگیرم،‏ کتاب مقدّس را مطالعه کردم و متوجه شدم که این دینِ حقیقی است.‏ هر روز که می‌گذرد،‏ اطمینانم به این امر قوی‌تر می‌شود.‏»‏

اعمال تو

۱۰.‏ چرا منطقی است که اعمال فرد مسیحی تعمیدیافته هماهنگ با ایمانش باشد؟‏

۱۰ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «ایمان به تنهایی و بدون عمل مرده است.‏» (‏یعقو ۲:‏۱۷‏)‏ کسی که به اعتقاداتش اطمینان کامل داشته باشد،‏ قاعدتاً اعمالش نیز گویای آن خواهد بود.‏ منظور چه اعمالی است؟‏ کتاب مقدّس از رفتار مقدّس و اعمالی که نشانگر وقف شخص است صحبت می‌کند.‏—‏۲پِطرُس ۳:‏۱۱ خوانده شود.‏

۱۱.‏ مفهوم رفتاری مقدّس را توضیح دهید.‏

۱۱ برای داشتن رفتاری مقدّس باید از نظر اخلاقی پاک بود.‏ رفتار تو چگونه است؟‏ برای مثال به شش ماه گذشته فکر کن.‏ آیا اعمالت نشانگر این بوده است که «قدرت تشخیص» تو پرورش یافته و خوب را از بد تشخیص می‌دهی؟‏ (‏عبر ۵:‏۱۴‏)‏ آیا موقعیتی خاص را به خاطر داری که با وسوسه یا فشار اطرافیان مقابله کرده باشی؟‏ آیا رفتارت در مدرسه برای دیگران نمونه بوده است؟‏ در محیط مدرسه به یَهُوَه وفادار می‌مانی یا برای این که مورد تمسخر و آزار قرار نگیری همرنگ همکلاسی‌هایت می‌شوی؟‏ (‏۱پطر ۴:‏۳،‏ ۴‏)‏ مسلّم است که هیچ کس کامل نیست.‏ حتی شاید برای کسانی که سال‌ها یَهُوَه را خدمت کرده‌اند نیز گاه دفاع از ایمانشان در حضور جمع دشوار باشد.‏ اما،‏ کسی که خود را به یَهُوَه خدا وقف کرده است افتخار می‌کند که شاهد یَهُوَه است و رفتار پاکش نیز حاکی از این امر است.‏

۱۲.‏ برخی اعمالی که نشانگر وقف است کدامند و چه دیدی به آن‌ها باید داشت؟‏

۱۲ منظور از اعمالی که نشانگر وقف است،‏ چیست؟‏ این اعمال شامل فعالیت‌های تو در جماعت همچون شرکت در جلسات و خدمت موعظه است.‏ همچنین دیگر فعالیت‌های مسیحی را نیز شامل می‌شود که از چشم دیگران به دور است،‏ همچون دعاهای تو در خلوت و مطالعهٔ شخصی‌ات.‏ کسی که زندگی خود را به یَهُوَه خدا وقف کرده است،‏ این فعالیت‌ها را باری در زندگی‌اش نمی‌داند،‏ بلکه روحیه‌ای همچون داوود پادشاه دارد که گفت:‏ «آرزویم،‏ ای خدایم،‏ انجام ارادهٔ توست؛‏ شریعت تو در دل من است.‏»—‏مز ۴۰:‏۸‏.‏

۱۳،‏ ۱۴.‏ انجام چه کاری می‌تواند به تو کمک کند که اعمالی نشانگر وقفت انجام دهی،‏ و چگونه برخی جوانان از آن بهره گرفته‌اند؟‏

۱۳ برای این که بتوانی اهدافی برای خود قرار دهی،‏ در صفحات ۳۰۸ و ۳۰۹ از کتاب «‏پرسش‌های جوانان—‏پاسخ‌های مفید،‏ جلد دوم‏»‏ ‏[۱]‏ فعالیتی آمده است که می‌توانی روی آن کار کنی.‏ در آنجا از تو خواسته می‌شود پرسش‌هایی را پاسخ دهی،‏ پرسش‌هایی همچون،‏ «دعاهایت را تا چه حد مشخص بیان می‌کنی و دعاهایت تا چه حد نشانگر محبت تو به یَهُوَه است؟‏ در مطالعهٔ شخصی‌ات روی چه مطالبی تحقیق می‌کنی؟‏ آیا حتی اگر والدینت به موعظه نروند،‏ به موعظه می‌روی؟‏» در آن صفحات،‏ جای خالی گذاشته شده است که اهداف خود را در خصوص دعا،‏ مطالعهٔ شخصی و خدمت موعظه یادداشت کنی.‏

۱۴ بسیاری از نوجوانان و جوانانی که در فکر تعمید بوده‌اند از این کار بهره برده‌اند.‏ تیلدا،‏ خواهری جوان می‌گوید:‏ «من از این نشریه برای گذاشتن هدف استفاده کردم.‏ یکی پس از دیگری به اهدافم رسیدم و یک سال بعد برای تعمید آماده بودم.‏» برادری جوان به نام پاتریک نیز تجربه‌ای مشابه داشت.‏ او می‌گوید:‏ «من اهدافم را  می‌دانستم.‏ اما یادداشت آن‌ها باعث شد برای رسیدن به آن‌ها سخت‌تر تلاش کنم.‏»‏

آیا حتی اگر والدینت از خدمت یَهُوَه دست بکشند،‏ تو ادامه می‌دهی؟‏ (‏بند ۱۵ ملاحظه شود)‏

۱۵.‏ توضیح دهید که چرا وقف باید تصمیمی شخصی باشد.‏

۱۵ یکی از پرسش‌های این فعالیت چنین است:‏ «آیا حتی اگر والدین و دوستانت از پرستش یَهُوَه دست بکشند،‏ تو او را خدمت می‌کنی؟‏» به یاد داشته باش که به عنوان مسیحی‌ای وقف‌شده و تعمیدگرفته،‏ تو خود از رابطه‌ای شخصی با یَهُوَه خدا برخورداری.‏ پس،‏ آنچه تو برای یَهُوَه انجام می‌دهی نباید وابسته به دیگران حتی والدینت باشد.‏ پیش گرفتن رفتاری مقدّس و انجام اعمالی که نشانگر وقف توست،‏ بیانگر این امر است که اطمینان داری حقیقت را یافته‌ای و می‌خواهی که معیارهای خدا را دنبال کنی.‏ به این ترتیب،‏ خیلی زود واجد شرایط تعمید می‌شوی.‏

قدردانی تو

۱۶،‏ ۱۷.‏ الف)‏ چه چیز باید شخص را برانگیزد که مسیحی شود؟‏ ب)‏ با مثالی قدردانی از بهای رهایی را توضیح دهید.‏

۱۶ مردی که از شریعت موسی آگاهی بسیار داشت از عیسی پرسید:‏ «بزرگ‌ترین حکم در شریعت کدام است؟‏» عیسی به او گفت:‏ «یَهُوَه خدای خود را با تمامی دل،‏ تمامی جان و تمامی ذهن خود دوست بدار.‏» (‏مت ۲۲:‏۳۵-‏۳۷‏)‏ این گفتهٔ عیسی اشاره به این امر دارد که محبت به خدا باید دلیل اصلی تعمید شخص و مسیحی شدن او باشد.‏ بهترین راه قوّت بخشیدن به محبتت به یَهُوَه خدا،‏ تعمّق بر بزرگ‌ترین هدیه‌ای است که او به ما بخشیده است.‏ این هدیه بهای رهایی‌ای است که او از طریق پسرش عیسی مسیح برایمان فراهم کرد.‏ ‏(‏۲قُرِنتیان ۵:‏۱۴،‏ ۱۵؛‏ ۱یوحنا ۴:‏۹،‏ ۱۹ خوانده شود.‏)‏ تأمّل بر بهای رهایی و مفهوم آن،‏ تو را به ابراز قدردانی از این هدیهٔ پرارزش برمی‌انگیزد.‏

۱۷ قدردانی از بهای رهایی را می‌توان با تشبیهی بیان کرد.‏ فرض کن در شرف غرق شدن هستی و کسی به کمک تو می‌شتابد.‏ آیا پس از چنین تجربه‌ای خود را خشک می‌کنی،‏ به خانه می‌روی و آنچه بر تو گذشته است،‏ فراموش می‌کنی؟‏ بی‌شک چنین نیست.‏ تو خود را مدیون نجات‌دهندهٔ خود می‌دانی.‏ در واقع،‏ زندگی‌ات را مدیون او هستی.‏ ما به یَهُوَه خدا و عیسی مسیح بسیار بیش از این‌ها مدیونیم.‏ می‌توان گفت،‏ بدون بهای رهایی هر یک از ما غرق در گناه و مرگ بودیم.‏ اما این عمل محبت‌آمیز،‏ چشم‌اندازی بی‌نظیر را برایمان فراهم کرده است،‏ این که تا ابد بر بهشت روی زمین زندگی کنیم.‏

۱۸،‏ ۱۹.‏ الف)‏ چرا نباید از این که به یَهُوَه تعلّق داشته باشی ترسی به دل راه دهی؟‏ ب)‏ چگونه خدمت به یَهُوَه زندگی تو را بهبود می‌بخشد؟‏

۱۸ آیا از آنچه یَهُوَه برای تو کرده است قدردانی؟‏ پس بجاست که خود را به او وقف کنی و تعمید بگیری.‏  به یاد داشته باش،‏ با وقف خود به یَهُوَه،‏ خالصانه قول می‌دهی که قطع‌نظر از هر چه که پیش آید،‏ تا ابد خواست او را انجام دهی.‏ آیا باید از بستن چنین تعهدی ترسی به دل راه دهی؟‏ به هیچ وجه!‏ به یاد داشته باش که یَهُوَه بهترین را برای تو می‌خواهد و «به کسانی که از صمیم دل او را می‌جویند،‏ پاداش می‌دهد.‏» (‏عبر ۱۱:‏۶‏)‏ با وقف به یَهُوَه و تعمید،‏ زندگی تو بدتر نمی‌شود،‏ بلکه خدمت به یَهُوَه زندگی‌ات را بهتر می‌کند.‏ برادری که ۲۴ سال دارد و در سن پایین تعمید گرفته است،‏ می‌گوید:‏ «شاید اگر سنم بیشتر بود،‏ درک عمیق‌تری داشتم،‏ اما این که خود را به یَهُوَه خدا وقف کردم مرا از این که در پی اهداف دنیایی بروم،‏ حفظ کرد.‏»‏

۱۹ یَهُوَه بهترین‌ها را برای تو می‌خواهد اما توجه شیطان به تو تنها از روی خودخواهی است.‏ دنباله‌روی از او عاقبت خوشی ندارد.‏ آیا انتظار دیگری هم می‌توان داشت؟‏ شیطان خود عاقبت خوشی ندارد،‏ امیدی برای آینده ندارد،‏ پس چگونه می‌تواند به تو چیزی عرضه کند که خود از آن بی‌بهره است؟‏ شیطان تنها می‌تواند آنچه در انتظار اوست به تو بدهد؛‏ آینده‌ای سیاه و تاریک.‏—‏مکا ۲۰:‏۱۰‏.‏

 ۲۰.‏ برای این که جوانی بتواند در راه وقف و تعمید قدم بردارد،‏ چه باید بکند؟‏ (‏کادر «‏ توصیه‌هایی برای رشد روحانی‏» ملاحظه شود.‏)‏

۲۰ واضح است که وقف زندگی خود به یَهُوَه خدا تصمیمی درست و عاقلانه است.‏ آیا تو آمادگی برداشتن این قدم مهم را داری؟‏ اگر چنین است،‏ آن را به تعویق نینداز.‏ اگر به وقت بیشتر نیاز داری به توصیه‌هایی که در این مقاله آمده است توجه کن تا پیشرفت کنی.‏ پولُس رسول به جماعت فیلیپی گفت:‏ «بیایید تا هر جا که پیش رفته‌ایم،‏ به نحوی مرتب در همان راه گام برداریم.‏» (‏فیلیپ ۳:‏۱۶‏)‏ اگر این توصیه‌ها را به کار بندی،‏ خیلی زود بر آن می‌شوی که خود را به یَهُوَه خدا وقف کنی و تعمید بگیری.‏

^ ^ ‏[۱] ‏(‏بند ۷،‏ ۱۳)‏ مأخذ انگلیسی.‏

^ ‏[۲] ‏(‏بند ۷)‏ این بخش به زبان فارسی موجود نیست اما به بسیاری از زبان‌ها در دسترس است.‏ برای نمونه این مجموعه را می‌توانید در سایت jw.org/en با مراجعه به آدرس زیر بیابید.‏

<BIBLE TEACHINGS<TEENAGERS

‏(‏STUDY GUIDES)‏ ?WHAT DOES THE BIBLE REALLY TEACH

^ بند 51 مأخذ انگلیسی.‏

^ بند 57 مأخذ انگلیسی.‏