مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

هر یک از ما می‌تواند اتحاد مسیحی‌مان را قوّت بخشد

هر یک از ما می‌تواند اتحاد مسیحی‌مان را قوّت بخشد

‏«از طریق او،‏ تمام اعضای بدن،‏ با مفاصل نگاه‌دارندهٔ خود،‏ با هماهنگی به هم می‌پیوندند و با یکدیگر همکاری می‌کنند.‏»—‏اِفِسُسیان ۴:‏۱۶‏.‏

سرودهای:‏ ۵۳،‏ ۱۰۷

۱.‏ از همان ابتدا برای انجام مقصود خدا چه چیز وجود داشته است؟‏

از ابتدای آفرینش اتحاد و همکاری وجود داشته است.‏ در کتاب مقدّس اولین مخلوق خدا یا پسر او،‏ مظهر حکمت خوانده شده است که با او همکاری کرد و «همچون معماری» در کنار یَهُوَه خدا بوده است.‏ (‏امث ۸:‏۳۰‏)‏ خادمان خدا در فعالیت‌هایشان با یکدیگر همکاری می‌کردند؛‏ برای نمونه نوح هنگام بنای کشتی.‏ بعدها قوم خدا در سفرشان در بیابان خیمهٔ عبادت را با یکدیگر برمی‌افراشتند،‏ باز می‌کردند و از جایی به جای دیگر حمل می‌کردند.‏ در معبد خدا پرستندگان یَهُوَه برای جلال او با یکدیگر موسیقی می‌نواختند و سرودها را به صورتی موزون می‌خواندند.‏ قوم خدا تنها با همکاری با یکدیگر می‌توانستند این فعالیت‌ها را به انجام رسانند.‏—‏پیدا ۶:‏۱۴-‏۱۶،‏ ۲۲؛‏ اعد ۴:‏۴-‏۳۲؛‏ ۱توا ۲۵:‏۱-‏۸‏.‏

۲.‏ الف)‏ در جماعت مسیحی قرن اول چه نکته‌ای قابل توجه بود؟‏ ب)‏ در این مقاله چه موضوعاتی بررسی می‌شود؟‏

۲ جماعت مسیحی قرن اول نیز با یکدیگر همکاری می‌کردند.‏ پولُس رسول توضیح داد که هر چند آن مسیحیان مسح‌شده هر یک توانایی‌های گوناگون و مسئولیت‌های متفاوت داشتند،‏ با یکدیگر متحد بودند و از پیشوای خود عیسی  مسیح پیروی می‌کردند.‏ پولُس نقش آنان را به اعضای مختلف «یک بدن» تشبیه کرد که همه با یکدیگر همکاری می‌کنند.‏ ‏(‏۱قُرِنتیان ۱۲:‏۴-‏۶،‏ ۱۲ خوانده شود.‏)‏ امروزه چگونه است؟‏ ما چگونه می‌توانیم در موعظهٔ خبر خوش،‏ در جماعت و در خانواده با یکدیگر همکاری کنیم و متحد بمانیم؟‏ در این مقاله به بررسی این امر می‌پردازیم.‏

همکاری در موعظه

۳.‏ یوحنای رسول چه رؤیایی دریافت کرد؟‏

۳ در اواخر قرن اول یوحنای رسول رؤیایی دید.‏ او هفت فرشته را دید که هر یک بر شیپوری می‌دمیدند.‏ زمانی که فرشتهٔ پنجم در شیپور خود دمید،‏ یوحنا «ستاره‌ای را» دید که از آسمان به زمین افتاد.‏ آن ستاره کلیدی در دست داشت که چاه بی‌انتها را گشود.‏ دودی همچون دود کوره‌ای بزرگ برخاست و از میان آن ملخ‌هایی به زمین آمدند.‏ آن ملخ‌ها به گیاهان زمین آسیبی نرساندند،‏ بلکه به این ملخ‌ها گفته شد که «به مردمانی آسیب رسانند که مُهر خدا را بر پیشانی خود ندارند.‏» (‏مکا ۹:‏۱-‏۴‏)‏ بی‌گمان یوحنا می‌دانست که حملهٔ ملخ‌ها تا چه حد مخرّب است.‏ در زمان موسی نیز ملخ‌ها به مصر حمله کرده بودند.‏ (‏خرو ۱۰:‏۱۲-‏۱۵‏)‏ ملخ‌هایی که یوحنا در این رؤیا دید مظهر مسیحیان مسح‌شده‌اند که پیام پرقدرت داوری خدا را اعلام می‌کنند.‏ اکنون میلیون‌ها نفر که امید زندگی بر زمین را دارند به آنان پیوسته‌اند و متحد در فعالیت موعظه مشغولند.‏ این فعالیت به بسیاری یاری رسانده است که ادیان کاذب را ترک کنند و از تسلّط دنیای شیطان آزاد شوند.‏

۴.‏ قوم خدا چه وظیفه‌ای بر عهده دارند و تنها در چه صورت می‌توانند آن را به انجام رسانند؟‏

۴ ما شاهدان یَهُوَه باید در سراسر زمین «خبر خوشِ پادشاهی» را پیش از پایان این نظام موعظه کنیم،‏ این کاری عظیم است.‏ (‏مت ۲۴:‏۱۴؛‏ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ باید «هر که تشنه است» دعوت کنیم تا «به‌رایگان از آب حیات بنوشد،‏» یعنی تعالیم کتاب مقدّس را به هر که خواهان درک آن است بیاموزیم.‏ (‏مکا ۲۲:‏۱۷‏)‏ تنها اگر ‹با هماهنگی به هم بپیوندیم› و در جماعت با یکدیگر همکاری کنیم،‏ می‌توانیم این وظیفه را به انجام رسانیم.‏—‏افس ۴:‏۱۶‏.‏

۵،‏ ۶.‏ در موعظهٔ خبر خوش،‏ چگونه متحد عمل می‌کنیم؟‏

۵ برای این که بتوانیم خبر خوش پادشاهی خدا را تا آنجا که ممکن است به افراد بیشتری موعظه کنیم،‏ باید خدمت موعظه را به صورتی سازماندهی‌شده انجام دهیم.‏ برای این منظور در جماعات سراسر دنیا راهنمایی‌های لازم داده می‌شود.‏ ما در جلسات خدمت موعظه گرد هم می‌آییم،‏ سپس برای اعلام پیام پادشاهی نزد انسان‌ها می‌رویم.‏ با سخنانمان و از طریق میلیون‌ها نسخه نشریاتی که بر مبنای کتاب مقدّس تهیه شده است،‏ پیام را پخش می‌کنیم.‏ گاه فعالیت‌های ویژه‌ای برای خدمت موعظه در نظر گرفته می‌شود.‏ آیا تلاش می‌کنیم که هماهنگ با راهنمایی‌هایی که داده می‌شود،‏ آن را انجام دهیم؟‏ اگر چنین کنیم متحد با میلیون‌ها نفر یک پیام را موعظه می‌کنیم.‏ همچنین به این ترتیب با فرشته‌ای که در دل آسمان پرواز می‌کند و در مکاشفه ۱۴:‏۶ آمده است،‏ همکاری می‌کنیم؛‏ فرشته‌ای که برای موعظهٔ خبر خوش به قوم خدا یاری می‌کند.‏

۶ دیدن گزارش سالانهٔ فعالیت موعظهٔ جهانی که هر ساله در دسترسمان قرار می‌گیرد،‏ بسیار شادی‌بخش است.‏ به اتحاد جهانی‌مان فکر کنید،‏ زمانی که مردم را برای کنگره‌های ناحیه‌ای،‏ کنگره‌های ویژهٔ ناحیه‌ای و بین‌المللی دعوت می‌کنیم.‏ در این گردهمایی‌ها همهٔ ما از اطلاعاتی یکسان برخوردار می‌شویم،‏ سخنرانی‌ها و نمایش‌هایی تشویق‌کننده‌ا اجرا می‌شود و ترغیب می‌شویم که با تمام وجود یَهُوَه خدا را خدمت کنیم.‏  شرکت در مراسم بزرگداشت مرگ عیسی نیز ما را متحد می‌سازد،‏ هرساله پس از غروب آفتاب،‏ در ۱۴ نیسان گردهم می‌آییم و با حضور در آن مراسم از فرمان عیسی اطاعت می‌کنیم و قدردانی‌مان را از لطف بی‌کران یَهُوَه ابراز می‌کنیم.‏ (‏۱قر ۱۱:‏۲۳-‏۲۶‏)‏ چند هفته پیش از مراسم یادبود تا حد امکان می‌کوشیم در محدودهٔ موعظهٔ جماعتمان مردم را دعوت کنیم که به همراه ما در این مراسم مهم شرکت کنند.‏

۷.‏ همکاری با یکدیگر ما را قادر به چه کاری می‌سازد؟‏

۷ یک ملخ به تنهایی قدرتی ندارد،‏ مشابهاً ما نیز به تنهایی نمی‌توانیم به همهٔ مردم موعظه کنیم.‏ همکاری با یکدیگر است که ما را قادر می‌سازد توجه میلیون‌ها انسان را به یَهُوَه خدا جلب کنیم؛‏ او که شایستهٔ پرستش و جلال است.‏ البته،‏ تنها همکاری در خدمت موعظه نیست که قوم خدا را متحد می‌سازد.‏

همکاری در جماعت

۸،‏ ۹.‏ الف)‏ پولُس برای نشان دادن اهمیت اتحاد در جماعت از چه تشبیهی استفاده کرد؟‏ ب)‏ ما چگونه می‌توانیم در جماعت همکاری کنیم؟‏

۸ پولُس در نامه‌اش به جماعت اِفِسُس به سازماندهی جماعت و نیاز آنان به این که باید از هر لحاظ رشد کنند،‏ اشاره کرد.‏ ‏(‏اِفِسُسیان ۴:‏۱۵،‏ ۱۶ خوانده شود.‏)‏ چه چیز به هر یک از ما کمک می‌کند که در جهت رسیدن به این هدف پیش رویم؟‏ پولُس با استفاده از تشبیه بدن انسان،‏ به اتحاد جماعت تحت رهبری عیسی مسیح به عنوان سر جماعت تأکید کرد.‏ پولُس رسول اشاره کرد که اعضای بدن از طریق «مفاصل نگاه‌دارندهٔ خود،‏ با هماهنگی به هم می‌پیوندند و با یکدیگر همکاری می‌کنند.‏» چگونه هر یک از ما چه پیر چه جوان،‏ چه پربنیه و چه کم‌بنیه،‏ می‌تواند سهم خود را در اتحاد جماعت و وضعیت روحانی آن ایفا کند؟‏

۹ عیسی پیران را برای راهنمایی جماعت تعیین کرده است،‏ همچنین از ما می‌خواهد که آنان را حرمت نهیم و از آنان اطاعت کنیم.‏ (‏عبر ۱۳:‏۷،‏ ۱۷‏)‏ شاید این کار همیشه برای ما آسان نباشد.‏ اما می‌توانیم از یَهُوَه خدا کمک بخواهیم.‏ روح مقدّس او می‌تواند به ما کمک کند که با جان و دل از ترتیبات جماعت پشتیبانی کنیم.‏ همچنین اگر گاه به گوش گرفتن راهنمایی‌ها برایمان دشوار است،‏ بجاست بر این امر تأمّل کنیم که همکاری متواضعانهٔ ما تا چه حد در اتحاد جماعت مؤثر است.‏ به علاوه،‏ همکاری بر محبتمان به یکدیگر می‌افزاید.‏

۱۰.‏ خادمان جماعت چه نقشی در اتحاد جماعت دارند؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۱۰ خادمان جماعت نیز نقش مهمی در اتحاد جماعت دارند.‏ این برادران در هر سنی که باشند با ازخودگذشتگی به جماعت خدمت می‌کنند و همه از خدمت آنان فایده می‌برند.‏ برای نمونه،‏ آنان به پیران کمک می‌کنند تا مبشّران جماعت برای خدمت موعظه نشریات کافی داشته باشند.‏ همچنین،‏ اغلب به نظافت و نگهداری از سالن جماعت توجه می‌کنند و به کسانی که در جلسات شرکت می‌کنند خوشامد می‌گویند.‏ اگر با این برادران همکاری کنیم،‏ جماعت متحد می‌ماند و می‌توانیم به صورتی سازماندهی‌شده یَهُوَه خدا را خدمت کنیم.‏—‏با اعمال ۶:‏۳-‏۶ مقایسه شود.‏

۱۱.‏ جوانان چگونه می‌توانند در اتحاد جماعت سهیم شوند؟‏

۱۱ بسیاری از برادران باتجربه برای سال‌ها مسئولیت‌های جماعت را بر دوش داشته‌اند.‏ اما شاید به دلیل بالا رفتن سن دیگر نتوانند همچون گذشته فعالیت کنند.‏ از این رو باید تغییرات لازم انجام شود.‏ برادران جوان‌تر می‌توانند کمک بزرگی باشند.‏ البته آنان نیاز به تجربه دارند،‏ اما با آموزش لازم می‌توانند مسئولیت‌های بیشتری بپذیرند و با تلاش مستمر می‌توانند واجد شرایط شوند و به عنوان پیر جماعت خدمت کنند.‏ (‏۱تیمو ۳:‏۱،‏ ۱۰‏)‏ برخی پیران جماعت که جوان‌تر هستند پیشرفت کرده‌اند و اکنون به عنوان  سرپرست سیّار به برادران و خواهران در جماعات بسیاری خدمت می‌کنند.‏ آیا این روحیه و پشتیبانی افراد جوان‌تر در خدمت مایهٔ شادی و قدردانی ما نیست؟‏—‏مزمور ۱۱۰:‏۳؛‏ جامعه ۱۲:‏۱ خوانده شود.‏

همکاری در خانواده

۱۲،‏ ۱۳.‏ چه چیز به همکاری و اتحاد اعضای خانواده کمک می‌کند؟‏

۱۲ چگونه می‌توانیم اعضای خانواده را به همکاری بیشتر با یکدیگر برانگیزیم؟‏ برای بسیاری مطالعهٔ ثمربخش در پرستش خانوادگی به صورت هفتگی مفید بوده است.‏ وقتی والدین و فرزندان با یکدیگر اوقات دلنشینی را صرف شناخت بیشتر یَهُوَه خدا می‌کنند،‏ اتحاد و محبتشان به یکدیگر قوی‌تر می‌شود.‏ آمادگی برای خدمت موعظه را می‌توان در برنامهٔ پرستش خانوادگی گنجاند تا کل خانواده برای خدمتی مؤثرتر مجهز شود.‏ همچنین زمانی که در پرستش خانوادگی اعضای خانواده در مورد کلام خدا صحبت می‌کنند به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند؛‏ چرا که می‌بینند تمامی آنان یک خدا را دوست دارند و می‌خواهند خواست او را به انجام رسانند.‏

پرستش خانوادگی پیوند میان پیر و جوان را مستحکم می‌سازد (‏بندهای ۱۲،‏ ۱۵ ملاحظه شود)‏

۱۳ زوج‌ها چگونه می‌توانند در جلال دادن به یَهُوَه با هم همکاری کنند؟‏ اگر آنان هر دو خادم وفادار یَهُوَه خدا باشند و او را دوست بدارند در زندگی زناشویی‌شان نیز متحد و شاد خواهند بود.‏ همچون ابراهیم و سارا،‏ اسحاق و رِبِکا،‏ حَنّا و اِلقانَه،‏ زن و شوهر باید دلبستگی و علاقه‌شان را به یکدیگر ابراز کنند.‏ (‏پیدا ۲۶:‏۸؛‏ ۱سمو ۱:‏۵،‏ ۸؛‏ ۱پطر ۳:‏۵،‏ ۶‏)‏ اگر زن و شوهر چنین کنند با یکدیگر متحد خواهند بود و به یَهُوَه خدا نیز نزدیک‌تر خواهند شد.‏—‏جامعه ۴:‏۱۲ خوانده شود.‏

۱۴.‏ اگر همسر شما یَهُوَه را خدمت نمی‌کند،‏ چگونه می‌توانید پیوند ازدواجتان را استوار نگاه دارید؟‏

۱۴ در کتاب مقدّس به روشنی آمده است که مسیحیان نباید با شخصی که خادم یَهُوَه نیست،‏ ازدواج کنند.‏ (‏۲قر ۶:‏۱۴‏)‏ پس در مورد برادران و خواهرانی که همسرشان خادم یَهُوَه نیست،‏ چه می‌توان گفت؟‏ برخی پس از ازدواجشان با حقیقت آشنا شدند و اکنون یَهُوَه خدا را خدمت می‌کنند،‏ اما همسرشان خادم یَهُوَه نیست.‏ باز هم خادمان یَهُوَه می‌توانند برای ایجاد هماهنگی و همکاری خانواده اصول کتاب مقدّس را به کار بندند و سهم خود را ادا کنند؛‏ به این معنی که تا جای ممکن بدون این که معیارهای الٰهی را زیر پا بگذارند با همسرشان همکاری کنند.‏ البته این کار همیشه آسان نیست،‏ اما به برکاتی که می‌تواند در پی داشته باشد فکر کنید.‏ همچنین زمانی که زن یا شوهر از جماعت مسیحی دور می‌شود نیز به کار بستن اصول کتاب مقدّس می‌تواند دشوار شود.‏ این برای خواهری به نام مری پیش آمد.‏ او و دیوید،‏ همسرش یَهُوَه خدا را خدمت می‌کردند،‏ اما زمانی رسید که دیوید دیگر در جلسات شرکت نکرد.‏ با این همه مری با وفاداری در جلسات و کنگره‌ها شرکت می‌کرد و می‌کوشید که اصول کتاب مقدّس را در خانه به کار بندد؛‏ از جمله آموزش شش فرزندشان را.‏ وقتی فرزندانشان به سنی رسیدند که خانه را ترک کردند،‏ مری شدیداً احساس تنهایی کرد.‏ آن زمان دیوید شروع به خواندن مجلّاتی کرد که مری برایش کنار می‌گذاشت.‏ بعد از مدتی دیوید شرکت در جلسات را نیز آغاز کرد.‏ در آن جلسات نوهٔ شش‌ساله‌اش برای او جا می‌گرفت.‏ وقتی دیوید به جلسه نمی‌رفت،‏ نوه‌اش می‌گفت:‏ «پدربزرگ،‏ در جلسه جات خالی بود.‏» دیوید بعد از ۲۵ سال دوباره خدمت به یَهُوَه را با شادی آغاز کرد و مری نیز بسیار شادمان است که اکنون آنان دوشادوش هم یَهُوَه را خدمت می‌کنند.‏

۱۵.‏ زوج‌های مسن چگونه می‌توانند به زوج‌های جوان یاری رسانند؟‏

۱۵ امروزه شیطان خانواده‌ها را هدف حملهٔ خود قرار  داده است.‏ از این رو بسیار مهم است که خادمان خدا در زندگی مشترکشان همکاری و اتحاد را حفظ کنند.‏ قطع‌نظر از این که چند سال است که ازدواج کرده‌اید،‏ با خود فکر کنید که چگونه با گفتار و عملتان می‌توانید زندگی مشترکتان را استوار سازید.‏ در این خصوص زوج‌های مسن‌تر می‌توانند به زوج‌های جوان جماعت یاری رسانند،‏ شاید بتوانند آنان را برای پرستش خانوادگی‌شان به خانه‌شان دعوت کنند.‏ به این ترتیب زوج‌های جوان می‌توانند ببینند که قطع‌نظر از مدت زمان زندگی مشترک،‏ دلبستگی و هماهنگی بسیار اهمیت دارد.‏—‏تیت ۲:‏۳-‏۷‏.‏

‏«بیایید به کوه خداوند برویم»‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ قوم متحد خدا چشم‌انتظار چه روزی است؟‏

۱۶ اسرائیلیان را در زمان قدیم مجسم کنید که در معبد یَهُوَه در اورشلیم در عیدی یَهُوَه خدا را پرستش می‌کردند.‏ پیش از آن خود را برای سفر آماده می‌کردند،‏ طی سفر به نیازهای یکدیگر می‌رسیدند و یَهُوَه خدا را در معبدش متحد پرستش می‌کردند.‏ برای انجام تمامی این‌ها نیاز به همکاری بود.‏ (‏لو ۲:‏۴۱-‏۴۴‏)‏ ما نیز همچنان که در سفرمان به سوی دنیای جدید پیش می‌رویم نیاز به همبستگی و همکاری داریم.‏ برای این کار نیاز به تلاش جدّی و مستمر است.‏ آیا لازم است که شما بیشتر به این امر توجه کنید؟‏

۱۷ به برکاتی فکر کنید که در انتظارمان است.‏ البته اکنون نیز ما تفرقه و آشفتگی‌ای که در نظام شیطان است،‏ پشت سر نهاده‌ایم.‏ اکنون شاهد تحقق پیشگویی اِشَعْیا و میکاه هستیم که هر دو گفته بودند،‏ قوم خدا متحد به «کوه خداوند» می‌روند.‏ (‏اشع ۲:‏۲-‏۴؛‏ میکاه ۴:‏۲-‏۴ خوانده شود.‏)‏ به‌راستی پرستش ما در این «ایام آخر» بسیار والا و برجسته است.‏ اما به‌راستی روزی که تمامی مردم زمین با هماهنگی به هم بپیوندند و در پرستش یَهُوَه خدا متحد شوند،‏ چه قدر شادی‌بخش خواهد بود!‏