به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات مارس ۲۰۱۶

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲-‏۲۹ مهٔ ۲۰۱۶ است.‏

جوانان،‏ آیا برای تعمید آمادگی دارید؟‏

سه پرسش می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری یاری کند.‏

جوانان،‏ چگونه می‌توانید خود را برای تعمید آماده کنید؟‏

آیا از آمادگی خود برای تعمید اطمینان نداری؟‏ یا آیا والدینت تصوّر می‌کنند که باید مدتی برای تعمید منتظر بمانی؟‏

هر یک از ما می‌تواند اتحاد مسیحی‌مان را قوّت بخشد

رؤیایی در باب ۹ کتاب مکاشفه نوشته شده است که اهمیت اتحاد ما را نشان می‌دهد.‏

یَهُوَه قومش را در راه زندگی راهنمایی می‌کند

چه چیز نشان می‌دهد که ما برای راهنمایی به یَهُوَه روی می‌آوریم؟‏

آیا می‌توانید به جماعتِ خود یاری رسانید؟‏

آیا می‌توانید در جماعت خودتان روحیهٔ میسیونری از خود نشان دهید؟‏

روحیهٔ پیامبران را سرمشق خود قرار دهید

زمانی که خسته یا دلسرد هستیم و یا وظیفه‌ای دشوار به ما واگذار می‌شود،‏ نمونهٔ پیامبرانی همچون حِزْقِیال،‏ اِرْمیا و هوشَع به ما کمک می‌کند.‏

سؤالات خوانندگان

قوم خدا در چه زمانی در بابِل بزرگ اسیر شد؟‏ آیا به راستی شیطان برای وسوسهٔ عیسی او را بالای دیوار معبد برد؟‏