به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

یَهُوَه قومش را هدایت می‌کند

یَهُوَه قومش را هدایت می‌کند

‏«خداوند پیوسته تو را هدایت خواهد کرد.‏»—‏اِشَعْیا ۵۸:‏۱۱‏.‏

سرودهای:‏ ۱۵۲،‏ ۲۲

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ شاهدان یَهُوَه از چه جهت با دیگر مذاهب متفاوتند؟‏ ب)‏ در این مقاله و مقالهٔ بعد چه موضوعی بررسی می‌شود؟‏

‏«رهبر شما کیست؟‏» این پرسشی است که اغلب از شاهدان یَهُوَه پرسیده می‌شود.‏ دلیل آن هم این است که در بسیاری مذاهب،‏ از میان آنان،‏ مرد یا زنی رهبر یا پیشواست.‏ اما ما با افتخار در پاسخ این پرسش می‌گوییم که رهبر ما انسانی ناکامل نیست،‏ بلکه مسیح است که رستاخیز یافته و خود پیرو یَهُوَه خداست.‏—‏مت ۲۳:‏۱۰‏.‏

۲ با این حال امروزه «غلام امین و دانا» یعنی گروهی از مردان بر زمین،‏ هدایت قوم خدا را به عهده دارند.‏ (‏مت ۲۴:‏۴۵‏)‏ پس چگونه می‌توان اطمینان داشت که یَهُوَه خداست که از طریق عیسی مسیح در آسمان،‏ ما را رهبری می‌کند؟‏ در این مقاله و مقالهٔ بعد سه دلیل روشن بررسی می‌شود که یَهُوَه خدا برای هزاران سال برای هدایت قومش از انسان‌ها استفاده کرده است.‏ پس چه در گذشته و چه امروزه او خود رهبر حقیقی قومش بوده است.‏—‏اشع ۵۸:‏۱۱‏.‏

قدرت‌یافته از روح خدا

۳.‏ موسی چگونه برای هدایت اسرائیلیان قدرت یافت؟‏

۳ روح خدا به نمایندگان یَهُوَه خدا قدرت بخشید.‏ موسی را در نظر بگیرید که  مأموریت یافت رهبری قوم اسرائیل را به عهده گیرد.‏ چه چیز او را مجهز ساخت این وظیفهٔ سنگین را انجام دهد؟‏ یَهُوَه خدا «روح قدّوس خود را در میان ایشان [«در او»،‏ دج‏] نهاد.‏» (‏اِشَعْیا ۶۳:‏۱۱-‏۱۴ خوانده شود.‏)‏ با قدرت بخشیدن به موسی از طریق روح‌القدس یَهُوَه پیوسته قومش را هدایت کرد.‏

۴.‏ چگونه اسرائیلیان می‌توانستند تشخیص دهند که موسی از روح خدا برخوردار است؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۴ از آنجا که روح‌القدس نیرویی نامرئی است،‏ چگونه اسرائیلیان می‌توانستند تشخیص دهند که در موسی عمل می‌کند؟‏ روح‌القدس موسی را قادر به انجام معجزات و اعلام نام خدا به فرعون ساخت.‏ (‏خرو ۷:‏۱-‏۳‏)‏ همچنین در موسی خصوصیاتی زیبا همچون محبت،‏ ملایمت و شکیبایی ایجاد کرد؛‏ خصوصیاتی که به موسی کفایت رهبری قوم اسرائیل را بخشید.‏ به راستی چه تضادی با رهبران خودخواه سرزمین‌های دیگر.‏ (‏خرو ۵:‏۲،‏ ۶-‏۹‏)‏ شواهد کاملاً روشن بود که یَهُوَه موسی را رهبر قومش ساخته بود.‏

۵.‏ توضیح دهید که یَهُوَه خدا برای رهبری قوم اسرائیل به چه کسانی روح مقدّسش را بخشید.‏

۵ بعدها روح‌القدس به مردان دیگری قدرت بخشید که قومش را رهبری کنند؛‏ از جمله یوشَع،‏ جِدعون و داوود که در مورد آنان در کتاب مقدّس چنین آمده است:‏ «یوشَع پسر نون پر از روح حکمت بود.‏» (‏تث ۳۴:‏۹‏)‏ «روح خداوند جِدعون را در بر گرفت.‏» (‏داو ۶:‏۳۴‏)‏ «روح خداوند بر داوود وزیدن گرفت.‏» (‏۱سمو ۱۶:‏۱۳‏)‏ اعتماد این مردان،‏ روح خدا بود و روح خدا به آنان قدرت بخشید کارهایی خارق‌العاده انجام دهند که در قدرت خودشان نبود.‏ (‏یوش ۱۱:‏۱۶،‏ ۱۷؛‏ داو ۷:‏۷،‏ ۲۲؛‏ ۱سمو ۱۷:‏۳۷،‏ ۵۰‏)‏ از این رو،‏ در نهایت یَهُوَه خدا برای این اعمالِ فوق‌العاده تمجید می‌شد و جلال می‌یافت.‏

۶.‏ چرا خدا از قومش می‌خواست که رهبران قوم را حرمت نهند؟‏

۶ اسرائیلیان باید در مقابل این شواهد روشن که این مردان از روح خدا قدرت یافتند،‏ چه واکنشی نشان می‌دادند؟‏ زمانی که قوم لب به شکایت از رهبری موسی گشودند،‏ یَهُوَه از آنان پرسید:‏ «تا به کِی این قوم مرا خوار می‌شمارند؟‏» (‏اعد ۱۴:‏۲،‏ ۱۱‏)‏ آری یَهُوَه خدا موسی،‏ یوشَع،‏ جِدعون و داوود را برگزید تا به نمایندگی از او قوم را هدایت کنند.‏ قوم با اطاعت از این مردان،‏ در واقع رهبری یَهُوَه خدا را می‌پذیرفتند.‏

یاری فرشتگان

۷.‏ چگونه فرشتگان به موسی یاری رساندند؟‏

۷ فرشتگان به نمایندگان خدا یاری رساندند.‏ ‏(‏عبرانیان ۱:‏۷،‏ ۱۴ خوانده شود.‏)‏ یَهُوَه خدا فرشتگان را موظف ساخت که مأموریتی به موسی دهند،‏ او را مجهز سازند و راهنمایی کنند.‏ خدا موسی را «توسط فرشته‌ای که در بوته بر او ظاهر شد،‏ فرستاد تا هم حاکم و هم رهاننده باشد.‏» (‏اعما ۷:‏۳۵‏)‏ یَهُوَه خدا شریعت را ‹از طریق فرشتگان انتقال داد› و موسی به وسیلهٔ آن اسرائیلیان را راهنمایی می‌کرد.‏ (‏غلا ۳:‏۱۹‏)‏ یَهُوَه خدا به او گفت:‏ «قوم را به مکانی که گفتم هدایت کن،‏ و فرشتهٔ من پیش روی تو خواهد رفت.‏» (‏خرو ۳۲:‏۳۴‏)‏ در کتاب مقدّس نیامده است که برای این منظور اسرائیلیان فرشته‌ای دیدند که بدن جسمانی به خود گرفته بود.‏ در واقع شیوه‌ای که موسی قوم را راهنمایی و رهبری می‌کرد روشن می‌ساخت که از پشتیبانی قدرتی مافوق بشری برخوردار است.‏

۸.‏ فرشتگان چه کمکی به یوشَع و حِزْقیا کردند؟‏

۸ پس از موسی،‏ یوشَع جانشین او از طریق فرشته‌ای که خود را «سردار لشکر خداوند» معرفی کرد،‏ قدرت یافت تا قوم خدا را در جنگ با کنعانیان یاری رساند که به پیروزی اسرائیلیان انجامید.‏  ‏(‏یوش ۵:‏۱۳-‏۱۵؛‏ ۶:‏۲،‏ ۲۱‏)‏ بعدها حِزْقیای پادشاه با وضعیتی بسیار سخت روبرو شد.‏ سپاه بسیار نیرومند آشور اورشلیم را به حمله تهدید می‌کرد.‏ در یک شب «فرشتهٔ خداوند بیرون آمد و صد و هشتاد و پنج هزار تن» از سپاه آشور را کشت.‏—‏۲پاد ۱۹:‏۳۵‏.‏

۹.‏ آیا ناکاملی نمایندگان یَهُوَه برای اسرائیلیان بهانه‌ای بود که هدایت آنان را رد کنند؟‏ توضیح دهید.‏

۹ البته فرشتگان کاملند،‏ اما مردانی که از یاری آنان برخوردار می‌شوند،‏ ناکامل.‏ برای نمونه،‏ یک بار موسی در حرمت نهادن به خدا کوتاهی کرد.‏ (‏اعد ۲۰:‏۱۲‏)‏ یوشَع پیش از بستن عهدی با جِبعونیان از یَهُوَه خدا راهنمایی نخواست.‏ (‏یوش ۹:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ حِزْقیای پادشاه نیز برای مدتی کوتاه «دلش مغرور گردید.‏» (‏۲توا ۳۲:‏۲۵،‏ ۲۶‏)‏ با وجود ناکاملی این مردان،‏ یَهُوَه خدا از اسرائیلیان انتظار داشت که از آنان اطاعت کنند.‏ یَهُوَه از طریق فرشتگان از این مردان حمایت می‌کرد.‏ آری،‏ یَهُوَه بود که قومش را هدایت می‌کرد.‏

هدایت با کلام خدا

۱۰.‏ چگونه قانون خدا راهنمای موسی بود؟‏

۱۰ کلام خدا راهنمای نمایندگانش بود.‏ کتاب مقدّس شریعتی که به اسرائیلیان داده شد را «تورات موسی» می‌نامد.‏ (‏۱پاد ۲:‏۳‏)‏ اما در عین حال یَهُوَه خدا را قانون‌گذار می‌شمرد و موسی خود نیز تابع آن قوانین بود.‏ (‏۲توا ۳۴:‏۱۴‏)‏ پس از این که یَهُوَه خدا راهنمایی لازم را برای برپا کردن مسکن یا خیمهٔ ملاقات داد،‏ «موسی همه چیز را همان گونه که خداوند فرمان داده بود به انجام رسانید.‏»—‏خرو ۴۰:‏۱-‏۱۶‏.‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ الف)‏ یوشَع و پادشاهانی که بر قوم خدا حکمرانی می‌کردند باید چه می‌کردند؟‏ ب)‏ کلام خدا چه تأثیری بر رهبران قومش داشت؟‏

۱۱ یوشَع از ابتدای رهبری‌اش دست‌نوشته‌ای از کلام خدا داشت و به او چنین گفته شده بود:‏ «روز و شب در آن تأمّل کن تا مطابق هر آنچه در آن نوشته شده،‏ به دقت عمل نمایی.‏» (‏یوش ۱:‏۸‏)‏ بعدها پادشاهی که بر قوم خدا فرمانروایی می‌کرد نیز باید چنین می‌کرد.‏ او موظف بود کلام خدا را هر روز بخواند و نسخه‌ای از آن بنویسد و به او گفته شده بود:‏ «همهٔ کلمات این شریعت و این فرایض را نگاه داشته،‏ به عمل آورد.‏»‏‏—‏تَثنیه ۱۷:‏۱۸-‏۲۰ خوانده شود.‏

۱۲ این امر بر مردانی که رهبری را بر عهده داشتند چه تأثیری داشت؟‏ یوشیا را در نظر بگیرید،‏ پس از این که نسخه‌ای از تورات موسی یافت شد،‏ منشی یوشیا آن را برای او خواند.‏ * این چه تأثیری بر یوشیا داشت؟‏ «پادشاه با شنیدن کلمات کتاب تورات،‏ جامه بر تن درید.‏» همچنین کلام خدا او را به کارهایی دیگری نیز برانگیخت.‏ یوشیا بر ضدّ بت و بت‌پرستی اقدام کرد و پِسَح را به صورتی بی‌سابقه جشن گرفت.‏ (‏۲پاد ۲۲:‏۱۱؛‏ ۲۳:‏۱-‏۲۳‏)‏ کلام خدا راهنمای یوشیا و دیگر رهبران وفادار بود،‏ از این رو آنان آماده بودند اصلاحاتی در جهت راهنمایی قوم صورت دهند.‏ این تغییرات در آن زمان قوم یَهُوَه خدا را با خواست او همسو می‌ساخت.‏

۱۳.‏ چه تفاوتی میان رهبران قوم خدا و رهبران قوم‌های بت‌پرست وجود داشت؟‏

۱۳ به‌راستی این پادشاهان با رهبران قوم‌های دیگر بسیار متفاوت بودند که تنها حکمت و دید بستهٔ انسانی راهنمای آنان بود.‏ تابعین رهبران کنعانی اعمال ناشایست بسیاری مرتکب می‌شدند،‏ از جمله زنای با محارم،‏ همجنس‌بازی،‏ نزدیکی با حیوانات،‏ قربانی فرزندانشان و اعمال بت‌پرستانهٔ قبیح.‏ (‏لاو ۱۸:‏۶،‏ ۲۱-‏۲۵‏)‏ همچنین رهبران بابِلی و مصری مراقبت‌های بهداشتی‌ای را که خدا به اسرائیلیان داده بود رعایت نمی‌کردند؛‏ مراقبت‌های بهداشتی‌ای که امروزه از نظر علمی تأیید شده است.‏ (‏اعد ۱۹:‏۱۳‏)‏ اما قوم باستان شاهد بودند که چگونه رهبران وفادار پاکی روحانی،‏  جسمی و اخلاقی را ترویج می‌دادند.‏ روشن است که یَهُوَه آنان را هدایت می‌کرد.‏

۱۴.‏ چرا یَهُوَه برخی رهبران قوم را تأدیب کرد؟‏

۱۴ برخی پادشاهان قوم خدا در اسرائیل باستان از راهنمایی‌های یَهُوَه خدا پیروی نمی‌کردند.‏ این پادشاهان که از اطاعت از خدا سر باز می‌زدند،‏ راهنمایی‌های روح خدا،‏ فرشتگان و کلام او را نیز نمی‌پذیرفتند.‏ یَهُوَه خدا گاه آن رهبران را تأدیب کرد یا فرد دیگری را جایگزین آنان نمود.‏ (‏۱سمو ۱۳:‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏ اما یَهُوَه خدا قصد داشت در زمان مناسب،‏ شخصی را منصوب کند که برتر از هر رهبری بود که پیش‌تر انتخاب شده بود.‏

یَهُوَه خدا رهبری کامل منصوب می‌کند

۱۵.‏ الف)‏ چگونه پیامبران به آمدن رهبری بی‌نظیر اشاره کردند؟‏ ب)‏ در مورد کدام رهبر یا «پیشوا» پیشگویی شده بود؟‏

۱۵ یَهُوَه خدا قرن‌ها پیش از آمدن عیسی بر زمین پیشگویی کرده بود که رهبری بی‌نظیر و باکفایت برای قومش منصوب خواهد کرد.‏ موسی به اسرائیلیان گفته بود:‏ «یهوه خدایتان،‏ از میان شما،‏ پیامبری همانند من،‏ از برادرانتان،‏ برای شما بر خواهد انگیخت؛‏ به اوست که باید گوش فرا دهید.‏» (‏تث ۱۸:‏۱۵‏)‏ اِشَعْیا پیشگویی کرد که او «رهبر و حاکم» خواهد شد.‏ (‏اشع ۵۵:‏۴‏)‏ دانیال نیز تحت الهام الٰهی در مورد آمدن «مسیحِ رهبر» نوشت.‏ (‏دان ۹:‏۲۵‏)‏ در نهایت عیسی مسیح خود را «پیشوا» یا رهبر قوم خدا معرفی کرد.‏ ‏(‏مَتّی ۲۳:‏۱۰ خوانده شود.‏)‏ شاگردان عیسی با میل و رغبت از او پیروی می‌کردند و اذعان کردند که او منتخب یَهُوَه خداست.‏ (‏یو ۶:‏۶۸،‏ ۶۹‏)‏ چه چیز به آنان اطمینان بخشید که عیسی مسیح کسی بود که یَهُوَه از طریق او قومش را رهبری می‌کرد؟‏

۱۶.‏ چه چیز ثابت می‌کند که روح‌القدس به عیسی قدرت می‌بخشید؟‏

۱۶ روح‌القدس به عیسی قدرت می‌بخشید.‏ در روز تعمید عیسی،‏ یحیای تعمیددهنده شاهد بود که «آسمان شکافته شد و روح‌القدس مانند کبوتری،‏ بر او پایین آمد.‏» پس از آن «روح‌القدس،‏ عیسی را بر آن داشت که به بیابان برود.‏» (‏مرق ۱:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ در ادامهٔ خدمت عیسی بر زمین،‏ روح مقدّس خدا به او قدرت بخشید که معجزه کند و با اقتداری سخن گوید که خدا به او داده بود.‏ (‏اعما ۱۰:‏۳۸‏)‏ همچنین روح خدا در عیسی ثمراتی کامل به وجود آورد از جمله محبت،‏ شادی و ایمانی آهنین.‏ (‏یو ۱۵:‏۹؛‏ عبر ۱۲:‏۲‏)‏ هیچ رهبر دیگری چنین شواهد محکمی ارائه نداد.‏ عیسی منتخب یَهُوَه خدا بود.‏

فرشتگان پس از تعمید عیسی به او یاری رساندند (‏بند ۱۷ ملاحظه شود)‏

۱۷.‏ فرشتگان چگونه به عیسی یاری رساندند؟‏

۱۷ فرشتگان به عیسی یاری رساندند.‏ اندکی پس از تعمید عیسی،‏ «فرشتگان آمدند و به خدمت عیسی پرداختند.‏» (‏مت ۴:‏۱۱‏)‏ چند ساعت پیش از مرگ او  ‏«فرشته‌ای از آسمان بر او ظاهر شد و به او قوّت بخشید.‏» (‏لو ۲۲:‏۴۳‏)‏ عیسی اطمینان داشت که برای انجام خواست یَهُوَه خدا،‏ در هر زمانی که به کمک نیاز داشته باشد،‏ یَهُوَه خدا فرشتگان را به یاری‌اش می‌فرستاد.‏—‏مت ۲۶:‏۵۳‏.‏

۱۸،‏ ۱۹.‏ چگونه کلام خدا راهنمای عیسی در زندگی و تعالیمش بود؟‏

۱۸ کلام خدا راهنمای عیسی بود.‏ از همان ابتدای خدمت بر زمین کلام خدا راهنمای عیسی بود.‏ (‏مت ۴:‏۴‏)‏ در واقع اطاعت او از کلام خدا تا حدّی بود که حاضر شد تسلیم مرگی زجرآور بر تیر شکنجه شود.‏ حتی سخنان پایانی او پیش از مرگش نیز تحقق پیشگویی‌های کلام خدا بود.‏ (‏مت ۲۷:‏۴۶؛‏ لو ۲۳:‏۴۶‏)‏ برخلاف او،‏ اگر گفته‌ای از کلام خدا با سنت‌های رهبران مذهبی آن زمان در تضاد بود،‏ آنان به کلام خدا اهمیتی نمی‌دادند.‏ عیسی با نقل از گفتهٔ یَهُوَه که اِشَعْیای نبی آن را به قلم آورده است،‏ در مورد این رهبران مذهبی گفت:‏ «این مردم با لب‌هایشان به من حرمت می‌گذارند،‏ اما دل‌هایشان از من بسیار دور است.‏ مرا پرستش می‌کنند،‏ اما پرستش آنان بیهوده است؛‏ زیرا احکام بشری را به عنوان تعالیم الٰهی آموزش می‌دهند.‏» (‏مت ۱۵:‏۷-‏۹‏)‏ مسلّماً یَهُوَه خدا از این مردان برای هدایت قومش بهره نمی‌گرفت.‏

۱۹ کلام خدا در اعمال و تعالیم عیسی راهنمای او بود.‏ زمانی که در مورد موضوعات مذهبی بحث و گفتگو می‌شد،‏ از حکمت وسیع و تجربهٔ بی‌نظیرش بهره نمی‌گرفت،‏ بلکه کلام خدا را به کار می‌بست.‏ (‏مت ۲۲:‏۳۳-‏۴۰‏)‏ عیسی می‌توانست شنوندگانش را با بیان داستانی از زندگی‌اش در آسمان یا آفرینش عالَم تحت تأثیر قرار دهد.‏ اما چنین نمی‌کرد بلکه به دلیل عشقش به کلام خدا در مورد آن با مردم سخن گفت و «ذهن آنان را کاملاً باز کرد تا مفهوم نوشته‌های مقدّس را درک کنند.‏»—‏لو ۲۴:‏۳۲،‏ ۴۵‏.‏

۲۰.‏ الف)‏ چگونه عیسی نشان داد که تسلیم خداست؟‏ ب)‏ چه تفاوتی میان عیسی و هیرودیس آگریپاس اول بود؟‏

۲۰ با این که عیسی با «سخنان دلنشین» شنوندگانش را شگفت‌زده می‌کرد،‏ اما همواره جلال را به معلمش یَهُوَه خدا می‌داد.‏ (‏لو ۴:‏۲۲‏)‏ زمانی که مردی ثروتمند در صدد جلال او بر آمد و او را «استادِ نیکو» خطاب کرد،‏ عیسی با تواضع گفت:‏ «چرا مرا نیکو می‌خوانی؟‏ هیچ کس نیکو نیست،‏ مگر یکی،‏ آن هم خداست.‏» (‏مرق ۱۰:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ به‌راستی چه تضادی با هیرودیس آگریپاسِ اول که حدود هشت سال بعد،‏ پادشاه یا رهبر در یهودیه شد.‏ در روزی خاص او «لباس شاهانه» به تن کرد و مردمی که جمع شده بودند فریاد زدند:‏ «این صدای یکی از خدایان است،‏ نه صدای انسان.‏» این تمجید و جلال برای او دلپذیر بود.‏ پس از آن چه شد؟‏ «همان لحظه فرشتهٔ یَهُوَه او را زد؛‏ زیرا جلالی را که باید به خدا داده می‌شد،‏ پذیرفت.‏ آنگاه کرم‌ها او را خوردند و او جان داد.‏» (‏اعما ۱۲:‏۲۱-‏۲۳‏)‏ بی‌گمان یَهُوَه،‏ هیرودیس را به عنوان رهبر برنگزیده بود.‏ برخلاف او عیسی ثابت کرد که منتخب یَهُوَه خداست و همواره یَهُوَه خدا را به عنوان رهبر والای قوم جلال داد.‏

۲۱.‏ در مقالهٔ بعد چه پرسش‌هایی پاسخ داده می‌شود؟‏

۲۱ این خواست یَهُوَه خدا نبود که عیسی تنها برای چند سال رهبر باشد.‏ عیسی پس از رستاخیزش چنین گفت:‏ «تمامی اقتدار در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است» و اضافه کرد:‏ «بدانید که من هر روز تا پایان نظام حاضر با شما هستم.‏» (‏مت ۲۸:‏۱۸-‏۲۰‏)‏ اما عیسی که موجودی روحی در آسمان است،‏ چگونه قوم خدا را بر زمین رهبری می‌کرد؟‏ یَهُوَه خدا از چه کسانی استفاده می‌کرد تا تحت رهبری مسیح فعالیت کنند و قومش را هدایت کنند؟‏ همچنین چگونه مسیحیان می‌توانستند نمایندگان خدا را تشخیص دهند؟‏ در مقالهٔ بعد این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود.‏

^ بند 12 این احتمال وجود دارد که این نسخه،‏ نسخهٔ اصلی نوشته‌شده توسط موسی بوده باشد.‏