به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  فوریه ۲۰۱۷

چه کسی امروزه قوم خدا را رهبری می‌کند؟‏

چه کسی امروزه قوم خدا را رهبری می‌کند؟‏

‏«کسانی که هدایت را در میان شما بر عهده دارند .‏ .‏ .‏ از یاد مبرید.‏»—‏عبرانیان ۱۳:‏۷‏.‏

سرودهای:‏ ۱۲۵،‏ ۴۳

۱،‏ ۲.‏ پس از عروج عیسی به آسمان،‏ ممکن است رسولان چه انتظاری داشتند؟‏

رسولان عیسی بر کوه زیتون خیره به آسمان ایستاده بودند.‏ دیدند که چگونه ابری سَرور و دوستشان،‏ عیسی را در برگرفت و از نظرشان ناپدید ساخت.‏ (‏اعما ۱:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ برای دو سال عیسی به آنان تعلیم داده بود،‏ آنان را تشویق و راهنمایی کرده بود و اکنون خود رفته بود.‏ حال آنان چه می‌کردند؟‏

۲ عیسی به شاگردانش این مأموریت را داد:‏ «در اورشلیم،‏ در تمام یهودیه،‏ در سامره و تا دورافتاده‌ترین مناطق زمین،‏ شاهدان من خواهید بود.‏» (‏اعما ۱:‏۸‏)‏ آنان چگونه می‌توانستند این مأموریت عظیم را به پایان رسانند؟‏ عیسی به آنان اطمینان بخشید که اندکی بعد روح‌القدس را دریافت می‌کردند.‏ (‏اعما ۱:‏۵‏)‏ با این وجود،‏ موعظه‌ای بین‌المللی،‏ نیاز به هدایت و سازماندهی داشت.‏ رسولان می‌دانستند که یَهُوَه خدا در گذشته برای هدایت و سازماندهی اسرائیلیان از مردانی استفاده کرده بود،‏ حال شاید با خود می‌اندیشیدند که ‹آیا یَهُوَه رهبری جدید برمی‌گزیند؟‏›‏

۳.‏ الف)‏ پس از عروج عیسی به آسمان،‏ رسولان وفادار او چه تصمیم مهمی گرفتند؟‏ ب)‏ در این مقاله چه موضوعی بررسی می‌شود؟‏

 ۳ کمتر از دو هفته بعد،‏ شاگردان عیسی با مراجعه به نوشته‌های مقدّس،‏ دعا برای راهنمایی الٰهی،‏ مَتیاس را به جای یهودای اِسخَریوطی به عنوان دوازدهمین رسول برگزیدند.‏ (‏اعما ۱:‏۱۵-‏۲۶‏)‏ چرا این انتخاب برای آنان و یَهُوَه خدا اهمیت داشت؟‏ شاگردان تشخیص دادند که نیاز به ۱۲ رسول بود.‏ * دلیل این که عیسی رسولان را برگزید،‏ تنها این نبود که او را در موعظه همراهی کنند بلکه آنان نقش و وظیفه‌ای مهم در میان قوم خدا ایفا می‌کردند.‏ وظیفهٔ آنان چه بود و چگونه یَهُوَه از طریق عیسی آنان را قادر به انجام آن ساخت؟‏ امروزه در میان قوم خدا چه تدارک مشابهی دیده شده است؟‏ ما چگونه می‌توانیم ‹کسانی که هدایت را در میان ما بر عهده دارند› به خصوص آنان که «غلام امین و دانا» را تشکیل می‌دهند ‹از یاد نبریم›؟‏—‏عبر ۱۳:‏۷؛‏ مت ۲۴:‏۴۵‏.‏

عیسی هیئت اداره‌کننده را رهبری می‌کند

۴.‏ در قرن اول رسولان و دیگر پیران جماعت در اورشلیم چه نقشی داشتند؟‏

۴ در پِنتیکاست ۳۳ م.‏ رسولان هدایت و رهبری جماعت مسیحی را آغاز کردند.‏ در آن روز «پِطرُس با آن ۱۱ رسول برخاست» و حقایقی حیاتی را به جمعی از یهودیان و آنان که به دین یهود گرویده بودند،‏ اعلام کرد.‏ (‏اعما ۲:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ بسیاری از آن جمع ایمان آوردند.‏ پس از آن،‏ این مسیحیان نوپا «همچنان از رسولان تعلیم می‌گرفتند» و خود را وقف آن تعالیم کرده بودند.‏ (‏اعما ۲:‏۴۲‏)‏ رسولان به نیازهای مادی جماعت نیز رسیدگی می‌کردند.‏ (‏اعما ۴:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ آنان با مد نظر داشتن این که ‹خود را وقف دعا و خدمت کلام کنند› نیازهای روحانی قوم خدا را برطرف می‌کردند.‏ (‏اعما ۶:‏۴‏)‏ همچنین مسیحیان باتجربه را برای خدمت به مناطق جدید می‌فرستادند.‏ (‏اعما ۸:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ به مرور،‏ پیران مسح‌شده‌ای برای رسیدگی به امور جماعات به رسولان پیوستند.‏ آنان به عنوان هیئت اداره‌کننده،‏ هدایت و راهنمایی تمامی جماعات را بر عهده داشتند.‏—‏اعما ۱۵:‏۲‏.‏

۵،‏ ۶.‏ الف)‏ چگونه روح خدا به هیئت اداره‌کننده قدرت بخشید؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏ ب)‏ چگونه فرشتگان به هیئت اداره‌کننده یاری رساندند؟‏ پ)‏ چگونه کلام خدا راهنمای هیئت اداره‌کننده بود؟‏

۵ مسیحیان در قرن اول تشخیص دادند که هیئت اداره‌کننده را یَهُوَه خدا از طریق رهبرشان عیسی هدایت می‌کند.‏ آنان چگونه می‌توانستند از چنین امری اطمینان داشته باشند؟‏ نخست اینکه روح‌القدس به هیئت اداره‌کننده قدرت می‌بخشید.‏ (‏یو ۱۶:‏۱۳‏)‏ روح خدا بر تمامی مسح‌شدگان ریخته شد،‏ اما به‌خصوص رسولان و دیگر پیران در اورشلیم را قادر ساخت،‏ نقش خود را به عنوان سرپرست ایفا کنند.‏ برای نمونه در سال ۴۹ م.‏ روح خدا برای تصمیم‌گیری در مورد موضوع ختنه که در آن زمان مطرح شد،‏ راهنمای آنان بود.‏ جماعات از راهنمایی‌های آنان پیروی می‌کردند و «همچنان در ایمان استوار می‌شدند و هر روز بر شمارشان افزوده می‌گشت.‏» (‏اعما ۱۶:‏۴،‏ ۵‏)‏ نامه‌ای که حاوی تصمیم هیئت اداره‌کننده بود،‏ آشکار می‌ساخت که آنان خصوصیات ثمرهٔ روح خدا همچون محبت و ایمان را نمایان می‌کنند.‏—‏اعما ۱۵:‏۱۱،‏ ۲۵-‏۲۹؛‏ غلا ۵:‏۲۲،‏ ۲۳‏.‏

۶ دوم فرشتگان به هیئت اداره‌کننده یاری می‌رساندند.‏ پیش از این که کُرنِلیوس به عنوان اولین مسیحی غیریهودی و ختنه‌نشده تعمید بگیرد،‏ فرشته‌ای او را راهنمایی کرد که کسی را به دنبال پِطرُس بفرستد.‏ پس از این که پِطرُس به کُرنِلیوس و  خویشاوندان او موعظه کرد،‏ با این که آنان ختنه نشده بودند،‏ روح خدا بر آنان ریخته شد.‏ این امر رسولان و دیگر برادران را برانگیخت که تسلیم خواست خدا شوند و پذیرای غیریهودیان ختنه‌نشده در جماعت مسیحی باشند.‏ (‏اعما ۱۱:‏۱۳-‏۱۸‏)‏ افزون بر این،‏ در ترویج و سرعت بخشیدن به خدمت موعظه که هیئت اداره‌کننده سرپرستی می‌کرد،‏ فرشتگان به صورت فعال دخالت داشتند.‏ (‏اعما ۵:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ سوم،‏ کلام خدا راهنمای هیئت اداره‌کننده بود.‏ چه در خصوص تعالیم چه در خصوص سازماندهی،‏ این پیران مسح‌شده از نوشته‌های مقدّس بهره می‌گرفتند.‏—‏اعما ۱:‏۲۰-‏۲۲؛‏ ۱۵:‏۱۵-‏۲۰‏.‏

۷.‏ چرا می‌توان گفت که عیسی رهبری مسیحیان قرن اول را بر عهده داشت؟‏

۷ با این که جماعت مسیحی در آن زمان تحت راهنمایی و اختیارات هیئت اداره‌کننده بود،‏ آنان می‌دانستند که رهبرشان عیساست.‏ پولُس رسول در مورد عیسی نوشته است:‏ «او برخی را به عنوان رسول عطا کرد» و آنان را چنین ترغیب کرد:‏ «با ابراز محبت،‏ از هر لحاظ به حد او که سر است،‏ یعنی مسیح،‏ رشد کنیم.‏» (‏افس ۴:‏۱۱،‏ ۱۵‏)‏ آنان به جای این که نام یکی از رسولانِ معروف را بر خود گذارند،‏ «به هدایت خدا ‹مسیحی› خوانده شدند.‏» (‏اعما ۱۱:‏۲۶‏)‏ رسولان و دیگر مردانی که هدایت را به عهده داشتند بر مبنای نوشته‌های مقدّس تعالیمی می‌دادند و پولُس از اهمیت و حفظ آن‌ها آگاه بود،‏ با این همه افزود:‏ «اما می‌خواهم بدانید که سر هر مرد،‏ [از جمله تمامی اعضای هیئت اداره‌کننده] مسیح است .‏ .‏ .‏ و سر مسیح خداست.‏» (‏۱قر ۱۱:‏۲،‏ ۳‏)‏ آری عیسی مسیحِ جلال‌یافته در آسمان،‏ جماعت را تحت سرپرستی یَهُوَه خدا رهبری می‌کرد.‏

‏«این کارِ انسان نیست»‏

۸،‏ ۹.‏ اواخر قرن نوزدهم،‏ برادر راسل چه نقش مهمی ایفا کرد؟‏

۸ در اواخر قرن نوزدهم،‏ چارلز تِیز راسل و برخی از معاشران او بر آن شدند که پرستش حقیقی را بار دیگر از سر گیرند.‏ به منظور این که بذر حقیقت کلام خدا به زبان‌های مختلف کاشته شود،‏ در سال ۱۸۸۴ انجمن برج دیده‌بانی و رسالهٔ صهیون به ریاست برادر راسل به صورت قانونی به ثبت رسید.‏ * او در مطالعهٔ کتاب مقدّس بسیار دقیق و کوشا بود و با شهامت نادرستی تعالیمی همچون تثلیث و روح فناناپذیر را آشکار کرد.‏ او تشخیص داده بود که بازگشت مسیح به صورت نامرئی خواهد بود و «دورانِ معینِ ملت‌ها» در سال ۱۹۱۴ پایان می‌یافت.‏ (‏لو ۲۱:‏۲۴‏)‏ او بی‌مضایقه از وقت،‏ انرژی و دارایی خود برای رساندن این تعالیم به گوش مردم استفاده کرد.‏ واضح است که در آن زمان مهم،‏ یَهُوَه خدا و عیسی،‏ سر جماعت مسیحی از برادر راسل استفاده کردند.‏

۹ برادر راسل در پی جلال از انسان‌ها نبود.‏ در سال ۱۸۹۶ او نوشت:‏ «ما تقدیر و تکریمی برای خود یا نوشته‌هایمان نمی‌خواهیم،‏ همچنین نمی‌خواهیم که کشیش یا ربّی خوانده شویم و نمی‌خواهیم،‏ کسی به نام ما خوانده شود.‏» و در رابطه با فعالیتشان چنین افزود:‏ «این کارِ انسان نیست.‏»‏

۱۰.‏ الف)‏ در چه زمانی عیسی «غلام امین و دانا» را منصوب کرد؟‏ ب)‏ توضیح دهید که چه وابستگی‌ای میان هیئت اداره‌کننده و انجمن برج دیده‌بانی وجود داشت و چرا بعدها از یکدیگر متمایز شدند؟‏

۱۰ در ۱۹۱۹ سه سال پس از مرگ برادر راسل،‏ عیسی مسیح «غلام امین و دانا» را برگزید.‏ برای چه مقصودی؟‏ تا به خادمان خانهٔ خود «به‌موقع خوراک» بدهد.‏ (‏مت ۲۴:‏۴۵‏)‏ حتی در ابتدای آن دوران،‏ گروهی کوچک از برادران مسح‌شده که در شعبهٔ مرکزی در بروکلین خدمت می‌کردند خوراک روحانی پیروان عیسی را آماده و پخش می‌کردند.‏ عبارت «هیئت اداره‌کننده» از  دههٔ ۱۹۴۰ در نشریات ما به کار گرفته شد.‏ در آن زمان تصوّر می‌شد که هیئت اداره‌کننده باید با انجمن کتاب مقدّس و رسالهٔ برج دیده‌بانی وابستگی نزدیکی داشته باشد.‏ اما در سال ۱۹۷۱ هیئت اداره‌کننده از انجمن برج دیده‌بانی متمایز شد،‏ چرا که انجمن برج دیده‌بانی موجودیتی حقوقی دارد و تنها مسئول امور قانونی و حقوقی است نه روحانی.‏ از آن زمان به بعد،‏ برادران مسح‌شده می‌توانستند عضو هیئت اداره‌کننده باشند،‏ هر چند که از مدیران انجمن نبودند.‏ در سال‌های اخیر،‏ مدیران انجمن و دیگر مؤسسه‌های وابسته از میان برادران مسئولی انتخاب می‌شوند که از جمله «گوسفندان دیگرند.‏» به این ترتیب هیئت اداره‌کننده می‌تواند بر آموزش‌ها و راهنمایی‌های روحانی تمرکز کند.‏ (‏یو ۱۰:‏۱۶؛‏ اعما ۶:‏۴‏)‏ در ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۳ در مجلّهٔ برج دیده‌بانی توضیح داده شد که «‏غلام امین و دانا‏» گروهی کوچک از برادران مسح‌شده است که هیئت اداره‌کننده را تشکیل می‌دهد.‏

هیئت اداره‌کننده در دههٔ ۱۹۵۰

۱۱.‏ هیئت اداره‌کننده چگونه عمل می‌کند؟‏

۱۱ در هیئت اداره‌کننده تصمیمات مهم در جلسات هفتگی به صورت گروهی گرفته می‌شود،‏ این جلسات این امکان را برای آنان فراهم می‌سازد که با یکدیگر ارتباط نزدیک داشته باشند و متحد بمانند.‏ (‏امث ۲۰:‏۱۸‏)‏ هیچ عضو هیئت اداره‌کننده از عضوی دیگر مهم‌تر نیست و هر سال به ترتیب یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده این جلسات را اداره می‌کند.‏ (‏۱پطر ۵:‏۱‏)‏ در شش کمیتهٔ هیئت اداره‌کننده نیز این ترتیبات رعایت می‌شود و سالانه عضوی دیگر از اعضای هیئت اداره‌کننده نظارت بر هر یک از کمیته‌ها را به عهده دارد.‏ در این هیئت هیچ‌یک از اعضای هیئت اداره‌کننده تصوّر نمی‌کند که رهبر دیگر اعضاست،‏ بلکه هر یک خود را از جمله «خادمان خانه» می‌شمارد که نیاز دارد از غلام امین خوراک دریافت کند و تحت سرپرستی او باشد.‏

غلام امین از زمان منصوب شدنش در سال ۱۹۱۹،‏ خوراک روحانی قوم خدا را تهیه می‌کند (‏بندهای۱۰،‏ ۱۱ ملاحظه شود)‏

‏«به‌راستی آن غلام امین و دانا کیست؟‏»‏

۱۲.‏ از آنجا که هیئت اداره‌کننده نه تحت الهام الٰهی است و نه بری از خطا،‏ چه پرسشی مطرح می‌شود؟‏

۱۲ هیئت اداره‌کننده نه تحت الهام الٰهی است و نه بری از خطا.‏ از این رو در موضوعات تعلیمی و سازماندهی ممکن است خطاهایی پیش آید.‏ در نشریهٔ راهنمای تحقیق،‏ فهرست اصلاحاتی در خصوص درک ما از نوشته‌های مقدّس آمده است.‏ * البته،‏ عیسی نگفت که غلام امینِ او خوراک روحانی کاملی خواهد رساند.‏ پس این پرسش عیسی را که «به‌راستی آن غلام امین و دانا کیست؟‏» چگونه می‌توانیم پاسخ دهیم؟‏ (‏مت ۲۴:‏۴۵‏)‏ چه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد هیئت اداره‌کننده «غلام امین» است؟‏ در اینجا سه عامل را که به هیئت اداره‌کنندهٔ قرن اول یاری می‌رسانْد،‏ در رابطه با هیئت اداره‌کنندهٔ امروزه بررسی می‌کنیم.‏

۱۳.‏ چرا می‌توان اطمینان داشت که روح خدا به هیئت اداره‌کننده یاری رسانده است؟‏

۱۳ یاری روح‌القدس.‏ روح خدا به هیئت اداره‌کننده یاری رساند که حقایق روحانی‌ای که پیش از این درک نشده بود،‏ درک کنند.‏ نمونهٔ این اصلاحات در فهرستی که در بند قبل اشاره شد،‏ آمده است.‏ هیچ انسانی به تنهایی قادر نبود این امور را که «عمق حکمت خدا» است،‏ درک کند و توضیح دهد.‏ ‏(‏۱قُرِنتیان ۲:‏۱۰ خوانده شود.‏)‏ هیئت اداره‌کننده احساسی همچون پولُس رسول دارد که نوشت:‏ «از همین امور نیز سخن می‌گوییم،‏ نه با کلماتی که از تعالیم حکمت بشری است،‏ بلکه با کلماتی که روح تعلیم می‌دهد.‏» (‏۱قر ۲:‏۱۳‏)‏ پس از قرن‌ها ارتداد و تاریکی روحانی،‏ چگونه ممکن است از سال ۱۹۱۹ درک امور روحانی چنین افزایش  یافته باشد؟‏ تنها دلیل آن،‏ می‌تواند این باشد که خدا از طریق روح مقدّس به آنان یاری رسانده است.‏

۱۴.‏ بر اساس مکاشفه ۱۴:‏۶،‏ ۷ فرشتگان چگونه به قوم خدا یاری می‌رسانند؟‏

۱۴ حمایت فرشتگان.‏ هیئت اداره‌کننده وظیفهٔ بزرگ سرپرستی بر خدمت موعظهٔ بین‌المللی را که بیش از هشت میلیون نفر در آن شرکت دارند،‏ بر عهده دارد.‏ چگونه این فعالیت چنین موفقیت‌آمیز بوده است؟‏ یک دلیل آن حمایت فرشتگان از این فعالیت است.‏ ‏(‏مکاشفه ۱۴:‏۶،‏ ۷ خوانده شود.‏)‏ در بسیاری موارد مبشّران نزد افرادی رفته‌اند که اندکی پیش از آن دعا کرده بودند.‏ * رشد کلّی موعظه و شاگردسازی با وجود مخالفت‌های شدید در بسیاری از مناطق،‏ تنها با حمایت فرشتگان امکان‌پذیر بوده است.‏

۱۵.‏ میان هیئت اداره‌کننده و رهبران مسیحی چه تفاوت فاحشی وجود دارد؟‏ مثال بزنید.‏

۱۵ اعتماد به کلام خدا.‏ ‏(‏یوحنا ۱۷:‏۱۷ خوانده شود.‏)‏ در مجلّهٔ برج دیده‌بانی اول ژوئن ۱۹۷۳ این پرسش مطرح شده بود:‏ «آیا کسانی که هنوز به دخانیات معتادند واجد شرایط تعمید هستند؟‏» پاسخ چنین بود:‏ «با توجه به نوشته‌های مقدّس این امر امکان پذیر نیست.‏» پس از نقل چند آیهٔ مربوط به این موضوع در مجلّهٔ برج دیده‌بانی توضیح داده شد که چرا شخص معتاد به دخانیات که توبه نمی‌کند،‏ باید اخراج شود.‏ (‏۱قر ۵:‏۷؛‏ ۲قر ۷:‏۱‏)‏ در آنجا آمده  بود که این معیارِ مشخص از طرف انسان نیست بلکه «از خداست،‏ که گفته‌های خود را از طریق کلام نوشته‌شده‌اش برای ما آشکار می‌کند.‏» آیا سازمان مذهبی دیگری وجود دارد که تا این حد به معیارها و تعالیم کلام خدا اعتماد و اطمینان داشته باشد،‏ هر چند که قبول آن برای برخی از اعضایش دشوار باشد؟‏ در کتابی که اخیراً در مورد مذهب در آمریکا نوشته شده است،‏ چنین آمده است:‏ «رهبران مسیحی مرتباً تعالیمشان را طوری تغییر داده‌اند که با اعتقادات و نظرات اعضایشان و در کل جامعه هماهنگ باشد.‏» آنچه راهنمای هیئت اداره‌کننده است نظرات اکثر مردم یا اعتقادات مردم‌پسندانه نیست،‏ بلکه کلام خدا هدایتگر آنان است و این خود اثباتی بر این است که یَهُوَه خدا قومش را هدایت می‌کند.‏

آنان که هدایت را بر عهده دارند از یاد مبرید

۱۶.‏ از یاد نبردن هیئت اداره‌کننده چه جنبه‌ای را در بر می‌گیرد؟‏

۱۶ عبرانیان ۱۳:‏۷ خوانده شود.‏ واژه‌ای که در این آیه «از یاد نبردن» ترجمه شده است،‏ مفهوم «ذکر کردن» نیز دارد.‏ از این رو یک راه برای از یاد نبردن هیئت اداره‌کننده که هدایت را به عهده دارند،‏ اشاره و ذکر آنان در دعاهایمان است.‏ (‏افس ۶:‏۱۸‏)‏ به وظایف آنان فکر کنید،‏ تهیهٔ خوراک روحانی،‏ نظارت بر موعظهٔ جهانی و رسیدگی به اعانات.‏ به‌راستی آنان نیاز دارند که مرتباً برایشان دعا کنیم.‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ الف)‏ ما چگونه با هیئت اداره‌کننده همکاری می‌کنیم؟‏ ب)‏ چرا خدمت موعظهٔ ما نشانهٔ حمایتمان از غلام امین و عیسی است؟‏

۱۷ بی‌شک،‏ از یاد نبردن هیئت اداره‌کننده تنها در کلام نیست بلکه همکاری با آنان را نیز در بر دارد.‏ هیئت اداره‌کننده در نشریات ما،‏ جلسات،‏ مجمع‌ها و کنگره‌ها راهنمایی‌هایی به ما می‌دهد.‏ افزون بر این،‏ سرپرستان حوزه را نیز برمی‌گزیند و آنان نیز پیران جماعت را منصوب می‌کنند.‏ سرپرستان حوزه و پیران جماعت با عمل کردن به راهنمایی‌های هیئت اداره‌کننده نشان می‌دهند که آنان را از یاد نمی‌برند.‏ همچنین نشانهٔ احترام ما به عیسی پیشوا و سَرورمان است اگر از مردانی اطاعت کنیم که او برای هدایت و راهنمایی به ما بخشیده است.‏—‏عبر ۱۳:‏۱۷‏.‏

۱۸ شیوهٔ دیگری که می‌توانیم نشان دهیم که هیئت اداره‌کننده را از یاد نمی‌بریم،‏ تلاشمان در فعالیت موعظه است.‏ پولُس مسیحیان را ترغیب کرد که ایمان آنانی را که هدایت را در میان ما به عهده دارند سرمشق قرار دهیم.‏ غلام امین با غیرت خبر خوش پادشاهی خدا را ترویج و اشاعه داده و به این شکل ایمانی فوق‌العاده از خود نشان داده است.‏ آیا شما نیز یکی از «گوسفندان دیگر» هستید که از مسح‌شدگان در این فعالیت حیاتی حمایت می‌کند؟‏ چقدر خوشحال خواهید شد زمانی که عیسی،‏ رهبرتان در مورد شما بگوید:‏ «هر آنچه برای یکی از کوچک‌ترین برادران من کردید،‏ برای من کردید.‏»—‏مت ۲۵:‏۳۴-‏۴۰‏.‏

۱۹.‏ چرا شما مصمم هستید که از عیسی،‏ رهبرمان پیروی کنید؟‏

۱۹ عیسی پس از بازگشت به آسمان،‏ پیروان خود را ترک نکرد.‏ (‏مت ۲۸:‏۲۰‏)‏ او خود زمانی که بر زمین خدمت می‌کرد،‏ تجربه کرد که برای راهنمایی و هدایت قوم خدا تا چه حد به روح خدا،‏ فرشتگان و کلام او نیاز داشت.‏ از این رو،‏ عیسی امروزه غلام امین را به همین طرق یاری می‌رساند.‏ اعضای غلام امین،‏ این مسیحیان مسح‌شده «هر جا برّه می‌رود،‏ همچنان او را دنبال می‌کنند.‏» (‏مکا ۱۴:‏۴‏)‏ اگر راهنمایی‌های آنان را دنبال کنیم،‏ در واقع از رهبرمان عیسی پیروی می‌کنیم.‏ به زودی او ما را به زندگی جاودان رهنمون می‌سازد.‏ (‏مکا ۷:‏۱۴-‏۱۷‏)‏ زندگی‌ای که هیچ رهبر انسانی نمی‌تواند آن را وعده دهد.‏

^ بند 3 ظاهراً قصد یَهُوَه از انتخاب ۱۲ رسول،‏ تشکیل «۱۲ پی سنگی» اورشلیم جدید بود.‏ (‏مکا ۲۱:‏۱۴‏)‏ پس نیازی نبود رسولان وفادار که بعدها مردند،‏ جایگزین شوند.‏

^ بند 8 از سال ۱۹۵۵ نام این انجمن به انجمن کتاب مقدّس و رسالهٔ برج دیده‌بانی پنسیلوانیا تغییر یافت.‏

^ بند 12 فهرست مأخذ این اصلاحات را می‌توانید در راهنمای تحقیق بخش شاهدان یَهُوَه،‏ نظرات و عقاید،‏ تحت زیر عنوان روشن‌تر شدن اعتقاداتمان بیابید.‏

^ بند 14 کتاب «به ملکوت خدا ‹کاملاً شهادت دهید›» انگلیسی،‏ صفحات ۵۸-‏۵۹ ملاحظه شود.‏