مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

بهای رهایی ‹موهبتی کامل› از سوی پدر آسمانی

بهای رهایی ‹موهبتی کامل› از سوی پدر آسمانی

‏‹هر بخشش نیکو و هر موهبت کامل از پدر آسمانی عطا می‌شود.‏›—‏یعقوب ۱:‏۱۷‏.‏

سرودهای:‏ ۱۴۸،‏ ۱۰۹

۱.‏ انسان‌ها از طریق بهای رهایی یا فدیهٔ مسیح به چه برکاتی دست می‌یابند؟‏

بهای رهایی یا قربانی عیسی مسیح برکات فراوانی را میسر ساخته است.‏ این قربانی برای تمامی فرزندان آدم که تشنهٔ عدالت هستند،‏ این فرصت را فراهم می‌کند تا عضوی از خانوادهٔ خدا شوند.‏ همچنین این امکان را فراهم می‌سازد که تا ابد با شادی زندگی کنند.‏ البته آنچه که بهای رهایی یا فدیهٔ مسیح برای انسان‌های مطیع امکان‌پذیر می‌سازد،‏ بیش از دستیابی به آینده‌ای پربرکت است.‏ عیسی برای اجرای عدالت خدا حاضر شد که جانش را فدا کند و از این طریق به مهم‌ترین موضوعاتی که در عالم مطرح شد،‏ پاسخ داده شود.‏—‏عبر ۱:‏۸،‏ ۹‏.‏

۲.‏ الف)‏ عیسی در دعای خود به کدام موضوعات مهم عالم اشاره می‌کند؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏ ب)‏ در این مقاله چه موضوعاتی بررسی خواهد شد؟‏

۲ حدود دو سال پیش از این که عیسی جان خود را فدا کند و قربانی بهای رهایی را فراهم سازد،‏ به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کنند:‏ «پدر ما که در آسمان‌هایی،‏ نام تو مقدّس باد.‏ پادشاهی تو بیاید.‏ خواست تو همان طور که در آسمان انجام می‌شود،‏ بر زمین نیز انجام شود.‏» (‏مت ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ برای این که بتوانیم  به ارزش والای بهای رهایی بیشتر پی ببریم،‏ می‌خواهیم نقش آن را در تقدّس نام خدا،‏ پادشاهی خدا و انجام مقصود او بررسی کنیم.‏

‏«نام تو مقدّس باد»‏

۳.‏ نام خدا شامل چه می‌شود و شیطان چگونه نام مقدّس او را بدنام کرد؟‏

۳ اولین درخواست عیسی در دعای نمونه تقدّس نام خدا بود.‏ نام خدا شامل تمام خصوصیات والای او،‏ شکوهمندی و قدّوسیت اوست.‏ عیسی در دعایی دیگر یَهُوَه خدا را «پدر مقدّس» خطاب کرد.‏ (‏یو ۱۷:‏۱۱‏)‏ بنابراین اگر یَهُوَه خدا قدّوس است،‏ تمامی اصول و قوانینی که صادر می‌کند نیز مقدّس و پاک است.‏ با این همه،‏ شیطان در باغ عدن با زیرکی حق قانون‌گذاری خدا را زیر سؤال برد.‏ او در مورد خدا دروغ گفت،‏ به او تهمت زد و نام مقدّس او را بدنام کرد.‏—‏پیدا ۳:‏۱-‏۵‏.‏

۴.‏ چگونه عیسی در راه تقدّس نام خدا قدم برمی‌داشت؟‏

۴ عیسی برخلاف شیطان،‏ نام خدا را دوست می‌داشت و برای آن احترام قائل بود.‏ (‏یو ۱۷:‏۲۵،‏ ۲۶‏)‏ او همیشه در راه تقدّس این نام الٰهی قدم برمی‌داشت.‏ ‏(‏مزمور ۴۰:‏۸-‏۱۰ خوانده شود.‏)‏ او که انسانی کامل بود در طی زندگی‌اش با رفتار و تعالیم خود نشان داد که معیارهای یَهُوَه خدا درست و عادلانه است و انسان‌ها از حفظ آن فایده خواهند برد.‏ حتی وقتی شیطان تلاش کرد با آزار و شکنجه عیسی را بر آن دارد که وفاداری‌اش را زیر پا بگذارد،‏ او تا پای مرگ به یَهُوَه خدا وفادار ماند.‏ عیسی به این شکل ثابت کرد که یک انسان کامل اگر بخواهد می‌تواند از معیارهای درست و عادلانهٔ خدا کاملاً اطاعت کند.‏

۵.‏ چگونه می‌توانیم در راه تقدّس نام خدا قدم برداریم؟‏

۵ ما چگونه می‌توانیم نشان دهیم که نام خدا را دوست داریم و برای آن احترام قائلیم؟‏ با رفتارمان.‏ یَهُوَه خدا از همهٔ ما می‌خواهد که پاک و مقدّس باشیم.‏ ‏(‏۱پِطرُس ۱:‏۱۵،‏ ۱۶ خوانده شود.‏)‏ ما باید تنها یَهُوَه خدا را بپرستیم و با تمام دل از او اطاعت کنیم.‏ حتی اگر تحت آزار و شکنجه قرار گیریم،‏ باید بکوشیم که بر طبق اصول و قوانین عادلانهٔ او زندگی کنیم.‏ اعمال و رفتار درستمان،‏ همچون نوری است که بر مردم می‌تابد و سبب تجلیل نام خدا می‌شود.‏ (‏مت ۵:‏۱۴-‏۱۶‏)‏ به این ترتیب با شیوهٔ زندگی‌مان نشان می‌دهیم که قوانین خدا درست و راست است و شیطان دروغگوست.‏ البته همهٔ ما ناکامل هستیم و خطا می‌کنیم.‏ اما اگر مرتکب خطا و گناه شویم،‏ از صمیم دل توبه می‌کنیم و رفتار ناشایستی را که نام خدا را بی‌حرمت می‌سازد،‏ کنار می‌گذاریم.‏—‏مز ۷۹:‏۹‏.‏

۶.‏ چگونه ما انسان‌های ناکامل و خطاکار می‌توانیم در دید خدا درستکار شمرده شویم؟‏

۶ اگر به بهای رهایی یا فدیهٔ عیسی ایمان بورزیم،‏ یَهُوَه خدا بر اساس آن گناهان ما را می‌بخشد.‏ همچنین آنان که خود را به او وقف می‌کنند،‏ در زمرهٔ پرستندگانش می‌شمارد.‏ یَهُوَه خدا مسیحیان مسح‌شده را که درستکار شمرده شده‌اند،‏ پسران خود و مسیحیان درستکار دیگر را دوستان خود می‌خواند.‏ (‏یو ۱۰:‏۱۶؛‏ روم ۵:‏۱،‏ ۲؛‏ یعقو ۲:‏۲۱-‏۲۵‏)‏ از این رو،‏ بهای رهایی حتی اکنون این امکان را برایمان فراهم می‌سازد که در دید پدر آسمانی‌مان درستکار شمرده شویم،‏ رابطه‌ای نزدیک با او داشته باشیم و در راه تقدّس نام او قدم برداریم.‏

‏«پادشاهی تو بیاید»‏

۷.‏ تدارک بهای رهایی تحت حکمرانی پادشاهی خدا چه برکاتی را امکان‌پذیر می‌سازد؟‏

۷ درخواست بعدی عیسی در دعای نمونه چنین بود:‏ «پادشاهی تو بیاید.‏» بهای رهایی در حکمرانی پادشاهی خدا چه نقشی دارد؟‏ از طریق تدارک بهای  رهایی این امکان فراهم شده است که ۱۴۴٬۰۰۰ نفر رستاخیز یابند و همراه عیسی مسیح در آسمان کاهن و پادشاه باشند.‏ (‏مکا ۵:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۱۴:‏۱‏)‏ عیسی و همراهان او به عنوان پادشاه برای هزار سال بر زمین حکمرانی خواهند کرد.‏ یَهُوَه خدا در طی این مدت از طریق این پادشاهی زمین را به بهشت تبدیل می‌کند و به همهٔ انسان‌ها یاری می‌رساند که کامل شوند.‏ آنگاه خادمان یَهُوَه خدا در آسمان و بر زمین یک خانواده خواهند شد.‏ (‏مکا ۵:‏۱۳؛‏ ۲۰:‏۶‏)‏ سرانجام عیسی سر آن مار یا شیطان را خواهد کوبید و تمام اثرات سرکشی او را از پهنهٔ جهان هستی پاک خواهد کرد.‏—‏پیدا ۳:‏۱۵‏.‏

۸.‏ الف)‏ چگونه عیسی به شاگردانش کمک کرد تا به اهمیت برقراری پادشاهی خدا پی ببرند؟‏ ب)‏ ما چگونه حمایتمان را از پادشاهی خدا نشان می‌دهیم؟‏

۸ عیسی به شاگردانش کمک کرد تا به اهمیت برقراری پادشاهی خدا پی ببرند.‏ او فوراً پس از تعمیدش «بشارت پادشاهی خدا» را در هر کجا که می‌رفت اعلام کرد.‏ (‏لو ۴:‏۴۳‏)‏ عیسی پیش از این که به آسمان عروج کند در سخنان پایانی خود به شاگردانش گفت که «تا دورافتاده‌ترین مناطق زمین» شاهدان او خواهند بود.‏ (‏اعما ۱:‏۶-‏۸‏)‏ امروز از طریق اعلام بشارت پادشاهی خدا مردم سراسر زمین این فرصت را دارند که در مورد بهای رهایی یا فدیهٔ عیسی مسیح آموزش بگیرند و به جمع تابعان پادشاهی خدا بپیوندند.‏ مسح‌شدگان این وظیفه را بر عهده دارند که بشارت پادشاهی خدا را در تمام جهان اعلام کنند.‏ اگر ما در این راه به آنان یاری رسانیم،‏ حمایت خود را از پادشاهی خدا نشان می‌دهیم.‏—‏مت ۲۴:‏۱۴؛‏ ۲۵:‏۴۰‏.‏

‏«خواست تو انجام شود»‏

۹.‏ چرا می‌توانیم مطمئن باشیم که مقصود یَهُوَه خدا برای انسان‌ها به انجام می‌رسد؟‏

۹ عیسی همچنین در دعای خود از خدا درخواست کرد:‏ «خواست تو انجام شود.‏» منظور عیسی از این گفته چه بود؟‏ کتاب مقدّس به ما نشان می‌دهد که یَهُوَه خالق و آفریدگار است.‏ هر آنچه که خواست اوست،‏ به‌یقین انجام می‌شود.‏ (‏اشع ۵۵:‏۱۱‏)‏ سرکشی شیطان هرگز نمی‌تواند مانع انجام مقصود یَهُوَه برای انسان‌ها شود.‏ خواست و مقصود خدا از همان ابتدای خلقت انسان این بود که زمین با فرزندان کامل آدم و حوّا پر شود.‏ (‏پیدا ۱:‏۲۸‏)‏ اگر آنان پیش از این که صاحب فرزند شوند می‌مردند،‏ این خواست خدا به انجام نمی‌رسید.‏ از این رو،‏ یَهُوَه خدا پس از گناه آدم و حوّا به آنان فرصت داد که فرزندانی به دنیا آورند.‏ همچنین با تدارک بهای رهایی این امکان را فراهم ساخت تا کسانی که به آن ایمان می‌آورند،‏ کامل شوند و تا ابد زندگی کنند.‏ یَهُوَه خدا به دلیل محبتش به انسان‌ها،‏ می‌خواهد که آنان از چنین زندگی لذّت‌بخشی برخوردار شوند.‏

۱۰.‏ چگونه مردگان نیز از بهای رهایی فایده خواهند برد؟‏

۱۰ البته میلیاردها نفر تا کنون زندگی کرده‌اند و مرده‌اند و هرگز فرصت شناخت و خدمت به یَهُوَه خدا را نیافتند.‏ آیا امیدی برای این انسان‌ها وجود دارد؟‏ بر اساس بهای رهایی،‏ رستاخیز مردگان امکان‌پذیر شده است.‏ پدر آسمانی و مهربانمان به مردگان حیات می‌بخشد تا فرصت آشنایی با مقصود او را داشته باشند و به زندگی جاودان دست یابند.‏ (‏اعما ۲۴:‏۱۵‏)‏ خواست یَهُوَه خدا این است که انسان‌ها زندگی کنند،‏ نه این که بمیرند.‏ او که سرچشمهٔ حیات است،‏ با رستاخیز دادن مردگان پدر آنان می‌شود.‏ (‏مز ۳۶:‏۹‏)‏ از این رو،‏ عیسی در دعای نمونه به ما تعلیم داد که یَهُوَه خدا را چنین خطاب کنیم:‏ ‏«‏پدر  ما که در آسمان‌هایی.‏» (‏مت ۶:‏۹‏)‏ یَهُوَه به عیسی وظیفهٔ مهم رستاخیز مردگان را سپرده است.‏ (‏یو ۶:‏۴۰،‏ ۴۴‏)‏ عیسی گفت:‏ «من رستاخیز و حیات هستم.‏»—‏یو ۱۱:‏۲۵‏.‏

۱۱.‏ خواست خدا برای ‹گروه عظیم› چیست؟‏

 ۱۱ یَهُوَه با سخاوت تمام از همهٔ انسان‌ها دعوت می‌کند که عضوی از خانوادهٔ او شوند.‏ عیسی در این مورد گفت:‏ ‏«هر که خواست خدا را انجام دهد،‏ او برادر،‏ خواهر و مادر من است.‏» (‏مرق ۳:‏۳۵‏)‏ خواست یَهُوَه این است که «گروهی عظیم» و بی‌شمار از هر ملت،‏ طایفه،‏ قوم و زبان از جمله پرستندگانش شوند.‏ آنانی که به فدیهٔ عیسی مسیح ایمان می‌ورزند و خواست خدا را انجام می‌دهند،‏ در میان کسانی خواهند بود که با صدای بلند می‌گویند:‏ «نجات را مدیون خدایمان که بر تخت نشسته است و مدیون برّه هستیم.‏»—‏مکا ۷:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

۱۲.‏ چگونه در دعای نمونه به مقصود خدا برای انسان‌های مطیع اشاره شده است؟‏

۱۲ مقصود یَهُوَه خدا برای انسان‌های مطیع،‏ از طریق درخواست‌های عیسی در دعای نمونه آشکار می‌شود.‏ همان طور که در این دعا آمده است،‏ ما باید آنچه در توان داریم در راه تقدّس نام خدا انجام دهیم.‏ (‏اشع ۸:‏۱۳‏)‏ نام عیسی به این مفهوم است که «یَهُوَه نجات است» و نجات ما از طریق بهای رهایی یا فدیه،‏ نام یَهُوَه خدا را جلال می‌دهد.‏ پادشاهی خدا برای فایده رساندن به انسان‌های مطیع از بهای رهایی بهره می‌گیرد.‏ به‌راستی که دعای نمونه به ما اطمینان می‌دهد که هیچ چیز قادر نیست مانع انجام مقصود خدا شود.‏—‏مز ۱۳۵:‏۶؛‏ اشع ۴۶:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

از تدارک بهای رهایی قدردان باشید

۱۳.‏ ما با تعمیدمان چه چیز را نشان می‌دهیم؟‏

۱۳ یک راه نشان دادن قدردانی‌مان از تدارک بهای رهایی این است که بر اساس ایمان به فدیهٔ عیسی زندگی‌مان را به یَهُوَه خدا وقف کنیم و تعمید بگیریم.‏ تعمید ما نشانگر این است که «از آنِ یَهُوَه هستیم.‏»  ‏(‏روم ۱۴:‏۸‏)‏ تعمید ما نشانهٔ درخواست وجدانی پاک از خداست.‏ (‏۱پطر ۳:‏۲۱‏)‏ یَهُوَه خدا از طریق خون قربانی عیسی گناهان ما را می‌بخشد و به ما وجدانی پاک عطا می‌کند.‏ ما کاملاً مطمئن هستیم که یَهُوَه خدا هر آنچه وعده داده است،‏ به ما خواهد بخشید.‏—‏روم ۸:‏۳۲‏.‏

از چه راه‌هایی می‌توانیم قدردانی‌مان را از تدارک بهای رهایی نشان دهیم؟‏ (‏بندهای ۱۳،‏ ۱۴ ملاحظه شود)‏

۱۴.‏ چرا به ما فرمان داده شده است که به همنوعانمان محبت ورزیم؟‏

۱۴ راه دیگر برای ابراز قدردانی‌مان از بهای رهایی یا فدیه چیست؟‏ یَهُوَه خدا خود هر چه می‌کند از روی محبت است و می‌خواهد که همچون او،‏ محبت خصوصیت غالب همهٔ پرستندگانش باشد.‏ (‏۱یو ۴:‏۸-‏۱۱‏)‏ ما با محبت به همنوعانمان نشان می‌دهیم که می‌خواهیم «فرزندان پدر آسمانی» خود باشیم.‏ (‏مت ۵:‏۴۳-‏۴۸‏)‏ البته فرمان اول،‏ محبت به خداست و سپس محبت به همنوع.‏ (‏مت ۲۲:‏۳۷-‏۴۰‏)‏ یک راه ابراز محبت به همنوع یا همسایه رساندن خبر خوش پادشاهی خدا به آنان است.‏ در واقع ما با محبت به همنوعانمان جلال خدا را منعکس می‌کنیم.‏ با اطاعت از فرمان خدا و محبت به مردم،‏ به خصوص محبت به برادرانمان،‏ محبت به خدا در ما کامل می‌شود.‏—‏۱یو ۴:‏۱۲،‏ ۲۰‏.‏

بهای رهایی و «ایّام تجدید قوا از جانب یَهُوَه»‏

۱۵.‏ الف)‏ چه برکاتی اکنون از طرف یَهُوَه نصیب ما شده است؟‏ ب)‏ چه برکاتی در آینده نصیب ما خواهد شد؟‏

۱۵ اگر در عمل نشان دهیم که به تدارک بهای رهایی یا فدیه ایمان داریم،‏ گناهانمان کاملاً بخشیده می‌شود.‏ کتاب مقدّس به ما اطمینان می‌دهد که گناهان ما ‹پاک می‌شود.‏› ‏(‏اعمال ۳:‏۱۹-‏۲۱ خوانده شود.‏)‏ همان‌طور که پیش‌تر در این مقاله بررسی کردیم،‏ یَهُوَه از طریق بهای رهایی خادمان مسح‌شدهٔ خود را فرزندان خود خوانده است.‏ (‏روم ۸:‏۱۵-‏۱۷‏)‏ او همچنین مسیحیان دیگر را که در کتاب مقدّس «گوسفندان دیگر» خوانده می‌شوند دعوت کرده است تا به خانوادهٔ او بپیوندند.‏ آنان پس از کامل شدن تحت آزمایش نهایی قرار می‌گیرند و اگر به خدا وفادار بمانند،‏ فرزندان او خوانده خواهند شد.‏ (‏روم ۸:‏۲۰،‏ ۲۱؛‏ مکا ۲۰:‏۷-‏۹‏)‏ یَهُوَه همیشه به فرزندان عزیزش محبت خواهد کرد.‏ همهٔ ما از فواید بهای رهایی تا ابد بهره خواهیم برد.‏ (‏عبر ۹:‏۱۲‏)‏ یَهُوَه خدا این هدیهٔ باارزش را به ما داده است و هرگز کسی نمی‌تواند آن را از ما بگیرد.‏

۱۶.‏ بهای رهایی چگونه ما را آزاد می‌سازد؟‏

۱۶ اگر ما از ته دل توبه کنیم،‏ شیطان هرگز نمی‌تواند مانع شود که در نهایت عضوی از خانوادهٔ یَهُوَه شویم.‏ عیسی به زمین آمد تا «یک بار برای همیشه» جان خود را قربانی کند.‏ به این ترتیب بهای رهایی برای همیشه و تا ابد پرداخت شد.‏ (‏عبر ۹:‏۲۴-‏۲۶‏)‏ آدم سبب مرگ همهٔ انسان‌ها شد،‏ اما عیسی با جانفشانی خود زندگی ابدی را برای ما به ارمغان آورد.‏ بهای رهایی ما را از چنگ دنیای شیطان و ترس از مرگ آزاد می‌سازد.‏—‏عبر ۲:‏۱۴،‏ ۱۵‏.‏

۱۷.‏ محبت خدا برای شما به چه مفهوم است؟‏

۱۷ ما می‌توانیم به تحقق وعدهٔ خدا کاملاً اطمینان داشته باشیم.‏ همان گونه که قوانین یَهُوَه خدا در طبیعت هرگز تغییر نمی‌کند،‏ او خود نیز تغییر نمی‌کند.‏ او هیچ وقت ما را مأیوس نخواهد کرد.‏ (‏ملا ۳:‏۶‏)‏ یَهُوَه نه تنها به ما زندگی داده است،‏ بلکه محبتش را نیز به ما بخشیده است.‏ در کتاب مقدّس می‌خوانیم:‏ «ما محبتی را که خدا به ما دارد،‏ می‌شناسیم.‏ خدا محبت است.‏» (‏۱یو ۴:‏۱۶‏)‏ تمام زمین به بهشتی زیبا و باشکوه تبدیل خواهد شد و همهٔ انسان‌ها محبت خدا را منعکس خواهند کرد.‏ آنگاه ما نیز می‌توانیم همصدا با مخلوقات روحی و وفادار در آسمان بگوییم:‏ «سپاس،‏ جلال،‏ حکمت،‏ شکرگزاری،‏ حرمت،‏ قدرت و توانایی همیشه و تا ابد از آنِ خدایمان باد!‏ آمین.‏»—‏مکا ۷:‏۱۲‏.‏